Trang mô đun bị khóa vĩnh viễn

Mô đun:Convert/text

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Trang này định rõ các chuỗi văn bản được sử dụng bởi Mô đun:Convert. Tài liệu đầy đủ từ Mô đun:Convert/tài liệu có sẵn tại mô đun đó. Văn bản dưới đây bao gồm các thông điệp và thể loại được mô đun cho ra, cũng như các tham số được cho vào mô đun.

Thông tin này được đưa vào một mô đun riêng để cho các wiki dễ biên dịch các thông điệp.

-- Text used by Mô đun:Convert, for vi.wikipedia.org (tiếng Việt).
-- This is a separate module to simplify translation for use on another wiki.
-- See [[:en:Template:Convert/Transwiki guide]] if copying to another wiki.

local translation_table = {
	numdot = ',',    -- decimal mark
	numsep = '.',    -- separator for number grouping
	per_word = 'một',  -- for units like "miles per gallon"
	plural_suffix = '', -- disable plural unit names
	specials = {     -- for special processing by makeunits
		utype = {
			-- ["unit type in local language"] = "name_used_in_this_script"
			["fuel efficiency"] = "type_fuel_efficiency",
			["length"] = "type_length",
			["temperature"] = "type_temperature",
			["volume"] = "type_volume",
		},
		ucode = {
			exception = {
				-- ["unit code in local language"] = "name_used_in_module_convert"
				["ft"] = "integer_more_precision",
				["in"] = "subunit_more_precision",
				["lb"] = "integer_more_precision",
			},
			istemperature = {
				-- Common temperature scales (not keVT or MK).
				-- ["unit code in local language"] = 1
				["C"] = true,
				["F"] = true,
				["K"] = true,
				["R"] = true,
			},
			usesymbol = {
				-- Use unit symbol not name if abbr not specified.
				-- ["unit code in local language"] = 1
				["C"] = 1,
				["F"] = 1,
				["K"] = 1,
				["R"] = 1,
				["C-change"] = 1,
				["F-change"] = 1,
				["K-change"] = 1,
			},
			alttype = {
				-- Unit has an alternate type that is a valid conversion.
				-- ["unit code in local language"] = "alternate type in local language"
				["Nm"] = "energy",
				["ftlb"] = "torque",
				["ftlb-f"] = "torque",
				["ftlbf"] = "torque",
				["inlb"] = "torque",
				["inlb-f"] = "torque",
				["inlbf"] = "torque",
				["inoz-f"] = "torque",
				["inozf"] = "torque",
			},
		},
	},
	mtext = {
		titles = {
			-- name_used_in_this_script = 'Title of page'
			conversion_data = 'Mô đun:Convert/documentation/conversion data/tài liệu',
		},
		messages = {
			-- name_used_in_this_script = 'Error message ($1 = first parameter, $2 = second)'
			m_als_bad  = 'Biệt danh có văn bản không hợp lệ trong ô “$1”.',
			m_als_dup  = 'Khác biệt “$1” đã được định rõ.',
			m_als_link = 'Biệt danh “$1” phải có liên kết wiki (“[[…]]”) trong văn bản liên kết tượng trưng.',
			m_als_mul  = 'Biệt danh “$1” có số nhân “$2” không phải là số.',
			m_als_same = 'Nên bỏ qua “$1” cho biệt danh “$2” vì nó trùng khớp với đích.',
			m_als_type = 'Đích của biệt danh “$1” có kiểu sai.',
			m_als_undef = 'Đơn vị chính phải được định rõ trước biệt danh “=$1”.',
			m_cmb_miss = 'Thiếu mã đơn vị của một tổ hợp.',
			m_cmb_none = 'Đơn vị không được định rõ cho tổ hợp “$2”.',
			m_cmb_one  = 'Chỉ có một đơn vị được định rõ cho tổ hợp “$2”.',
			m_cmb_type = 'Đơn vị “$1” trong tổ hợp “$2” có kiểu sai.',
			m_cmb_undef = 'Đơn vị “$1” trong tổ hợp “$2” không được định rõ.',
			m_cmp_def  = 'Hỗn hợp “$1” phải định rõ một mã đơn vị mặc định.',
			m_cmp_int  = 'Hỗn hợp “$1” có những thành phần có toán hạng tỷ lệ không phải số nguyên.',
			m_cmp_inval = 'Hỗn hợp “$1” có một thành phần có tỷ lệ không hợp lệ “$2”.',
			m_cmp_many = 'Hỗn hợp “$1” có nhiều ô quá.',
			m_cmp_miss = 'Thiếu mã đơn vị cho một hỗn hợp.',
			m_cmp_order = 'Hỗn hợp “$1” có những thành phần có thứ tự sai hoặc tỷ lệ không hợp lệ.',
			m_cmp_scale = 'Đơn vị thay thế “$1” trong hỗn hợp “$2” có tỷ lệ sai.',
			m_cmp_two  = 'Hỗn hợp “$1” phải định rõ đúng hai mã đơn vị.',
			m_cmp_type = 'Đơn vị “$1” trong hỗn hợp “$2” có kiểu sai.',
			m_cmp_undef = 'Đơn vị “$1” trong hỗn hợp “$2” không được định rõ.',
			m_def_cond = 'Điều kiện không hợp lệ trong mặc định “$1” của đơn vị “$2”.',
			m_def_fmt  = 'Giá trị cho ra mặc định “$1” của đơn vị “$2” phải có 2 hoặc 3 “!”.',
			m_def_rpt  = 'Giá trị cho ra mặc định “$1” của đơn vị “$2” bị lặp lại.',
			m_def_same = 'Giá trị cho ra mặc định của đơn vị “$1” có cùng đơn vị.',
			m_def_type = 'Giá trị cho ra mặc định “$1” của đơn vị “$2” có kiểu sai.',
			m_def_undef = 'Giá trị cho ra mặc định “$1” của đơn vị “$2” không được định rõ.',
			m_dfs_code = 'Phần mặc định: không định rõ mã đơn vị.',
			m_dfs_dup  = 'Phần mặc định: đơn vị “$1” đã được định rõ.',
			m_dfs_none = 'Phần mặc định: đơn vị “$1” không định rõ mặc định.',
			m_dfs_sym  = 'Phần mặc định: đơn vị “$1” phải có ký hiệu.',
			m_dfs_two  = 'Phần mặc định: đơn vị “$1” phải chỉ có hai ô.',
			m_dfs_undef = 'Phần mặc định: đơn vị “$1” không được định rõ.',
			m_dup_code = 'Mã đơn vị “$1” đã được định rõ.',
			m_error   = 'Lỗi:',
			m_ftl_read = 'Không thể đọc văn bản wiki từ “[[$1]]”.',
			m_ftl_table = '[[$1]] phải xuất bảng “$2”.',
			m_ftl_type = 'Lỗi sự cố: Kiểu dữ liệu không rõ của “$1”',
			m_hdg_lev2 = 'Không tìm thấy đề mục cấp 2 “$1”.',
			m_hdg_lev3 = 'Không có đề mục cấp 3 trước: $1',
			m_line_num = ' (dòng $1).',
			m_lnk_brack = 'Liên kết “$1” có số dấu ngoặc vuông sai.',
			m_lnk_dup  = 'Ngoại lệ liên kết “$1” đã được định rõ.',
			m_lnk_miss = 'Thiếu mã đơn vị cho một liên kết.',
			m_lnk_none = 'Không định rõ liên kết cho đơn vị “$1”.',
			m_lnk_sym  = 'Mã đơn vị “$1” cho một liên kết phải có ký hiệu.',
			m_lnk_two  = 'Hàng của liên kết đơn vị “$1” phải chỉ có hai ô.',
			m_lnk_type = 'Ngoại lệ liên kết “$1” có kiểu sai.',
			m_lnk_undef = 'Mã đơn vị “$1” cho một liên kết không được định rõ.',
			m_miss_code = 'Thiếu mã đơn vị.',
			m_miss_sym = 'Thiếu ký hiệu.',
			m_miss_type = 'Thiếu kiểu đơn vị.',
			m_mul_int  = 'Bội số “$1” có những thành phần có toán hạng tỷ lệ không phải số nguyên.',
			m_mul_miss = 'Thiếu mã đơn vị cho một bội số.',
			m_mul_none = 'Không định rõ đơn vị nào cho bội số “$1”.',
			m_mul_one  = 'Chỉ có định rõ một đơn vị cho bội số “$1”.',
			m_mul_order = 'Bội số “$1” có những thành phần có thứ tự sai hoặc tỷ lệ không hợp lệ.',
			m_mul_scale = 'Bội số “$1” có một thành phần có tỷ lệ không hợp lệ “$2”.',
			m_mul_std  = 'Đơn vị “$1” trong bội số “$2” phải là một đơn vị chuẩn.',
			m_mul_type = 'Đơn vị “$1” trong bội số “$2” có kiểu sai.',
			m_mul_undef = 'Đơn vị “$1” trong bội số “$2” không được định rõ.',
			m_no_title = 'Cần nhan đề trang có các định nghĩa đơn vị.',
			m_ovr_dup  = 'Đơn vị ghi đè “$1” đã được định rõ.',
			m_ovr_miss = 'Thiếu mã đơn vị để ghi đè.',
			m_per_dup  = 'Đơn vị chia “$1” đã được định rõ.',
			m_per_empty = 'Đơn vị “$1” có một ô trống trong “per”.',
			m_per_fuel = 'Đơn vị “$1” có các kiểu đơn vị không hợp lệ cho hiệu suất nhiên liệu.',
			m_per_two  = 'Đơn vị “$1” không có đúng hai ô trong “per”.',
			m_per_undef = 'Đơn vị “$1” có mã đơn vị không rõ “$2” trong “per”.',
			m_percent_s = 'Ô “$1” phải không chứa “%s”.',
			m_pfx_bad  = 'Tiền tố không rõ: “$1”.',
			m_pfx_name = 'Đơn vị định rõ Prefix phải bao gồm Name.',
			m_scl_bad  = 'Biểu thức tỷ lệ không hợp lệ: "$1".',
			m_scl_miss = 'Thiếu tỷ lệ.',
			m_scl_oflow = 'Biểu thức tỷ lệ cho ra giá trị không hợp lệ: “$1”.',
			m_var_cnt  = 'Phần tên biến số: mỗi hàng phải có năm trường.',
			m_var_dup  = 'Đơn vị “$1” đã có một tên biến số.',
			m_var_miss = 'Thiếu trường cho tên biến số.',
			m_var_undef = 'Không định rõ đơn vị “$1” trong tên biến số.',
			m_warning  = 'Cảnh báo:',
			m_wrn_more = ' (và thêm đơn vị không được liệt kê)',
			m_wrn_nbsp = 'Dòng $1 có khoảng cách không ngắt dòng',
			m_wrn_nodef = 'Các đơn vị với mã đơn vị sau không có giá trị cho ra mặc định.',
			m_wrn_ucode = ' $1',
		},
	}
}

-- Some units accept an SI prefix before the unit code, such as "kg" for kilogram.
local SIprefixes = {
	-- The prefix field is what the prefix should be, if different from the prefix used.
	['Y'] = { exponent = 24, name = 'yôta',          },
	['Z'] = { exponent = 21, name = 'zêta',          },
	['E'] = { exponent = 18, name = 'exa' ,         },
	['P'] = { exponent = 15, name = 'pêta' ,         },
	['T'] = { exponent = 12, name = 'têra' ,         },
	['G'] = { exponent = 9, name = 'giga' ,         },
	['M'] = { exponent = 6, name = 'mêga' ,         },
	['k'] = { exponent = 3, name = 'kilô' ,         },
	['h'] = { exponent = 2, name = 'hêctô',         },
	['da']= { exponent = 1, name = 'đềca' ,         },
	['d'] = { exponent = -1, name = 'đêxi' ,         },
	['c'] = { exponent = -2, name = 'xenti',         },
	['m'] = { exponent = -3, name = 'mili',          },
	['μ'] = { exponent = -6, name = 'micrô', prefix = 'µ'   }, -- key = 'GREEK SMALL LETTER MU' (U+03BC) utf-8 CE BC
	['µ'] = { exponent = -6, name = 'micrô',         }, -- key = 'MICRO SIGN' (U+00B5) utf-8 C2 B5
	['u'] = { exponent = -6, name = 'micrô', prefix = 'µ'   }, -- not an SI prefix, but allow for people typing this
	['n'] = { exponent = -9, name = 'nanô' ,         },
	['p'] = { exponent =-12, name = 'picô' ,         },
	['f'] = { exponent =-15, name = 'femtô',         },
	['a'] = { exponent =-18, name = 'atô' ,         },
	['z'] = { exponent =-21, name = 'zéptô',         },
	['y'] = { exponent =-24, name = 'yóctô',         },
}

-- Some units can be qualified with one of the following prefixes, when linked.
local customary_units = {
	{ "Mỹ", link = "Hệ đo lường Mỹ" },
	{ "Mỹ", link = "Hệ đo lường Mỹ" },
	{ "Anh", link = "Hệ đo lường Anh" },
	{ "Anh", link = "Hệ đo lường Anh" },
}

-- Names when using engineering notation (a prefix of "eN" where N is a number; example "e6km").
-- key = { "name", link = "article title", exponent = numeric_key_value }
-- If lk=on and link is defined, the name of the number will appear as a link.
local eng_scales = {
	["3"] = { "ngàn", exponent = 3 },
	["6"] = { "triệu", exponent = 6 },
	["9"] = { "tỷ", link = "1000000000 (số)", exponent = 9 },
	["12"] = { "ngàn tỷ", link = "1000000000000 (số)", exponent = 12 },
	["15"] = { "triệu tỷ", link = "1000000000000000 (số)", exponent = 15 },
}

-- One of the following categories is included in the text of each message.
local all_categories = {
	unit = "[[Thể loại:Đơn vị chuyển đổi không hợp lệ]]",
	option = "[[Thể loại:Tùy chọn chuyển đổi không hợp lệ]]",
	enwiki = "[[Thể loại:Bài có giá trị chuyển đổi không chính xác]]",
}

-- For some error messages, the following puts the wanted style around
-- each unit code marked like '...%{ft%}...'.
local unitcode_regex = '%%([{}])'
local unitcode_replace = { ['{'] = '“', ['}'] = '”' } -- no longer need the more elaborate substitute used before 2013-09-28

-- All messages that may be displayed if a problem occurs.
local all_messages = {
	-- Message format string, %s parameters: anchor, title, text, category.
	-- Each displayed message starts with "Convert:" so can easily locate by searching article.
	cvt_format = '<sup class="noprint Inline-Template" style="white-space:nowrap;">[<i>[[:en:Help:Convert messages#%s|<span title="Chuyển đổi: %s">Chuyển đổi: %s</span>]]</i>]</sup>%s',
	-- Each of following messages is a table:
	-- { [1] = 'title',     -- mouseover title text
	--  [2] = 'text',     -- link text displayed in article
	--  [3] = 'category key', -- key to lookup category in all_categories
	--  [4] = 'anchor',    -- anchor for link to relevant section on help page
	--  regex = gsub_regex,
	--  replace = gsub_table,
	-- }          Mouseover title text                   Link text             CatKey   Anchor
	cvt_bad_num    = { 'Giá trị “%s” phải là số'                , 'Số không hợp lệ'        , 'option', 'invalid_number'    },
	cvt_enwiki_num   = { 'Giá trị “%s” nên được viết theo tiếng Việt: “%s”'   , 'Số không hợp lệ'        , 'enwiki', 'invalid_number'    },
	cvt_big_prec    = { 'Độ chính xác “%s” quá lớn'               , 'Độ chính xác quá lớn'      , 'option', 'precision_too_large' },
	cvt_invalid_num  = { 'Số đã tràn'                      , 'Tràn số'            , 'option', 'number_overflow'   },
	cvt_no_num     = { 'Cần số lượng để chuyển đổi'              , 'Cần số lượng'          , 'option', 'needs_number'     },
	cvt_no_num2    = { 'Dãy cần một số lượng nữa'               , 'Cần một số lượng nữa'      , 'option', 'needs_another_number' },
	cvt_bad_frac    = { 'frac “%s” phải là nguyên số hơn 1'           , 'Phân số không hợp lệ'      , 'option', 'invalid_fraction'   },
	cvt_bad_prec    = { 'Độ chinh xác “%s” phải là nguyên số'          , 'Độ chính xác không hợp lệ'   , 'option', 'invalid_precision'  },
	cvt_bad_sigfig   = { 'Số chữ số có nghĩa “%s” phải là nguyên số dương'    , 'Số chữ số có nghĩa không hợp lệ', 'option', 'invalid_sigfig'    },
	cvt_empty_option  = { 'Đã bỏ qua tùy chọn trống “%s”'             , 'Tùy chọn trống'         , 'option', 'empty_option'     },
	cvt_no_spell    = { 'Không thể viết dài'                  , 'Hãy báo cáo lỗi'        , 'option', 'ask_for_help'     },
	cvt_unknown_option = { 'Đã bỏ qua tùy chọn không hợp lệ “%s”'         , 'Tùy chọn không hợp lệ'     , 'option', 'invalid_option'    },
	cvt_bad_default  = { 'Đơn vị “%s” có mặc định không hợp lệ'         , 'Hãy báo cáo lỗi'        , 'unit' , 'ask_for_help'     },
	cvt_bad_unit    = { 'Đơn vị “%s” không hợp lệ tại đây'           , 'Đơn vị không hợp lệ tại đây'  , 'unit' , 'unit_invalid_here'  },
	cvt_no_default   = { 'Đơn vị “%s” không có đơn vị cho ra mặc định'      , 'Hãy báo cáo lỗi'        , 'unit' , 'ask_for_help'     },
	cvt_no_unit    = { 'Cần tên đơn vị'                    , 'Cần tên đơn vị'         , 'unit' , 'needs_unit_name'   },
	cvt_unknown    = { 'Không có đơn vị “%s”'                 , 'Đơn vị bất ngờ'         , 'unit' , 'unknown_unit'     },
	cvt_should_be   = { '%s'                          , 'Đơn vị không rõ'        , 'unit' , 'ambiguous_unit', regex = unitcode_regex, replace = unitcode_replace },
	cvt_mismatch    = { 'Không thể chuyển đổi “%s” thành “%s”'         , 'Đơn vị không phù hợp'      , 'unit' , 'unit_mismatch'    },
	cvt_bug_convert  = { 'Lỗi: Không thể chuyển đổi giữa các đơn vị được định rõ', 'Hãy báo cáo lỗi'        , 'unit' , 'ask_for_help'     },
	cvt_lookup     = { 'Đơn vị “%s” được định rõ không chính xác'       , 'Hãy báo cáo lỗi'        , 'unit' , 'ask_for_help'     },
}

-- Text to join input value/unit with output value/unit.
local disp_joins = {
	-- Position:    before   after between (wrt output; "between" is for a combination; default "; ").
	["or"]     = { " hoặc " , "" ," hoặc " },
	["hoặc"]    = { " hoặc " , "" ," hoặc " },
	["hay"]    = { " hay "  , "" ," hay " },
	["sqbr-sp"]  = { " ["   , "]" },
	["sqbr-nbsp"] = { "&nbsp;[" , "]" },
	["comma"]   = { ", "   , "" },
	["slash-sp"]  = { " / "   , "" },
	["slash-nbsp"] = { "&nbsp;/ ", "" },
	["slash-nosp"] = { "/"    , "" },
	["b"]     = { " ("   , ")" },
	["br"]     = { "<br/>"  , "" },
}

-- Text to separate values in a range.
local range_types = {
	-- Specifying a table requires "off" and "on" values (for "abbr=off" and "abbr=on");
	-- other fields are optional.
	-- When "adj=on|abbr=off" applies, spaces in range text are replaced with hyphens.
	-- With "exception = true", that also occurs with "adj=on|abbr=on".
	-- If "adj" is defined here, that text (unchanged) is used with "adj=on".
	["+"]   = " + ",
	[","]   = ",&nbsp;",
	[", and"] = ", và ",
	[", or"]  = ", hoặc ",
	["by"]   = " nhân ",
	["-"]   = "–",
	["to about"] = " đến vào khoảng ",
	["and"]  = { off = " và ", on = " và ", exception = true },
	["or"]   = { off = " hoặc " , on = " hoặc " , exception = true },
	["to"]   = { off = " đến " , on = " đến " , exception = true },
	["to(-)"] = { off = "&nbsp;đến ", on = "–" },
	["+/-"]  = { off = "&nbsp;±&nbsp;", on = "&nbsp;±&nbsp;", adj = "&nbsp;±&nbsp;", is_range_change = true },
	["x"]   = { off = " nhân ", on = " ×&nbsp;", is_range_x = true },
	["xx"]   = "&nbsp;×&nbsp;",
	["*"]   = "×", -- use "*" to replace "x" in {{convert/2}} which is different from "x" in old {{convert}}
}

local range_aliases = {
	-- ["alternative name for a range"] = "standard range name"
	[", và"]      = ", and",
	[", hoặc"]     = ", or",
	[", hay"]     = ", or",
	["nhân"]      = "by",
	["đến vào khoảng"] = "to about",
	["tới vào khoảng"] = "to about",
	["và"]       = "and",
	["hoặc"]      = "or",
	["hay"]      = "or",
	["đến"]      = "to",
	["tới"]      = "to",
	["and(-)"]     = "and",
	["và(-)"]     = "and",
	["&"]       = "and",
	["–"]       = "-",
	["&ndash;"]    = "-",
	["to-"]      = "to(-)",
	["đến-"]      = "to(-)",
	["tới-"]      = "to(-)",
	["đến(-)"]     = "to(-)",
	["tới(-)"]     = "to(-)",
	["×"]       = "x",
	["&times;"]    = "x",
	["±"]       = "+/-",
	["&plusmn;"]    = "+/-",
}

-- The following "words" are accepted to make a simple range, for example, {{convert|1-2|ft}}.
-- Words must be in correct order for searching, for example, '-' after '+/-' and 'x' after 'xx'.
-- Put '-' last so can have a simple range with negative values as in {{convert|-5 to -1|C}}.
local range_words = { '+/-', 'to(-)', 'xx', 'x', '*', 'to', 'or', 'by', '–' , '-' }

local ranges = {
	types = range_types,
	aliases = range_aliases,
	words = range_words,
}

-- Valid option names.
local en_option_name = {
	-- ["local text for option name"] = "en name used in this module"
	["abbr"] = "abbr",
	["tắt"] = "abbr",
	["viết tắt"] = "abbr",
	["adj"] = "adj",
	["tt"] = "adj",
	["tính từ"] = "adj",
	["debug"] = "debug",
	["gỡ lỗi"] = "debug",
	["disp"] = "disp",
	["frac"] = "frac",
	["hiển thị"] = "disp",
	["comma"] = "comma",
	["phẩy"] = "comma",
	["lang"] = "lang",
	["ngôn ngữ"] = "lang",
	["lk"] = "lk",
	["near"] = "near",
	["gần"] = "near",
	["order"] = "order",
	["thứ tự"] = "order",
	["round"] = "round",
	["sigfig"] = "sigfig",
	["nghĩa"] = "sigfig",
	["sing"] = "adj",          -- "sing" is an old alias for "adj"
	["sortable"] = "sortable",
	["sắp xếp"] = "sortable",
	["sp"] = "sp",
	["dài"] = "sp",
	["viết dài"] = "sp",
	["spell"] = "spell",
}

-- Valid option values.
-- Convention: parms.opt_xxx refers to an option that is set here
-- (not intended to be set by the template which invokes this module).
-- Example: At en.wiki, "abbr" includes:
--   ["comma"] = "opt_nocomma"
-- As a result, if the template uses abbr=comma, this script sets:
--   parms["opt_nocomma"] = true
--   parms["abbr"] = nil
-- Therefore parms.abbr will be nil, or will have one of the listed values
-- that do not start with "opt_".
local en_option_value = {
	["abbr"] = {
		-- ["local text for option value"] = "en value used in this module"
		["comma"] = "opt_nocomma",   -- no numsep in input or output numbers
		["chấm"] = "opt_nocomma",    -- no numsep in input or output numbers
		["def"] = "",          -- ignored (some wrapper templates call convert with "abbr=def" to mean "default abbreviation")
		["mặc định"] = "",       -- ignored (some wrapper templates call convert with "abbr=def" to mean "default abbreviation")
		["h"] = "on",          -- abbr=on + use "h" for hand unit (default)
		["hh"] = "opt_hand_hh",     -- abbr=on + use "hh" for hand unit
		["in"] = "in",         -- use symbol for LHS unit
		["vào"] = "in",         -- use symbol for LHS unit
		["mos"] = "mos",        -- in a range, repeat the input unit (no longer used)
		["none"] = "off",        -- old name for "off"
		["không"] = "off",       -- use name for all units
		["off"] = "off",        -- use name for all units
		["tắt"] = "off",        -- use name for all units
		["on"] = "on",         -- use symbol for all units
		["có"] = "on",         -- use symbol for all units
		["tất cả"] = "on",       -- use symbol for all units
		["cả"] = "on",         -- use symbol for all units
		["out"] = "out",        -- use symbol for RHS unit (default)
		["ra"] = "out",         -- use symbol for RHS unit (default)
		["values"] = "opt_values",   -- show only input and output numbers, not units
		["giá trị"] = "opt_values",   -- show only input and output numbers, not units
		["~"] = "opt_also_symbol",   -- show input unit symbol as well as name
	},
	["adj"] = {
		["1"] = "opt_singular",     -- unit name is singular when value satisfies: (-1 <= v and v < 0) or (0 < v and v <= 1)
		["flip"] = "opt_flip",     -- reverse order of input/output
		["ngược"] = "opt_flip",     -- reverse order of input/output
		["j"] = "opt_use_nbsp",     -- "join": use "&nbsp;" instead of " " between value and unit name
		["nối"] = "opt_use_nbsp",    -- "join": use "&nbsp;" instead of " " between value and unit name
		["mid"] = "opt_adj_mid",    -- user-specified text after input unit (between input and output)
		["giữa"] = "opt_adj_mid",    -- user-specified text after input unit (between input and output)
		["nocomma"] = "opt_nocomma",  -- no numsep in input or output numbers
		["không chấm"] = "opt_nocomma", -- no numsep in input or output numbers
		["off"] = "",          -- ignored (off is the default)
		["tắt"] = "",          -- ignored (off is the default)
		["không"] = "",         -- ignored (off is the default)
		["on"] = "",          -- disable hyphenation
		["có"] = "",          -- disable hyphenation
		["pre"] = "opt_one_preunit",  -- user-specified text before input unit
		["trước"] = "opt_one_preunit", -- user-specified text before input unit
		["ri0"] = "ri0",        -- round input with precision = 0
		["vt0"] = "ri0",        -- round input with precision = 0
		["ri1"] = "ri1",        -- round input with precision = 1
		["vt1"] = "ri1",        -- round input with precision = 1
		["ri2"] = "ri2",        -- round input with precision = 2
		["vt2"] = "ri2",        -- round input with precision = 2
		["ri3"] = "ri3",        -- round input with precision = 3
		["vt3"] = "ri3",        -- round input with precision = 3
	},
	["comma"] = {
		["5"] = "opt_comma5",      -- only use numsep grouping if 5 or more digits
		["gaps"] = "opt_gaps",     -- use gaps, not numsep, to separate groups of digits
		["kẽ"] = "opt_gaps",      -- use gaps, not numsep, to separate groups of digits
		["gaps5"] = "opt_gaps, opt_comma5", -- opt_gaps + opt_comma5
		["kẽ 5"] = "opt_gaps, opt_comma5",  -- opt_gaps + opt_comma5
	},
	["debug"] = {
		["yes"] = "opt_sortable_debug", -- make the normally hidden sort key visible
		["có"] = "opt_sortable_debug", -- make the normally hidden sort key visible
	},
	["disp"] = {
		["/"] = "slash",        -- join: '/'
		["2"] = "opt_output_only",   -- display only output value and symbol/name (not input)
		["5"] = "opt_round5",      -- round output value to nearest 5
		["b"] = "b",          -- join: '(...)'
		["br"] = "br",         -- join: '<br/>'
		["comma"] = "comma",      -- join: ','
		["phẩy"] = "comma",       -- join: ','
		["flip"] = "opt_flip",     -- reverse order of input/output
		["ngược"] = "opt_flip",     -- reverse order of input/output
		["flip5"] = "opt_flip, opt_round5", -- disp=flip + disp=5
		["ngược 5"] = "opt_flip, opt_round5",-- disp=flip + disp=5
		["nocomma"] = "opt_nocomma",  -- no numsep in input or output numbers
		["không chấm"] = "opt_nocomma", -- no numsep in input or output numbers
		["number"] = "opt_output_number_only", -- display output value (not input, and not output symbol/name)
		["số"] = "opt_output_number_only",   -- display output value (not input, and not output symbol/name)
		["or"] = "or",         -- join: 'or'
		["hoặc"] = "or",        -- join: 'or'
		["hay"] = "or",         -- join: 'or'
		["out"] = "opt_output_only",
		["ra"] = "opt_output_only",
		["output number only"] = "opt_output_number_only",
		["chỉ số ra"] = "opt_output_number_only",
		["output only"] = "opt_output_only",
		["chỉ ra"] = "opt_output_only",
		["preunit"] = "opt_two_preunits",    -- user-specified text before input and output units
		["trước đơn vị"] = "opt_two_preunits", -- user-specified text before input and output units
		["s"] = "slash",            -- join: '/'
		["slash"] = "slash",          -- join: '/'
		["chéo"] = "slash",           -- join: '/'
		["sqbr"] = "sqbr",           -- join: '[...]'
		["ngoặc vuông"] = "sqbr",        -- join: '[...]'
		["table"] = "opt_table",        -- output is suitable for a table cell with align="right"
		["bảng"] = "opt_table",         -- output is suitable for a table cell with align="right"
		["tablecen"] = "opt_tablecen",     -- output is suitable for a table cell with align="center"
		["giữa bảng"] = "opt_tablecen",     -- output is suitable for a table cell with align="center"
		["u2"] = "opt_output_unit_only",    -- display output symbol/name (not input, and not output value)
		["unit"] = "opt_input_unit_only",    -- display input symbol/name (not output, and not input value)
		["đơn vị vào"] = "opt_input_unit_only", -- display input symbol/name (not output, and not input value)
		["unit or text"] = "opt_input_unit_only, opt_ignore_error", -- display input symbol/name, or given unit code if not known
		["unit2"] = "opt_output_unit_only",
		["đơn vị ra"] = "opt_input_unit_only", -- display input symbol/name (not output, and not input value)
		["x"] = "x",              -- join: <first>...<second> (user-specified text)
	},
	-- frac=x is handled as a special case: x must be an integer (possibly in local language) = 2 or more
	["lang"] = {						-- language for output digits (both en and local digits are always accepted for input)
		["en"] = "opt_lang_en",     -- use en digits for numbers, regardless of local language
		["local"] = "opt_lang_local",  -- use local digits for numbers (default, although config can change default to en)
	},
	["lk"] = {
		["in"] = "in",         -- link LHS unit name or symbol
		["vào"] = "in",         -- link LHS unit name or symbol
		["off"] = "off",        -- do not link: same as default except for hand unit
		["tắt"] = "off",        -- do not link: same as default except for hand unit
		["không"] = "off",       -- do not link: same as default except for hand unit
		["on"] = "on",         -- link all unit names or symbols (but not twice for the same unit)
		["có"] = "on",         -- link all unit names or symbols (but not twice for the same unit)
		["cả"] = "on",         -- link all unit names or symbols (but not twice for the same unit)
		["tất cả"] = "on",       -- link all unit names or symbols (but not twice for the same unit)
		["out"] = "out",        -- link RHS unit name or symbol
		["ra"] = "out",         -- link RHS unit name or symbol
	},
	["near"] = {
		["5"] = "opt_round5",      -- round output value to nearest 5
	},
	["order"] = {
		["flip"] = "opt_flip",     -- reverse order of input/output
		["ngược"] = "opt_flip",     -- reverse order of input/output
	},
	["round"] = {
		["5"] = "opt_round5",      -- round output value to nearest 5
		["25"] = "opt_round25",     -- round output value to nearest 25
		["each"] = "opt_round_each",  -- using default precision in a range, round each output separately (default uses highest precision of each item in range)
	},
	-- sigfig=x is handled as a special case: x must be an integer (possibly in local language) = 1 or more
	["sortable"] = {
		["off"] = "",          -- ignored (off is the default)
		["tắt"] = "",          -- ignored (off is the default)
		["không"] = "",         -- ignored (off is the default)
		["in"] = "opt_sortable_in",   -- output numeric hidden sort field for use in a sortable table, based on input
		["có"] = "opt_sortable",    -- output numeric hidden sort field for use in a sortable table, based on input
		["on"] = "opt_sortable_in",   -- same
		["out"] = "opt_sortable_out",  -- same, based on output
	},
	["sp"] = {
		["us"] = "opt_sp_us",      -- use U.S. spelling (like "meter" instead of default "metre")
	},
	["spell"] = {            -- only English spelling is supported; not scientific notation; only some fractions
		["in"] = "opt_spell_in",    -- spell input value in words
		["vào"] = "opt_spell_in",    -- spell input value in words
		["In"] = "opt_spell_in, opt_spell_upper",        -- spell input value in words with first letter uppercase
		["Vào"] = "opt_spell_in, opt_spell_upper",        -- spell input value in words with first letter uppercase
		["on"] = "opt_spell_in, opt_spell_out",         -- spell input and output values in words
		["On"] = "opt_spell_in, opt_spell_out, opt_spell_upper", -- same, with first letter of first word in result uppercase
	},
}

return {
	SIprefixes = SIprefixes,
	all_categories = all_categories,
	all_messages = all_messages,
	currency = { ['$'] = true, ['£'] = true, ['₫'] = true },
	customary_units = customary_units,
	disp_joins = disp_joins,
	en_option_name = en_option_name,
	en_option_value = en_option_value,
	eng_scales = eng_scales,
	ranges = ranges,
	translation_table = translation_table,
}