Mô đun:For

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[tạo]
local mArguments --initialize lazily
local mHatlist = require('Module:Hatnote list')
local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local yesNo = require('Module:Yesno')
local p = {}

--Implements {{For}} from the frame
--uses capitalized "For" to avoid collision with Lua reserved word "for"
function p.For (frame)
	mArguments = require('Module:Arguments')
	return p._For(mArguments.getArgs(frame))
end

--Implements {{For}} but takes a manual arguments table
function p._For (args)
	local use = args[1]
	if (not use) then
		return mHatnote.makeWikitextError(
			'không có tham số ngữ cảnh được cung cấp. Sử dụng {{Bài cùng tên}} cho hatnote "Bài cùng tên".',
			'Template:For#Errors',
			args.category
		)
	end
	local pages = {}
	function two (a, b) return a, b, 1 end --lets us run ipairs from 2
	for k, v in two(ipairs(args)) do table.insert(pages, v) end
	return mHatnote._hatnote(
		mHatlist.forSeeTableToString({{use = use, pages = pages}}),
		{selfref = args.selfref}
	) .. (
			(use == 'other uses') and yesNo(args.category) and
			'' or ''
		)
end

return p