Mô đun:Icon/data

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[tạo]
-- Mô đun này chứa dữ liệu icon cho [[Mô đun:Icon]].

--------------------------------------------------------------------------------
-- Icon data
--------------------------------------------------------------------------------

local data = {
	fa = {
		aliases = {"cl", "bvcl"},
		image = "Symbol star gold.svg",
		tooltip = "Bài viết chọn lọc",
	},
	far = {
		image = "FA candidate gold.svg",
		tooltip = "Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc",
	},
	farc = {
		aliases = {"ucvcl-rs"},
		image = "FA candidate gold.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên rút sao bài viết chọn lọc",
	},
	ffa = {
		aliases = {"cl-c", "cl-ms"},
		image = "Symbol star gold-stroked.svg",
		tooltip = "Bài viết chọn lọc cũ",
	},
	fac = {
		aliases = {"ucvcl", "ucvbvcl"},
		image = "FA candidate gold.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên bài viết chọn lọc",
	},
	ffac = {
		aliases = {"ucvcl-tb"},
		image = "Symbol unsupport star gold.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên bài viết chọn lọc thất bại",
	},
	fl = {
		aliases = {"dscl"},
		image = "Symbol star gold.svg",
		tooltip = "Danh sách chọn lọc",
	},
	flrc = {
		aliases = {"flr", "ucvdscl-rs"},
		image = "FL candidate gold.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên rút sao danh sách chọn lọc",
	},
	ffl = {
		aliases = {"dfl", "dscl-c", "dscl-ms"},
		image = "Symbol star gold-stroked.svg",
		tooltip = "Danh sách chọn lọc cũ",
	},
	flc = {
		aliases = {"fln", "ucvdscl"},
		image = "FL candidate gold.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên danh sách chọn lọc",
	},
	fflc = {
		aliases = {"nofl", "ucvdscl-tb"},
		image = "Symbol unsupport star gold.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên danh sách chọn lọc thất bại",
	},
	a = {
		image = "Symbol a class.svg",
		tooltip = "Bài chất lượng A",
	},
	dac = {
		aliases = {"daa", "a-c"},
		image = "Symbol unsupport A vote.svg",
		tooltip = "Bài chất lượng A cũ",
	},
	acc = {
		aliases = {"acn", "aac", "ucva"},
		image = "A candidate.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên bài chất lượng A",
	},
	noac = {
		aliases = {"faac", "ucva-tb"},
		image = "Symbol unsupport A vote.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên bài chất lượng A thất bại",
	},
	ga = {
		aliases = {"t", "bvt"},
		image = "Symbol star 2ca02c.svg",
		tooltip = "Bài viết tốt",
	},
	gar = {
		aliases = {"ucvt-rs"},
		image = "Symbol star 2ca02c - candidate.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên rút sao bài viết tốt",
	},
	dga = {
		aliases = {"t-c", "t-ms"},
		image = "Symbol star green-2ca02c-stroked.svg",
		tooltip = "Bài viết tốt cũ",
	},
	gan = {
		aliases = {"gac", "ucvt", "ucvbvt"},
		image = "Symbol star 2ca02c - candidate.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên bài viết tốt",
	},
	ga2 = {
		aliases = {"t2", "bvt2"},
		image = "Symbol support vote.svg",
		tooltip = "Good article, 2nd opinion",
	},
	gah = {
		image = "Symbol wait.svg",
		tooltip = "Good article on hold",
	},
	fgan = {
		aliases = {"noga", "gaf", "gf", "ucvt-tb"},
		image = "Symbol unsupport star 2ca02c.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên bài viết tốt thất bại",
	},
	fp = {
		aliases = {"hacl"},
		image = "Symbol star gold.svg",
		tooltip = "Hình ảnh chọn lọc",
	},
    fpc = {
		aliases = {"fpn"},
		image = "FA candidate gold.svg",
		tooltip = "Đề cử hình ảnh chọn lọc",
	},
	ffp = {
		aliases = {"hacl-c", "hacl-ms"},
		image = "Symbol star gold-stroked.svg",
		tooltip = "Hình ảnh chọn lọc cũ",
	},
	vp = {
		image = "ENWP VP Logo.svg",
		tooltip = "Hình ảnh có giá trị",
	},
	vpc = {
		image = "Valued pics 1.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên hình ảnh có giá trị",
	},
--	fs = {
--		image = "Symbol star gold.svg",
--		tooltip = "Âm thanh chọn lọc",
--	},
--	ffs = {
--		image = "Symbol star gold-stroked.svg",
--		tooltip = "Âm thanh chọn lọc cũ",
--	},
--	fsc = {
--		image = "FA candidate gold.svg",
--		tooltip = "Ứng cử viên âm thanh chọn lọc",
--	},
	fpo = {
		aliases = {"cttcl"},
		image = "Symbol star gold.svg",
		tooltip = "Cổng thông tin chọn lọc",
	},
	fpor = {
		aliases = {"ucvcttcl-rs"},
		image = "FA candidate gold.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên rút sao cổng thông tin chọn lọc",
	},
	ffpo = {
		aliases = {"cttcl-c", "cttcl-ms"},
		image = "Symbol star gold-stroked.svg",
		tooltip = "Cổng thông tin chọn lọc cũ",
	},
	fpoc = {
		aliases = {"ucvcttcl"},
		image = "FA candidate gold.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên cổng thông tin chọn lọc",
	},
	ft = {
		aliases = {"cdcl"},
		image = "Cscr-featuredtopic-fawiki.svg",
		tooltip = "Chủ điểm chọn lọc",
	},
	ftrc = {
		aliases = {"ucvcdcl-rs"},
		image = "Symbol star3-candidate-fa.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên rút sao chủ điểm chọn lọc",
	},
	fft = {
		aliases = {"dft", "cdcl-c", "cdcl-ms"},
		image = "Gold-stars-topic.svg",
		tooltip = "Chủ điểm chọn lọc cũ",
	},
	ftc = {
		aliases = {"ftn", "ucvcdcl"},
		image = "Symbol star3-candidate-fa.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc",
	},
	gt = {
		aliases = {"cdt"},
		image = "Symbol star 2ca02c-fa.svg",
		tooltip = "Chủ điểm tốt",
	},
	gtrc = {
		aliases = {"ucvcdt-rs"},
		image = "Symbol star 2ca02c-candidate-fa.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên rút sao chủ điểm tốt",
	},
	gtc = {
		aliases = {"gtn", "ucvcdt"},
		image = "Symbol star 2ca02c-candidate-fa.svg",
		tooltip = "Ứng cử viên chủ điểm tốt",
	},
	bplus = {
		aliases = {"b+"},
		image = "Symbol bplus class.svg",
		tooltip = "Bài chất lượng B+",
	},
	b = {
		image = "Symbol b class.svg",
		tooltip = "Bài chất lượng B",
	},
	br = {
		aliases = {"bcr", "ucvb"},
		image = "Bclass-checklist.svg",
		tooltip = "Giám định chất lượng B",
	},
	c = {
		image = "Symbol c class.svg",
		tooltip = "Bài chất lượng C",
	},
	start = {
		aliases = {"sơ khởi"},
		image = "Symbol start class.svg",
		tooltip = "Bài sơ khởi",
	},
	stub = {
		aliases = {"sơ khai"},
		image = "Symbol stub class.svg",
		tooltip = "Bài sơ khai",
	},
	list = {
		aliases = {"comparison", "ds", "danh sách"},
		image = "Symbol list class.svg",
		tooltip = "Danh sách",
	},
	no = {
		aliases = {"chưa xếp loại"},
		image = "Symbol plain grey.svg",
		tooltip = "Bài chưa xếp loại chất lượng",
	},
	book = {
		aliases = {"sách"},
		image = "Symbol book class2.svg",
		tooltip = "Sách Wikipedia",
	},
	category = {
		aliases = {"cat", "categ", "thể loại"},
		image = "Folder Hexagonal Icon.svg",
		tooltip = "Thể loại",
	},
	disambiguation = {
		aliases = {"dab", "disamb", "disambig", "định hướng", "trang định hướng"},
		image = "Symbol dab class.svg",
		tooltip = "Trang định hướng",
	},
	image = {
		aliases = {"file", "hình", "tập tin"},
		image = "Video-x-generic.svg",
		tooltip = "Tập tin",
	},
	portal = {
		aliases = {"chủ đề", "cde"},
		image = "Portal-puzzle.svg",
		tooltip = "Chủ đề",
	},
	project = {
		aliases = {"dự án"},
		image = "Symbol information vote.svg",
		tooltip = "Trang dự án",
	},
	redirect = {
		aliases = {"red", "redir", "đổi hướng"},
		image = "Symbol redirect vote2.svg",
		tooltip = "Đổi hướng",
	},
	template = {
		aliases = {"temp", "templ", "bản mẫu"},
		image = "Symbol template class.svg",
		tooltip = "Bản mẫu",
	},
	essay = {
		aliases = {"bài luận"},
		image = "Essay.svg",
		tooltip = "Bài luận",
	},
	na = {
		image = "Symbol neutral vote.svg",
		tooltip = "Trang không phải là bài viết",
	},
	aa = {
		image = "Yes check.svg",
		tooltip = "Audited article of limited subject matter",
	},
	da = {
		image = "Symbol oppose vote.svg",
		tooltip = "Demoted article",
	},
	dyk = {
		aliases = {"bcb"},
		image = "Symbol question.svg",
		tooltip = "Bạn có biết?",
	},
	dyk2 = {
		aliases = {"bcb2"},
		image = "Symbol question.svg",
		tooltip = "Bạn có biết?",
	},
	pr = {
		image = "Nuvola apps kedit.png",
		tooltip = "Peer review",
	},
	ppr = {
		image = "Nuvola apps kedit.png",
		tooltip = "Portal peer review",
	},
	q = {
		aliases = {"question", "câu hỏi"},
		image = "Symbol question.svg",
		tooltip = "Câu hỏi",
	},
	qi = {
		image = "Quality images logo.svg",
		tooltip = "Hình ảnh chất lượng trên Wikimedia Commons",
	},
	vi = {
		image = "Valued image seal.svg",
		tooltip = "Hình ảnh có giá trị trên Wikimedia Commons",
	},
	tfa = {
		image = "Wikipedia-logo.svg",
		tooltip = "Bài viết chọn lọc tuần này",
	},
	itn = {
		aliases = {"tin tức"},
		image = "Globe current.svg",
		tooltip = "Tin tức",
	},
	otd = {
		aliases = {"ngày này năm xưa"},
		image = "Nuvola apps date.svg",
		tooltip = "Ngày này năm xưa",
	},
	wikiproject = {
        aliases = {"dự án wiki"},
		image = "People icon.svg",
		tooltip = "Dự án Wiki",
	},
	wikipedia = {
		image = "Wikipedia-logo.svg",
		tooltip = "Trang Wikipedia",
	},
	commons = {
		image = "Commons-logo.svg",
		tooltip = "Trang Commons",
	},
	wikiquote = {
		image = "Wikiquote-logo.svg",
		tooltip = "Trang Wikiquote",
	},
	wikiversity = {
		image = "Wikiversity-logo.svg",
		tooltip = "Trang Wikiversity",
	},
	wikibooks = {
		image = "Wikibooks-logo.svg",
		tooltip = "Trang Wikibooks",
	},
	wikisource = {
		image = "Wikisource-logo.svg",
		tooltip = "Trang Wikisource",
	},
	wiktionary = {
		image = "Wiktionary small.svg",
		tooltip = "Trang Wiktionary",
	},
	wikinews = {
		image = "Wikinews-logo.svg",
		tooltip = "Trang Wikinews",
	},
	wikispecies = {
		image = "Wikispecies-logo.svg",
		tooltip = "Trang Wikispecies",
	},
	wikidata = {
		image = "Wikidata-logo.svg",
		tooltip = "Trang Wikidata",
	},
	wikivoyage = {
		image = "Wikivoyage-logo.svg",
		tooltip = "Trang Wikivoyage",
	},
	meta = {
		image = "Wikimedia Community Logo.svg",
		tooltip = "Trang Meta-wiki",
	},
	four = {
		image = "Four Award.svg",
		tooltip = "Four Award",
	},
	million = {
		image = "Million award logo.svg",
		tooltip = "Million Award",
	},
	_DEFAULT = {
		image = "Symbol question.svg",
	}
}

--------------------------------------------------------------------------------
-- End icon data
--------------------------------------------------------------------------------

-- Make aliases work the same as normal keys, and remove the "aliases" subtables. 
for k, t in pairs(data) do
	if t.aliases then
		for i, alias in ipairs(t.aliases) do
			data[alias] = t
		end
		t.aliases = nil
	end
	data[k] = t
end

return data