Mô đun:Spam-blacklist

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu mô đun[tạo]
local p = {}

-- Lấy danh sách liên kết của spam-blacklist cho vào một set
local list = (function()
	local content = mw.title.new('MediaWiki:Spam-blacklist')
		:getContent()
		:gsub('<!%-%-[^\n]-%-%->', '') -- HTML <!-- -->
		:gsub('#[^\n]*', '') -- PHP // #
		:gsub('</?pre>', '') -- HTML <pre></pre>
	local set = {}
	
	for line in string.gmatch(content, "[-\\.%w]+") do
		set[mw.text.trim(line)] = 1
	end
	
	return set
end)()

-- Kiểm tra liên kết có tồn tại trong set?
function p.isAdded(frame)
	local site = frame.args[1]
	return p._isAdded(site)
end

function p._isAdded(site)
	return list[site] == 1
end

return p