Mô đun:Thông tin phần mềm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hình tượng tài liệu Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Mô đun này cung cấp một số hàm hỗ trợ {{Thông tin phần mềm}}.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]

local p = {}

local lang = mw.language.getContentLanguage()

---Cho biết có so sánh được phiên bản dùng hàm compVersions().
function p.canCompVersion(version)
  for component in mw.text.gsplit(version, ".", true) do
    if not mw.ustring.find(component, "^%d+[a-z]*$") then return false end
  end
  return true
end

---So sánh (nguợc chiều) hai chuỗi phiên bản theo định dang “12.3.4a”.
function p.compVersions(version1, version2)
  version1 = version1.mainsnak.datavalue.value
  version2 = version2.mainsnak.datavalue.value
  do
    local func1, static1, var1 = mw.text.gsplit(version1, ".", true)
    local func2, static2, var2 = mw.text.gsplit(version2, ".", true)
    while true do
      local component1 = func1(static1, var1)
      local component2 = func2(static2, var2)
      if component1 == nil or component2 == nil then break end
      
      if component1 ~= component2 then
        local num1 = tonumber(mw.ustring.match(component1, "%d+"))
        local num2 = tonumber(mw.ustring.match(component2, "%d+"))
        if num1 ~= num2 then return num1 > num2 end
        
        local alpha1 = mw.ustring.match(component1, "[a-z]*") or ""
        local alpha2 = mw.ustring.match(component2, "[a-z]*") or ""
        if alpha1 ~= alpha2 then return alpha1 > alpha2 end
      end
    end
  end
  return version1 > version2
end

---Cho ra danh sách các phiên bản ổn định của phần mềm được miêu tả trong bài.
-- (Kiểm tra các bảng dữ liệu tại [[d:Special:ApiSandbox]].)
function p.versions(frame)
  local item = mw.wikibase.getEntityObject()
  if not item then return nil end
  
  local versions = item.claims.P348
  if not versions then return nil end
  
  local canSort = true
  for i, version in ipairs(versions) do
    if not p.canCompVersion(version.mainsnak.datavalue.value) then
      canSort = false
      break
    end
  end
  if canSort then table.sort(versions, p.compVersions) end
  
  local list = {}
  for i, version in ipairs(versions) do
    local versionStr = version.mainsnak.datavalue.value
    
    local platforms = version.qualifiers and (version.qualifiers.P400 or version.qualifiers.P306)
    local modifiers = {}
    if platforms and platforms[1] then
      local platformsList = {}
      for i, platform in ipairs(platforms) do
        local id = "Q" .. platform.datavalue.value["numeric-id"]
        local title = mw.wikibase.sitelink(id)
        local label = mw.wikibase.label(id)
        if title or label then
          local link = mw.ustring.format("[[%s|%s]]",
            title or label, label or title)
          table.insert(platformsList, link)
        end
      end
      
      if #platformsList > 0 then
        table.insert(modifiers, mw.text.listToText(platformsList))
      end
    end
    
    local releaseDate = version.qualifiers and version.qualifiers.P577
    local releaseStr = ""
    if releaseDate and releaseDate[1] then
    	local releaseDateISO = releaseDate[1].datavalue.value.time
    	if releaseDateISO then
    		releaseDateISO = releaseDateISO:sub(9)
    		local precision = tonumber(releaseDate[1].datavalue.value.precision)
    		local dateFormat = "Y"
    		if precision > 9 then dateFormat = '"tháng" n, ' .. dateFormat end
  			if precision > 10 then dateFormat = "j " .. dateFormat end
    		local releaseDateStr = lang:formatDate(dateFormat, releaseDateISO, true)
    		table.insert(modifiers, releaseDateStr)
	    	local ago = frame:expandTemplate{
	    		title = "Thời gian trước",
	    		args = {releaseDateISO},
	  		}
	  		if #ago > 0 then table.insert(modifiers, ago) end
	  	end
  	end
    
    if #modifiers > 0 then
    	versionStr = versionStr .. " (" .. table.concat(modifiers, "; ") .. ")"
    end
    
    table.insert(list, versionStr)
  end
  
  return table.concat(list, "<br />")
end

return p