Thành viên:Minh Tấn/Hình ảnh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

ghi chú

Mục tiêu: Chỉnh sửa lại một vài hình ảnh ở Commons nếu có thời gian, hi vọng là vậy.
Những hình ảnh xuất hiện ở trang này và những trang con là những hình ảnh thuộc về các chủ đề mà tôi quan tâm. Tôi phân chia chúng vào các trang con theo kí tự đầu tiên của tên.
Không biết làm thế này có phù hợp với quy định của Wikipedia không nữa?!

các trang con

TRƯỚC 0
0123456789
ABCDEFG
HIJKLMNOP
QRSTUV
WXYZ
SAU Z

(Nội dung)