Thảo luận:Dãy đồng đẳng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Untitled[sửa mã nguồn]

Theo định nghĩa ban đầu dãy đồng đẳng trong hóa học hữu cơ là để chỉ trường hợp những chất có công thức hơn kém nhau một nhóm nguyên tử nhất định và có tính chất hóa học tương tự nhau. Đồng phân là để chỉ những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có tính chất khác nhau do chúng có cấu trúc khác nhau. Ví dụ ta có dãy đồng đẳng ankan: CH4, C2H6,C3H8,C4H10, C5H12, C6H14....(hơn kém nhau nhóm CH2).Dãy đồng đẳng anken:C2H4, C3H6,C4H8,C5H10,C6H12,C7H14..hơn kém nhau nhóm CH2) Dãy đồng đẳng ankin:C2H2,C3H4,C4H6,C5H8,C6H10..(hơn kém nhau nhóm CH2).

Ta có thể thấy các monosaccarit có nhóm chức andehit, được gọi là andozơ cũng lập thành một dãy đồng đẳng với nhóm nguyên tử hơn kém nhau là CHOH:andotriozơ C3H6O3:OCH-CHOH-CH2OH;andotetrozơ C4H8O4:OCH-CHOH-CHOH-CH2OH, andopentoz C5H10O5:OCH-CHOH-CHOH-CHOH-CH2OH, andohexoz C6H12O6: OCH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH2OH. Trường hợp các monosaccarit có nhóm chức xeton cũng tạo nên một dãy đồng đẳng xetozơ: xetotriozơ C3H6O3:HOCH2-CO-CH2OH, xetotetrozơ C4H8O4:HOCH2-CO-CHOH-CH2OH, xetopentozơ C5H10O5:HOCH2-CO-CHOH-CHOH-CH2OH, xetohexozơ C6H12O6:HOCH2-CO-CHOH-CHOH-CHOH-CH2OH. Như vậy quan hệ giữa penten và xiclobutan là đồng phân. Còn quan hệ giữa penten (có thể mạch thẳng hoặc nhánh), buten (có thể mạch thẳng hoặc nhánh), propen là đồng đẳng. Sau này với sự phát triển của hóa học hữu cơ, số lượng các chất hữu cơ được phát hiện ngày càng nhiều, cấu trúc tinh tế của hợp chất càng được xác định rõ. Nên có nhiều nhà khoa học muốn mở rộng thêm khái niệm đồng đẵng; dãy đồng đẳng n-ankan, dãy đồng đẳng isoankan; dãy đồng đẳng HOCH2-(CH2)n-CH3, dãy đồng đẳng CH3-CHOH-(CH2)n-CH3....Sự phân chia này càng thêm rối rắm và chẳng giải quyết được gì nhiều. hiện tại, vẫn rất nhiều nước trên thế giới định nghĩa về dãy đồng đẳng với ý nghĩa lịch sử của nó. thảo luận quên ký tên này là của 125.235.232.167 (thảo luận • đóng góp).