Phụ đề Tiếng Anh cho clip: Tập tin:DJ Got Us Fallin' in Love.ogg

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
1
00:00:00,000 --> 00:00:02,550
♪ 'Cause baby tonight ♪

2
00:00:02,550 --> 00:00:07,460
♪ The DJ got us fallin' in love again ♪

3
00:00:07,460 --> 00:00:10,360
♪ Yeah baby tonight ♪

4
00:00:10,360 --> 00:00:15,360
♪ The DJ got us fallin' in love again ♪

5
00:00:16,190 --> 00:00:19,590
♪ So dance dance like it's the last ♪

6
00:00:19,590 --> 00:00:22,000
♪ Last night of your life life ♪