Đường Tư

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đường Tư
Thông tin cá nhân
Sinh
Nơi sinh
Lâm Thuật
Giới tínhnam
Nghề nghiệpquân nhân
Quốc tịchĐông Ngô, Tào Ngụy

Đường Tư (chữ Hán: 唐咨, ? - ?), không rõ tên tự, người quận Lợi Thành [1], tướng lãnh thời Tam Quốc, lần lượt phục vụ hai chính quyền Đông Ngô, Tào Ngụy, hoạt động gần 40 năm.

Cuộc đời và sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Tháng 6 ÂL năm 225, lính quận Lợi Thành là Thái Phương nổi dậy, giết thái thú Từ Chất, đề cử Đường Tư làm thủ lĩnh. Quân Ngụy trấn áp, Đường Tư chạy ra biển, bỏ trốn sang Ngô. Tại Ngô, Đường Tư được phong làm tướng quân.[2]

Năm 235, Đường Tư, Lưu Toản theo Lã Đại đánh dẹp nghĩa quân ở các quận thuộc phía nam Trường Giang.[3] Năm 239, Đường Tư lại theo Lã Đại trấn áp khởi nghĩa Liêu Thức, đánh dẹp một năm mới xong.[4]

Đường Tư ở nước Ngô ba mươi mấy năm, làm quan đến Tả tướng quân, phong hầu, trì tiết.[5] Năm 257, thời Tôn Lượng, Đường Tư cùng Toàn Dịch, Toàn Đoan, Vương TộVăn Khâm đem 3 vạn quân cứu viện Gia Cát Đản ở Thọ Xuân. Tháng 6 ÂL, quân Ngô nhân vòng vây chưa xiết chặt, góc đông bắc có địa thế hiểm trở, đưa quân vào được thành.[6] Tháng giêng ÂL năm sau, thành vỡ, Đường Tư tự trói đầu hàng, được triều đình nước Ngụy xá miễn, phong làm An Viễn tướng quân.[7]

Mùa đông năm 262, đại tướng quân Tư Mã Chiêu mưu tính đánh Thục Hán, lệnh cho Đường Tư đóng thuyền vượt biển, ra vẻ đánh Ngô.[8]

Không rõ hậu sự của Đường Tư.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Nay là phía tây Cám Du, Giang Tô
  2. ^ TQC1: Giữa niên hiệu Hoàng Sơ. Lợi Thành quận phản, giết thái thú Từ Cơ, suy Tư làm chúa. Văn đế sai chư quân thảo phá họ, Tư chạy ra biển, rồi bỏ sang Ngô,... TQC2: Năm Hoàng Sơ thứ 6,... tháng 6, lính Lợi Thành quận là bọn Thái Phương lấy quận phản, giết thái thú Từ Chất. (Văn đế) khiển Đồn kỵ hiệu úy Nhâm Phúc, Bộ binh hiệu úy Đoàn Chiêu và Thanh Châu thứ sử thảo bình họ.
  3. ^ TQC3: Năm (Gia Hòa) thứ 4, bọn giặc Lư Lăng là Lý Hoàn, Lộ Cáp, giặc Đông Dã thuộc Cối Kê là Tùy Xuân, giặc Nam Hải là La Lệ nhất thời đều khởi. Quyền phục chiếu Đại đốc bọn Lưu Toản, Đường Tư chia bộ thảo kích...
  4. ^ TQC3: Phan Tuấn mất, (Lã) Đại thay Tuấn lãnh văn thư Kinh Châu, cùng Lục Tốn cùng ở Vũ Xương, nên đốc Bồ Kỳ. Không lâu sau, Liêu Thức làm loạn. Đánh vây thành ấp, các quận Linh Lăng, Thương Ngô, Úc Lâm tao nhiễu, Đại tự dâng biểu xin đi ngay, đêm ngày lên đường. Quyền khiển sứ đuổi theo bái Đại làm Giao Châu mục, rồi khiển chư tướng là bọn Đường Tư nối nhau đi sau, đánh dẹp một năm thì phá được, chém Thức cùng các quan chức ngụy là bọn Lâm Hạ thái thú Phí Dương, cùng đồng đảng, quận huyện bình cả, trở về Vũ Xương.
  5. ^ TQC1:... quan đến tả tướng quân, phong hầu, trì tiết.
  6. ^ TQC1: người Ngô đại hỉ, khiển tướng là bọn Toàn Dịch, Toàn Đoan, Đường Tư, Vương Tộ soái 3 vạn chúng, mật cùng Văn Khâm đều đi ứng Đản... Khi ấy Trấn nam tướng quân Vương Cơ mới đến, đốc chư quân vây Thọ Xuân, chưa hợp. Bọn Tư, Khâm theo góc đông bắc của thành, nhân vượt chỗ núi non hiểm trở, đưa được người đột nhập thành.
  7. ^ TQC1: Đường Tư, Vương Tộ cùng chư tì tướng đều ra mặt tự trói xin hàng, ngô binh vạn chúng, khí trượng, quân thực chất thành núi... Bái Tư An Viễn tướng quân, còn lại tì tướng đều tạm giữ nguyên chức vị, Ngô chúng vui vẻ thần phục.
  8. ^ TQC4: Mùa đông năm Cảnh Nguyên thứ 3,... Văn vương sắc các châu Thanh, Từ, Duyện, Dự, Kinh, Dương, rồi sai làm thuyền, lệnh Đường Tư làm thuyền lớn vượt biển, bề ngoài ra vẻ muốn phạt Ngô.