Xác định niên đại bằng amino acid – Theo ngôn ngữ khác