Bước tới nội dung

Đặc tính (lập trình)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đặc tính (tiếng Anh: property), trong một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, là một loại đặc biệt của thành viên lớp, trung gian chức năng giữa một trường (hay thành viên dữ liệu) và một phương thức. Cú pháp để đọc và viết các đặc tính thì giống như của trường, nhưng thường được chuyển thành lời gọi phương thức 'getter' và 'setter'. Cú pháp giống như trường khiến nó dễ đọc và viết hơn nhiều so với việc gọi phương thức, và xen lẫn bên trong giữa gọi phương thức cho phép xác nhận dữ liệu, cập nhật chủ động (ví dụ như, cho các phần tử của giao diện đồ họa người dùng), hay để hiện thực của các trường "chỉ đọc" (read-only).

Xem ví dụ về bài học cho ngôn ngữ C # bên dưới.

Hỗ trợ trong các ngôn ngữ

[sửa | sửa mã nguồn]

Các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ đặc tính bao gồm ActionScript 3, C#, D, Delphi/Free Pascal, eC, F#, Kotlin, JavaScript, Objective-C 2.0, Python, Scala, Swift, Lua, và Visual Basic. Một vài ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, như JavaC++, không hỗ trợ đặc tính, mà yêu cầu lập trình viên định nghĩa một cặp phương thức truy cậpthay đổi.

Ví dụ cú pháp

[sửa | sửa mã nguồn]
class Pen 
{
  private int color; // private field
  
  // public property
  public int Color 
  { 
    get
    {
      return this.color;
    }
    set 
    {
      if (value > 0) {
        this.color = value;
      }
    }
  }
}
// accessing:
Pen pen = new Pen();
int color_tmp = 0;
//...
pen.Color = 17;
color_tmp = pen.Color;
//...
pen.Color = ~pen.Color; // bitwise complement...

// another silly example:
pen.Color += 1; // a lot clearer than "pen.set_Color(pen.get_Color() + 1)"!

C++ không có đặc tính lớp đầu tiên, nhưng có vài cách để mô phỏng đặc tính ở một mức độ giới hạn. Hai trong số đó là:

#include <iostream>

template <typename T> class property {
    T value;
  public:
    T & operator = (const T &i) {
      return value = i;
    }
    // This template class member function template serves the purpose to make
    // typing more strict. Assignment to this is only possible with exact identical
    // types.
    template <typename T2> T2 & operator = (const T2 &i) {
      T2 guard = value;
      throw guard; // Never reached.
    }

    // Implicit conversion back to T. 
    operator T const & () const {
      return value;
    }
};

struct Foo {
  // Properties using unnamed classes.
  class {
      int value;
    public:
      int & operator = (const int &i) { return value = i; }
      operator int () const { return value; }
  } alpha;

  class {
      float value;
    public:
      float & operator = (const float &f) { return value = f; }
      operator float () const { return value; }
  } bravo;
};

struct Bar {
  // Using the property<>-template.
  property <bool> alpha;
  property <unsigned int> bravo;
};

int main () {
  Foo foo;
  foo.alpha = 5;
  foo.bravo = 5.132f;

  Bar bar;
  bar.alpha = true;
  bar.bravo = true; // This line will yield a compile time error
           // due to the guard template member function.
::std::cout << foo.alpha << ", "
        << foo.bravo << ", "
        << bar.alpha << ", "
        << bar.bravo
        <<::std::endl;
  return 0;
}

C++, Microsoft & C++Builder

[sửa | sửa mã nguồn]

Ví dụ này được lấy từ MSDN Trang tài liệu.

// declspec_property.cpp
struct S
{
  int i;
  void putprop(int j)
  { 
   i = j;
  }

  int getprop()
  {
   return i;
  }

  __declspec(property(get = getprop, put = putprop)) int the_prop;
};

int main()
{
  S s;
  s.the_prop = 5;
  return s.the_prop;
}
class Pen
{
  private int m_color; // private field
  
  // public get property
  public int color () {
    return m_color;
  }
  
  // public set property
  public void color (int value) {
     m_color = value;
  }
}
auto pen = new Pen;
pen.color = ~pen.color; // bitwise complement

// the set property can also be used in expressions, just like regular assignment
int theColor = (pen.color = 0xFF0000);

Ở phiên bản thứ hai của D, mỗi phương thức truy cập và thay đổi phải được đánh dấu với @property:

class Pen
{
  private int m_color; // private field
  
  // public get property
  @property public int color () {
    return m_color;
  }
  
  // public set property
  @property public void color (int value) {
    m_color = value;
  }
}

Delphi/Free Pascal

[sửa | sửa mã nguồn]
type TPen = class
 private
  FColor: TColor;
  function GetColor: TColor;
  procedure SetColor(const AValue: TColor);
 public
  property Color: Integer read GetColor write SetColor;
end;

function TPen.GetColor: TColor;
begin
 Result:= FColor;
end;

procedure TPen.SetColor(const AValue: TColor);
begin
 if FColor <> AValue
  then FColor:= AValue;
end;
// accessing:
var Pen: TPen;
//...
Pen.Color:= not Pen.Color;

(*
Delphi also supports a 'direct field' syntax -

property Color: TColor read FColor write SetColor;

or

property Color: TColor read GetColor write FColor;

where the compiler generates the exact same code as for reading and writing
a field. This offers the efficiency of a field, with the safety of a property.
(You can't get a pointer to the property, and you can always replace the member
access with a method call.)
*)
class Pen 
{
  // private data member
  Color color;
public:
  // public property
  property Color color 
  { 
   get { return color; }
   set { color = value; }
  }
}
Pen blackPen { color = black };
Pen whitePen { color = white };
Pen pen3 { color = { 30, 80, 120 } };
Pen pen4 { color = ColorHSV { 90, 20, 40 } };
type Pen() = class
  let mutable _color = 0

  member this.Color
    with get() = _color
    and set value = _color <- value
end
let pen = new Pen()
pen.Color <- ~~~pen.Color

JavaScript

[sửa | sửa mã nguồn]
function Pen() {
  this._color = 0;
}
// Add the property to the Pen type itself, can also
// be set on the instance individually
Object.defineProperties(Pen.prototype, {
  color: {
    get: function () {
      return this._color;
    },
    set: function (value) {
      this._color = value;
    }
  }
});
var pen = new Pen();
pen.color = ~pen.color; // bitwise complement
pen.color += 1; // Add one

ActionScript 3.0

[sửa | sửa mã nguồn]
package {
	public class Pen {
		private var _color:uint = 0;
		
		public function get color():uint {
			return _color;
		}
		
		public function set color(value:uint):void {
			_color = value;
		}
	}
}
var pen:Pen = new Pen();
pen.color = ~pen.color; // bitwise complement
pen.color += 1; // add one

Objective-C 2.0

[sửa | sửa mã nguồn]
@interface Pen: NSObject
@property (copy) NSColor *colour;	// The "copy" attribute causes the object's copy to be
					// retained, instead of the original.
@end

@implementation Pen
@synthesize colour;			// Compiler directive to synthesise accessor methods.
					// It can be left behind in Xcode 4.5 and later.
@end

Ví dụ trên có thể được sử dụng trong một phương thức tùy ý như vầy:

Pen *pen = [[Pen alloc] init];
pen.colour = [NSColor blackColor];
float red = pen.colour.redComponent;
[pen.colour drawSwatchInRect: NSMakeRect(0, 0, 100, 100)];
class Pen {
  private $_color;

  function __set($property, $value) {
    if ($property == 'Color') { 
      return $this->_color = $value;
    }
  }

  function __get($property) {
    if ($property == 'Color') {
      return $this->_color;
    }
  }
}
$p = new Pen();
$p->Color = ~$p->Color; // bitwise complement
echo $p->Color;
class Pen(object):
  def __init__(self):
    self._color = 0 # "private" variable

  @property
  def color(self):
    return self._color

  @color.setter
  def color(self, color):
    self._color = color
pen = Pen()
# accessing:
pen.color = ~pen.color # bitwise complement...
class Pen
  def initialize
    @color = 0
  end
  
  # Defines a getter for the @color field
  def color
    @color
  end

  # Defines a setter for the @color field
  def color=(value)
    @color = value
  end
end

pen = Pen.new
pen.color = ~pen.color  # Bitwise complement

Visual Basic

[sửa | sửa mã nguồn]

Visual Basic (.NET 2003-2010)

[sửa | sửa mã nguồn]
Public Class Pen
 
  Private _color As Integer ' Private field

  Public Property Color() As Integer ' Public property
    Get
      Return _color
    End Get
    Set(ByVal value As Integer)
      _color = value
    End Set
  End Property

End Class
' Create Pen class instance
Dim pen As New Pen()

' Set value
pen.Color = 1

' Get value
Dim color As Int32 = pen.Color

Visual Basic (chỉ.NET 2010)

[sửa | sửa mã nguồn]
Public Class Pen

  Public Property Color() As Integer ' Public property

End Class
' Create Pen class instance
Dim pen As New Pen()

' Set value
pen.Color = 1

' Get value
Dim color As Int32 = pen.Color

Visual Basic 6

[sửa | sửa mã nguồn]
' in a class named clsPen
Private m_Color As Long

Public Property Get Color() As Long
  Color = m_Color
End Property

Public Property Let Color(ByVal RHS As Long)
  m_Color = RHS
End Property
' accessing:
Dim pen As New clsPen
'...
pen.Color = Not pen.Color

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]