Bản mẫu:Chú thích

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Chú thích là một bản mẫu đa năng để chú thích sách, ấn phẩm định kỳ, đóng góp trong các công trình tập thể, bằng sáng chế và trang web. Mục tiêu của nó là trở thành một bản mẫu chú thích đa năng. Nó cũng có chức năng hỗ trợ việc sử dụng kiểu tham chiếu Harvard. Bản mẫu này cho phép ghi ngày tháng của tác giả ("Harvard") trong phần chính của văn bản chú thích để liên kết đến một chú thích đầy đủ (được tạo bởi bản mẫu này) trong phần "Tham khảo" ở cuối bài viết thông qua Bản mẫu:Harvard citation. Bản mẫu tạo ra một HTML anchor mà Bản mẫu:Harvard citation và các bản mẫu liên quan có thể liên kết.

Bản mẫu có thể biết bạn đang trích dẫn một cuốn sách, tạp chí định kỳ hay một chương trong bộ sưu tập tùy thuộc vào sự kết hợp của các tham số mà bạn sử dụng. Để sử dụng với các hệ thống ngày tác giả như Bản mẫu:Harvard citation, dùng tham số lastdate nên được coi là bắt buộc, nếu có thể.

Chú thích sách

Tham số

{{Chú thích
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | date =
 | year =
 | title =
 | edition =
 | volume =
 | place =
 | publisher =
 | id =
 | isbn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
 | accessdate =
}}
 • last (or last1): Họ hoặc tên của tác giả.
 • first (or first1): (Các) tên hoặc tên tác giả.
 • author-link (or author1-link): Tiêu đề của một bài viết Wikipedia hiện có về tác giả.
 • last2, last3, last4: Họ hoặc tên của tác giả thứ hai, thứ ba và thứ tư, nếu có.
 • first2, first3, first4: (Các) tên hoặc tên tác giả thứ hai, thứ ba và thứ tư, nếu có.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Tiêu đề của một bài viết Wikipedia hiện có về tác giả thứ hai, thứ ba và thứ tư, nếu có.
 • date: Date of authorship or publication.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from bản mẫu:Harvard citation. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • title: Title of the book.
 • edition: Number or name of the edition, if not the first; for example: edition=2nd.
 • volume: The volume number of a multi-volume book.
 • place (or location): The city of publication. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: Place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • publisher: The name of the publisher. Omit terms such as Publishers, Co., Inc., Ltd., etc., but retain the words Books or Press.
 • id: Identifier such as ISBN 1-111-22222-9
 • isbn: Use this parameter if the book has an ISBN.
 • doi: A DOI such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581
 • url: A URL of an online location where the book can be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed.

Ví dụ

Một tác giả
{{ Chú thích
 | last=Turner
 | first=O.
 | title=History of the Pioneer
Settlement of Phelps and Gorham's
Purchase, and Morris' Reserve
 | publisher=William Alling
 | place=Rochester, New York
 | year=1851
 | url = http://olivercowdery.com/
texts/1851Trn1.htm#turn1851
 }}.
Turner, O. (1851), History of the Pioneer Settlement of Phelps and Gorham's Purchase, and Morris' Reserve, Rochester, New York: William Alling.
Ba tác giả, một tập và một ấn bản
{{ Chú thích
 | last1=Lincoln
 | first1=A.
 | last2=Washington
 | first2=G.
 | last3=Adams
 | first3=J.
 | title=All the Presidents' Names
 | publisher=The Pentagon
 | place=Home Base, New York
 | volume=XII
 | edition=2nd
 | year=2007
}}.
Lincoln, A.; Washington, G.; Adams, J. (2007), All the Presidents' Names, XII (ấn bản 2), Home Base, New York: The Pentagon.

Chú thích tạp chí, báo, tạp chí hoặc các ấn phẩm định kỳ khác

Tham số

{{Chú thích
 | last=
 | first=
 | author-link=
 | year=
 | title=
 | periodical=
 | volume=
 | issue=
 | pages=
 | url=
 | doi=
 | oclc=
}}.
 • last (or last1): The author's surname or last name.
 • first (or first1): The author's first or given name(s).
 • author-link (or author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • date: Date of authorship or publication.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from bản mẫu:Harvard citation. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • title: Title of the book.
 • periodical (or journal, newspaper, magazine): Name of the periodical.
 • volume: The volume number of the journal.
 • issue (or number): The issue number of the journal.
 • pages (optional): The pages in the issue where the article may be found.
 • url: A URL of an online location where the article can be found.
 • doi: A DOI such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581
 • accessdate: Date when the url was accessed.

Ví dụ

Bài báo
{{Chú thích
 | last=Hill
 | first=Marvin S.
 | title=Joseph Smith and the 1826
Trial: New Evidence and New
Difficulties
 | journal=BYU Studies
 | volume=12
 | issue=2
 | year=1976
 | pages=1–8
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf
 }}.
Hill, Marvin S. (1976), “Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties” (PDF), BYU Studies, 12 (2): 1–8.
Bài viết trên báo
{{Chú thích
 | last=Smith
 | first=Joseph III
 | author-link=Joseph Smith III
 | title=Last Testimony of Sister Emma
 | newspaper=The Saints' Herald
 | volume=26
 | issue=19
 | date=October 1, 1879
 | year=1879
 | page=289
 | url=http://www.sidneyrigdon.com/
dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179
 }}.
Smith, Joseph III (1 tháng 10 năm 1879), “Last Testimony of Sister Emma”, The Saints' Herald, 26 (19), tr. 289Quản lý CS1: ngày tháng và năm (liên kết).

Chú thích sách đã chỉnh sửa hoặc các phần của sách đã chỉnh sửa, bao gồm cả bách khoa toàn thư và các bài báo về bách khoa toàn thư

Tham số

{{Chú thích
 | last=
 | first=
 | author-link=
 | last2=
 | first2=
 | author2-link
 | year=
 | date=
 | publication-date=
 | contribution=
 | contribution-url=
 | editor-last=
 | editor-first=
 | editor-link=
 | editor2-last=
 | editor2-first=
 | editor2-link=
 | title=
 | edition=
 | place=
 | publication-place=
 | publisher=
 | volume=
 | pages=
 | id=
 | doi=
 | oclc=
 | url=
}}.
 • last (or last1): The first author's surname or last name.
 • first (or first1): The first author's first or given name(s).
 • author-link (or author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from bản mẫu:Harvard citation. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • date: Date of authorship or publication.
 • publication-date: Date of publication (if different than date).
 • contribution (or chapter): Title of the contribution or chapter.
 • contribution-url (or chapter-url): URL of the contribution or chapter.
 • editor-last (or editor1-last): The first editor's surname or last name.
 • editor-first (or editor2-first): The first editor's first or given name(s).
 • editor-link (or editor1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first editor.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: The second, third, and fourth editor' surname or last name, if applicable.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: The second, third, and fourth editors' first or given name(s), if applicable.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth editor, if applicable.
 • title: Title of the book or compilation.
 • edition: Number or name of the edition, if not the first; for example: edition=2nd.
 • volume: The volume number of a multi-volume book or compilation.
 • place (or location): The place where the article, encyclopedia entry, or other included item was created. Usually, this is collective work's city of publication; if not, then use the separate publication-place parameter. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • publication-place. The place where the collective work was published (if different from place or location).
 • publisher: The name of the publisher. Omit terms such as Publishers, Co., Inc., Ltd., etc., but retain the words Books or Press.
 • id: Identifier such as ISBN 1-111-22222-9
 • isbn: Use this parameter if the book or compilation has an ISBN.
 • doi: A DOI such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581
 • url: A URL of an online location where the book or compilationcan be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed.

Ví dụ

Bản thảo được xuất bản trong một biên soạn đã chỉnh sửa
{{Chú thích
 | last=Bidamon
 | first=Emma Smith
 | author-link=Emma Hale Smith
 | chapter=Letter to Emma S. Pilgrim
 | date=March 27, 1876
 | year=1876
 | editor-surname=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1-56085-072-8
 }}.
Bidamon, Emma Smith (27 tháng 3 năm 1876), “Letter to Emma S. Pilgrim”, trong Vogel, Dan (biên tập), Early Mormon Documents, 1, Signature Books (xuất bản 1996), ISBN 1-56085-072-8Quản lý CS1: ngày tháng và năm (liên kết).
Công việc của một biên tập viên nhưng không có tác giả
{{Chú thích
 | editor-surname=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1-56085-072-8
 }}.
Vogel, Dan biên tập (1996), Early Mormon Documents, 1, Signature Books, ISBN 1-56085-072-8.
Bài viết bách khoa toàn thư của một tác giả có tên
{{Chú thích
 | last = Kramer
 | first = Martin
 | author-link = Martin Kramer
 | chapter = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | publication-date = 1999
 | chapter-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}.
Kramer, Martin (1999), “Bernard Lewis”, trong Boyd, Kelley (biên tập), Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, tr. 719–720.
Bài viết bách khoa toàn thư không có tên tác giả
{{Chú thích
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | year = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}.
Boyd, Kelley biên tập (1999), “Bernard Lewis”, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, tr. 719–720.

Chú thích các đóng góp, bài báo đăng lại hoặc chú thích đã chỉnh sửa trong một bài báo định kỳ

Tham số

{{Chú thích
 | last=
 | first=
 | author-link=
 | last2=
 | first2=
 | author2-link
 | year=
 | date=
 | publication-date=
 | contribution=
 | contribution-url=
 | editor-last=
 | editor-first=
 | editor-link=
 | editor2-last=
 | editor2-first=
 | editor2-link=
 | title=
 | periodical=
 | volume=
 | issue=
 | pages=
 | place=
 | publication-place=
 | publisher=
 | id=
 | doi=
 | oclc=
 | url=
}}.
 • last (or last1): The first author's surname or last name.
 • first (or first1): The first author's first or given name(s).
 • author-link (or author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from bản mẫu:Harvard citation. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • date: Date of authorship or publication.
 • publication-date: Date of publication (if different than date).
 • contribution (or chapter): Title of the contribution or chapter.
 • contribution-url (or chapter-url): URL of the contribution or chapter.
 • editor-last (or editor1-last): The first editor's surname or last name.
 • editor-first (or editor2-first): The first editor's first or given name(s).
 • editor-link (or editor1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first editor.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: The second, third, and fourth editor' surname or last name, if applicable.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: The second, third, and fourth editors' first or given name(s), if applicable.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth editor, if applicable.
 • title: Title of the book or compilation.
 • periodical (or journal, newspaper, magazine): Name of the periodical.
 • volume: The volume number of the journal.
 • issue (or number): The issue number of the journal.
 • pages (optional): The pages in the issue where the article may be found.
 • place (or location): The place where the article, encyclopedia entry, or other included item was created. Usually, this is collective work's city of publication; if not, then use the separate publication-place parameter. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • publication-place. The place where the collective work was published (if different from place or location).
 • id: Identifier such as ISBN 1-111-22222-9
 • doi: A DOI such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581
 • url: A URL of an online location where the book or compilation can be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed.

Ví dụ

Bản thảo được biên tập và xuất bản trên tạp chí
{{Chú thích
 | last=Knight
 | first=Joseph, Sr.
 | year=1833
 | editor-last=Jessee
 | editor-first=Dean
 | title=Joseph Knight's Recollection
of Early Mormon History
 | journal=BYU Studies
 | volume=17
 | issue=1
 | publication-date=1976
 | pages=35
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf
 }}.
Knight, Joseph, Sr. (1833), Jessee, Dean (biên tập), “Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History” (PDF), BYU Studies (xuất bản 1976), 17 (1): 35.
Bản thảo được viết tại một ngày và một nơi, sau đó được xuất bản trong một tạp chí định kỳ vào một ngày và địa điểm khác với lời bình của người biên tập.
{{Chú thích
 | last=Klingensmith
 | first=Philip
 | at="Affidavit"
 | year=1872
 | date=September 5, 1872
 | place=Lincoln County, Nevada
 | title=Mountain Meadows Massacre
 | editor-last=Toohy
 | editor-first=Dennis J.
 | journal=Corinne Daily Reporter
 | publication-date=
September 24, 1872
 | publication-place=Corinne, Utah
 | volume=5
 | issue=252
 | url=http://
udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359
 }}.
Klingensmith, Philip (5 tháng 9 năm 1872), soạn tại Lincoln County, Nevada, Toohy, Dennis J. (biên tập), “Mountain Meadows Massacre”, Corinne Daily Reporter, Corinne, Utah (xuất bản September 24, 1872), 5 (252), "Affidavit"Quản lý CS1: ngày tháng và năm (liên kết).

TemplateData

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Chú thích

The Citation template generates a citation for a book, periodical, contribution in a collective work, or a web page. It determines the citation type by examining which parameters are used.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Last namelast author author1 last1

The surname of the author; don't wikilink, use 'author-link' instead; can suffix with a numeral to add additional authors

Chuỗi ngắnkhuyên dùng
First namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'author-link' instead; can suffix with a numeral to add additional authors

Chuỗi ngắnkhuyên dùng
Title of sourcetitle

Title of source. Works display in italics and articles surrounded in quotation marks.

Chuỗi dàibắt buộc
Date of sourcedate

Full date of source being referenced in the same format as other publication dates in the citations.[1] Do not wikilink. Displays after the authors and enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher.

Chuỗi dàitùy chọn
URL of sourceurl

URL of an online location where the text of the publication can be found.

Chuỗi dàitùy chọn
Workwork journal website newspaper magazine encyclopedia encyclopaedia dictionary periodical

Name of the work in which the cited title is found

Chuỗi dàitùy chọn
Volumevolume

For one publication published in several volumes

Chuỗi ngắnkhuyên dùng
Issueissue number

Issue number

Chuỗi dàitùy chọn
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

Chuỗi ngắntùy chọn
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

Chuỗi ngắnkhuyên dùng
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written. Displays only if year or date are defined and only if different, else publication-date is used and displayed as date. Use the same format as other dates in the article; do not wikilink. Follows publisher; if work is not defined, then publication-date is preceded by "published" and enclosed in parenthesis.

Chuỗi dàitùy chọn
Date formatdf

Sets rendered dates to the specified format

Chuỗi dàitùy chọn
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; recommended only when date parameter format is YYYY-MM-DD and a CITEREF disambiguator is needed

Sốtùy chọn
Postscriptpostscript

Controls the closing punctuation for a citation; defaults to a period (.); for no terminating punctuation, specify |postscript=none – leaving |postscript= empty is the same as omitting it, but is ambiguous. Ignored if quote is defined.

Chuỗi dàitùy chọn
Editor last nameeditor-last editor editor-surname editor-last1 editor-surname1 editor1 editor1-last editor1-surname editors

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

Không rõtùy chọn
Editor first nameeditor-first editor-first1 editor-given1 editor1-first editor1-given

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

Không rõtùy chọn
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text. Set author-mask to a numeric value n to set the dash n em spaces wide; set author-mask to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, "with". You must still include the values for all authors for metadata purposes. Primarily intended for use with bibliographies or bibliography styles where multiple works by a single author are listed sequentially such as shortened footnotes. Do not use in a list generated by {{reflist}}, <references /> or similar as there is no control of the order in which references are displayed. You can also use editor-mask and translator-mask in the same way.

Chuỗi dàitùy chọn
Original yearorig-year

Original year of publication; provide specifics

Sốtùy chọn
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Nội dungtùy chọn
Translated chapter titletrans-chapter

An English language chapter title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Nội dungtùy chọn
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Nội dungtùy chọn
Archive URLarchive-url

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archive-date'

Chuỗi ngắntùy chọn
Seriesseries version

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal; alias of 'version'

Nội dungtùy chọn
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Chuỗi ngắntùy chọn
No ppno-pp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Chuỗi ngắntùy chọn
Chapterchapter

The chapter heading of the source

Chuỗi dàitùy chọn
contributioncontribution

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
chapter-urlchapter-url chapterurl

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
contribution-urlcontribution-url

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
chapter-formatchapter-format

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Othersothers

Free-text field for people involved in creating a work who cannot be added with another name parameter such as author or editor

Chuỗi dàitùy chọn
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.'

Chuỗi ngắntùy chọn
Location of publicationplace location

Geographical place of publication; usually not wikilinked

Chuỗi dàitùy chọn
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Nội dungtùy chọn
Publisherpublisher

Name of the publisher; displays after title

Nội dungtùy chọn
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the ISO 639 language code (preferred) or the full language name; do not use icons or templates

Nội dungtùy chọn
Formatformat

Format of the work referred to by 'url' ('url' is required when using 'format'); examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Nội dungtùy chọn
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Chuỗi ngắntùy chọn
ASINasin ASIN

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Chuỗi ngắntùy chọn
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Chuỗi ngắntùy chọn
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Chuỗi ngắntùy chọn
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

Chuỗi ngắntùy chọn
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

Chuỗi ngắntùy chọn
DOIdoi DOI

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Chuỗi dàitùy chọn
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

Ngày thángtùy chọn
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Chuỗi ngắntùy chọn
ISSNissn

International Standard Serial Number (print); 8 characters; usually split into two groups of four using a hyphen

Chuỗi ngắntùy chọn
eISSNeissn

International Standard Serial Number (online); 8 characters; usually split into two groups of four using a hyphen

Chuỗi ngắntùy chọn
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Chuỗi ngắntùy chọn
JSTORjstor

JSTOR identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Chuỗi ngắntùy chọn
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Sốtùy chọn
OLol

Open Library identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
PMCpmc

PubMed Center article number

Sốtùy chọn
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
RFCrfc

Request for Comments number

Sốtùy chọn
SSRNssrn

Social Science Research Network

Chuỗi ngắntùy chọn
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Chuỗi ngắntùy chọn
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Nội dungtùy chọn
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

Chuỗi ngắntùy chọn
URL access dateaccess-date

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Ngày thángtùy chọn
Lay URLlay-url

URL link to a non-technical summary or review of the source

Chuỗi ngắntùy chọn
Lay sourcelay-source

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Chuỗi dàitùy chọn
Lay datelay-date

Date of the summary; displays in parentheses

Ngày thángtùy chọn
Name list stylename-list-style name-list-format

Sets the style for the list. Accepts 'amp', 'and', and 'vanc'. amp displays an ampersand after the penultimate name; and the same with 'and', and vanc displays in Vancouver format

Chuỗi dàitùy chọn
Display authorsdisplay-authors

number of authors to display before 'et al.' is used; must be less than the number listed

Sốtùy chọn
Archive datearchive-date

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Ngày thángtùy chọn
Last name 2last2 author2 surname2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'author-link2' instead.

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 2first2 given2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Last name 3last3 author3 surname3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'author-link3' instead.

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 3first3 given3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Last name 4last4 author4 surname4

The surname of the forth author; don't wikilink, use 'author-link4' instead.

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 4first4 given4

Given or first name, middle names, or initials of the forth author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Last name 5last5 author5 surname5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'author-link5' instead.

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 5first5 given5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Last name 6last6 author6 surname6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'author-link6' instead.

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Last name 7last7 author7 surname7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'author-link7' instead.

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 7first7 given7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Last name 8last8 author8 surname8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'author-link8' instead.

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 8first8 given8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Last name 9last9 author9 surname9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'author-link9' instead. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 9first9 given9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Author linkauthor-link author1-link author-link1

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Tên trangtùy chọn
Author link 2author-link2 author2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author.

Tên trangtùy chọn
Author link 3author-link3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Tên trangtùy chọn
Author link 4author-link4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the forth author.

Tên trangtùy chọn
Author link 5author-link5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Tên trangtùy chọn
Author link 6author-link6 author6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Tên trangtùy chọn
Author link 7author-link7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Tên trangtùy chọn
Author link 8author-link8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Tên trangtùy chọn
Author link 9author-link9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Tên trangtùy chọn
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 2editor2-first editor2-given

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 3editor3-first editor3-given

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 4editor4-first editor4-given

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 5editor5-first editor5-given

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 6editor6-first editor6-given

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 7editor7-first editor7-given

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 8editor8-first editor8-given

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 9editor9-first editor9-given

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

Chuỗi ngắntùy chọn
editor-linkeditor-link

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
editor1-linkeditor1-link

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
editor2-linkeditor2-link

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
editor3-linkeditor3-link

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
editor4-linkeditor4-link

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last nametranslator-last translator translator-last1 translator1 translator1-last

The surname of the translator; don't wikilink, use 'translator-link'; can suffix with a numeral to add additional translators.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first nametranslator-first translator1-first translator-first1

Given or first name, middle names, or initials of the translator; don't wikilink, use 'translator-link'; can suffix with a numeral to add additional translators.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator linktranslator-link translator-link1 translator1-link

Title of existing Wikipedia article about the translator; can suffix with a numeral to add additional translators.

Tên trangtùy chọn
Translator last name 2translator-last2 translator2 translator2-last

The surname of the second translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 2translator-first2 translator2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 3translator-last3 translator3 translator3-last

The surname of the third translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 3translator-first3 translator3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 4translator-last4 translator4 translator4-last

The surname of the fourth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 4translator-first4 translator4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 5translator-last5 translator5 translator5-last

The surname of the fifth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 5translator-first5 translator5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 6translator-last6 translator6 translator6-last

The surname of the sixth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 6translator-first6 translator6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 7translator-last7 translator7 translator7-last

The surname of the seventh translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 7translator-first7 translator7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 8translator-last8 translator8 translator8-last

The surname of the eighth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 8translator-first8 translator8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 9translator-last9 translator9 translator9-last

The surname of the ninth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 9translator-first9 translator9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator link 2translator-link2 translator2-link

Title of existing Wikipedia article about the second translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 3translator-link3 translator3-link

Title of existing Wikipedia article about the third translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 4translator-link4 translator4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 5translator-link5 translator5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 6translator-link6 translator6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 7translator-link7 translator7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 8translator-link8 translator8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 9translator-link9 translator9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth translator.

Tên trangtùy chọn

Bản mẫu này cung cấp siêu dữ liệu COinS; xem bối cảnh.