Mô đun:Citation/CS1

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Mô đun này có các hàm thực hiện các chú thích nguồn gốc theo Văn phong Chú thích 1.

Nói chung, mô đun này không nên được gọi trực tiếp mà được sử dụng qua các bản mẫu chú thích, chẳng hạn:

Hệ thống chú thích CS1 dựa trên các mô đun và kịch bản phụ sau:

Tài liệu khác:

local z = {
  error_categories = {};
  error_ids = {};
  message_tail = {};
}

local SEEN = {};
local DATA = {};

-- Include translation message hooks, ID and error handling configuration settings.
local cfg = require( 'Module:Citation/CS1/Configuration' );
 
-- Contains a list of all recognized parameters
local whitelist = mw.loadData( 'Module:Citation/CS1/Whitelist' );

local contentLanguage = mw.getContentLanguage()

---Định dạng ngày tháng. Thay thế [[Bản mẫu:Ngày chuẩn]].
function vi_formatdate(rawDate, dayPrefix)
  local formatStr = 'j F "năm" Y'
  if dayPrefix then formatStr = '"ngày" ' .. formatStr end
  
  -- Năm
  if tonumber(rawDate) then
    formatStr = 'Y'
  -- Năm tháng
  elseif mw.ustring.match(rawDate, "^[Tt]háng %d%d?,? %d%d%d%d$") or
    mw.ustring.match(rawDate, "^[Tt]háng %d%d?,? năm %d%d%d%d$") or
    mw.ustring.match(rawDate, "^[Tt]háng %a+,? năm %d%d%d%d$") or
    mw.ustring.match(rawDate, "^%a+%.?,? %d%d%d%d$") or
    mw.ustring.match(rawDate, "^%d%d%d%d%-%d%d$") then
    rawDate = mw.ustring.gsub(rawDate, ",", "")
    formatStr = 'F "năm" Y'
  end
  
  local good, formattedDate = pcall(contentLanguage.formatDate, contentLanguage, formatStr, rawDate)
  if good then return formattedDate else return rawDate end
end
function z._vi_formatdate(frame)
  return vi_formatdate(frame.args[1], frame.args[2])
end

---Cho ra tên tiếng Việt của ngôn ngữ có mã được đưa vào. Nếu một tên ngôn ngữ
-- được đưa vào, tên đó được cho ra.
function vi_formatlanguage(rawLanguage)
  local languageName = mw.language.fetchLanguageName(rawLanguage, contentLanguage:getCode())
  if not languageName or #languageName < 1 then return rawLanguage end
  
  return (mw.ustring.gsub(languageName, "^[Tt]iếng ", "tiếng ", 1))
end
function z._vi_formatlanguage(frame)
  return vi_formatlanguage(frame.args[1])
end

---Định dạng số ấn bản.
function vi_formatedition(rawEdition)
  if tonumber(rawEdition) then return rawEdition end
  
  local num = mw.ustring.match(rawEdition, "(%d+)th") or
    mw.ustring.match(rawEdition, "(%d+)st") or
    mw.ustring.match(rawEdition, "(%d+)nd") or
    mw.ustring.match(rawEdition, "(%d+)rd")
  
  return num or ""
end
function z._vi_formatedition(frame)
  return vi_formatedition(frame.args[1])
end

-- Populates numbered arguments in a message string using
-- an argument table.
function substitute( message, arguments )
  if arguments == nil then 
    return message;
  end
  
  message = message .. " ";
  for k, v in ipairs( arguments ) do
    v = v:gsub( "%%", "%%%%" );
    message = message:gsub( "$" .. k .. "(%D)", v .. "%1" );
  end   
  message = message:sub(1,-2);
  return message;
end

-- Wraps a string using a message_list configuration taking one argument
function wrap( message_key, str )
  if str == nil or str == "" then
    return "";
  end
  if message_key == 'italic-title' or 
      message_key == 'trans-italic-title' then
    str = safeforitalics( str );
  end
  return substitute( cfg.message_list[message_key], {str} );
end

--[[
Argument wrapper. This function provides support for argument 
mapping defined in the configuration file so that multiple names
can be transparently aliased to single internal variable.
]]
function argument_wrapper( args )
  DATA = args;
  local tbl = {};
  
  local mt = {
    __index = function ( tbl, k )      
      if SEEN[k] then
        return nil;
      end
      
      local list = cfg.argument_map[k];          

      if list == nil then
        error( cfg.message_list['unknown_argument_map'] );
      elseif type( list ) == 'string' then
        v = DATA[list];
      else          
        v = selectone( DATA, cfg.argument_map[k],
          'redundant_parameters' );
      end
      if v == nil then
        v = cfg.default_values[k];
      end
      SEEN[k] = true;
      tbl = rawset( tbl, k, v );
      
      return v;
    end,
  }
  return setmetatable( tbl, mt );
end

-- Checks that parameter name is valid using the whitelist
function validate( name )
  name = mw.text.trim(tostring( name ));
  
  -- Normal arguments
  if whitelist.basic_arguments[ name ] then
    return true;
  end
  
  -- Arguments with numbers in them
  name = mw.ustring.gsub(name, "%d+", "#" );
  if whitelist.numbered_arguments[ name ] then
    return true;
  end
  name = mw.ustring.gsub(name, "%s%d+", " #" );
  if whitelist.numbered_arguments[ name ] then
    return true;
  end
  
  -- Not found, argument not supported.
  return false
end

-- Formats a comment for error trapping
function errorcomment( content, hidden )
  if hidden then 
    return wrap( 'hidden-error', content );
  else
    return wrap( 'visible-error', content );
  end    
end

--[[
Sets an error condition and returns the appropriate error message. The actual placement
of the error message in the output is the responsibility of the calling function.
]]
function seterror( error_id, arguments, raw, prefix, suffix )
  local error_state = cfg.error_conditions[ error_id ];
  prefix = prefix or "";
  suffix = suffix or "";

  if error_state == nil then
    error( cfg.message_list['undefined_error'] );
  end
  
  if error_state.category ~= nil and error_state.category ~= "" then
    table.insert( z.error_categories, error_state.category );
  end
  
  local message = error_state.message;
  message = substitute( message, arguments );

  message = wikiescape(message) .. " ([[" .. cfg.message_list['help page link'] .. 
    "#" .. error_state.anchor .. "|" ..
    cfg.message_list['help page label'] .. "]])";

  z.error_ids[ error_id ] = true;
  if (error_id == 'bare_url_missing_title' or error_id == 'trans_missing_title')
      and z.error_ids['citation_missing_title'] then
    return '', false;
  end
  
  message = prefix .. message .. suffix;
  
  if raw == true then
    return message, error_state.hidden;
  end    
    
  return errorcomment( message, error_state.hidden );
end

-- This returns a string with HTML character entities for wikitext markup characters.
function wikiescape(text)
  text = text:gsub( '[&\'%[%]{|}]', {  
      ['&'] = '&#38;',  
      ["'"] = '&#39;',  
      ['['] = '&#91;',  
      [']'] = '&#93;',  
      ['{'] = '&#123;',  
      ['|'] = '&#124;',  
      ['}'] = '&#125;' } );
  return text;
end

-- Formats a wiki style external link
function externallinkid(options)
  local sep = options.separator or "&nbsp;"
  options.suffix = options.suffix or ""
  local url_string = options.id
  if options.encode == true or options.encode == nil then
    url_string = mw.uri.encode( url_string );
  end
  
  return "[[" .. options.link .. "|" .. options.label .. "]]" .. sep .. "[" .. 
      options.prefix .. url_string .. options.suffix .. " " .. mw.text.nowiki(options.id) .. "]"
end

-- Formats a wiki style internal link
function internallinkid(options)
  local sep = options.separator or "&nbsp;"
  options.suffix = options.suffix or ""
  return "[[" .. options.link .. "|" .. options.label .. "]]" .. sep .. "[[" .. 
      options.prefix .. options.id .. options.suffix .. "|" .. mw.text.nowiki(options.id) .. "]]"
end

-- Format an external link with error checking
function externallink( URL, label )
  local error_str = "";
  if label == nil or label == "" then
    label = URL;
    error_str = seterror( 'bare_url_missing_title', {}, false, " " );
  end
  if not checkurl( URL ) then
    error_str = seterror( 'bad_url', {}, false, " " ) .. error_str;
  end

  return "[" .. URL .. ' ' .. safeforurl( label ) .. "]" .. error_str;
end

-- Formats a link to Amazon
function amazon(id, domain)
  if ( nil == domain ) then 
    domain = "com"
  elseif ( "jp" == domain or "uk" == domain ) then
    domain = "co." .. domain
  end
  local handler = cfg.id_handlers['ASIN'];
  return externallinkid({link = handler.link,
    label=handler.label , prefix="//www.amazon."..domain.."/dp/",id=id,
    encode=handler.encode, separator = handler.separator})
end

-- Formats a DOI and checks for DOI errors.
function doi(id, inactive)
  local cat = ""
  local handler = cfg.id_handlers['DOI'];
  
  local text;
  if ( inactive ~= nil ) then 
    text = "[[" .. handler.link .. "|" .. handler.label .. "]]:" .. id;
    table.insert( z.error_categories, "Trang có DOI không tích cực" );
--    table.insert( z.error_categories, "Pages with DOIs inactive since " .. selectyear(inactive) );    
    inactive = " (" .. cfg.message_list['inactive'] .. " " .. inactive .. ")" 
  else 
    text = externallinkid({link = handler.link, label = handler.label,
      prefix=handler.prefix,id=id,separator=handler.separator, encode=handler.encode})
    inactive = "" 
  end
  if ( string.sub(id,1,3) ~= "10." ) then   
    cat = seterror( 'bad_doi' );
  end
  return text .. inactive .. cat 
end

-- Formats an OpenLibrary link, and checks for associated errors.
function openlibrary(id)
  local code = id:sub(-1,-1)
  local handler = cfg.id_handlers['OL'];
  if ( code == "A" ) then
    return externallinkid({link=handler.link, label=handler.label,
      prefix="http://openlibrary.org/authors/OL",id=id, separator=handler.separator,
      encode = handler.encode})
  elseif ( code == "M" ) then
    return externallinkid({link=handler.link, label=handler.label,
      prefix="http://openlibrary.org/books/OL",id=id, separator=handler.separator,
      encode = handler.encode})
  elseif ( code == "W" ) then
    return externallinkid({link=handler.link, label=handler.label,
      prefix= "http://openlibrary.org/works/OL",id=id, separator=handler.separator,
      encode = handler.encode})
  else
    return externallinkid({link=handler.link, label=handler.label,
      prefix= "http://openlibrary.org/OL",id=id, separator=handler.separator,
      encode = handler.encode}) .. 
      ' ' .. seterror( 'bad_ol' );
  end
end

--[[
Determines whether an URL string is valid

At present the only check is whether the string appears to 
be prefixed with a URI scheme. It is not determined whether 
the URI scheme is valid or whether the URL is otherwise well 
formed.
]]
function checkurl( url_str )
  if url_str:sub(1,2) == "//" then 
    -- Protocol-less URLs
    return true;
  elseif url_str:match( "^[^/]*:" ) ~= nil then  
    -- Look for ":" prefix and assume it is a URI scheme
    return true;
  else
    -- Anything else is an error
    return false;
  end
end

-- Removes irrelevant text and dashes from ISBN number
-- Similar to that used for Special:BookSources
function cleanisbn( isbn_str )
  return isbn_str:gsub( "[^-0-9X]", "" );
end

-- Determines whether an ISBN string is valid
function checkisbn( isbn_str )
  isbn_str = cleanisbn( isbn_str ):gsub( "-", "" );
  local len = isbn_str:len();
 
  if len ~= 10 and len ~= 13 then
    return false;
  end
 
  local temp = 0;
  if len == 10 then
    if isbn_str:match( "^%d*X?$" ) == nil then return false; end
    isbn_str = { isbn_str:byte(1, len) };
    for i, v in ipairs( isbn_str ) do
      if v == string.byte( "X" ) then
        temp = temp + 10*( 11 - i );
      else
        temp = temp + tonumber( string.char(v) )*(11-i);
      end
    end
    return temp % 11 == 0;
  else
    if isbn_str:match( "^%d*$" ) == nil then return false; end
    isbn_str = { isbn_str:byte(1, len) };
    for i, v in ipairs( isbn_str ) do
      temp = temp + (3 - 2*(i % 2)) * tonumber( string.char(v) );
    end
    return temp % 10 == 0;
  end
end

-- Gets the display text for a wikilink like [[A|B]] or [[B]] gives B
function removewikilink( str )
  str = str:gsub( "%[%[[^|%]]*|([^%]]*)%]%]", "%1" );
  str = str:gsub( "%[%[([^%]]*)%]%]", "%1" );  
  return str
end

-- Escape sequences for content that will be used for URL descriptions
function safeforurl( str )
  if str:match( "%[%[.-%]%]" ) ~= nil then 
    table.insert( z.message_tail, { seterror( 'wikilink_in_url', {}, true ) } );
  end
  
  return str:gsub( '[%[%]\n]', {  
    ['['] = '&#91;',  
    [']'] = '&#93;',	
    ['\n'] = ' ' } );
end

-- Converts a hyphen to a dash
function hyphentodash( str )
  if str == nil then
    return nil;
  end  
  if str:match( "[%[%]{}<>]" ) ~= nil then 
    return str;
  end  
  return str:gsub( '-', '–' );
end

-- Protects a string that will be wrapped in wiki italic markup '' ... ''
function safeforitalics( str )
  --[[ Note: We can not use <i> for italics, as the expected behavior for
  italics specified by ''...'' in the title is that they will be inverted
  (i.e. unitalicized) in the resulting references. In addition, <i> and ''
  tend to interact poorly under Mediawiki's HTML tidy. ]]
  
  if str == nil or str == '' then
    return str;
  else
    if str:sub(1,1) == "'" then str = "<span />" .. str; end
    if str:sub(-1,-1) == "'" then str = str .. "<span />"; end
    
    -- Remove newlines as they break italics.
    return str:gsub( '\n', ' ' );
  end
end

--[[
Joins a sequence of strings together while checking for duplicate separation
characters.
]]
function safejoin( tbl, duplicate_char )
  --[[
  Note: we use string functions here, rather than ustring functions.
  
  This has considerably faster performance and should work correctly as 
  long as the duplicate_char is strict ASCII. The strings
  in tbl may be ASCII or UTF8.
  ]]
  
  local str = '';
  local comp = '';
  local end_chr = '';
  local trim;
  for _, value in ipairs( tbl ) do
    if value == nil then value = ''; end
    
    if str == '' then
      str = value;
    elseif value ~= '' then
      if value:sub(1,1) == '<' then
        -- Special case of values enclosed in spans and other markup.
        comp = value:gsub( "%b<>", "" );
      else
        comp = value;
      end
      
      if comp:sub(1,1) == duplicate_char then
        trim = false;
        end_chr = str:sub(-1,-1);
        -- str = str .. "<HERE(enchr=" .. end_chr.. ")"
        if end_chr == duplicate_char then
          str = str:sub(1,-2);
        elseif end_chr == "'" then
          if str:sub(-3,-1) == duplicate_char .. "''" then
            str = str:sub(1, -4) .. "''";
          elseif str:sub(-5,-1) == duplicate_char .. "]]''" then
            trim = true;
          elseif str:sub(-4,-1) == duplicate_char .. "]''" then
            trim = true;
          end
        elseif end_chr == "]" then
          if str:sub(-3,-1) == duplicate_char .. "]]" then
            trim = true;
          elseif str:sub(-2,-1) == duplicate_char .. "]" then
            trim = true;
          end
        elseif end_chr == " " then
          if str:sub(-2,-1) == duplicate_char .. " " then
            str = str:sub(1,-3);
          end
        end

        if trim then
          if value ~= comp then 
            local dup2 = duplicate_char;
            if dup2:match( "%A" ) then dup2 = "%" .. dup2; end
            
            value = value:gsub( "(%b<>)" .. dup2, "%1", 1 )
          else
            value = value:sub( 2, -1 );
          end
        end
      end
      str = str .. value;
    end
  end
  return str;
end 

--[[
Return the year portion of a date string, if possible. 
Returns empty string if the argument can not be interpreted
as a year.
]]
function selectyear( str )
  -- Is the input a simple number?
  local num = tonumber( str ); 
  if num ~= nil and num > 0 and num < 2100 and num == math.abs(num) then
    return str;
  else
    -- Use formatDate to interpret more complicated formats
    local lang = mw.getContentLanguage();
    local good, result;
    good, result = pcall( lang.formatDate, lang, 'Y', str )
    if good then 
      return result;
    else
      -- Can't make sense of this input, return blank.
      return "";
    end
  end
end

-- Attempts to convert names to initials.
function reducetoinitials(first)
  local initials = {}
  for word in mw.ustring.gmatch(first, "%S+") do
    table.insert(initials, mw.ustring.sub(word,1,1)) -- Vancouver format does not include full stops.
  end
  return table.concat(initials) -- Vancouver format does not include spaces.
end

-- Formats a list of people (e.g. authors / editors) 
function listpeople(control, people)
  local sep = control.sep;
  if sep:sub(-1,-1) ~= " " then sep = sep .. " " end
  local namesep = control.namesep
  local format = control.format
  local maximum = control.maximum
  local lastauthoramp = control.lastauthoramp;
  local text = {}
  local etal = false;
  if maximum < 1 then return "", 0; end
  for i,person in ipairs(people) do
    if (person.last ~= nil or person.last ~= "") then
      local mask = person.mask
      local one
      local sep_one = sep;
      if ( maximum ~= nil and i > maximum ) then
        etal = true;
        break;
      elseif (mask ~= nil) then
        local n = tonumber(mask)
        if (n ~= nil) then
          one = string.rep("&mdash;",n)
        else
          one = mask;
          sep_one = " ";
        end
      else
        one = person.last
        local first = person.first
        if (first ~= nil and first ~= '') then 
          if ( "vanc" == format ) then first = reducetoinitials(first) end
          one = one .. namesep .. first 
        end
        if (person.link ~= nil and person.link ~= "") then one = "[[" .. person.link .. "|" .. one .. "]]" end
      end
      table.insert( text, one )
      table.insert( text, sep_one )
    end
  end

  local count = #text / 2;
  if count > 0 then 
    if count > 1 and lastauthoramp ~= nil and lastauthoramp ~= "" and not etal then
      text[#text-2] = " & ";
    end
    text[#text] = nil; 
  end
  
  local result = table.concat(text) -- construct list
  if etal then 
    local etal_text = cfg.message_list['et al'];
    result = result .. " " .. etal_text;
  end
  
  -- if necessary wrap result in <span> tag to format in Small Caps
  if ( "scap" == format ) then result = 
    '<span class="smallcaps" style="font-variant:small-caps">' .. result .. '</span>';
  end 
  return result, count
end

-- Generates a CITEREF anchor ID.
function anchorid( options )
  return "CITEREF" .. mw.uri.anchorEncode( table.concat( options ) );
end

-- Gets name list from the input arguments
function extractnames(args, list_name)
  local names = {};
  local i = 1;
  local last;
  
  while true do
    last = selectone( args, cfg.argument_map[list_name .. '-Last'], 'redundant_parameters', i );
    if ( last and "" < last ) then -- just in case someone passed in an empty parameter
      names[i] = {
        last = last,
        first = selectone( args, cfg.argument_map[list_name .. '-First'], 'redundant_parameters', i ),
        link = selectone( args, cfg.argument_map[list_name .. '-Link'], 'redundant_parameters', i ),
        mask = selectone( args, cfg.argument_map[list_name .. '-Mask'], 'redundant_parameters', i )
      }        
    else
      break;
    end
    i = i + 1;
  end
  return names;
end

-- Populates ID table from arguments using configuration settings
function extractids( args )
  local id_list = {};
  
  for k, v in pairs( cfg.id_handlers ) do  
    id_list[k] = selectone( args, v.parameters, 'redundant_parameters' );
  end

  return id_list;
end

-- Takes a table of IDs and turns it into a table of formatted ID outputs.
function buildidlist( id_list, options )
  local handler;
  local new_list = {};
  
  for k, v in pairs( id_list ) do
    handler = {};
    
    --Becasue cfg is read-only we have to copy it the hard way.
    for k2, v2 in pairs( cfg.id_handlers[k] ) do
      handler[k2] = v2;
    end
    handler['id'] = v;
    
    if handler.mode == 'external' then    
      table.insert( new_list, {handler.label, externallinkid( handler ) } );
    elseif handler.mode == 'internal' then
      table.insert( new_list, {handler.label, internallinkid( handler ) } );
    elseif handler.mode == 'manual' then
      if k == 'DOI' then
        table.insert( new_list, {handler.label, doi( v, options.DoiBroken ) } );
      elseif k == 'ASIN' then
        table.insert( new_list, {handler.label, amazon( v, options.ASINTLD ) } ); 
      elseif k == 'OL' then
        table.insert( new_list, {handler.label, openlibrary( v ) } );
      elseif k == 'ISBN' then
        local ISBN = internallinkid( handler );
        if not checkisbn( v ) and ( options.IgnoreISBN == nil or options.IgnoreISBN == "" ) then 
          ISBN = ISBN .. seterror( 'bad_isbn', {}, false, " ", "" );
        end
        table.insert( new_list, {handler.label, ISBN } );        
      else
        error( cfg.message_list['unknown_manual_ID'] );
      end      
    else
      error( cfg.message_list['unknown_ID_mode'] );
    end
  end

  function comp( a, b )
    return a[1] < b[1];
  end

  table.sort( new_list, comp );
  for k, v in ipairs( new_list ) do
    new_list[k] = v[2];
  end
  
  return new_list;
end
 
-- Chooses one matching parameter from a list of parameters to consider
-- Generates an error if more than one match is present.
function selectone( args, possible, error_condition, index )
  local value = nil;
  local selected = '';
  local error_list = {};
  if index ~= nil then index = tostring(index); end
  
  -- Handle special case of "#" replaced by empty string
  if index == '1' then
    for _, v in ipairs( possible ) do
      v = v:gsub( "%s*#", "" );
      if args[v] ~= nil then
        if value ~= nil and selected ~= v then
          table.insert( error_list, v );
        else
          value = args[v];
          selected = v;
        end
      end
    end    
  end

  for _, v in ipairs( possible ) do
    if index ~= nil then
      v = v:gsub( "#", index );
    end
    if args[v] ~= nil then
      if value ~= nil then
        table.insert( error_list, v );
      else
        value = args[v];
        selected = v;
      end
    end
  end

  if #error_list > 0 then
    local error_str = "";
    for _, k in ipairs( error_list ) do
      if error_str ~= "" then error_str = error_str .. ", " end
      error_str = error_str .. "<code>|" .. k .. "=</code>";
    end
    if #error_list > 1 then
      error_str = error_str .. ", và ";
    else
      error_str = error_str .. " và ";
    end
    error_str = error_str .. "<code>|" .. selected .. "=</code>";
    table.insert( z.message_tail, { seterror( error_condition, {error_str}, true ) } );
  end
      
  return value, selected;
end

--[[
This is the main function foing the majority of the citation
formatting.
]]
function citation0( config, args)
  --[[ 
  Load Input Parameters
  The argment_wrapper facillitates the mapping of multiple
  aliases to single internal variable.
  ]]
  local A = argument_wrapper( args );

  local i 
  local PPrefix = A['PPrefix']
  local PPPrefix = A['PPPrefix']
  if ( nil ~= A['NoPP'] ) then PPPrefix = "" PPrefix = "" end
  
  -- Pick out the relevant fields from the arguments. Different citation templates
  -- define different field names for the same underlying things.  
  local Authors = A['Authors'];
  local a = extractnames( args, 'AuthorList' );

  local Coauthors = A['Coauthors'];
  local Others = A['Others'];
  local Editors = A['Editors'];
  local e = extractnames( args, 'EditorList' );

  local Year = A['Year'];
  local PublicationDate = A['PublicationDate'];
  local OrigYear = A['OrigYear'];
  local Date = A['Date'];
  local LayDate = A['LayDate'];
  ------------------------------------------------- Get title data
  local Title = A['Title'];
  local BookTitle = A['BookTitle'];
  local Conference = A['Conference'];
  local TransTitle = A['TransTitle'];
  local TitleNote = A['TitleNote'];
  local TitleLink = A['TitleLink'];
  local Chapter = A['Chapter'];
  local ChapterLink = A['ChapterLink'];
  local TransChapter = A['TransChapter'];
  local TitleType = A['TitleType'];
  local ArchiveURL = A['ArchiveURL'];
  local URL = A['URL'];
  local ChapterURL = A['ChapterURL'];
  local ConferenceURL = A['ConferenceURL'];
  local Periodical = A['Periodical'];
      
  if ( config.CitationClass == "encyclopaedia" ) then
    if ( Chapter == nil or Chapter == '' ) then  
      if (Title == nil or Title == "") then
        Title = Periodical;
        Periodical = nil;
      else
        Chapter = Title
        TransChapter = TransTitle
        Title = nil 
        TransTitle = nil
      end
    end
  end

  local Series = A['Series'];
  local Volume = A['Volume'];
  local Issue = A['Issue'];
  local Position = nil
  local Page, Pages, At, page_type;
  
  Page = A['Page'];
  Pages = hyphentodash( A['Pages'] );
  At = A['At'];
  if Page ~= nil then
    if Pages ~= nil or At ~= nil then
      Page = Page .. " " .. seterror('extra_pages');
      Pages = nil;
      At = nil;
    end
  elseif Pages ~= nil then
    if At ~= nil then
      Pages = Pages .. " " .. seterror('extra_pages');
      At = nil;
    end
  end  
        
  local Edition = A['Edition'];
  local PublicationPlace = A['PublicationPlace']
  local Place = A['Place'];
  if PublicationPlace == nil and Place ~= nil then 
    PublicationPlace = Place;
  end
  if PublicationPlace == Place then Place = nil end
  
  local PublisherName = A['PublisherName'];
  local SubscriptionRequired = A['SubscriptionRequired'];
  local Via = A['Via'];
  local AccessDate = A['AccessDate'];
  local ArchiveDate = A['ArchiveDate'];
  local Agency = A['Agency'];
  local DeadURL = A['DeadURL']
  local Language = A['Language'];
  local Format = A['Format']
  local Ref = A['Ref']

  local DoiBroken = A['DoiBroken']
  local ID = A['ID'];
  local ASINTLD = A['ASINTLD'];
  local IgnoreISBN = A['IgnoreISBN']

  local ID_list = extractids( args );
  
  local Quote = A['Quote'];
  local PostScript = A['PostScript']
  local LaySummary = A['LaySummary']
  local LaySource = A['LaySource'];
  local Transcript = A['Transcript'];
  local TranscriptURL = A['TranscriptURL'];
  local sepc = A['Separator']
  local LastAuthorAmp = A['LastAuthorAmp']
  local no_tracking_cats = A['NoTracking'] or "";
  
  local Callsign = A['Callsign'];
  local City = A['City'];
  local Cointerviewers = A['Cointerviewers'];			-- deprecated
  local Interviewer = A['Interviewer'];			-- deprecated
  local Program = A['Program'];

  local this_page = mw.title.getCurrentTitle(); --Also used for COinS
  if no_tracking_cats == "" then
    for k, v in pairs( cfg.uncategorized_namespaces ) do
      if this_page.nsText == v then
        no_tracking_cats = "true";
        break;
      end
    end
  end

  if (config.CitationClass == "interview") then
		if (Program) then
			ID = ' ' .. Program;
		end
		if (Callsign) then
			if (ID) then
				ID = ID .. sepc .. ' ' .. Callsign;
			else
				ID = ' ' .. Callsign;
			end
		end
		if (City) then
			if (ID) then
				ID = ID .. sepc .. ' ' .. City;
			else
				ID = ' ' .. City;
			end
		end
 
		if (Interviewer) then
			if (TitleType) then
				Others = ' ' .. TitleType .. ' bởi ' .. Interviewer;
				TitleType = '';
			else
				Others = ' ' .. 'Phỏng vấn bởi ' .. Interviewer;
			end
			if (Cointerviewers) then
				Others = Others .. sepc .. ' ' .. Cointerviewers;
			end
		else
			Others = '(Interview)';
		end
	end  

  if ( config.CitationClass == "journal" ) then    
    if (URL == nil or URL == "") then
      if (ID_list['PMC'] ~= nil) then 
        local Embargo = A['Embargo'];
        if Embargo ~= nil then
          local lang = mw.getContentLanguage();
          local good1, result1, good2, result2;
          good1, result1 = pcall( lang.formatDate, lang, 'U', Embargo );
          good2, result2 = pcall( lang.formatDate, lang, 'U' );

          if good1 and good2 and tonumber( result1 ) < tonumber( result2 ) then 
            URL = "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC" .. ID_list['PMC'];
          end
        else
          URL = "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC" .. ID_list['PMC'];      
        end
      end
    end
  end

  -- At this point fields may be nil if they weren't specified in the template use. We can use that fact.

  -- Account for the oddity that is {{cite conference}}, before generation of COinS data.
  if ( BookTitle ) then
    Chapter = Title
    ChapterLink = TitleLink
    TransChapter = TransTitle
    Title = BookTitle
    TitleLink = nil
    TransTitle = nil
  end
  -- Account for the oddity that is {{cite episode}}, before generation of COinS data.
	if 'episode' == config.CitationClass or 'serial' == config.CitationClass then
		local AirDate = A['AirDate'];
		local Began = A['Began'];												-- these two are deprecated because the module understands date ranges
		local Ended = A['Ended'];
		local SeriesLink = A['SeriesLink'];
		local Network = A['Network'];
		local Station = A['Station'];
		local s, n = {}, {};

																				-- do common parameters first
		if (Network) then table.insert(n, Network); end
		if (Station) then table.insert(n, Station); end
		ID = table.concat(n, sepc .. ' ');
		
		if not (Date) then												-- promote airdate or Began/Ended to date
			if (AirDate) then
				Date = AirDate;
			elseif (Began) then											-- deprecated
				if Began:match('%s') or Ended:match('%s') then					-- so we don't create errors: if either has spaces then
					Date = Began .. ' – ' .. Ended;								-- use spaced ndash as separator
				else
					Date = Began .. '–' .. Ended;								-- elsewise no spaces
				end
			end
		end

		if 'episode' == config.CitationClass then								-- handle the oddities that are strictly {{cite episode}}
			local Season = A['Season'];
			local SeriesNumber = A['SeriesNumber'];

			if (Season) and (SeriesNumber) then					-- these are mutually exclusive so if both are set
				table.insert( z.message_tail, { set_error( 'redundant_parameters', {wrap_style ('parameter', 'season') .. ' and ' .. wrap_style ('parameter', 'seriesno')}, true ) } );		-- add error message
				SeriesNumber = '';												-- unset; prefer |season= over |seriesno=
			end
																				-- assemble a table of parts concatenated later into Series
			if (Season) then table.insert(s, wrap_msg ('season', Season, use_lowercase)); end
			if (SeriesNumber) then table.insert(s, wrap_msg ('series', SeriesNumber, use_lowercase)); end
			if (Issue) then table.insert(s, wrap_msg ('episode', Issue, use_lowercase)); end
			Issue = '';															-- unset because this is not a unique parameter
	
			Chapter = Title;													-- promote title parameters to chapter
			ChapterLink = TitleLink;											-- alias episodelink
			TransChapter = TransTitle;
			ChapterURL = URL;
			
			Title = Series;														-- promote series to title
			TitleLink = SeriesLink;
			Series = table.concat(s, sepc .. ' ');								-- this is concatenation of season, seriesno, episode number

			if (ChapterLink) and not (ChapterURL) then			-- link but not URL
				Chapter = '[[' .. ChapterLink .. '|' .. Chapter .. ']]';		-- ok to wikilink
			elseif (ChapterLink) and (ChapterURL) then			-- if both are set, URL links episode;
				Series = '[[' .. ChapterLink .. '|' .. Series .. ']]';			-- series links with ChapterLink (episodelink -> TitleLink -> ChapterLink) ugly
			end
			URL = '';															-- unset
			TransTitle = '';													-- unset
			
		else																	-- now oddities that are cite serial
			Issue = '';														-- unset because this parameter no longer supported by the citation/core version of cite serial
			Chapter = A['Episode'];												-- TODO: make |episode= available to cite episode someday?
			if (Series) and (SeriesLink) then
				Series = '[[' .. SeriesLink .. '|' .. Series .. ']]';
			end
			Series = wrap_style ('italic-title', Series);						-- series is italicized
		end	
	end
  
  -- These data form a COinS tag (see <http://ocoins.info/>) which allows 
  -- automated tools to parse the citation information.
  local OCinSdata = {} -- COinS metadata excluding id, bibcode, doi, etc.
  local ctx_ver = "Z39.88-2004" 
  OCinSdata.rft_val_fmt = "info:ofi/fmt:kev:mtx:book"
  if ( nil ~= Periodical ) then
    OCinSdata.rft_val_fmt = "info:ofi/fmt:kev:mtx:journal"
    OCinSdata["rft.genre"] = "article"
    OCinSdata["rft.jtitle"] = Periodical
    if ( nil ~= Title ) then OCinSdata["rft.atitle"] = Title end
  end
  if ( nil ~= Chapter and "" ~= Chapter) then
    OCinSdata.rft_val_fmt = "info:ofi/fmt:kev:mtx:book"
    OCinSdata["rft.genre"] = "bookitem"
    OCinSdata["rft.btitle"] = Chapter
    if ( nil ~= Title ) then OCinSdata["rft.atitle"] = Title end
  else
    OCinSdata["rft.genre"] = "book"
    if ( nil ~= Title ) then OCinSdata["rft.btitle"] = Title end
  end
  OCinSdata["rft.place"] = PublicationPlace
  OCinSdata["rft.date"] = Date or Year or PublicationDate
  OCinSdata["rft.series"] = Series
  OCinSdata["rft.volume"] = Volume
  OCinSdata["rft.issue"] = Issue
  OCinSdata["rft.pages"] = Page or Pages or At
  OCinSdata["rft.edition"] = Edition
  OCinSdata["rft.pub"] = PublisherName
  
  for k, v in pairs( ID_list ) do
    if k == 'ISBN' then
      v = cleanisbn( v );
    end
    if string.sub( cfg.id_handlers[k].COinS or "info", 1, 4 ) ~= 'info' then
      OCinSdata[ cfg.id_handlers[k].COinS ] = v;
    end
  end
  
  OCinSdata.rft_id = URL or ChapterURL

  local last, first;
  local OCinSauthors = {};
  for k, v in ipairs( a ) do
    last = v.last;
    first = v.first;
    if k == 1 then
      if last ~= nil then
        OCinSdata["rft.aulast"] = last;
      end
      if first ~= nil then 
        OCinSdata["rft.aufirst"] = first;
      end
    end
    if last ~= nil and first ~= nil then
      table.insert( OCinSauthors, last .. ", " .. first );
  	elseif last ~= nil then
      table.insert( OCinSauthors, last );
    end
  end

  local OCinSids = {} -- COinS data only for id, bibcode, doi, pmid, etc.
  for k, v in pairs( ID_list ) do
    if string.sub( cfg.id_handlers[k].COinS or "", 1, 4 ) == 'info' then
      OCinSids[ cfg.id_handlers[k].COinS ] = v;
    end
  end

  local OCinStitle = "ctx_ver=" .. ctx_ver -- such as "Z39.88-2004"
  for name,value in pairs(OCinSdata) do
    OCinStitle = OCinStitle .. "&" .. name .. "=" .. mw.uri.encode( removewikilink(value) );
  end
  for _, value in ipairs(OCinSauthors) do
    OCinStitle = OCinStitle .. "&rft.au=" .. mw.uri.encode( removewikilink(value) );
  end
  for name,value in pairs(OCinSids) do
    OCinStitle = OCinStitle .. "&rft_id=" .. mw.uri.encode(name .. "/" .. removewikilink(value) );
  end
  
  OCinStitle = OCinStitle .. "&rfr_id=info:sid/" .. mw.site.server:match( "[^/]*$" ) .. ":"
    .. this_page.prefixedText -- end COinS data by page's non-encoded pagename

  if (Periodical ~= nil and Periodical ~= "") and
    (Chapter == nil or Chapter == '') and
    (Title ~= nil and Title ~= "") then
      Chapter = Title
      ChapterLink = TitleLink
      TransChapter = TransTitle
      Title = nil
      TitleLink = nil
      TransTitle = nil      
  end

  -- Now perform various field substitutions.
  -- We also add leading spaces and surrounding markup and punctuation to the
  -- various parts of the citation, but only when they are non-nil.
  if ( Authors == nil ) then 
    local Maximum = tonumber( A['DisplayAuthors'] );
    
    -- Preserve old-style implicit et al.
    if Maximum == nil and #a == 9 then 
      Maximum = 8;
      table.insert( z.message_tail, { seterror('implict_etal_author', {}, true ) } );
    elseif Maximum == nil then
      Maximum = #a + 1;
    end
      
    local control = { 
      sep = A["AuthorSeparator"] .. " ",
      namesep = (A["AuthorNameSeparator"] or A["NameSeparator"]) .. " ",
      format = A["AuthorFormat"],
      maximum = Maximum,
      lastauthoramp = LastAuthorAmp
    }
    
    -- If the coauthor field is also used, prevent ampersand and et al. formatting.
    if Coauthors ~= nil and Coauthors ~= "" then
      control.lastauthoramp = nil;
      control.maximum = #a + 1;
    end
        
    Authors = listpeople(control, a) 
  end
  local EditorCount
  if ( Editors == nil ) then 
    local Maximum = tonumber( A['DisplayEditors'] );

    -- Preserve old-style implicit et al.
    if Maximum == nil and #e == 4 then 
      Maximum = 3;
      table.insert( z.message_tail, { seterror('implict_etal_editor', {}, true) } );
    elseif Maximum == nil then
      Maximum = #e + 1;
    end

    local control = { 
      sep = A["EditorSeparator"] .. " ",
      namesep = (A["EditorNameSeparator"] or A["NameSeparator"]) .. " ",
      format = A['EditorFormat'],
      maximum = Maximum,
      lastauthoramp = LastAuthorAmp
      }

    Editors, EditorCount = listpeople(control, e) 
  else
    EditorCount = 1;
  end
  if ( Date == nil or Date == "") then
--  there's something hinky with how this adds dashes to perfectly-good free-standing years
--[[    Date = Year
    if ( Date ~= nil ) then
      local Month = args.month
      if ( Month == nil ) then 
        local Began = args.began
        local Ended = args.ended
        if Began ~= nil and Ended ~= nil then
          Month = Began .. "&ndash;" .. Ended
        else
          Month = "&ndash;"
        end
      end
      Date = Month .. " " .. Date
      local Day = args.day
      if ( Day ~= nil ) then Date = Day .. " " .. Date end
    end
]] -- so let's use the original version for now
    Date = Year
    if ( Date ~= nil and Date ~="") then
      local Month = A['Month']
      if ( Month ~= nil and Month ~= "") then
        if tonumber(Year) then Date = "năm " .. Date end
        if tonumber(Month) then Month = "tháng " .. Month end
        Date = Month .. " " .. Date 
        local Day = A['Day']
        if ( Day ~= nil ) then Date = Day .. " " .. Date end
        else Month = ""
      end
      else Date = ""
    end
  end
  if ( PublicationDate == Date or PublicationDate == Year ) then PublicationDate = nil end
  if( (Date == nil or Date == "") and PublicationDate ~= nil ) then 
    Date = vi_formatdate(PublicationDate);
    PublicationDate = nil;
  end
  if Date and #Date > 0 then Date = vi_formatdate(Date) end
  if PublicationDate and #PublicationDate > 0 then PublicationDate = vi_formatdate(PublicationDate) end

  -- Captures the value for Date prior to adding parens or other textual transformations
  local DateIn = Date
  
  if ( URL == nil or URL == '' ) and
      ( ChapterURL == nil or ChapterURL == '' ) and
      ( ArchiveURL == nil or ArchiveURL == '' ) and        
      ( ConferenceURL == nil or ConferenceURL == '' ) and        
      ( TranscriptURL == nil or TranscriptURL == '' ) then

    -- Test if cite web is called without giving a URL
    if ( config.CitationClass == "web" ) then
      table.insert( z.message_tail, { seterror( 'cite_web_url', {}, true ) } );
    end

    -- Test if accessdate is given without giving a URL
    if ( AccessDate ~= nil and AccessDate ~= '' ) then
      table.insert( z.message_tail, { seterror( 'accessdate_missing_url', {}, true ) } );
      AccessDate = nil;
    end   
  
    -- Test if format is given without giving a URL
    if ( Format ~= nil and Format ~= '' ) then
      Format = Format .. seterror( 'format_missing_url' );
    end    
  end  

  -- Test if citation has no title
  if ( Chapter == nil or Chapter == "" ) and 
      ( Title == nil or Title == "" ) and
      ( Periodical == nil or Periodical == "" ) and
      ( Conference == nil or Conference == "" ) and 
      ( TransTitle == nil or TransTitle == "" ) and
      ( TransChapter == nil or TransChapter == "" ) then
    table.insert( z.message_tail, { seterror( 'citation_missing_title', {}, true ) } );
  end

  if ( Format ~= nil and Format ~="" ) then
    Format = " (" .. Format .. ")" else Format = "" end
  
  local OriginalURL = URL
  DeadURL = DeadURL:lower();
  if ( ArchiveURL and "" < ArchiveURL ) then
    if ( DeadURL ~= "no" and DeadURL ~= "không" ) then
      URL = ArchiveURL
    end
  end

  -- Format chapter / article title
  if ( Chapter ~= nil and Chapter ~= "" ) and ( ChapterLink and "" < ChapterLink ) then 
    Chapter = "[[" .. ChapterLink .. "|" .. Chapter .. "]]";
  end
  if ( Periodical and "" < Periodical ) and (Title ~= nil and Title ~= "" ) then
    Chapter = wrap( 'italic-title', Chapter );
    TransChapter = wrap( 'trans-italic-title', TransChapter );
  else
    Chapter = wrap( 'quoted-title', Chapter );
    TransChapter = wrap( 'trans-quoted-title', TransChapter );
  end
  
  local TransError = ""
  if TransChapter ~= "" and Chapter == "" then
    TransError = " " .. seterror( 'trans_missing_chapter' );
  end
  
  if TransChapter ~= "" and Chapter ~= "" then TransChapter = " " .. TransChapter; end
  Chapter = Chapter .. TransChapter
  
  if Chapter ~= "" then
    if ( ChapterLink == nil ) then
      if ( ChapterURL and "" < ChapterURL ) then        
        Chapter = externallink( ChapterURL, Chapter ) .. TransError;
        if URL == nil or URL == "" then
          Chapter = Chapter .. Format;
          Format = "";
        end
      elseif ( URL and "" < URL ) then 
        Chapter = externallink( URL, Chapter ) .. TransError .. Format;
        URL = nil
        Format = ""
      else
        Chapter = Chapter .. TransError;
      end      
    elseif ChapterURL ~= nil and ChapterURL ~= "" then
      Chapter = Chapter .. " " .. externallink( ChapterURL ) .. 
        TransError;
    else
      Chapter = Chapter .. TransError;
    end
    Chapter = Chapter .. sepc .. " " -- with end-space
  elseif ChapterURL ~= nil and ChapterURL ~= "" then
    Chapter = " " .. externallink( ChapterURL ) .. sepc .. " ";
  end    
  
  -- Format main title.
  if ( TitleLink and "" < TitleLink ) then
    if ( Title and "" < Title ) then
      Title = "[[" .. TitleLink .. "|" .. Title .. "]]" 
    end
  end

  if ( Periodical and "" < Periodical ) then
    Title = wrap( 'quoted-title', Title );
    TransTitle = wrap( 'trans-quoted-title', TransTitle );
  elseif ( config.CitationClass == "web"
      or config.CitationClass == "news" 
      or config.CitationClass == "pressrelease" ) and 
      Chapter == "" then
    Title = wrap( 'quoted-title', Title );
    TransTitle = wrap( 'trans-quoted-title', TransTitle );
  else
    Title = wrap( 'italic-title', Title );
    TransTitle = wrap( 'trans-italic-title', TransTitle );
  end
  
  local TransError = "";
  if TransTitle ~= "" and Title == "" then
    TransError = " " .. seterror( 'trans_missing_title' );
  end
  
  if TransTitle ~= "" and Title ~= "" then TransTitle = " " .. TransTitle; end
  Title = Title .. TransTitle
  
  if Title ~= "" then
    if ( TitleLink == nil and URL and "" < URL ) then 
      Title = externallink( URL, Title ) .. TransError .. Format    
      URL = nil
      Format = ''
    else
      Title = Title .. TransError;
    end
  end

  if ( Place ~= nil and Place ~= "" ) then
    if sepc == '.' then
      Place = " " .. wrap( 'written', Place ) .. sepc .. " ";
    else
      Place = " " .. substitute( cfg.message_list['written']:lower(), {Place} ) .. sepc .. " ";
    end      
  else
    Place = "";
  end
  
  if ( Conference ~= nil and Conference ~="" ) then
    if ( ConferenceURL ~= nil ) then
      Conference = externallink( ConferenceURL, Conference );
    end
    Conference = " " .. Conference
  elseif ConferenceURL ~= nil and ConferenceURL ~= "" then
    Conference = " " .. externallink( ConferenceURL );
  else
    Conference = "" 
  end
  if ( nil ~= Position or nil ~= Page or nil ~= Pages ) then At = nil end
  if ( nil == Position and "" ~= Position ) then
    local Minutes = A['Minutes'];
    if ( nil ~= Minutes ) then
      Position = " " .. Minutes .. " " .. cfg.message_list['minutes'];
    else
      local Time = A['Time'];
      if ( nil ~= Time ) then
        local TimeCaption = A['TimeCaption']
        if TimeCaption == nil then
          TimeCaption = cfg.message_list['event'];
          if sepc ~= '.' then
            TimeCaption = TimeCaption:lower();
          end
        end        
        Position = " " .. TimeCaption .. " " .. Time
      else
        Position = ""
      end
    end
  else
    Position = " " .. Position
  end
  if ( nil == Page or "" == Page ) then 
    Page = "" 
    if ( nil == Pages or "" == Pages) then 
      Pages = ""
    elseif ( Periodical ~= nil and Periodical ~= "" and
         config.CitationClass ~= "encyclopaedia" and
         config.CitationClass ~= "web" and
         config.CitationClass ~= "book" and
         config.CitationClass ~= "news") then
      Pages = ": " .. Pages
    else
      if ( tonumber(Pages) ~= nil ) then
       Pages = sepc .." " .. PPrefix .. Pages
      else Pages = sepc .." " .. PPPrefix .. Pages
      end
    end
  else
    Pages = ""
    if ( Periodical ~= nil and Periodical ~= "" and
       config.CitationClass ~= "encyclopaedia" and
       config.CitationClass ~= "web" and
       config.CitationClass ~= "book" and
       config.CitationClass ~= "news") then
      Page = ": " .. Page
    else
      Page = sepc .." " .. PPrefix .. Page
    end
  end
  if ( At ~= nil and At ~="") then At = sepc .. " " .. At
  else At = "" end
  if ( Coauthors == nil ) then Coauthors = "" end
  if ( Others ~= nil and Others ~="" ) then
    Others = sepc .. " " .. Others else Others = "" end
  if ( TitleType ~= nil and TitleType ~="" ) then
    TitleType = " (" .. TitleType .. ")" else TitleType = "" end
  if ( TitleNote ~= nil and TitleNote ~="" ) then
    TitleNote = sepc .. " " .. TitleNote else TitleNote = "" end
  if ( Language ~= nil and Language ~="" ) then
    Language = " " .. wrap( 'language', vi_formatlanguage(Language) ) else Language = "" end
  if ( Edition ~= nil and Edition ~="" ) then
    Edition = " " .. wrap( 'edition', vi_formatedition(Edition) ) else Edition = "" end
  if ( Volume ~= nil and Volume ~="" )
  then
    if ( mw.ustring.len(Volume) > 4 )
     then Volume = sepc .." " .. Volume
     else Volume = " <b>" .. hyphentodash(Volume) .. "</b>"
    end
  else Volume = "" end
  if ( Issue ~= nil and Issue ~="" ) then
    Issue = " (" .. Issue .. ")" else Issue = "" end
  if ( Series ~= nil and Series ~="" ) then
    Series = sepc .. " " .. Series else Series = "" end
  if ( OrigYear ~= nil and OrigYear ~="" ) then
    OrigYear = " [" .. OrigYear .. "]" else OrigYear = "" end
  if ( Agency ~= nil and Agency ~="" ) then
    Agency = sepc .. " " .. Agency else Agency = "" end
  ------------------------------------ totally unrelated data
  if ( Date ~= nil ) then Date = Date else Date = "" end
  if ( Via ~= nil and Via ~="" ) then
    Via = " " .. wrap( 'via', Via ) else Via = "" end
  if ( AccessDate ~= nil and AccessDate ~="" )
  then local retrv_text = " " .. cfg.message_list['retrieved']
     if (sepc ~= ".") then retrv_text = mw.ustring.lower(retrv_text) end
     AccessDate = '<span class="reference-accessdate">' .. sepc
       .. substitute( retrv_text, {vi_formatdate(AccessDate, true)} ) .. '</span>'
  else AccessDate = "" end
  if ( SubscriptionRequired ~= nil and
     SubscriptionRequired ~= "" ) then
    SubscriptionRequired = sepc .. " " .. cfg.message_list['subscription'];
  else
    SubscriptionRequired = ""
  end
  if ( ID ~= nil and ID ~="") then ID = sepc .." ".. ID else ID="" end

  ID_list = buildidlist( ID_list, {DoiBroken = DoiBroken, ASINTLD = ASINTLD, IgnoreISBN = IgnoreISBN} );

  if ( URL ~= nil and URL ~="") then
    URL = " " .. externallink( URL );
  else
    URL = ""
  end

  if ( Quote and Quote ~="" ) then 
    if mw.ustring.match(Quote, '^".+"$') or mw.ustring.match(Quote, '^“.+”$') then
      Quote = mw.ustring.sub(Quote, 2, -2)
    end
    
    local quoteFormats = cfg.message_list['quoted-text']
    if mw.ustring.match(Quote, '%b“”') or mw.ustring.match(Quote, '".-"') then
      Quote = substitute( quoteFormats[2], {Quote} )
    else
      Quote = substitute( quoteFormats[1], {Quote} )
    end
    Quote = sepc .." " .. Quote
    PostScript = ""
  else 
    if ( PostScript == nil) then PostScript = "" end
    Quote = "" 
  end
  
  local Archived
  if ( nil ~= ArchiveURL and "" ~= ArchiveURL ) then
    if ( ArchiveDate == nil or ArchiveDate =="" ) then
      ArchiveDate = seterror('archive_missing_date');
    else
      ArchiveDate = vi_formatdate(ArchiveDate, true)
    end
    if ( "no" == DeadURL or "không" == DeadURL ) then
      local arch_text = cfg.message_list['archived'];
      if (sepc ~= ".") then arch_text = mw.ustring.lower(arch_text) end
      Archived = sepc .. " " .. substitute( cfg.message_list['archived-not-dead'],
        { externallink( ArchiveURL, arch_text ), ArchiveDate } );
      if OriginalURL == nil or OriginalUrl == '' then
        Archived = Archived .. " " .. seterror('archive_missing_url');                
      end
    else
      if OriginalURL ~= nil and OriginalURL ~= '' then
        local arch_text = cfg.message_list['archived-dead'];
        if (sepc ~= ".") then arch_text = mw.ustring.lower(arch_text) end
        Archived = sepc .. " " .. substitute( arch_text,
          { externallink( OriginalURL, cfg.message_list['original'] ), ArchiveDate } );
      else
        local arch_text = cfg.message_list['archived-missing'];
        if (sepc ~= ".") then arch_text = arch_text:lower() end
        Archived = sepc .. " " .. substitute( arch_text, 
          { seterror('archive_missing_url'), ArchiveDate } );
      end        
    end
  else
    Archived = ""
  end
  local Lay
  if ( nil ~= LaySummary and "" ~= LaySummary ) then
    if ( LayDate ~= nil ) then LayDate = " (" .. vi_formatdate(LayDate) .. ")" else LayDate = "" end
    if ( LaySource ~= nil ) then 
      LaySource = " &ndash; ''" .. safeforitalics(LaySource) .. "''" 
    else 
      LaySource = "" 
    end
    if sepc == '.' then
      Lay = sepc .. " " .. externallink( LaySummary, cfg.message_list['lay summary'] ) .. LaySource .. LayDate
    else
      Lay = sepc .. " " .. externallink( LaySummary, cfg.message_list['lay summary']:lower() ) .. LaySource .. LayDate
    end      
  else
    Lay = ""
  end
  if ( nil ~= Transcript and "" ~= Transcript ) then
    if ( TranscriptURL ~= nil ) then Transcript = externallink( TranscriptURL, Transcript ) end
  elseif TranscriptURL ~= nil and TranscriptURL ~= "" then
    Transcript = externallink( TranscriptURL )   
  else
    Transcript = ""
  end
  local Publisher = ""
  if ( Periodical and Periodical ~= "" and
     config.CitationClass ~= "encyclopaedia" and
     config.CitationClass ~= "web" and
     config.CitationClass ~= "pressrelease" ) then
    if ( PublisherName ~= nil and PublisherName ~="" ) then
      if (PublicationPlace ~= nil and PublicationPlace ~= '') then
        Publisher = PublicationPlace .. ": " .. PublisherName;
      else
        Publisher = PublisherName; 
      end      
    elseif (PublicationPlace ~= nil and PublicationPlace ~= '') then 
      Publisher= PublicationPlace;
    else 
      Publisher = "";
    end
    if ( PublicationDate and PublicationDate ~="" ) then
      if Publisher ~= '' then
        Publisher = Publisher .. ", " .. wrap( 'published', PublicationDate );
      else
        Publisher = PublicationDate;
      end
    end
    if Publisher ~= "" then
      Publisher = " (" .. Publisher .. ")";
    end
  else
    if ( PublicationDate and PublicationDate ~="" ) then
      PublicationDate = " (" .. wrap( 'published', PublicationDate ) .. ")"
    else 
      PublicationDate = ""
    end
    if ( PublisherName ~= nil and PublisherName ~="" ) then
      if (PublicationPlace ~= nil and PublicationPlace ~= '') then
        Publisher = sepc .. " " .. PublicationPlace .. ": " .. PublisherName .. PublicationDate;
      else
        Publisher = sepc .. " " .. PublisherName .. PublicationDate; 
      end      
    elseif (PublicationPlace ~= nil and PublicationPlace ~= '') then 
      Publisher= sepc .. " " .. PublicationPlace .. PublicationDate;
    else 
      Publisher = PublicationDate;
    end
  end
  -- Several of the above rely upon detecting this as nil, so do it last.
  if ( Periodical ~= nil and Periodical ~="" ) then 
    if ( Title and Title ~= "" ) or ( TitleNote and TitleNote ~= "" ) then 
      Periodical = sepc .. " " .. wrap( 'italic-title', Periodical ) 
    else 
      Periodical = wrap( 'italic-title', Periodical )
    end
  else Periodical = "" end

  -- Piece all bits together at last. Here, all should be non-nil.
  -- We build things this way because it is more efficient in LUA
  -- not to keep reassigning to the same string variable over and over.

  local tcommon
  if ( ( (config.CitationClass == "journal") or (config.CitationClass == "citation") ) and
     Periodical ~= "" ) then
    if (Others ~= "") then Others = Others .. sepc .. " " end
    tcommon = safejoin( {Others, Title, TitleNote, Conference, Periodical, Format, TitleType, Series, 
      Language, Edition, Publisher, Agency, Volume, Issue, Position}, sepc );
  else 
    tcommon = safejoin( {Title, TitleNote, Conference, Periodical, Format, TitleType, Series, Language, 
      Volume, Issue, Others, Edition, Publisher, Agency, Position}, sepc );
  end
  
  if #ID_list > 0 then
    ID_list = safejoin( { sepc .. " ", table.concat( ID_list, sepc .. " " ), ID }, sepc );
  else
    ID_list = ID;
  end  
  local idcommon = safejoin( { ID_list, URL, Archived, AccessDate, Via, SubscriptionRequired, Lay, Quote }, sepc );

  local text
  local pgtext = Page .. Pages .. At
  
  if ( "" ~= Authors ) then
    if (Coauthors ~= "") 
     then Authors = Authors .. A['AuthorSeparator'] .. " " .. Coauthors
    end
    if ( "" ~= Date )
     then Date = " ("..Date..")" .. OrigYear .. sepc .. " "
     else
      if ( string.sub(Authors,-1,-1) == sepc) --check end character
       then Authors = Authors .. " "
       else Authors = Authors .. sepc .. " "
      end
    end
    if ( "" ~= Editors) then
      local in_text = " trong "
      if (sepc == '.') then in_text = " Trong " end
      if (string.sub(Editors,-1,-1) == sepc)
        then Editors = in_text .. Editors .. " "
        else Editors = in_text .. Editors .. sepc .. " "
      end
    end
    text = safejoin( {Authors, Date, Chapter, Place, Editors, tcommon }, sepc );
    text = safejoin( {text, pgtext, idcommon}, sepc );
  elseif ( "" ~= Editors) then
    if ( "" ~= Date ) then
      if EditorCount <= 1 then
        Editors = Editors .. " " .. cfg.message_list['editor'];
      else
        Editors = Editors .. " " .. cfg.message_list['editors'];
      end
      Date = " (" .. Date ..")" .. OrigYear .. sepc .. " "
    else
      if EditorCount <= 1 then
        Editors = Editors .. " (" .. cfg.message_list['editor'] .. ")" .. sepc .. " "
      else
        Editors = Editors .. " (" .. cfg.message_list['editors'] .. ")" .. sepc .. " "
      end
    end
    text = safejoin( {Editors, Date, Chapter, Place, tcommon}, sepc );
    text = safejoin( {text, pgtext, idcommon}, sepc );
  else
    if ( "" ~= Date ) then
      if ( string.sub(tcommon,-1,-1) ~= sepc )
       then Date = sepc .." " .. contentLanguage:ucfirst(Date) .. OrigYear
       else Date = " " .. contentLanguage:ucfirst(Date) .. OrigYear
      end
    end -- endif ""~=Date
    if ( config.CitationClass=="journal" and Periodical ) then
     text = safejoin( {Chapter, Place, tcommon}, sepc );
     text = safejoin( {text, pgtext, Date, idcommon}, sepc );
    else
     text = safejoin( {Chapter, Place, tcommon, Date}, sepc );
     text = safejoin( {text, pgtext, idcommon}, sepc );
    end
  end
  
  if PostScript ~= '' and PostScript ~= nil and PostScript ~= sepc then
    text = safejoin( {text, sepc}, sepc ); --Deals with italics, spaces, etc.
    text = text:sub(1,-2); --Remove final seperator  
  end  
  
  text = safejoin( {text, PostScript}, sepc );

  -- Now enclose the whole thing in a <span/> element
  if ( Year == nil ) then
    if ( DateIn ~= nil and DateIn ~= "" ) then 
      Year = selectyear( DateIn )
    elseif( PublicationDate ~= nil and PublicationDate ~= "" ) then
      Year = selectyear( PublicationDate )
    else
      Year = ""
    end
  end
  local classname = "citation"
  if ( config.CitationClass ~= "citation" )
    then classname = "citation " .. (config.CitationClass or "") end
  local options = { class=classname }
  if ( Ref ~= nil ) then 
    local id = Ref
    if ( "harv" == Ref ) then
      local names = {} --table of last names & year
      if ( "" ~= Authors ) then
        for i,v in ipairs(a) do 
          names[i] = v.last 
          if i == 4 then break end
        end
      elseif ( "" ~= Editors ) then
        for i,v in ipairs(e) do 
          names[i] = v.last 
          if i == 4 then break end        
        end
      end
      names[ #names + 1 ] = Year;
      id = anchorid(names)
    end
    options.id = id;
  end
  
  if string.len(text:gsub("<span[^>/]*>.-</span>", ""):gsub("%b<>","")) <= 2 then
    z.error_categories = {};
    text = seterror('empty_citation');
    z.message_tail = {};
  end
  
  if options.id ~= nil then 
    text = '<span id="' .. wikiescape(options.id) ..'" class="' .. wikiescape(options.class) .. '">' .. text .. "</span>";
  else
    text = '<span class="' .. wikiescape(options.class) .. '">' .. text .. "</span>";
  end    

  local empty_span = '<span style="display:none;">&nbsp;</span>';
  
  -- Note: Using display: none on then COinS span breaks some clients.
  local OCinS = '<span title="' .. wikiescape(OCinStitle) .. '" class="Z3988">' .. empty_span .. '</span>';
  text = text .. OCinS;
  
  if #z.message_tail ~= 0 then
    text = text .. " ";
    for i,v in ipairs( z.message_tail ) do
      if v[1] ~= nil and v[1] ~= "" then 
        if i == #z.message_tail then
          text = text .. errorcomment( v[1], v[2] );
        else
          text = text .. errorcomment( v[1] .. "; ", v[2] );
        end
      end
    end
  end
  
  no_tracking_cats = no_tracking_cats:lower();
  if no_tracking_cats == "" or no_tracking_cats == "no" or
      no_tracking_cats == "false" or no_tracking_cats == "n" or
      no_tracking_cats == "không" or no_tracking_cats == "ko" or no_tracking_cats == "k" then
    for _, v in ipairs( z.error_categories ) do
      text = text .. '[[Thể loại:' .. v ..']]';
    end
  end
  
  return text
end

-- This is used by templates such as {{chú thích sách}} to create the actual citation text.
function z.citation(frame)
  local pframe = frame:getParent()
  
  local args = {};
  local suggestions = {};
  local error_text, error_state;
  for k, v in pairs( pframe.args ) do
    if v ~= '' then
      if not validate( k ) then      
        error_text = "";
        if type( k ) ~= 'string' then
          -- Exclude empty numbered parameters
          if v:match("%S+") ~= nil then
            error_text, error_state = seterror( 'text_ignored', {v}, true );
          end
        elseif validate( k:lower() ) then 
          error_text, error_state = seterror( 'parameter_ignored_suggest', {k, k:lower()}, true );
        else
          if #suggestions == 0 then
            suggestions = mw.loadData( 'Module:Citation/CS1/Suggestions' );
          end
          if suggestions[ k:lower() ] ~= nil then
            error_text, error_state = seterror( 'parameter_ignored_suggest', {k, suggestions[ k:lower() ]}, true );
          else
            error_text, error_state = seterror( 'parameter_ignored', {k}, true );
          end
        end         
        if error_text ~= '' then
          table.insert( z.message_tail, {error_text, error_state} );
        end        
      end      
      args[k] = v;
    elseif k == 'postscript' then
      args[k] = v;
    end    
  end  

  local config = {};
  for k, v in pairs( frame.args ) do
    config[k] = v;
    if args[k] == nil and (v ~= '' or k == 'postscript') then
      args[k] = v;
    end    
  end  
  
  return citation0( config, args)
end

return z