Bước tới nội dung

Mô đun:Citation/CS1/Suggestions

Trang mô đun bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là danh sách các tham số thay thế để gợi ý khi một tham số bất ngờ được định rõ trong bản mẫu chú thích. Khi Mô đun:Citation/CS1 gặp một tham số bất ngờ trong một bản mẫu chú thích, mô đun đó gây lỗi và, nếu có thể, gợi ý một tham số phù hợp hơn, theo danh sách lỗi chính tả thường gặp này.

Mỗi mục trong danh sách có định dạng:

['tham số hỏng'] = 'tham số gợi ý',

Vào lúc tra danh sách này, Mô đun:Citation/CS1 đã viết thường tham số hỏng, nên tất cả mọi tham số hỏng trong danh sách này phải được viết thường.

-- Xin vui lòng bổ sung gợi ý mới theo thứ tự chữ cái.
-- Định dạng là ['không chính xác'] = 'chính xác',

suggestions = {
	['ASIN-TLD'] = 'asin-tld', -- old parameter name
	['abruf'] = 'access-date',													-- German
	['abruf-verborgen'] = 'access-date',										-- German
	['accessmonth'] = 'access-date',
	['accesso'] = 'access-date',												-- Italian
	['accessyear'] = 'access-date',
	['acessodata'] = 'access-date', -- Brazilian
	['ad'] = 'first', -- Turkish
	['address'] = 'location',
	['anno'] = 'date', -- Italian
	['annoaccesso'] = 'access-date',											-- Italian
	['annodiaccesso'] = 'access-date',											-- Italian
	['annooriginale'] = 'orig-date', -- Italian
	['année'] = 'date',															-- French
	['apellido'] = 'last',														-- Spanish
	['apellidos'] = 'last',														-- Spanish
	['archiv-datum'] = 'archive-date',											-- German
	['archiv-url'] = 'archive-url',												-- German
	['archive date'] = 'archive-date',
	['archive url'] = 'archive-url',											-- Spanish
	['artikelnr'] = 'id',														-- German (as 'id=Article No. ...')
	['artist'] = 'others',
	['arşiv-tarihi'] = 'archive-date', -- Turkish
	['arşiv-url'] = 'archive-url', -- Turkish
	['arşivtarihi'] = 'archive-date', -- Turkish
	['arşivurl'] = 'archive-url', -- Turkish
	['auflage'] = 'edition',													-- German
	['auteur'] = 'author',														-- French
	['auther'] = 'author',
	['author link'] = 'author-link',											-- Polish
	['authorfirst'] = 'author-first', -- old parameter name
	['authorgiven'] = 'author-given', -- old parameter name
	['authorlast'] = 'author-last', -- old parameter name
	['authormask'] = 'author-mask', -- old parameter name
	['authorsurname'] = 'author-surname', -- old parameter name
	['autor'] = 'author',														-- Spanish, German (singular and plural)
	['autore'] = 'author',														-- Italian
	['autthor'] = 'author',
	['ay'] = 'month', -- Turkish
	['año'] = 'date', -- Spanish
	['año-original'] = 'orig-date', -- Spanish
	['añoacceso'] = 'access-date',												-- Spanish
	['añooriginal'] = 'orig-date', -- Spanish
	['band'] = 'volume',														-- German
	['bandreihe'] = 'volume',													-- German
	['baskı'] = 'edition', -- Turkish
	['başlık'] = 'title', -- Turkish
--	['booktitle'] = 'book-title', -- old parameter name
	['ch'] = 'language',														-- German (as 'language=de-CH')
	['chapter_title'] = 'chapter',
--	['chapterurl'] = 'chapter-url', -- old parameter name
	['cid'] = 'ref', -- Italian
	['cilt'] = 'volume', -- Turkish
	['cita'] = 'quote',															-- Spanish
	['citazione'] = 'quote',													-- Italian
	['città'] = 'location', -- Italian
	['coauthor'] = 'author',
	['coauthors'] = 'author',
	['coautores'] = 'author',													-- Spanish
	['coautori'] = 'author',													-- Italian
	['cognome'] = 'last',														-- Italian
	['conferenceurl'] = 'conference-url', -- old parameter name
	['consulté le'] = 'access-date',											-- French
	['contributionurl'] = 'contribution-url', -- old parameter name
	['curatore'] = 'publisher', -- Italian
	['czasopismo'] = 'journal',													-- Polish
	['data dostępu'] = 'access-date',											-- Polish
	['data'] = 'date',															-- Polish, Italian
	['dataaccesso'] = 'access-date', -- Italian
	['dataarchivio'] = 'archive-date',											-- Italian
	['datum'] = 'date',															-- German
	['dead-url'] = 'url-status', -- old parameter name
	['deadlink'] = 'url-status',
	['deadurl'] = 'url-status', -- old parameter name
	['dergi'] = 'work', -- Turkish
	['dil'] = 'language', -- Turkish
	['displayauthors'] = 'display-authors', -- old parameter name
	['displayeditors'] = 'display-editors', -- old parameter name
	['distributor'] = 'publisher',
	['dnb'] = 'id',																-- German (as 'id={{DNB-IDN|...}}')
	['doi-broken'] = 'doi-broken-date', -- former parameter alias
	['doi-inactive'] = 'doi-broken-date', -- invalid name found in mainspace
	['doi-inactive-date'] = 'doi-broken-date', -- former parameter alias
	['doi_brokendate'] = 'doi-broken-date', -- former parameter alias
	['doi_inactivedate'] = 'doi-inactive-date', -- former parameter alias
	['doibroken'] = 'doi-broken-date', -- invalid name found in mainspace
	['doiinactive'] = 'doi-broken-date', -- invalid name found in mainspace
	['e-print'] = 'eprint', -- misspelling
	-- ['ed'] = 'edition', avoid suggestion as in English this could be short for editor or edition
	-- ['editora'] = 'publisher', -- can be either editor or publisher
	-- ['editore'] = 'agency', -- can be either publisher or agency
	-- ['editori'] = 'editor', -- can be either editor or publisher
	-- ['editorial'] = 'publisher', -- can be either publisher or work
	['editoin'] = 'edition', -- misspelling
	['editon'] = 'edition', -- misspelling
	['editorfirst'] = 'editor-first', -- old parameter name
	['editorgiven'] = 'editor-given', -- old parameter name
	['editorlast'] = 'editor-last', -- old parameter name
	['editorlink'] = 'editor-link', -- old parameter name
	['editormask'] = 'editor-mask', -- old parameter name
	['editors'] = 'editor', -- old parameter name (can be emulated using multiple singular |editor= params)
	['editorsurname'] = 'editor-surname', -- old parameter name
	['edizione'] = 'edition', -- Italian
	['embargo'] = 'pmc-embargo-date', -- former parameter name
	['en ligne le'] = 'archive-date',											-- French
	['encyclopædia'] = 'encyclopedia',
	['enlaceautor'] = 'author-link',											-- Spanish
	['enlaceroto'] = 'url-status', -- Spanish
--	['episodelink'] = 'episode-link', -- old parameter name
	['erişimtarihi'] = 'access-date', -- Turkish
	['eser'] = 'work', -- Turkish
	['family'] = 'surname', -- misguess
	['fecha'] = 'date',															-- Spanish
	['fechaacceso'] = 'access-date',											-- Spanish
	['fechaarchivo'] = 'archive-date',											-- Spanish
	['filetype'] = 'format',
	['foramt'] = 'format', -- misspelling
	['fore-name'] = 'given', -- misguess/misspelling
	['forename'] = 'given', -- misguess
	['formato'] = 'format',														-- Spanish, Italian, Polish
	['frist'] = 'first', -- misspelling
	['fundstelle'] = 'at',														-- German
	['gazete'] = 'work', -- Turkish
	['giornale'] = 'journal', -- Italian
	['herausgeber'] = 'editor',													-- German (singular and plural)
	['hrsg'] = 'publisher',														-- German
	['hrsgreihe'] = 'editor',													-- German
	['idioma'] = 'language',													-- Spanish
	['ignore-isbn-error'] = 'isbn', -- old parameter (can be fully emulated using ((syntax)))
	['ignoreisbnerror'] = 'isbn', -- former parameter alias (suggest |isbn as |ignore-isbn-error is deprecated), not a direct replacement, but can be fully emulated using ((syntax))
	['imię'] = 'first',															-- Polish
	['in-set'] = 'inset', -- misspelling
	['interviewerlink'] = 'interviewer-link', -- former parameter alias
	['interviewermask'] = 'interviewer-mask', -- former parameter alias
	['isbndefekt'] = 'isbn',													-- German (suggest |isbn as |ignore-isbn-error is deprecated), not a direct replacement, but can be fully emulated using ((syntax))
	['isbnformalfalsch'] = 'isbn',												-- German (suggest |isbn as |ignore-isbn-error is deprecated), not a direct replacement, but can be fully emulated using ((syntax))
	['isbnistformalfalsch'] = 'isbn',											-- German (suggest |isbn as |ignore-isbn-error is deprecated), not a direct replacement, but can be fully emulated using ((syntax))
	['isnb'] = 'isbn', -- misspelling
	['issnformalfalsch'] = 'issn', -- German (can be fully emulated using ((syntax)))
	['jahr'] = 'date',															-- German
	['jahrea'] = 'orig-date',													-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['kapitel'] = 'chapter',													-- German
	['langauge'] = 'language', -- misspelling
	['langue'] = 'language',													-- French
	['last-author-amp'] = 'name-list-style', -- old parameter name (as |name-list-style=amp)
	['lastauthoramp'] = 'name-list-style', -- old parameter name (as |name-list-style=amp)
	['laydate'] = 'lay-date', -- old parameter name
	['laysource'] = 'lay-source', -- old parameter name
	['lay-summary'] = 'lay-url', -- old parameter
	['laysummary'] = 'lay-url', -- old parameter
	['layurl'] = 'lay-url', -- old parameter name
	['lieu'] = 'location',														-- French
	['lingua'] = 'language',													-- Italian
	['lire en ligne'] = 'url',													-- French
	['loaction'] = 'location', -- misspelling
	['local'] = 'location', -- Brazilian
	['locatoin'] = 'location', -- misspelling
	['lugar'] = 'location',														-- Spanish
--	['mailinglist'] = 'mailing-list', -- old parameter name
--	['mapurl'] = 'map-url', -- old parameter name
	['mes'] = 'date', -- Spanish (not a direct replacement)
	['mese'] = 'date', -- Italian (not a direct replacement)
	['miejsce'] = 'location',													-- Polish
	['miesiąc'] = 'date',														-- Polish
	['mois'] = 'date',															-- French
	['monat'] = 'date',															-- German
--	['name'] = 'author',														-- 'name' is often erroneously used for 'title' and 'work' as well, so no suggestion is better than a wrong suggestion
	['name-list-format'] = 'name-list-style', -- old parameter name (as |name-list-style=amp)
	['nazwisko'] = 'last',														-- Polish
	['nespaper'] = 'newspaper', -- misspelling
	['net-work'] = 'network', -- misspelling
	['newpaper'] = 'newspaper', -- misspelling
	['news'] = 'newspaper',
	['news-group'] = 'newsgroup', -- misspelling
	['news-paper'] = 'newspaper', -- misspelling
	['no-cat'] = 'no-tracking', -- old parameter
	['nocat'] = 'no-tracking', -- old parameter
	['nom'] = 'last',															-- French
	['nombre'] = 'first',														-- Spanish
	['nome'] = 'first',															-- Italian
--	['nopp'] = 'no-pp', -- old parameter name
	['notracking'] = 'no-tracking', -- old parameter
	['numero'] = 'number', -- Italian, Spanish
	['nummer'] = 'number',														-- German
	['nummerreihe'] = 'number',													-- German
	['obra'] = 'work',															-- Spanish
	['odpowiedzialność'] = 'agency',											-- Polish
	['offline'] = 'url-status',													-- German (as 'url-status=dead')
	['online'] = 'url',															-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['opera'] = 'work',															-- Italian
	['opublikowany'] = 'agency',												-- Polish
	['origdate'] = 'orig-date', -- misspelling
	['originaljahr'] = 'orig-date',												-- German
	['originalort'] = 'publication-place',										-- German
	['originalsprache'] = 'language',											-- German
	['originaltitel'] = 'title',												-- German (if 'originaltitel' is specified, any possible contents of 'title' should be put in 'trans-title')
	['ort'] = 'publication-place',												-- German
	['ortea'] = 'publication-place',											-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['other'] = 'others',
	['oznaczenie'] = 'agency',													-- Polish
	['pagees'] = 'pages', -- misspelling
	['pagina'] = 'page', -- Italian
	['pagina'] = 'pages',														-- Italian
	['pagine'] = 'pages',														-- Italian
	['pagine'] = 'pages', -- Italian
	['passage'] = 'pages',														-- French
	['periodico'] = 'magazine', -- Spanish
	['plublisher'] = 'publisher', -- misspelling
	['pmcid'] = 'pmc',
	['post-script'] = 'postscript', -- misspelling
	['praca'] = 'work',															-- Polish
	['primero'] = 'first', -- Spanish
	['prénom'] = 'first',														-- French
	['prénom1'] = 'first1',														-- French
	['ps'] = 'postscript',
	['pub'] = 'publisher',
	-- ['pubblicazione'] = 'magazine', -- could be any kind of work
	-- ['publicación'] = 'journal', -- could be any kind of work
--	['publicationdate'] = 'publication-date', -- old parameter name
	-- ['published'] = 'publisher', -- could be date, location, or name of publisher
--	['publicationplace'] = 'publication-place', -- old parameter name
	['pulbication-place'] = 'publication-place', -- misspelling
	['página'] = 'page',														-- Spanish
	['páginas'] = 'pages',														-- Spanish
	['périodique'] = 'publisher',												-- French
	['registration'] = 'url-access', -- old parameter name (emulated as |url-access=registration)
	['reihe'] = 'series',														-- German
	['retrieved'] = 'access-date',
	['richiestasottoscrizione'] = 'url-access', -- Italian (as |url-access=subscription)
	['rok'] = 'date',															-- Polish
	['sammelwerk'] = 'work',													-- German
	['sayfa'] = 'page', -- Turkish
	['sayfalar'] = 'pages', -- Turkish
	['sayı'] = 'issue', -- Turkish
	['script-post'] = 'postscript', -- misspelling
	['script-trans'] = 'transcript', -- misspelling
	['sectionurl'] = 'section-url', -- old parameter name
	['seria'] = 'series',														-- Spanish, Polish
	['serie'] = 'series', -- Italian
	['série'] = 'series',														-- French
--	['serieslink'] = 'series-link', -- old parameter name
	['seriesno'] = 'series-number', -- old parameter name
--	['series-no'] = 'series-number', -- old parameter name
	['service'] = 'agency',
	['sitioweb'] = 'website',													-- Spanish
	['sito'] = 'website',														-- Italian
	['soyadı'] = 'last', -- Turkish
	['spalten'] = 'at',															-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['sprache'] = 'language',													-- German
	['stron'] = 'page',															-- Polish
	['strony'] = 'pages',														-- Polish
	['subjectlink'] = 'subject-link', -- old parameter name
	['subscription'] = 'url-access', -- old parameter name (emulated as |url-access=subscription)
	['sur-name'] = 'surname', -- misspelling
	['suscripción'] = 'url-access',												-- Spanish, Polish (as |url-access=subscription)
	['tag'] = 'date',															-- German
	['tarih'] = 'date', -- Turkish
	['template doc demo'] = 'no-tracking', -- former parameter alias
	['tile'] = 'title', -- misspelling
	['timecaption'] = 'time-caption', -- old parameter name
	['titlelink'] = 'title-link', -- old parameter name
	['tipo'] = 'type', -- Italian
	['tite'] = 'title', -- misspelling
	['titel'] = 'title',														-- German
	['titel-p'] = 'title',														-- German ('postscript=none' should be added as well)
	['titelerg'] = 'contribution',												-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['titled'] = 'title', -- Brazilian
	['titolo'] = 'title',														-- Italian
	['titre'] = 'title',														-- French
	['trans-script'] = 'transcript', -- misspelling
	['trans_chapter'] = 'trans-chapter', -- former parameter alias
	['trans_title'] = 'trans-title', -- former parameter alias
	['transchapter'] = 'trans-chapter',
--	['transcripturl'] = 'transcript-url', -- old parameter name
	['transscript'] = 'transcript', -- misspelling
	['transscript-format'] = 'transcript-format', -- misspelling
	['transscript-url'] = 'transcript-url', -- misspelling
	['transscripturl'] = 'transcript-url', -- misspelling
	['transtitle'] = 'trans-title',
	['typ'] = 'author-mask',													-- German (not a direct replacement, but the only valid argument 'typ=wl' can be emulated using 'author-mask')
	['tytuł'] = 'title',														-- Polish
	['títle'] = 'title',
	['título'] = 'title',														-- Spanish
	['ubicación'] = 'location',													-- Spanish
	['urlarchivio'] = 'archive-url',											-- Italian
	['urlarchivo'] = 'archive-url',												-- Spanish
	['urlmorto'] = 'url-status', -- Italian
	['urn'] = 'id',																-- German (as 'id={{URN|...}}')
	['v-authors'] = 'vauthors', -- misspelling
	['v-editors'] = 'veditors', -- misspelling
	['verlag'] = 'publisher',													-- German
	['verlagea'] = 'publisher',													-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['vol'] = 'volume',
	['volumen'] = 'volume',														-- Spanish
	['werk'] = 'work',															-- German
	['werkerg'] = 'contribution',												-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['wkautore'] = 'author-link',												-- Italian
	['wolumin'] = 'volume',														-- Polish
	['wydanie'] = 'number',														-- Polish
	['wydawca'] = 'publisher',													-- French
	['yardımcıyazarlar'] = 'author', -- Turkish
	['yayımcı'] = 'publisher', -- Turkish
	['yayıncı'] = 'publisher', -- Turkish
	['yazar'] = 'author', -- Turkish
	['yazarbağı'] = 'author-link', -- Turkish
	['yer'] = 'location', -- Turkish
	['yıl'] = 'date', -- Turkish
	['zaprezentowany'] = 'publisher',											-- French
	['zdb'] = 'id',																-- German (as 'id={{ZDB|...}}')
	['zitat'] = 'quote',														-- German
	['zugriff'] = 'access-date',												-- German
	['éditeur'] = 'editor',														-- French
	['ölüurl'] = 'url-status', -- Turkish
	['übersetzer'] = 'translator',												-- German (singular and plural)
}--[[--------------------------< P A T T E R N S >--------------------------------------------------------------

Here we use Lua patterns to make suggestions.  The form is

	['pattern'] = 'correct',

Lua patterns are not REGEX though they are similar.  The escape character is '%', not '\'.
For more information about Lua patterns, see: Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns

Patterns should probably always include the '^' and '$' anchor assertions to prevent a partial
match from incorrectly suggesting the wrong parameter name.  For instance, the pattern 'a[utho]+r'
matches 'author' in the no-longer-supported parameter |author-separator= so the code suggests
'|author='; the same pattern also matches the no-longer-supported parameter |separator= (returning 'ator')
so again, the code suggests '|author='.

One capture is supported, typically the enumerator from an enumerated parameter (the '6' in |author6=, etc.)
The value from the capture replaces $1 in the 'correct' value.

]]

local patterns = {
	['^ac+es+ ?d?a?t?e?$'] = 'access-date', -- misspelling
	['^apellido[s]?(%d+)$'] = 'last$1', -- Spanish, enumerated
	['^a[utho]+r$'] = 'author', -- misspelling
	['^a[utho]+r(%d+)$'] = 'author$1', -- misspelling, enumerated
	['^author link(%d+)$'] = 'author-link$1', -- Polish, enumerated
	['^autor[e]?(%d+)$'] = 'author$1', -- Italian/Spanish/German, enumerated
	['^authorfirst(%d+)$'] = 'author-first$1', -- old parameter name, enumerated
	['^author(%d+)first$'] = 'author-first$1', -- old parameter name, enumerated
	['^authorgiven(%d+)$'] = 'author-given$1', -- old parameter name, enumerated
	['^author(%d+)given$'] = 'author-given$1', -- old parameter name, enumerated
	['^authorlast(%d+)$'] = 'author-last$1', -- old parameter name, enumerated
	['^author(%d+)last$'] = 'author-last$1', -- old parameter name, enumerated
	['^authormask(%d+)$'] = 'author-mask$1', -- old parameter name, enumerated
	['^author(%d+)mask$'] = 'author-mask$1', -- old parameter name, enumerated
	['^authorsurname(%d+)$'] = 'author-surname$1', -- old parameter name, enumerated
	['^author(%d+)surname$'] = 'author-surname$1', -- old parameter name, enumerated
	['^cognome(%d+)$'] = 'last$1', -- Italian, enumerated
	['^editorfirst(%d+)$'] = 'editor-first$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)first$'] = 'editor-first$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editorgiven(%d+)$'] = 'editor-given$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)given$'] = 'editor-given$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editorlast(%d+)$'] = 'editor-last$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)last$'] = 'editor-last$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editorlink(%d+)$'] = 'editor-link$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)link$'] = 'editor-link$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editormask(%d+)$'] = 'editor-mask$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)mask$'] = 'editor-mask$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editorsurname(%d+)$'] = 'editor-surname$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)surname$'] = 'editor-surname$1', -- old parameter name, enumerated
	['^enlaceautore(%d+)$'] = 'author-link$1', -- Spanish, enumerated
	['^first (%d+)$'] = 'first$1', -- enumerated
	['^last (%d+)$'] = 'last$1', -- enumerated
	['^nom[e]?(%d+)$'] = 'last$1', -- Italian/French, enumerated
	['^nombre(%d+)$'] = 'first$1', -- Spanish, enumerated
	['^primero(%d+)$'] = 'first$1', -- Spanish, enumerated
	['^pu[blish]+ers?$'] = 'publisher', -- misspelling
	['^subjectlink(%d+)$'] = 'subject-link$1', -- old parameter name, enumerated
	['^subject(%d+)link$'] = 'subject-link$1', -- old parameter name, enumerated
	['^wkautore(%d+)$'] = 'author-link$1', -- Italian, enumerated
	}

return {suggestions = suggestions, patterns=patterns};