Mô đun:Citation/CS1/Configuration

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Mô đun cấu hình này chứa nhiều loại dữ liệu điều khiển các chú thích tại wiki này bằng cách điều khiển Mô đun:Citation/CS1.

Mô đun được chia thành ba phần:

 1. Bảng biên dịch các chuỗi được cho ra kết quả chú thích. Những người sao chép mô đun này sang wiki ngoại ngữ phải dịch mọi giá trị này ra ngôn ngữ của wiki đó.
 2. Danh sách trạng thái lỗi định rõ văn bản để hiển thị, thể loại để xếp trang vào (nếu có), và phần của en:Help:CS1 errors để đặt liên kết đến.
 3. Danh sách định rõ các kiểu mã số tài liệu, chẳng hạn ISBN và DOI, và cách xử lý chúng.

Sau khi sửa đổi các danh sách tại đây, xin vui lòng "chạy" Mô đun:Citation/CS1/Arguments (xem hướng dẫn tại trang đó).

citation_config = {};

--[[
List of namespaces that should not be included in citation
error categories. Same as setting notracking = true by default

Note: Namespace names should use underscores instead of spaces.
]]
citation_config.uncategorized_namespaces = { 'Thành_viên', 'Thảo_luận_Thành_viên', 'Thảo_luận_Wikipedia' };

--[[
Translation table

The following contains fixed text that may be output as part of a citation.
This is separated from the main body to aid in future translations of this
module.
]]
citation_config.message_list = {
 ['published'] = 'xuất bản $1',
 ['lay summary'] = 'Tóm lược dễ hiểu',
 ['retrieved'] = 'Truy cập $1',
 ['inactive'] = 'không tích cực',
 ['archived-dead'] = '$1 lưu trữ $2',
 ['archived-not-dead'] = 'Bản gốc $1 $2',
 ['archived-missing'] = 'Bản gốc$1 lưu trữ $2',
 ['archived'] = 'lưu trữ',
 ['original'] = 'Bản gốc',
 ['editor'] = 'biên tập',
 ['editors'] = 'biên tập', 
 ['edition'] = '(ấn bản $1)', 
 ['episode'] = 'phần $1',
 ['season'] = 'mùa', 
 ['series'] = 'loạt',
 ['written'] = 'Soạn tại $1',
 ['et al'] = 'và đồng nghiệp',
 ['subscription'] = '<span style="font-size:0.95em; font-size:90%; color:#555">(cần đăng ký)</span>', 
 ['language'] = '(bằng $1)', 
 ['via'] = " &mdash; qua $1",
 ['event'] = 'Sự kiện xảy ra vào lúc',
 ['minutes'] = 'phút',

 ['quoted-title'] = '“$1”',
 ['italic-title'] = "''$1''",
 ['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;",
 ['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
 ['quoted-text'] = {'“$1”', '‘$1’'},
 
 -- Error output
 ['hidden-error'] = '<span style="display:none;font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
 ['visible-error'] = '<span style="font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
 
 -- Determines the location of the help page
 ['help page link'] = ':en:Help:CS1 errors',
 ['help page label'] = 'trợ giúp',
 
 -- Internal errors (should only occur if configuration is bad)
 ['undefined_error'] = 'Xuất hiện lỗi bất ngờ',
 ['unknown_manual_ID'] = 'Chế độ ID thủ công không rõ',
 ['unknown_ID_mode'] = 'Chế độ ID không rõ',
 ['unknown_argument_map'] = 'Ánh xạ đối số không được định rõ cho biến số này',
 ['bare_url_no_origin'] = 'Bare url found but origin indicator is nil or empty',
}

--[[
Argument map table
]]
citation_config.argument_map = {
  ['AccessDate'] = {'accessdate', 'ngày truy cập', 'ngày truy nhập'},
  ['Agency'] = {'agency', 'thông tấn xã', 'hãng thông tấn', 'hãng tin tức'},
  ['AirDate'] = {'air-date', 'airdate', 'ngày phát'},
  ['ArchiveDate'] = {'archive-date', 'archivedate', 'ngày lưu trữ'},
  ['ArchiveURL'] = {'archive-url', 'archiveurl', 'url lưu trữ'},
  ['ASINTLD'] = {'ASIN-TLD', 'asin-tld', 'TLD ASIN', 'tên miền cấp cao nhất ASIN'},
  ['At'] = 'at',
  ['Authors'] = {'authors', 'các tác giả'},
  ['AuthorFormat'] = {"author-format", "authorformat", "định dạng tác giả"},
  ['AuthorSeparator'] = {'author-separator', 'phân tách tác giả'},
  ['AuthorNameSeparator'] = {'author-name-separator', 'phân tách tên tác giả'},
  ['BookTitle'] = {'booktitle', 'tên sách'},
  ['Began'] = 'khởi chiếu',				               -- cite episode and cite series
  ['Callsign'] = {'callsign',	'tên hiệu'},		        -- chú thích phỏng vấn
  ['Chapter'] = {'chapter', 'contribution', 'entry', 'article', 'chương', 'mục'},
  ['ChapterLink'] = {'chapter-link', 'chapterlink', 'lk chương', 'liên kết chương'},
  ['ChapterURL'] = {'chapter-url', 'chapterurl', 'contribution-url', 'contributionurl', 'url chương'},
  ['City'] = {'city', 'thành phố'},			        -- cite interview
  ['Coauthors'] = {'coauthors', 'coauthor', 'đồng tác giả'},
  ['Cointerviewers'] = {'cointerviewers', 'đồng phỏng vấn'},		-- cite interview
  ['Conference'] = {'conference', 'hội nghị'},
  ['ConferenceURL'] = {'conference-url', 'conferenceurl', 'url hội nghị', 'địa chỉ hội nghị'},
  ['Date'] = {'date', 'ngày tháng', 'ngày'},
  ['Day'] = {'day', 'ngày trong tháng'},
  ['DeadURL'] = {'deadurl', 'url hư', 'url hỏng', 'địa chỉ hư', 'địa chỉ hỏng'},
  ['DisplayAuthors'] = {"display-authors", "displayauthors", "số tác giả"},
  ['DisplayEditors'] = {"display-editors", "displayeditors", "số biên tập viên", "số biên tập"},
  ['Docket'] = {'docket', 'sổ hiệu'},
  ['DoiBroken'] = {'doi_inactivedate', 'doi_brokendate', 'DoiBroken', 'ngày hư DOI', 'DOI hư', 'DOI hỏng'},
  ['Edition'] = {'edition', 'ấn bản', 'bản thứ', 'lần in'},
  ['Editors'] = {'editors', 'các biên tập viên'},
  ['EditorFormat'] = {"editor-format", "editorformat", "định dạng biên tập viên", "định dạng biên tập"},
  ['EditorSeparator'] = {'editor-separator', 'phân tách biên tập viên', 'phân tách biên tập'},
  ['EditorNameSeparator'] = {'editor-name-separator', 'phân tách tên biên tập viên', 'phân tách tên biên tập'},
  ['Embargo'] = {'Embargo', 'embargo'},
  ['Ended'] = 'kết thúc',						                    -- cite episode and cite series
  ['Episode'] = 'phần',						                     -- cite serial only TODO: make available to cite episode?
  ['Format'] = {'format', 'định dạng'},
  ['ID'] = {'id', 'ID', 'mã số', 'docket', 'số ghi án'},
  ['IgnoreISBN'] = {'ignore-isbn-error', 'ignoreisbnerror', 'bỏ qua lỗi ISBN'},
  ['Inset'] = {'inset', 'thêm vào'},
  ['Interviewer'] = {'interviewer', 'người phỏng vấn'},		-- cite interview
  ['Issue'] = {'issue', 'number', 'số'},
  ['Language'] = {'language', 'in', 'ngôn ngữ', 'lang'},
  ['LastAuthorAmp'] = {'lastauthoramp', 'và tác giả cuối'},
  ['LayDate'] = {'laydate', 'ngày tóm lược'},
  ['LaySource'] = {'laysource', 'nguồn tóm lược'},
  ['LaySummary'] = {'laysummary', 'tóm lược dễ hiểu'},
  ['Minutes'] = {'minutes', 'phút'},
  ['Month'] = {'month', 'tháng'},
  ['NameSeparator'] = {'name-separator', 'phân tách tên'},
  ['Network'] = {'network', 'mạng'},
  ['NoPP'] = {'nopp', 'không trang'},
  ['NoTracking'] = {"template doc demo", 'nocat', 
    'notracking', "no-tracking"},
  ['OrigYear'] = {'origyear', 'năm gốc'},
  ['Others'] = {'others', 'nguời khác'},
  ['Page'] = {'p', 'page', 'trang', 'tr'},
  ['Pages'] = {'pp', 'pages', 'các trang'},
  ['Periodical'] = {'journal', 'tạp chí', 'newspaper', 'báo', 'magazine', 'work', 'tác phẩm', 'công trình',
    'website', 'periodical', 'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'bách khoa toàn thư',
    'bách khoa thư', 'từ điển bách khoa', 'dictionary', 'từ điển', 'tự điển'},
  ['Place'] = {'place', 'location', 'nơi', 'city', 'thành phố', 'vị trí', 'địa điểm'},
  ['PPrefix'] = {'PPrefix', 'tiền tố trang'},
  ['PPPrefix'] = {'PPPrefix', 'tiền tố các trang'},
  ['Program'] = {'program', 'chương trình'},				-- cite interview
  ['PostScript'] = {'postscript', 'tái bút'},
  ['PublicationDate'] = {'publicationdate', 'publication-date', 'ngày xuất bản'},
  ['PublicationPlace'] = {'publication-place', 'publicationplace', 'nơi xuất bản', 'thành phố xuất bản'},
  ['PublisherName'] = {'publisher', 'nhà xuất bản', 'nxb'},
  ['Quote'] = {'quote', 'quotation', 'trích dẫn'},
  ['Ref'] = {'ref', 'Ref', 'tham khảo'},
  ['Season'] = {'season', 'mùa'},
  ['Separator'] = {'separator', 'phân tách'},
  ['Series'] = {'series', 'version', 'đợt', 'loạt'},
  ['SeriesSeparator'] = {'series-separator', 'phân tách đợt', 'phân tách loạt'},
  ['SeriesLink'] = {'series-link', 'serieslink', 'lk loạt', 'liên kết loạt'},
  ['SeriesNumber'] = {'series-number', 'series-no', 'seriesnumber', 'seriesno', 'số loạt'},
  ['Station'] = {'station', 'kênh', 'đài'},
  ['SubscriptionRequired'] = {'subscription', 'đăng ký', 'đăng kí', 'đăng nhập', 'trả tiền', 'mua'},
  ['Time'] = {'time', 'thời gian', 'thì giờ'},
  ['TimeCaption'] = {'timecaption', 'chú thích thời gian', 'chú thích thì giờ'},
  ['Title'] = {'title', 'tựa đề', 'tiêu đề', 'tên bài'},
  ['TitleLink'] = {'titlelink', 'episodelink', 'title-link', 'episode-link', 'lk tựa đề', 'liên kết tựa đề',
    'lk tiêu đề', 'liên kết tiêu đề', 'lk tên bài', 'liên kết tên bài',
    'lk phần', 'liên kết phần'},
  ['TitleNote'] = {'department', 'tờ'},
  ['TitleType'] = {'type', 'kiểu'},
  ['TransChapter'] = {'trans-chapter', 'trans_chapter', 'dịch chương'},
  ['Transcript'] = {'transcript', 'bản sao'},
  ['TranscriptURL'] = {'transcript-url', 'transcripturl', 'lk bản sao', 'liên kết bản sao'},
  ['TransTitle'] = {'trans-title', 'trans_title', 'dịch tựa đề', 'dịch tiêu đề', 'dịch tên bài'},
  ['URL'] = {'url', 'URL', 'địa chỉ'},
  ['Via'] = {'via', 'qua'},
  ['Volume'] = {'volume', 'cuốn', 'vol'},
  ['Year'] = {'year', 'năm'},

  ['AuthorList-First'] = {"author#-first", "author-first#",
    "first#", "given#", "tên #"},
  ['AuthorList-Last'] = {"author#-last", "author-last#", 
    "last#", "surname#", "Author#", "author#", "authors#", "họ #", "tác giả #"},
  ['AuthorList-Link'] = {"author#-link", "author-link#", 
    "author#link", "authorlink#", "lk tác giả #"},
  ['AuthorList-Mask'] = {"author#-mask", "author-mask#", 
    "author#mask", "authormask#"},
  
  ['EditorList-First'] = {"editor#-first", 
    "editor-first#", "EditorGiven#", "tên biên tập #", "tên biên tập viên #"},
  ['EditorList-Last'] = {"editor#-last", "editor-last#",
    "EditorSurname#", "Editor#", "editor#", "editors#", "họ biên tập #", "họ biên tập viên #"},
  ['EditorList-Link'] = {"editor#-link", "editor-link#", 
    "editor#link", "editorlink#", "lk biên tập #", "liên kết biên tập #",
    "lk biên tập viên #", "liên kết biên tập viên #"},
  ['EditorList-Mask'] = {"editor#-mask", "editor-mask#", 
    "editor#mask", "editormask#"},
  
}

--[[
Default parameter values
]]
citation_config.default_values = {
  ['DeadURL'] = 'yes',
  ['PostScript'] = '.',
  ['Separator'] = '.',
  ['AuthorSeparator'] = ';',
  ['EditorSeparator'] = ';',
  ['NameSeparator'] = ',',
  ['PPrefix'] = "tr.&nbsp;",
  ['PPPrefix'] = "tr.&nbsp;",  
}

--[=[
Error condition table

The following contains a list of IDs for various error conditions defined in the 
code. For each ID, we specify a text message to display, an error category to
include, and whether the error message should be wrapped as a hidden comment.

Anchor changes require identical changes to matching anchor in [[en:Help:CS1 errors]].
]=]

citation_config.error_conditions = {
  accessdate_missing_url = {
    message = '<code>|ngày truy cập=</code> cần <code>|url=</code>',
    anchor = 'accessdate_missing_url',
    category = 'Trang có chú thích thiếu ngày truy cập và URL',
    hidden = true },
  archive_missing_date = {
    message = '<code>|url lưu trữ=</code> cần <code>|ngày lưu trữ=</code>',
    anchor = 'archive_missing_date',
    category = 'Trang có lỗi chú thích URL lưu trữ',
    hidden = false },
  archive_missing_url = {
    message = '<code>|url lưu trữ=</code> cần <code>|url=</code>',
    anchor = 'archive_missing_url',
    category = 'Trang có lỗi chú thích URL lưu trữ',
    hidden = false },
  bad_doi = {
    message = 'Kiểm tra giá trị <code>|doi=</code>',
    anchor = 'bad_doi',
    category = 'Trang có lỗi DOI',
    hidden = false },
  bad_isbn = {
    message = 'Kiểm tra giá trị <code>|isbn=</code>',
    anchor = 'bad_isbn',
    category = 'Trang có lỗi ISBN',
    hidden = false },
  bad_ol = {
    message = 'Kiểm tra giá trị <code>|ol=</code>',
    anchor = 'bad_ol',
    category = 'Trang có lỗi OL',
    hidden = false },
  bad_url = {
    message = 'Kiểm tra giao thức <code>|url=</code>',
    anchor = 'bad_url',
    category = 'Trang có lỗi URL',
    hidden = false },
  bare_url_missing_title = {
    message = '<code>|tựa đề=</code> trống hay bị thiếu',
    anchor = 'bare_url_missing_title',
    category = 'Trang có URL không tên trong chú thích',
    hidden = false },
  citation_missing_title = {
    message = '<code>|tựa đề=</code> trống hay bị thiếu',
    anchor = 'citation_missing_title',
    category = 'Trang có chú thích thiếu tựa đề',
    hidden = false },
  cite_web_url = {
    message = '<code>|url=</code> trống hay bị thiếu',
    anchor = 'cite_web_url',
    category = 'Trang có chú thích Web thiếu URL',
    hidden = true },
  empty_citation = {
    message = 'Chú thích trống',
    anchor = 'empty_citation',
    category = 'Trang có chú thích trống',
    hidden = false },
  extra_pages = {
    message = '<code>|các trang=</code> hay <code>|at=</code> dư',
    anchor = 'extra_pages',
    category = 'Trang có chú thích định rõ trang mâu thuẫn',
    hidden = false },
  format_missing_url = {
    message = '<code>|định dạng=</code> cần <code>|url=</code>',
    anchor = 'format_missing_url',
    category = 'Trang có chú thích có định dạng mà không có URL',
    hidden = true },
  implict_etal_author = {
    message = 'Gợi ý <code>|số tác giả=</code>',
    anchor = 'displayauthors',
    category = 'Trang có đồng nghiệp ẩn kiểu cũ trong chú thích',
    hidden = true },
  implict_etal_editor = {
    message = 'Gợi ý <code>|số biên tập viên=</code>',
    anchor = 'displayeditors',
    category = 'Trang có đồng nghiệp ẩn kiểu cũ trong chú thích',
    hidden = true },
  parameter_ignored = {
    message = 'Đã bỏ qua tham số không rõ <code>|$1=</code>',
    anchor = 'parameter_ignored',
    category = 'Trang có tham số chú thích không rõ',
    hidden = false },
  parameter_ignored_suggest = {
    message = 'Đã bỏ qua tham số không rõ <code>|$1=</code> (gợi ý <code>|$2=</code>)',
    anchor = 'parameter_ignored_suggest',
    category = 'Trang có tham số chú thích không rõ',
    hidden = false },
  redundant_parameters = {
    message = 'Đã định rõ hơn một tham số trong $1',
    anchor = 'redundant_parameters',
    category = 'Trang có tham số chú thích dư',
    hidden = false },
  text_ignored = {
    message = 'Đã bỏ qua văn bản “$1”',
    anchor = 'text_ignored',
    category = 'Trang có tham số chú thích không tên',
    hidden = false },
  trans_missing_chapter = {
    message = '<code>|dịch chương=</code> cần <code>|chương=</code>',
    anchor = 'trans_missing_chapter',
    category = 'Trang có chú thích thiếu tên nguyên ngữ',
    hidden = false },
  trans_missing_title = {
    message = '<code>|dịch tựa đề=</code> cần <code>|tựa đề=</code>',
    anchor = 'trans_missing_title',
    category = 'Trang có chú thích thiếu tên nguyên ngữ',
    hidden = false },
  wikilink_in_url = {
    message = 'Tựa đề URL chứa liên kết wiki',
    anchor = 'wikilink_in_url',
    category = 'Trang có tựa đề URL chứa liên kết wiki trong chú thích',
    hidden = false },
}

citation_config.id_handlers = {
  ['ASIN'] = {
    parameters = { 'asin', 'ASIN' },    
    link = 'Mã số định danh chuẩn Amazon',
    label = 'ASIN',
    mode = 'manual',
    COinS = 'info:asin',
    separator = '&nbsp;',
    encode = false;
  },
  ['DOI'] = {
    parameters = { 'doi', 'DOI' },
    link = 'DOI',
    label = 'doi',
    mode = 'manual',
    prefix = 'http://dx.doi.org/',
    COinS = 'info:doi',
    separator = ':',
    encode = true,
  },
  ['OL'] = {
    parameters = { 'ol', 'OL' },
    link = 'Open Library',
    label = 'OL',
    mode = 'manual',
    COinS = 'info:olnum',
    separator = '&nbsp;',
    endode = true,
  },
  ['ARXIV'] = {
    parameters = {'arxiv', 'ARXIV'}, 
    link = 'arXiv',
    label = 'arXiv',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://arxiv.org/abs/',
    encode = false,
    COinS = 'info:arxiv',
    separator = ':',
  },
  ['BIBCODE'] = {
    parameters = {'bibcode', 'BIBCODE'}, 
    link = 'Bibcode',
    label = 'Bibcode',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://adsabs.harvard.edu/abs/',
    encode = false,
    COinS = 'info:bibcode',
    separator = ':',
  },
  ['ISBN'] = {
    parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'}, 
    link = 'ISBN',
    label = 'ISBN',
    mode = 'manual',
    prefix = 'Đặc biệt:Nguồn sách/',
    COinS = 'rft.isbn',
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['ISSN'] = {
    parameters = {'issn', 'ISSN'}, 
    link = 'ISSN',
    label = 'ISSN',
    mode = 'external',
    prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
    COinS = 'rft.issn',
    encode = false,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['JFM'] = {
    parameters = {'jfm', 'JFM'}, 
    link = 'Zentralblatt MATH',
    label = 'JFM',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/search/?format=complete&q=an:',
    COinS = 'rft.jfm',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['JSTOR'] = {
    parameters = {'jstor', 'JSTOR'}, 
    link = 'JSTOR',
    label = 'JSTOR',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://www.jstor.org/stable/',
    COinS = 'rft.jstor',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['LCCN'] = {
    parameters = {'LCCN', 'lccn'}, 
    link = 'Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Mỹ',
    label = 'LCCN',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://lccn.loc.gov/',
    COinS = 'rft.lccn',
    encode = false,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['MR'] = {
    parameters = {'MR', 'mr'}, 
    link = 'Mathematical Reviews',
    label = 'MR',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=',
    COinS = 'rft.mr',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['OCLC'] = {
    parameters = {'OCLC', 'oclc'}, 
    link = 'OCLC',
    label = 'OCLC',
    mode = 'external',
    prefix = '//www.worldcat.org/oclc/',
    COinS = 'info:oclcnum',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['OSTI'] = {
    parameters = {'OSTI', 'osti'}, 
    link = 'Văn phòng Thông tin Khoa học và Kỹ thuật',
    label = 'OSTI',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=',
    COinS = 'info:osti',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['PMC'] = {
    parameters = {'PMC', 'pmc'}, 
    link = 'PubMed Central',
    label = 'PMC',
    mode = 'external',
    prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC',
    suffix = " ",
    COinS = 'info:pmc',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['PMID'] = {
    parameters = {'PMID', 'pmid'}, 
    link = 'Định danh PubMed',
    label = 'PMID',
    mode = 'external',
    prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/',
    COinS = 'info:pmid',
    encode = false,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['RFC'] = {
    parameters = {'RFC', 'rfc'}, 
    link = 'RFC',
    label = 'RFC',
    mode = 'external',
    prefix = '//tools.ietf.org/html/rfc',
    COinS = 'info:rfc',
    encode = false,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['SSRN'] = {
    parameters = {'SSRN', 'ssrn'}, 
    link = 'Mạng Nghiên cứu Khoa học Xã hội',
    label = 'SSRN',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://ssrn.com/abstract=',
    COinS = 'info:ssrn',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  },
  ['ZBL'] = {
    parameters = {'ZBL', 'zbl'}, 
    link = 'Zentralblatt MATH',
    label = 'Zbl',
    mode = 'external',
    prefix = 'http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/search/?format=complete&q=an:',
    COinS = 'info:zbl',
    encode = true,
    separator = '&nbsp;',
  }
}

return citation_config;