Trang mô đun bị khóa vô hạn

Mô đun:Citation/CS1/Configuration

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mô đun này cấu hình cho các hàm thực hiện các chú thích nguồn gốc theo Văn phong Chú thích 1.

Mô đun được chia thành ba phần:

 1. Bảng biên dịch các chuỗi được cho ra kết quả chú thích. Những người sao chép mô đun này sang wiki ngoại ngữ phải dịch mọi giá trị này ra ngôn ngữ của wiki đó.
 2. Danh sách trạng thái lỗi định rõ văn bản để hiển thị, thể loại để xếp trang vào (nếu có), và phần của Trợ giúp:Lỗi CS1 để đặt liên kết đến.
 3. Danh sách định rõ các kiểu mã số tài liệu, chẳng hạn ISBN và DOI, và cách xử lý chúng.

Sau khi sửa đổi các danh sách tại đây, xin vui lòng "chạy" Mô đun:Citation/CS1/Arguments (xem hướng dẫn tại trang đó).

--[[--------------------------< U N C A T E G O R I Z E D _ N A M E S P A C E S >------------------------------

List of namespaces that should not be included in citation error categories.
Same as setting notracking = true by default.

Note: Namespace names should use underscores instead of spaces.

]]
local uncategorized_namespaces = { 'Thành_viên', 'Thảo_luận', 'Thảo_luận_Thành_viên', 'Thảo_luận_Wikipedia',
	'Thảo_luận_Tập_tin', 'Thảo_luận_Bản_mẫu', 'Thảo_luận_Trợ_giúp', 'Thảo_luận_Thể_loại', 'Thảo_luận_Cổng_thông_tin',
	'Thảo_luận_Mô_đun', 'Thảo_luận_MediaWiki' };

local uncategorized_subpages = {'/[Ss]andbox', '/[Tt]hử', '/[Tt]estcases', '/[Kk]iểm[_ ]thử', '/[^/]*[Ll]og', '/[^/]*[Nn]hật[_ ]trình', '/[Aa]rchive', '/[Ll]ưu'};		-- list of Lua patterns found in page names of pages we should not categorize

--[[--------------------------< M E S S A G E S >--------------------------------------------------------------

Translation table

The following contains fixed text that may be output as part of a citation.
This is separated from the main body to aid in future translations of this
module.

]]

local messages = {
	['agency'] = '$1 $2',														-- $1 is sepc, $2 is agency
	['archived-dead'] = '$1 lưu trữ $2',
	['archived-live'] = '$1 bản gốc $2',
	['archived-missing'] = 'Bản gốc$1 lưu trữ $2',
	['archived-unfit'] = 'Lưu trữ bản gốc ',
	['archived'] = 'Lưu trữ',
	['by'] = 'Bởi',																-- contributions to authored works: introduction, foreword, afterword
	['cartography'] = '$1 thiết kế bản đồ',
	['editor'] = 'biên tập',
	['editors'] = 'biên tập',
	['edition'] = '(ấn bản $1)',
	['episode'] = 'Tập $1',
	['et al'] = 'và đồng nghiệp',
	['in'] = 'Trong',																-- edited works
	['inactive'] = 'không hoạt động',
	['inset'] = 'Bản đồ lồng $1',
	['interview'] = 'Phóng viên $1',
	['lay summary'] = 'Tóm lược dễ hiểu',
	['newsgroup'] = '[[Nhóm tin Usenet|Nhóm tin]]:&nbsp;$1',
	['notitle'] = 'Không tên', -- for |title=(()) and (in the future) |title=none
	['original'] = 'Bản gốc',
	['origdate'] = ' [$1]',
	['published'] = ' (xuất bản $1)',
	['retrieved'] = 'Truy cập $1',
	['season'] = 'Mùa $1',
	['section'] = '§&nbsp;$1',
	['sections'] = '§§&nbsp;$1',
	['series'] = '$1 $2',														-- $1 is sepc, $2 is series
	['seriesnum'] = 'Loạt $1',
	['translated'] = '$1 biên dịch',
	['type'] = ' ($1)',															-- for titletype
	['written'] = 'Soạn tại $1',

	['vol'] = '$1 Quyển&nbsp;$2',												-- $1 is sepc; bold journal style volume is in presentation{}
	['vol-no'] = '$1 Quyển&nbsp;$2 số&nbsp;$3',									-- sepc, volume, issue
	['issue'] = '$1 số&nbsp;$2',												-- $1 is sepc

	['j-vol'] = '$1 $2',														-- sepc, volume; bold journal volume is in presentation{}
	['j-issue'] = ' ($1)',

	['nopp'] = '$1 $2';															-- page(s) without prefix; $1 is sepc

	['p-prefix'] = "$1 tr.&nbsp;$2",												-- $1 is sepc
	['pp-prefix'] = "$1 tr.&nbsp;$2",											-- $1 is sepc
	['j-page(s)'] = ': $1',														-- same for page and pages

	['sheet'] = '$1 Tờ&nbsp;$2',												-- $1 is sepc
	['sheets'] = '$1 Tờ&nbsp;$2',											-- $1 is sepc
	['j-sheet'] = ': Tờ&nbsp;$1',
	['j-sheets'] = ': Tờ&nbsp;$1',
	
	['language'] = '(bằng tiếng $1)',
	['via'] = " &ndash; qua $1",
	['event'] = 'Sự kiện xảy ra vào lúc',
	['minutes'] = 'phút',
	
	-- Determines the location of the help page
	['help page link'] = 'Trợ giúp:Lỗi CS1',
	['help page label'] = 'trợ giúp',
	
	-- categories
	['cat wikilink'] = '[[Thể loại:$1]]',										-- $1 is the category name
	[':cat wikilink'] = '[[:Thể loại:$1|liên kết]]',								-- category name as maintenance message wikilink; $1 is the category name

	-- Internal errors (should only occur if configuration is bad)
	['undefined_error'] = 'Xuất hiện lỗi bất ngờ',
	['unknown_ID_key'] = 'Chìa khóa ID không rõ',									-- an ID key in id_handlers not found in ~/Identifiers func_map{}
	['unknown_argument_map'] = 'Ánh xạ đối số không được định rõ cho biến số này',
	['bare_url_no_origin'] = 'Đã tìm thấy URL thô nhưng phần chỉ nguồn gốc là vô giá trị (nil) hoặc trống',
	}


--[=[-------------------------< E T _ A L _ P A T T E R N S >--------------------------------------------------

This table provides Lua patterns for the phrase "et al" and variants in name text
(author, editor, etc.). The main module uses these to identify and emit the 'etal' message.

]=]

local et_al_patterns = {
	"[;,]? *[\"']*%f[%a][Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll][%.\"']*$",						-- variations on the 'et al' theme
	"[;,]? *[\"']*%f[%a][Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll][Ii][AaIi][Ee]?[%.\"']*$",				-- variations on the 'et alia', 'et alii' and 'et aliae' themes (false positive 'et aliie' unlikely to match)
	"[;,]? *%f[%a]and [Oo]thers",												-- an alternative to et al.
	"%[%[ *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *%]%]",										-- a wikilinked form
	"%(%( *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *%)%)",									-- a double-bracketed form (to counter partial removal of ((...)) syntax)
	"[%(%[] *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *[%)%]]",									-- a bracketed form
  "[;,]? *%f[%a]và *[Đđ]ồng *nghiệp",
	}


--[[--------------------------< E D I T O R _ M A R K U P _ P A T T E R N S >----------------------------------

This table provides Lua patterns for the phrase "ed" and variants in name text
(author, editor, etc.). The main module uses these to identify and emit the
'extra_text_names' message. (It is not the only series of patterns for this message.)

]]
local editor_markup_patterns = {												-- these patterns match annotations at end of name
	'%f[%(%[][%(%[]%s*[Ee][Dd][Ss]?%.?%s*[%)%]]?$',								-- (ed) or (eds): leading '(', case insensitive 'ed', optional 's', '.' and/or ')'
	'[,%.%s]%f[e]eds?%.?$',														-- ed or eds: without '('or ')'; case sensitive (ED could be initials Ed could be name)
	'%f[%(%[][%(%[]%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?%s*[%)%]]?$',				-- (editor) or (editors): leading '(', case insensitive, optional '.' and/or ')'
	'[,%.%s]%f[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?$',								-- editor or editors: without '('or ')'; case insensitive
		
																				-- these patterns match annotations at beginning of name
	'^eds?[%.,;]',																-- ed. or eds.: lower case only, optional 's', requires '.'
	'^[%(%[]%s*[Ee][Dd][Ss]?%.?%s*[%)%]]',										-- (ed) or (eds): also sqare brackets, case insensitive, optional 's', '.'
	'^[%(%[]?%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%A',								-- (editor or (editors: also square brackets, case insensitive, optional brackets, 's'
	'^[%(%[]?%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Ee][Dd]%A',									-- (edited: also square brackets, case insensitive, optional brackets

																				-- these patterns match annotations that are the 'name'	
	'^[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?$',										-- editor or editors; case insensitive,

  '^biên tập',
	}


--[[--------------------------< P R E S E N T A T I O N >------------------------

Fixed presentation markup. Originally part of citation_config.messages it has
been moved into its own, more semantically correct place.

]]

local presentation = 
	{
	-- Error output
	-- .error class is specified at https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/9553bd02a5595da05c184f7521721fb1b79b3935/skins%2Fcommon%2Fshared.css#L538
	-- .citation-comment class is specified at Help:CS1_errors#Controlling_error_message_display
	['hidden-error'] = '<span class="cs1-hidden-error error citation-comment">$1</span>',
	['visible-error'] = '<span class="cs1-visible-error error citation-comment">$1</span>',
	['hidden-maint'] = '<span class="cs1-maint citation-comment">$1</span>',
	
	['accessdate'] = '<span class="reference-accessdate">$1$2</span>',			-- to allow editors to hide accessdate using personal CSS

	['bdi'] = '<bdi$1>$2</bdi>',												-- bidirectional isolation used with |script-title= and the like

	['cite'] = '<cite class="$1">$2</cite>';									-- |ref= not set so no id="..." attribute
	['cite-id'] = '<cite id="$1" class="$2">$3</cite>';							-- for use when |ref= is set

	['format'] = ' <span class="cs1-format">($1)</span>',						-- for |format=, |chapter-format=, etc.

	-- various access levels, for |access=, |doi-access=, |arxiv=, ...
	-- narrow no-break space &#8239; may work better than nowrap CSS. Or not? Browser support?

	['ext-link-access-signal'] = '<span class="$1" title="$2">$3</span>',		-- external link with appropriate lock icon
		['free'] = {class='cs1-lock-free', title='Truy cập mở'},			-- classes defined in Module:Citation/CS1/styles.css
		['registration'] = {class='cs1-lock-registration', title='Yêu cầu đăng ký miễn phí'},
		['limited'] = {class='cs1-lock-limited', title='Truy cập miễn phí một cách hạn chế, thường yêu cầu đăng ký'},
		['subscription'] = {class='cs1-lock-subscription', title='Yêu cầu đăng ký mua quyền truy cập'},

	['interwiki-icon'] = '<span class="$1" title="$2">$3</span>',
		['class-wikisource'] = 'cs1-ws-icon',

	['italic-title'] = "''$1''",

	['kern-left'] = '<span class="cs1-kern-left">$1</span>$2',					-- spacing to use when title contains leading single or double quote mark
	['kern-right'] = '$1<span class="cs1-kern-right">$2</span>',				-- spacing to use when title contains trailing single or double quote mark

																				-- these for simple wikilinked titles [["text]], [[text"]] and [["text"]]
																				-- span wraps entire wikilink
	['kern-wl-left'] = '<span class="cs1-kern-wl-left">$1</span>',				-- when title contains leading single or double quote mark
	['kern-wl-right'] = '<span class="cs1-kern-wl-left">$1</span>',				-- when title contains trailing single or double quote mark
	['kern-wl-both'] = '<span class="cs1-kern-wl-left cs1-kern-wl-right">$1</span>',	-- when title contains leading and trailing single or double quote marks

	['nowrap1'] = '<span class="nowrap">$1</span>',								-- for nowrapping an item: <span ...>yyyy-mm-dd</span>
	['nowrap2'] = '<span class="nowrap">$1</span> $2',							-- for nowrapping portions of an item: <span ...>dd mmmm</span> yyyy (note white space)

	['ocins'] = '<span title="$1" class="Z3988"></span>',
	
	['parameter'] = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',
 
	['ps_cs1'] = '.';															-- CS1 style postscript (terminal) character
	['ps_cs2'] = '';															-- CS2 style postscript (terminal) character (empty string)

	['quoted-text'] = '<q>$1</q>',												-- for wrapping |quote= content
	['quoted-title'] = '“$1”',

	['sep_cs1'] = '.',															-- CS1 element separator
	['sep_cs2'] = ',',															-- CS2 separator
	['sep_nl'] = ';',															-- CS1|2 style name-list separator between names is a semicolon
	['sep_nl_and'] = ' và ',													-- used as last nl sep when |name-list-style=and and list has 2 items
	['sep_nl_end'] = '; và ',													-- used as last nl sep when |name-list-style=and and list has 3+ names
	['sep_name'] = ', ',														-- CS1|2 style last/first separator is <comma><space>
	['sep_nl_vanc'] = ',',														-- Vancouver style name-list separator between authors is a comma
	['sep_name_vanc'] = ' ',													-- Vancouver style last/first separator is a space

	['sep_list'] = ', ',														-- used for |language= when list has 3+ items except for last sep which uses sep_list_end
	['sep_list_pair'] = ' và ',												-- used for |language= when list has 2 items
	['sep_list_end'] = ', và ',												-- used as last list sep for |language= when list has 3+ items
	
	['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
	['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;",									-- for |trans-title= and |trans-quote=
	['vol-bold'] = '$1 <b>$2</b>',												-- sepc, volume; for bold journal cites; for other cites ['vol'] in messages{}
	}

	
--[[--------------------------< A L I A S E S >---------------------------------

Aliases table for commonly passed parameters.

Parameter names on the right side in the assignments in this table must have been
defined in the Whitelist before they will be recognized as valid parameter names

]]

local aliases = {
	['AccessDate'] = {'access-date', 'accessdate', 'ngày truy cập', 'ngày truy nhập'},								-- Used by InternetArchiveBot
	['Agency'] = {'agency', 'thông tấn xã', 'hãng thông tấn', 'hãng tin tức'},
	['ArchiveDate'] = {'archive-date', 'archivedate', 'ngày lưu trữ'},							-- Used by InternetArchiveBot
	['ArchiveFormat'] = {'archive-format', 'định dạng lưu trữ'},
	['ArchiveURL'] = {'archive-url', 'archiveurl', 'url lưu trữ'},								-- Used by InternetArchiveBot
	['ASINTLD'] = {'ASIN-TLD', 'asin-tld', 'TLD ASIN', 'tên miền cấp cao nhất ASIN'},
	['At'] = 'at',																-- Used by InternetArchiveBot
	['Authors'] = {'authors', 'people', 'credits', 'các tác giả', 'xướng ngôn viên'},
	['BookTitle'] = {'book-title', 'booktitle', 'tên sách'},
	['Cartography'] = {'cartography', 'thiết kế bản đồ'},
	['Chapter'] = {'chapter', 'contribution', 'entry', 'article', 'section', 'chương', 'mục'},
	['ChapterFormat'] = {'chapter-format', 'contribution-format', 'entry-format',
		'article-format', 'section-format', 'định dạng chương', 'định dạng mục'};
	['ChapterURL'] = {'chapter-url', 'contribution-url', 'entry-url', 'article-url',
		'section-url', 'chapterurl', 'url chương'},											-- Used by InternetArchiveBot
	['ChapterUrlAccess'] = {'chapter-url-access', 'contribution-url-access',
		'entry-url-access', 'article-url-access', 'section-url-access'},	-- Used by InternetArchiveBot
	['Class'] = {'class', 'lớp'},														-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['Collaboration'] = {'collaboration', 'cộng tác'},
	['Conference'] = {'conference', 'event', 'hội nghị', 'sự kiện'},
	['ConferenceFormat'] = {'conference-format', 'định dạng hội nghị'},
	['ConferenceURL'] = {'conference-url', 'url hội nghị', 'địa chỉ hội nghị'},										-- Used by InternetArchiveBot
	['Date'] = {'date', 'air-date', 'airdate', 'ngày tháng', 'ngày', 'ngày phát'},									-- air-date and airdate for cite episode and cite serial only
	['Degree'] = {'degree', 'học vị'},
	['DF'] = 'df',
	['DisplayAuthors'] = {'display-authors', 'display-subjects', 'số tác giả'},
	['DisplayContributors'] = 'display-contributors',
	['DisplayEditors'] = {'display-editors', 'số biên tập viên', 'số biên tập'},
	['DisplayInterviewers'] = 'display-interviewers',
	['DisplayTranslators'] = 'display-translators',
	['Docket'] = {'docket', 'sổ hiệu'},
	['DoiBroken'] = {'doi-broken-date', 'ngày hư DOI', 'DOI hư', 'DOI hỏng'},
	['Edition'] = {'edition', 'ấn bản', 'bản thứ', 'lần in'},
	['Embargo'] = {'pmc-embargo-date', 'cấm vận'},
	['Encyclopedia'] = {'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'dictionary', 'bách khoa toàn thư', 'bách khoa thư', 'từ điển bách khoa', 'từ điển', 'tự điển'},			-- cite encyclopedia only
	['Episode'] = {'episode', 'phần', 'tập'},													-- cite serial only TODO: make available to cite episode?
	['Format'] = {'format', 'định dạng'},
	['ID'] = {'id', 'ID', 'mã số', 'docket', 'số ghi án'},
	['Inset'] = {'inset', 'bản đồ lồng'},
	['Issue'] = {'issue', 'number', 'số'},
	['Language'] = {'language', 'lang', 'ngôn ngữ'},
	['LayDate'] = {'lay-date', 'ngày tóm lược'},
	['LayFormat'] = {'lay-format', 'định dạng tóm lược'},
	['LaySource'] = {'lay-source', 'nguồn tóm lược'},
	['LayURL'] = {'lay-url', 'tóm lược dễ hiểu', 'url dễ hiểu'},
	['MailingList'] = {'mailing-list', 'mailinglist', 'danh sách thư'},							-- cite mailing list only
	['Map'] = {'map', 'bản đồ'},															-- cite map only
	['MapFormat'] = {'map-format', 'định dạng bản đồ'},												-- cite map only
	['MapURL'] = {'map-url', 'mapurl', 'url bản đồ'},											-- cite map only -- Used by InternetArchiveBot
	['MapUrlAccess'] = 'map-url-access',										-- cite map only -- Used by InternetArchiveBot
	['Minutes'] = {'minutes', 'phút'},
	['Mode'] = {'mode', 'chế độ'},
	['NameListStyle'] = {'name-list-style', 'kiểu danh sách tên'},
	['Network'] = {'network', 'mạng'},
	['Newsgroup'] = 'newsgroup',												-- cite newsgroup only
	['NoPP'] = {'no-pp', 'nopp', 'không trang'},
	['NoTracking'] = {'no-tracking', 'template-doc-demo'},
	['Number'] = 'number',														-- this case only for cite techreport
	['OrigDate'] = {'orig-date', 'orig-year', 'origyear', 'năm gốc'},
	['Others'] = {'others', 'nguời khác', 'người phỏng vấn'},
	['Page'] = {'page', 'p', 'trang', 'tr'},													-- Used by InternetArchiveBot
	['Pages'] = {'pages', 'pp', 'các trang'},												-- Used by InternetArchiveBot
	['Periodical'] = {'journal', 'magazine', 'tạp chí', 'newspaper', 'báo', 'periodical', 'website', 'trang web', 'trang mạng', 'work', 'tác phẩm', 'công trình'},
	['Place'] = {'place', 'location', 'nơi', 'thành phố', 'vị trí', 'địa điểm'},
	['PostScript'] = {'postscript', 'tái bút'},
	['PublicationDate'] = {'publication-date', 'publicationdate', 'ngày xuất bản'},
	['PublicationPlace'] = {'publication-place', 'publicationplace', 'nơi xuất bản', 'thành phố xuất bản'},
	['PublisherName'] = {'publisher', 'institution', 'nhà xuất bản', 'nxb', 'nhà phân phối', 'học viện', 'nhóm tin', 'nhóm tin tức'},
	['Quote'] = {'quote', 'quotation', 'trích dẫn'},
	['QuotePage'] = 'quote-page',
	['QuotePages'] = 'quote-pages',
	['Ref'] = {'ref', 'tham khảo'},
	['Scale'] = {'scale', 'tỷ lệ', 'tỉ lệ'},
	['ScriptChapter'] = {'script-chapter', 'script-contribution', 'script-entry',
		'script-article', 'script-section'},
	['ScriptMap'] = 'script-map',
	['ScriptPeriodical'] = {'script-journal', 'script-magazine', 'script-newspaper',
		'script-periodical', 'script-website', 'script-work'},
	['ScriptQuote'] = 'script-quote',
	['ScriptTitle'] = {'script-title', 'tiêu đề chữ khác'},											-- Used by InternetArchiveBot
	['Season'] = {'season', 'mùa'},
	['Sections'] = 'sections',													-- cite map only
	['Series'] = {'series', 'version', 'đợt', 'loạt'},
	['SeriesLink'] = {'series-link', 'serieslink', 'lk loạt', 'liên kết loạt'},
	['SeriesNumber'] = {'series-number', 'series-no', 'số loạt'},
	['Sheet'] = {'sheet', 'tờ'},														-- cite map only
	['Sheets'] = {'sheets', 'các tờ'},														-- cite map only
	['Station'] = {'station', 'kênh', 'đài'},
	['Time'] = {'time', 'thời gian', 'thì giờ'},
	['TimeCaption'] = {'time-caption', 'chú thích thời gian', 'chú thích thì giờ'},
	['Title'] = {'title', 'tựa đề', 'tiêu đề', 'tên bài'},														-- Used by InternetArchiveBot
	['TitleLink'] = {'title-link', 'episode-link', 'episodelink', 'lk tựa đề', 'liên kết tựa đề', 'lk tiêu đề', 'liên kết tiêu đề', 'lk tên bài', 'liên kết tên bài', 'lk phần', 'liên kết phần'},	-- Used by InternetArchiveBot
	['TitleNote'] = {'department', 'tờ'},
	['TitleType'] = {'type', 'medium', 'kiểu', 'phương tiện'},
	['TransChapter'] = {'trans-article', 'trans-chapter', 'trans-contribution',
		'trans-entry', 'trans-section', 'dịch chương'},
	['Transcript'] = {'transcript', 'bản sao'},
	['TranscriptFormat'] = {'transcript-format', 'định dạng bản sao'},
	['TranscriptURL'] = {'transcript-url', 'transcripturl', 'lk bản sao', 'liên kết bản sao'},					-- Used by InternetArchiveBot
	['TransMap'] = 'trans-map',													-- cite map only
	['TransPeriodical'] = {'trans-journal', 'trans-magazine', 'trans-newspaper',
		'trans-periodical', 'trans-website', 'trans-work'},
	['TransQuote'] = 'trans-quote',
	['TransTitle'] = {'trans-title', 'dịch tựa đề', 'dịch tiêu đề', 'dịch tên bài'},												-- Used by InternetArchiveBot
	['URL'] = {'url', 'URL', 'địa chỉ'},													-- Used by InternetArchiveBot
	['UrlAccess'] = 'url-access',												-- Used by InternetArchiveBot
	['UrlStatus'] = 'url-status',												-- Used by InternetArchiveBot
	['Vauthors'] = 'vauthors',
	['Veditors'] = 'veditors',
	['Via'] = {'via', 'qua'},
	['Volume'] = {'volume', 'cuốn', 'vol'},
	['Year'] = {'year', 'năm'},

	['AuthorList-First'] = {"first#", "author-first#", "author#-first", "given#",
		"author-given#", "author#-given", "tên #", "tên#"},
	['AuthorList-Last'] = {"last#", "author-last#", "author#-last", "surname#",
		"author-surname#", "author#-surname", "author#", "subject#", 'host#', "họ #", "họ#", "tác giả #", "tác giả#"},
	['AuthorList-Link'] = {"author-link#", "author#-link", "subject-link#",
		"subject#-link", "authorlink#", "author#link", "lk tác giả #", "lk tác giả#"},
	['AuthorList-Mask'] = {"author-mask#", "author#-mask", "subject-mask#", "subject#-mask", "authormask#", "author#mask"},

	['ContributorList-First'] = {'contributor-first#', 'contributor#-first',
		'contributor-given#', 'contributor#-given'},
	['ContributorList-Last'] = {'contributor-last#', 'contributor#-last',
		'contributor-surname#', 'contributor#-surname', 'contributor#'},
	['ContributorList-Link'] = {'contributor-link#', 'contributor#-link'},
	['ContributorList-Mask'] = {'contributor-mask#', 'contributor#-mask'},

	['EditorList-First'] = {"editor-first#", "editor#-first", "editor-given#", "editor#-given",
		"tên biên tập #", "tên biên tập#", "tên biên tập viên #", "tên biên tập viên#"},
	['EditorList-Last'] = {"editor-last#", "editor#-last", "editor-surname#",
		"editor#-surname", "editor#",
		"họ biên tập #", "họ biên tập#", "họ biên tập viên #", "họ biên tập viên#"},
	['EditorList-Link'] = {"editor-link#", "editor#-link",
		"lk biên tập #", "lk biên tập#", "liên kết biên tập #", "liên kết biên tập#",
		"lk biên tập viên #", "lk biên tập viên#", "liên kết biên tập viên #", "liên kết biên tập viên#"},
	['EditorList-Mask'] = {"editor-mask#", "editor#-mask"},
	
	['InterviewerList-First'] = {'interviewer-first#', 'interviewer#-first',
		'interviewer-given#', 'interviewer#-given', 'tên phóng viên #', 'tên phóng viên#'},
	['InterviewerList-Last'] = {'interviewer-last#', 'interviewer#-last',
		'interviewer-surname#', 'interviewer#-surname', 'interviewer#', 'họ phóng viên #', 'họ phóng viên#'},
	['InterviewerList-Link'] = {'interviewer-link#', 'interviewer#-link',
		'liên kết phóng viên #', 'liên kết phóng viên#'},
	['InterviewerList-Mask'] = {'interviewer-mask#', 'interviewer#-mask'},

	['TranslatorList-First'] = {'translator-first#', 'translator#-first',
		'translator-given#', 'translator#-given', 'tên dịch giả #', 'tên dịch giả#'},
	['TranslatorList-Last'] = {'translator-last#', 'translator#-last',
		'translator-surname#', 'translator#-surname', 'translator#', 'họ dịch giả #', 'họ dịch giả#'},
	['TranslatorList-Link'] = {'translator-link#', 'translator#-link', 'liên kết dịch giả #', 'liên kết dịch giả#'},
	['TranslatorList-Mask'] = {'translator-mask#', 'translator#-mask'},
	}


--[[--------------------------< P U N C T _ S K I P >---------------------------

builds a table of parameter names that the extraneous terminal punctuation check should not check.

]]

local punct_skip = {};

local meta_params = {															-- table of aliases[] keys (meta parameters); each key has a table of parameter names for a value
	'BookTitle', 'Chapter', 'ScriptChapter', 'ScriptTitle', 'Title', 'TransChapter', 'Transcript', 'TransMap',	'TransTitle',	-- title-holding parameters
	'AuthorList-Mask', 'ContributorList-Mask', 'EditorList-Mask', 'InterviewerList-Mask', 'TranslatorList-Mask',	-- name-list mask may have name separators
	'PostScript', 'Quote', 'ScriptQuote', 'TransQuote', 'Ref',																		-- miscellaneous
	'ArchiveURL', 'ChapterURL', 'ConferenceURL', 'LayURL', 'MapURL', 'TranscriptURL', 'URL',			-- URL-holding parameters
	}

	for _, meta_param in ipairs (meta_params) do								-- for each meta parameter key
		local params = aliases[meta_param];										-- get the parameter or the table of parameters associated with the meta parameter name
		if 'string' == type (params) then
			punct_skip[params] = 1;												-- just a single parameter
		else
			for _, param in ipairs (params) do									-- get the parameter name
				punct_skip[param] = 1;											-- add the parameter name to the skip table
				local count;
				param, count = param:gsub ('#', '');							-- remove enumerator marker from enumerated parameters
				if 0 ~= count then												-- if removed
					punct_skip[param] = 1;										-- add param name without enumerator marker
				end
			end
		end
	end


--[[-----------< S P E C I A L  C A S E  T R A N S L A T I O N S >------------

This table is primarily here to support internationalization. Translations in
this table are used, for example, when an error message, category name, etc.,
is extracted from the English alias key. There may be other cases where
this translation table may be useful.

]]

local special_case_translation = {
	['AuthorList'] = 'danh sách tác giả',											-- used to assemble maintenance category names
	['ContributorList'] = 'danh sách đồng nghiệp',									-- translation of these names plus translation of the base mainenance category names in maint_cats{} table below
	['EditorList'] = 'danh sách biên tập viên',											-- must match the names of the actual categories
	['InterviewerList'] = 'danh sách phóng viên',									-- this group or translations used by name_has_ed_markup() and name_has_mult_names()
	['TranslatorList'] = 'danh sách dịch giả',
	
	['authors'] = 'tác giả',													-- used to assemble maintenance category names
	['contributors'] = 'đồng nghiệp',											-- translation of these names plus translation of the base maintenance category names in maint_cats{} table below
	['editors'] = 'biên tập viên',													-- must match the names of the actual categories
	['interviewers'] = 'phóng viên',											-- this group of translations used by get_display_names()
	['translators'] = 'dịch giả',

																				-- Lua patterns to match pseudo-titles used by InternetArchiveBot and others as placeholder for unknown |title= value
	['archived_copy'] = {														-- used with CS1 maint: Archive[d] copy as title
		['en'] = '^archived?%s+copy$',											-- for English; translators: keep this because templates imported from en.wiki
		['local'] = nil,														-- translators: replace ['local'] = nil with lowercase translation only when bots or tools create generic titles in your language
		},

																				-- Lua patterns to match generic titles; usually created by bots or reference filling tools
																				-- translators: replace ['local'] = nil with lowercase translation only when bots or tools create generic titles in your language
	['generic_titles'] = {
		-- patterns in this table should be lowercase only
		-- leave ['local'] nil except when there is a matching generic title in your language
		-- generic titles must be lowercase
		-- boolean 'true' for plain-text searches; 'false' for pattern searches
		{['en'] = {'^wayback%s+machine$', false},				['local'] = nil},
		{['en'] = {'are you a robot', true},					['local'] = nil},
		{['en'] = {'hugedomains.com', true},					['local'] = nil},
		{['en'] = {'^[%(%[{<]?no +title[>}%]%)]?$', false},		['local'] = nil},
		{['en'] = {'page not found', true},						['local'] = nil},
		{['en'] = {'subscribe to read', true},					['local'] = nil},
		{['en'] = {'^[%(%[{<]?unknown[>}%]%)]?$', false},		['local'] = nil},
		{['en'] = {'website is for sale', true},				['local'] = nil},
		{['en'] = {'^404', true},								['local'] = nil},
		{['en'] = {'internet archive wayback machine', true},	['local'] = nil},
		{['en'] = {'log into facebook', true},					['local'] = nil},
		{['en'] = {'redirecting...', true},						['local'] = nil},
		{['en'] = {'webcite query result', true},				['local'] = nil},
		{['en'] = {'wikiwix\'s cache', true},					['local'] = nil},
		}
	}


--[[--------------------------< D A T E _ N A M E S >----------------------------------------------------------

This table of tables lists local language date names and fallback English date names.
The code in Date_validation will look first in the local table for valid date names.
If date names are not found in the local table, the code will look in the English table.

Because citations can be copied to the local wiki from en.wiki, the English is
required when the date-name translation function date_name_xlate() is used.

In these tables, season numbering is defined by
Extended Date/Time Format (EDTF) Specification (https://www.loc.gov/standards/datetime/)
which became part of ISO 8601 in 2019. See '§Sub-year groupings'. The standard
defines various divisions using numbers 21-41. CS1|2 only supports generic seasons.
EDTF does support the distinction between north and south hemisphere seasons
but CS1|2 has no way to make that distinction.

33-36 = Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4 (3 months each)

The standard does not address 'named' dates so, for the purposes of CS1|2,
Easter and Christmas are defined here as 98 and 99, which should be out of the
ISO 8601 (EDTF) range of uses for a while.

]]

local date_names = {
	['en'] = {																	-- English
		['long']	= {['January'] = 1, ['February'] = 2, ['March'] = 3, ['April'] = 4, ['May'] = 5, ['June'] = 6, ['July'] = 7, ['August'] = 8, ['September'] = 9, ['October'] = 10, ['November'] = 11, ['December'] = 12},
		['short']	= {['Jan'] = 1, ['Feb'] = 2, ['Mar'] = 3, ['Apr'] = 4, ['May'] = 5, ['Jun'] = 6, ['Jul'] = 7, ['Aug'] = 8, ['Sep'] = 9, ['Oct'] = 10, ['Nov'] = 11, ['Dec'] = 12},
		['quarter'] = {['First Quarter'] = 33, ['Second Quarter'] = 34, ['Third Quarter'] = 35, ['Fourth Quarter'] = 36},
		['season']	= {['Winter'] = 24, ['Spring'] = 21, ['Summer'] = 22, ['Fall'] = 23, ['Autumn'] = 23},
		['named']	= {['Easter'] = 98, ['Christmas'] = 99},
		},
	['local'] = {																-- replace these English date names with the local language equivalents
		['long']	= {
			['tháng một']=1, ['tháng hai']=2, ['tháng ba']=3, ['tháng tư']=4, ['tháng năm']=5, ['tháng sáu']=6, ['tháng bảy']=7, ['tháng tám']=8, ['tháng chín']=9, ['tháng mười']=10, ['tháng mười một']=11, ['tháng mười hai']=12,
			['Tháng một']=1, ['Tháng hai']=2, ['Tháng ba']=3, ['Tháng tư']=4, ['Tháng năm']=5, ['Tháng sáu']=6, ['Tháng bảy']=7, ['Tháng tám']=8, ['Tháng chín']=9, ['Tháng mười']=10, ['Tháng mười một']=11, ['Tháng mười hai']=12,
			['tháng Một']=1, ['tháng Hai']=2, ['tháng Ba']=3, ['tháng Tư']=4, ['tháng Năm']=5, ['tháng Sáu']=6, ['tháng Bảy']=7, ['tháng Tám']=8, ['tháng Chín']=9, ['tháng Mười']=10, ['tháng Mười một']=11, ['tháng Mười hai']=12,
			['Tháng Một']=1, ['Tháng Hai']=2, ['Tháng Ba']=3, ['Tháng Tư']=4, ['Tháng Năm']=5, ['Tháng Sáu']=6, ['Tháng Bảy']=7, ['Tháng Tám']=8, ['Tháng Chín']=9, ['Tháng Mười']=10, ['Tháng Mười một']=11, ['Tháng Mười hai']=12,
			['tháng Mười Một']=11, ['tháng Mười Hai']=12,
			['Tháng Mười Một']=11, ['Tháng Mười Hai']=12},
		['short']	= {
			['tháng 1']=1, ['tháng 2']=2, ['tháng 3']=3, ['tháng 4']=4, ['tháng 5']=5, ['tháng 6']=6, ['tháng 7']=7, ['tháng 8']=8, ['tháng 9']=9, ['tháng 10']=10, ['tháng 11']=11, ['tháng 12']=12,
			['Tháng 1']=1, ['Tháng 2']=2, ['Tháng 3']=3, ['Tháng 4']=4, ['Tháng 5']=5, ['Tháng 6']=6, ['Tháng 7']=7, ['Tháng 8']=8, ['Tháng 9']=9, ['Tháng 10']=10, ['Tháng 11']=11, ['Tháng 12']=12,
			['tháng 01']=1, ['tháng 02']=2, ['tháng 03']=3, ['tháng 04']=4, ['tháng 05']=5, ['tháng 06']=6, ['tháng 07']=7, ['tháng 08']=8, ['tháng 09']=9,
			['Tháng 01']=1, ['Tháng 02']=2, ['Tháng 03']=3, ['Tháng 04']=4, ['Tháng 05']=5, ['Tháng 06']=6, ['Tháng 07']=7, ['Tháng 08']=8, ['Tháng 09']=9},
		['quarter'] = {
			['quý 1'] = 33, ['quý 2'] = 34, ['quý 3'] = 35, ['quý 4'] = 36,
      ['Quý 1'] = 33, ['Quý 2'] = 34, ['Quý 3'] = 35, ['Quý 4'] = 36,
      ['quí 1'] = 33, ['quí 2'] = 34, ['quí 3'] = 35, ['quí 4'] = 36,
      ['Quí 1'] = 33, ['Quí 2'] = 34, ['Quí 3'] = 35, ['Quí 4'] = 36},
		['season']	= {
			['mùa đông'] = 24, ['mùa xuân'] = 21, ['mùa hè'] = 22, ['mùa hạ'] = 22, ['mùa thu'] = 23,
      ['Mùa đông'] = 24, ['Mùa xuân'] = 21, ['Mùa hè'] = 22, ['Mùa hạ'] = 22, ['Mùa thu'] = 23,
      ['mùa Đông'] = 24, ['mùa Xuân'] = 21, ['mùa Hè'] = 22, ['mùa Hạ'] = 22, ['mùa Thu'] = 23,
      ['Mùa Đông'] = 24, ['Mùa Xuân'] = 21, ['Mùa Hè'] = 22, ['Mùa Hạ'] = 22, ['Mùa Thu'] = 23},
		['named']	= {
			['Phục sinh'] = 98, ['Lễ Phục sinh'] = 98,
			['Giáng sinh'] = 99, ['Giáng Sinh']=99, ['Lễ Giáng Sinh']=99, ['Lễ Giáng sinh']=99, ['Noel']=99, ['Nô-en']=99},
		},
	['inv_local_l'] = {},														-- used in date reformatting; copy of date_names['local'].long where k/v are inverted: [1]='<local name>' etc.
	['inv_local_s'] = {},														-- used in date reformatting; copy of date_names['local'].short where k/v are inverted: [1]='<local name>' etc.
	['local_digits'] = {['0'] = '0', ['1'] = '1', ['2'] = '2', ['3'] = '3', ['4'] = '4', ['5'] = '5', ['6'] = '6', ['7'] = '7', ['8'] = '8', ['9'] = '9'},	-- used to convert local language digits to Western 0-9
	['xlate_digits'] = {},
	}

for name, i in pairs (date_names['local'].long) do								-- this table is ['name'] = i
	date_names['inv_local_l'][i] = name;										-- invert to get [i] = 'name' for conversions from ymd
end

for name, i in pairs (date_names['local'].short) do								-- this table is ['name'] = i
	date_names['inv_local_s'][i] = name;										-- invert to get [i] = 'name' for conversions from ymd
end

for ld, ed in pairs (date_names.local_digits) do								-- make a digit translation table for simple date translation from en to local language using local_digits table
	date_names.xlate_digits [ed] = ld;											-- en digit becomes index with local digit as the value
end

local df_template_patterns = {													-- table of redirects to {{Use dmy dates}} and {{Use mdy dates}}
	'{{ *[Uu]se +(dmy) +dates *[|}]',	-- 1159k								-- sorted by approximate transclusion count
	'{{ *[Uu]se +(mdy) +dates *[|}]',	-- 212k
	'{{ *[Uu]se +(MDY) +dates *[|}]',	-- 788
	'{{ *[Uu]se +(DMY) +dates *[|}]',	-- 343
	'{{ *([Mm]dy) *[|}]',				-- 176
	'{{ *[Uu]se *(dmy) *[|}]',			-- 156 + 18
	'{{ *[Uu]se *(mdy) *[|}]',			-- 149 + 11
	'{{ *([Dd]my) *[|}]',				-- 56
	'{{ *[Uu]se +(MDY) *[|}]',			-- 5
	'{{ *([Dd]MY) *[|}]',				-- 3
	'{{ *[Uu]se(mdy)dates *[|}]',		-- 1
	'{{ *[Uu]se +(DMY) *[|}]',			-- 0
	'{{ *([Mm]DY) *[|}]',				-- 0
	}

local function get_date_format ()
	local content = mw.title.getCurrentTitle():getContent() or '';				-- get the content of the article or ''; new pages edited w/ve do not have 'content' until saved; ve does not preview; phab:T221625
	for _, pattern in ipairs (df_template_patterns) do							-- loop through the patterns looking for {{Use dmy dates}} or {{Use mdy dates}} or any of their redirects
		local start, _, match = content:find(pattern);							-- match is the three letters indicating desired date format
		if match then
			content = content:match ('%b{}', start);							-- get the whole template
			if content:match ('| *cs1%-dates *= *[lsy][sy]?') then				-- look for |cs1-dates=publication date length access-/archive-date length
				return match:lower() .. '-' .. content:match ('| *cs1%-dates *= *([lsy][sy]?)');
			else
				return match:lower() .. '-all';									-- no |cs1-dates= k/v pair; return value appropriate for use in |df=
			end
		end
	end
end

local global_df = get_date_format ();


--[[-----------------< V O L U M E , I S S U E , P A G E S >------------------

These tables hold cite class values (from the template invocation) and identify those templates that support
|volume=, |issue=, and |page(s)= parameters. Cite conference and cite map require further qualification which
is handled in the main module.

]]

local templates_using_volume = {'citation', 'audio-visual', 'book', 'conference', 'encyclopaedia', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'report', 'techreport', 'thesis'}
local templates_using_issue = {'citation', 'conference', 'episode', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'podcast'}
local templates_not_using_page = {'audio-visual', 'episode', 'mailinglist', 'newsgroup', 'podcast', 'serial', 'sign', 'speech'}


--[[

Patterns for finding extra text in |volume=, |issue=, |page=, |pages=

]]

local vol_iss_pg_patterns = {
	good_ppattern = '^P[^%.PpGg]',												-- OK to begin with uppercase P: P7 (page 7 of section P), but not p123 (page 123); TODO: this allows 'Pages' which it should not
	bad_ppatterns = {															-- patterns for |page= and |pages=
		'^[Pp][PpGg]?%.?[ %d]',
		'^[Pp]ages?',
		'^[Pp]gs.?',
		},
	vpatterns = {																-- patterns for |volume=
		'^volumes?',
		'^vols?[%.:=]?'
		},
	ipatterns = {																-- patterns for |issue=
		'^issues?',
		'^iss[%.:=]?',
		'^numbers?',
		'^nos?%A',																-- don't match 'november' or 'nostradamus'
		'^nr[%.:=]?',
		'^n[%.:= ]'																-- might be a valid issue without separator (space char is sep char here)
		}
	}

--[[--------------------------< K E Y W O R D S >-------------------------------

These tables hold keywords for those parameters that have defined sets of acceptable keywords.

]]

--[[-------------------< K E Y W O R D S  T A B L E >--------------------------

this is a list of keywords; each key in the list is associated with a table of
synonymous keywords possibly from different languages.

for I18N: add local-language keywords to value table; do not change the key.
For example, adding the German keyword 'ja':
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y', 'ja'},

Because CS1|2 templates from en.wiki articles are often copied to other local wikis,
it is recommended that the English keywords remain in these tables.

]]

local keywords = {
	['amp'] = {'&', 'amp', 'ampersand'}, 										-- |name-list-style=
	['and'] = {'and', 'serial', 'và'},												-- |name-list-style=
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y', 'có'},										-- |no-tracking=, |no-pp= -- Used by InternetArchiveBot
	['afterword'] = {'afterword', 'lời bạt'},												-- |contribution=
	['bot: unknown'] = {'bot: unknown'},										-- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
	['cs1'] = {'cs1'},															-- |mode=
	['cs2'] = {'cs2'},															-- |mode=
	['dead'] = {'dead', 'hư', 'hỏng', 'hư hỏng'},														-- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
	['dmy'] = {'dmy'},															-- |df=
	['dmy-all'] = {'dmy-all'},													-- |df=
	['foreword'] = {'foreword', 'lời tựa'},												-- |contribution=
	['free'] = {'free', 'miễn phí', 'mở'},														-- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
	['introduction'] = {'introduction', 'lời giới thiệu', 'lời đầu'},										-- |contribution=
	['limited'] = {'limited', 'hạn chế'},													-- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
	['live'] = {'live'},														-- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
	['mdy'] = {'mdy'},															-- |df=
	['mdy-all'] = {'mdy-all'},													-- |df=
	['none'] = {'none', 'không có', 'không'},														-- |postscript=, |ref=, |title=, |type= -- Used by InternetArchiveBot
	['off'] = {'off', 'tắt', 'ẩn'},															-- |title= (potentially also: |title-link=, |postscript=, |ref=, |type=)
	['preface'] = {'preface', 'lời nói đầu'},													-- |contribution=
	['registration'] = {'registration', 'đăng ký', 'đăng kí', 'tài khoản'},										-- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
	['subscription'] = {'subscription', 'đăng ký mua', 'đăng kí mua'},										-- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
	['unfit'] = {'unfit'},														-- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
	['usurped'] = {'usurped', 'chiếm đoạt', 'cướp đoạt'},													-- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
	['vanc'] = {'vanc'},														-- |name-list-style=
	['ymd'] = {'ymd'},															-- |df=
	['ymd-all'] = {'ymd-all'},													-- |df=
	--	['yMd'] = {'yMd'},														-- |df=; not supported at en.wiki
	--	['yMd-all'] = {'yMd-all'},												-- |df=; not supported at en.wiki
	}


--[[------------------------< X L A T E _ K E Y W O R D S >---------------------

this function builds a list, keywords_xlate{}, of the keywords found in keywords{} where the values from keywords{}
become the keys in keywords_xlate{} and the keys from keywords{} become the values in keywords_xlate{}:
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y'},		-- in keywords{}
becomes
	['yes'] = 'affirmative',					-- in keywords_xlate{}
	['true'] = 'affirmative',
	['y'] = 'affirmative',

the purpose of this function is to act as a translator between a non-English keyword and its English equivalent
that may be used in other modules of this suite

]]

local function xlate_keywords ()
	local out_table = {};														-- output goes here
	for k, keywords_t in pairs (keywords) do									-- spin through the keywords table
		for _, keyword in ipairs (keywords_t) do								-- for each keyword
			out_table[keyword] = k;												-- create an entry in the output table where keyword is the key
		end
	end
	
	return out_table;
end

local keywords_xlate = xlate_keywords ();										-- the list of translated keywords


--[[----------------< M A K E _ K E Y W O R D S _ L I S T >---------------------

this function assembles, for parameter-value validation, the list of keywords appropriate to that parameter.

keywords_lists{}, is a table of tables from keywords{}

]]

local function make_keywords_list (keywords_lists)
	local out_table = {};														-- output goes here
	
	for _, keyword_list in ipairs (keywords_lists) do							-- spin through keywords_lists{} and get a table of keywords
		for _, keyword in ipairs (keyword_list) do								-- spin through keyword_list{} and add each keyword, ...
			table.insert (out_table, keyword);									-- ... as plain text, to the output list
		end
	end
	return out_table;
end


--[[----------------< K E Y W O R D S _ L I S T S >-----------------------------

this is a list of lists of valid keywords for the various parameters in [key].
Generally the keys in this table are the canonical en.wiki parameter names though
some are contrived because of use in multiple differently named parameters:
['yes_true_y'], ['id-access'].

The function make_keywords_list() extracts the individual keywords from the
appropriate list in keywords{}.

The lists in this table are used to validate the keyword assignment for the
parameters named in this table's keys.

]]

local keywords_lists = {
	['yes_true_y'] = make_keywords_list ({keywords.affirmative}),
	['contribution'] = make_keywords_list ({keywords.afterword, keywords.foreword, keywords.introduction, keywords.preface}),
	['df'] = make_keywords_list ({keywords.dmy, keywords['dmy-all'], keywords.mdy, keywords['mdy-all'], keywords.ymd, keywords['ymd-all']}),
	--	['df'] = make_keywords_list ({keywords.dmy, keywords['dmy-all'], keywords.mdy, keywords['mdy-all'], keywords.ymd, keywords['ymd-all'], keywords.yMd, keywords['yMd-all']}),	-- not supported at en.wiki
	['mode'] = make_keywords_list ({keywords.cs1, keywords.cs2}),
	['name-list-style'] = make_keywords_list ({keywords.amp, keywords['and'], keywords.vanc}),
	['url-access'] = make_keywords_list ({keywords.subscription, keywords.limited, keywords.registration}),
	['url-status'] = make_keywords_list ({keywords.dead, keywords.live, keywords.unfit, keywords.usurped, keywords['bot: unknown']}),
	['id-access'] = make_keywords_list ({keywords.free}),
	}


--[[---------------------< S T R I P M A R K E R S >----------------------------

Common pattern definition location for stripmarkers so that we don't have to go
hunting for them if (when) MediaWiki changes their form.

]]

local stripmarkers = {
	['any'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-(%a+)%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127',			-- capture returns name of stripmarker
	['math'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-math%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127'			-- math stripmarkers used in coins_cleanup() and coins_replace_math_stripmarker()
	}


--[[------------< I N V I S I B L E _ C H A R A C T E R S >---------------------

This table holds non-printing or invisible characters indexed either by name or
by Unicode group. Values are decimal representations of UTF-8 codes. The table
is organized as a table of tables because the Lua pairs keyword returns table
data in an arbitrary order. Here, we want to process the table from top to bottom
because the entries at the top of the table are also found in the ranges specified
by the entries at the bottom of the table.

Also here is a pattern that recognizes stripmarkers that begin and end with the
delete characters. The nowiki stripmarker is not an error but some others are
because the parameter values that include them become part of the template's
metadata before stripmarker replacement.

]]

local invisible_defs = {
	del = '\127',																-- used to distinguish between stripmarker and del char
	zwj = '\226\128\141',														-- used with capture because zwj may be allowed
	}

local invisible_chars = {
	{'replacement', '\239\191\189'},											-- U+FFFD, EF BF BD
	{'zero width joiner', '('.. invisible_defs.zwj .. ')'},						-- U+200D, E2 80 8D; capture because zwj may be allowed
	{'zero width space', '\226\128\139'},										-- U+200B, E2 80 8B
	{'hair space', '\226\128\138'},												-- U+200A, E2 80 8A
	{'soft hyphen', '\194\173'},												-- U+00AD, C2 AD
	{'horizontal tab', '\009'},													-- U+0009 (HT), 09
	{'line feed', '\010'},														-- U+000A (LF), 0A
	{'no-break space', '\194\160'},												-- U+00A0 (NBSP), C2 A0
	{'carriage return', '\013'},												-- U+000D (CR), 0D
	{'stripmarker', stripmarkers.any},											-- stripmarker; may or may not be an error; capture returns the stripmaker type
	{'delete', '('.. invisible_defs.del .. ')'},								-- U+007F (DEL), 7F; must be done after stripmarker test; capture to distinguish isolated del chars not part of stripmarker
	{'C0 control', '[\000-\008\011\012\014-\031]'},								-- U+0000–U+001F (NULL–US), 00–1F (except HT, LF, CR (09, 0A, 0D))
	{'C1 control', '[\194\128-\194\159]'},										-- U+0080–U+009F (XXX–APC), C2 80 – C2 9F
	--	{'Specials', '[\239\191\185-\239\191\191]'},								-- U+FFF9-U+FFFF, EF BF B9 – EF BF BF
	--	{'Private use area', '[\238\128\128-\239\163\191]'},						-- U+E000–U+F8FF, EE 80 80 – EF A3 BF
	--	{'Supplementary Private Use Area-A', '[\243\176\128\128-\243\191\191\189]'},	-- U+F0000–U+FFFFD, F3 B0 80 80 – F3 BF BF BD
	--	{'Supplementary Private Use Area-B', '[\244\128\128\128-\244\143\191\189]'},	-- U+100000–U+10FFFD, F4 80 80 80 – F4 8F BF BD
	}

--[[
Indic script makes use of zero width joiner as a character modifier so zwj
characters must be left in. This pattern covers all of the unicode characters
for these languages:
	Devanagari					0900–097F – https://unicode.org/charts/PDF/U0900.pdf
		Devanagari extended		A8E0–A8FF – https://unicode.org/charts/PDF/UA8E0.pdf
	Bengali						0980–09FF – https://unicode.org/charts/PDF/U0980.pdf
	Gurmukhi					0A00–0A7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0A00.pdf
	Gujarati					0A80–0AFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0A80.pdf
	Oriya						0B00–0B7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0B00.pdf
	Tamil						0B80–0BFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0B80.pdf
	Telugu						0C00–0C7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0C00.pdf
	Kannada						0C80–0CFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0C80.pdf
	Malayalam					0D00–0D7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0D00.pdf
plus the not-necessarily Indic scripts for Sinhala and Burmese:
	Sinhala						0D80-0DFF - https://unicode.org/charts/PDF/U0D80.pdf
	Myanmar						1000-109F - https://unicode.org/charts/PDF/U1000.pdf
		Myanmar extended A		AA60-AA7F - https://unicode.org/charts/PDF/UAA60.pdf
		Myanmar extended B		A9E0-A9FF - https://unicode.org/charts/PDF/UA9E0.pdf
the pattern is used by has_invisible_chars() and coins_cleanup()

]]

local indic_script = '[\224\164\128-\224\181\191\224\163\160-\224\183\191\225\128\128-\225\130\159\234\167\160-\234\167\191\234\169\160-\234\169\191]';

-- list of emoji that use zwj character (U+200D) to combine with another emoji
local emoji = {																	-- indexes are decimal forms of the hex values in U+xxxx
	[127752] = true,															-- U+1F308 🌈 rainbow
	[127806] = true,															-- U+1F33E 🌾 ear of rice
	[127859] = true,															-- U+1F373 🍳 cooking
	[127891] = true,															-- U+1F393 🎓 graduation cap
	[127908] = true,															-- U+1F3A4 🎤 microphone
	[127912] = true,															-- U+1F3A8 🎨 artist palette
	[127979] = true,															-- U+1F3EB 🏫 school
	[127981] = true,															-- U+1F3ED 🏭 factory
	[128102] = true,															-- U+1F466 👦 boy
	[128103] = true,															-- U+1F467 👧 girl
	[128104] = true,															-- U+1F468 👨 man
	[128105] = true,															-- U+1F469 👩 woman
	[128139] = true,															-- U+1F48B 💋 kiss mark
	[128187] = true,															-- U+1F4BB 💻 personal computer
	[128188] = true,															-- U+1F4BC 💼 brief case
	[128295] = true,															-- U+1F527 🔧 wrench
	[128300] = true,															-- U+1F52C 🔬 microscope
	[128488] = true,															-- U+1F5E8 🗨 left speech bubble
	[128640] = true,															-- U+1F680 🚀 rocket
	[128658] = true,															-- U+1F692 🚒 fire engine
	[129309] = true,															-- U+1F91D 🤝 handshake
	[129455] = true,															-- U+1F9AF 🦯 probing cane
	[129456] = true,															-- U+1F9B0 🦰 emoji component red hair
	[129457] = true,															-- U+1F9B1 🦱 emoji component curly hair
	[129458] = true,															-- U+1F9B2 🦲 emoji component bald
	[129459] = true,															-- U+1F9B3 🦳 emoji component white hair
	[129466] = true,															-- U+1F9BA 🦺 safety vest
	[129468] = true,															-- U+1F9BC 🦼 motorized wheelchair
	[129469] = true,															-- U+1F9BD 🦽 manual wheelchair
	[129489] = true,															-- U+1F9D1 🧑 adult
	[9760] = true,																-- U+2620 ☠ skull and crossbones
	[9792] = true,																-- U+2640 ♀ female sign
	[9794] = true,																-- U+2642 ♂ male sign
	[9877] = true,																-- U+2695 ⚕ staff of aesculapius
	[9878] = true,																-- U+2696 ⚖ scales
	[9992] = true,																-- U+2708 ✈ airplane
	[10084] = true,																-- U+2764 ❤ heavy black heart
	}


--[[----------------------< L A N G U A G E  S U P P O R T >-------------------

These tables and constants support various language-specific functionality.

]]

local this_wiki_code = mw.getContentLanguage():getCode();						-- get this wiki's language code
	if string.match (mw.site.server, 'wikidata') then
		this_wiki_code = mw.getCurrentFrame():preprocess('{{int:lang}}');		-- on Wikidata so use interface language setting instead
	end

local languages = mw.language.fetchLanguageNames (this_wiki_code, 'all');		-- get a list of language names known to Wikimedia; used for |language= and interwiki tests

local inter_wiki_map = {};														-- map of interwiki prefixes that are language-code prefixes
	for k, v in pairs (mw.site.interwikiMap ('local')) do						-- spin through the base interwiki map (limited to local)
		if languages[v["prefix"]] then											-- if the prefix matches a known language code
			inter_wiki_map[v["prefix"]] = true;									-- add it to our local map
		end
	end

local local_lang_cat_enable = false;											-- set to true to categorize pages where |language=<local wiki's language>


--[[--------------------< S C R I P T _ L A N G _ C O D E S >-------------------

This table is used to hold ISO 639-1 two-character and ISO 639-3 three-character
language codes that apply only to |script-title= and |script-chapter=

]]

local script_lang_codes = {
	'am', 'ar', 'be', 'bg', 'bn', 'bo', 'bs', 'dv', 'dz', 'el', 'fa', 'gu', 
	'he', 'hi', 'hy', 'ja', 'ka', 'kk', 'km', 'kn', 'ko', 'ku', 'ky', 'lo',
	'mk', 'ml', 'mn', 'mr', 'my', 'ne', 'or', 'ota', 'ps', 'ru', 'sd', 'si',
	'sr', 'ta', 'te', 'tg', 'th', 'ti', 'ug', 'uk', 'ur', 'uz', 'yi', 'zh'
	};


--[[---------------< L A N G U A G E  R E M A P P I N G >----------------------

These tables hold language information that is different (correct) from MediaWiki's definitions

For each ['code'] = 'language name' in lang_code_remap{} there must be a matching ['language name'] = {'language name', 'code'} in lang_name_remap{}

lang_code_remap{}:
	key is always lowercase ISO 639-1, -2, -3 language code or a valid lowercase IETF language tag
	value is properly spelled and capitalized language name associated with key
	only one language name per key;
	key/value pair must have matching entry in lang_name_remap{}

lang_name_remap{}:
	key is always lowercase language name
	value is a table the holds correctly spelled and capitalized language name [1] and associated code [2] (code must match a code key in lang_code_remap{})
	may have multiple keys referring to a common preferred name and code; For example:
		['kolsch'] and ['kölsch'] both refer to 'Kölsch' and 'ksh'

]]

local lang_code_remap = {														-- used for |language= and |script-title= / |script-chapter=
	['als'] = 'tiếng Albania Tosk',													-- MediaWiki returns Alemannisch
	['bh'] = 'tiếng Bihar',															-- MediaWiki uses 'bh' as a subdomain name for Bhojpuri Wikipedia: bh.wikipedia.org
	['bla'] = 'tiếng Blackfoot',														-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Siksika; use en.wiki preferred name
	['bn'] = 'tiếng Bengal',															-- MediaWiki returns Bangla
	['ca-valencia'] = 'tiếng Valencia',												-- IETF variant of Catalan
	['crh'] = 'tiếng Tatar Crưm',													-- synonymous with Crimean Turkish (return value from {{#language:crh|en}})
	['ilo'] = 'tiếng Ilokano',														-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Iloko; use en.wiki preferred name
	['ksh'] = 'tiếng Kölsch',															-- MediaWiki: Colognian; use IANA/ISO 639 preferred name
	['ksh-x-colog'] = 'tiếng Köln',												-- override MediaWiki ksh; no IANA/ISO 639 code for Colognian; IETF private code created at Module:Lang/data
	['mis-x-ripuar'] = 'tiếng Ripuarian',												-- override MediaWiki ksh; no IANA/ISO 639 code for Ripuarian; IETF private code created at Module:Lang/data
	['nan-tw'] = 'tiếng Phúc Kiến Đài Loan',											-- make room for MediaWiki/IANA/ISO 639 nan: Min Nan Chinese and support en.wiki preferred name
	}

local lang_name_remap = {														-- used for |language=
	['alemannisch'] = {'tiếng Đức Thụy Sĩ', 'gsw'},									-- not an ISO or IANA language name; MediaWiki uses 'als' as a subdomain name for Alemannic Wikipedia: als.wikipedia.org
	['bangla'] = {'tiếng Bengal', 'bn'},												-- MediaWiki returns Bangla (the endonym) but we want Bengali (the exonym); here we remap
	['bengali'] = {'tiếng Bengal', 'bn'},											-- MediaWiki doesn't use exonym so here we provide correct language name and 639-1 code
	['bhojpuri'] = {'tiếng Bhojpur', 'bho'},											-- MediaWiki uses 'bh' as a subdomain name for Bhojpuri Wikipedia: bh.wikipedia.org
	['bihari'] = {'tiếng Bihar', 'bh'},												-- MediaWiki replaces 'Bihari' with 'Bhojpuri' so 'Bihari' cannot be found
	['blackfoot'] = {'tiếng Blackfoot', 'bla'},										-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Siksika; use en.wiki preferred name
	['colognian'] = {'tiếng Köln', 'ksh-x-colog'},								-- MediaWiki preferred name for ksh
	['crimean tatar'] = {'Crimean Tatar', 'crh'},								-- MediaWiki uses 'crh' as a subdomain name for Crimean Tatar Wikipedia: crh.wikipedia.org
	['ilocano'] = {'tiếng Ilokano', 'ilo'},											-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Iloko; use en.wiki preferred name
	['kolsch'] = {'tiếng Kölsch', 'ksh'},												-- use IANA/ISO 639 preferred name (use non-diacritical o instead of umlaut ö)
	['kölsch'] = {'tiếng Kölsch', 'ksh'},												-- use IANA/ISO 639 preferred name
	['ripuarian'] = {'tiếng Ripuarian', 'mis-x-ripuar'},								-- group of dialects; no code in MediaWiki or in IANA/ISO 639
	['taiwanese hokkien'] = {'tiếng Phúc Kiến Đài Loan', 'nan-TW'},					-- make room for MediaWiki/IANA/ISO 639 nan: Min Nan Chinese
	['tosk albanian'] = {'tiếng Albania Tosk', 'als'},								-- MediaWiki replaces 'Tosk Albanian' with 'Alemannisch' so 'Tosk Albanian' cannot be found
	['valencian'] = {'tiếng Valencia', 'ca'},										-- variant of Catalan; categorizes as Catalan
	}


--[[---------------< P R O P E R T I E S _ C A T E G O R I E S >----------------

Properties categories. These are used for investigating qualities of citations.

]]

local prop_cats = {
	['foreign_lang_source'] = 'Nguồn CS1 tiếng $1 ($2)',					-- |language= categories; $1 is foreign-language name, $2 is ISO639-1 code
	['foreign_lang_source_2'] = 'Nguồn CS1 ngoại ngữ (ISO 639-2)|$1',	-- |language= category; a cat for ISO639-2 languages; $1 is the ISO 639-2 code used as a sort key
	['local_lang_source'] = 'Nguồn CS1 tiếng $1 ($2)',						-- |language= categories; $1 is local-language name, $2 is ISO639-1 code; not emitted when local_lang_cat_enable is false
	['location test'] = 'Thử địa điểm CS1',
	['script'] = 'Nguồn CS1 có hệ thống viết khác',							-- when language specified by |script-title=xx: doesn't have its own category
	['script_with_name'] = 'Nguồn CS1 có chữ $1 ($2)',					-- |script-title=xx: has matching category; $1 is language name, $2 is ISO639-1 code
	['jul_greg_uncertainty'] = 'CS1: không rõ lịch Julius–Gregorius',				-- probably temporary cat to identify scope of template with dates 1 October 1582 – 1 January 1926
	['long_vol'] = 'CS1: giá trị quyển dài',									-- probably temporary cat to identify scope of |volume= values longer than 4 charachters
	['year_range_abbreviated'] = 'CS1: dãy năm viết tắt',					-- probably temporary cat to identify scope of |date=, |year= values using YYYY–YY form
	}


--[[-------------------< T I T L E _ T Y P E S >--------------------------------

Here we map a template's CitationClass to TitleType (default values for |type= parameter)

]]

local title_types = {
	['AV-media-notes'] = 'Chú thích phương tiện',
	['interview'] = 'Phỏng vấn',
	['mailinglist'] = 'Danh sách thư',
	['map'] = 'Bản đồ',
	['podcast'] = 'Podcast',
	['pressrelease'] = 'Thông cáo báo chí',
	['report'] = 'Bản báo cáo',
	['techreport'] = 'Bản báo cáo kỹ thuật',
	['thesis'] = 'Luận văn',
	}


--[[===================<< E R R O R  M E S S A G I N G >>======================
]]

--[[----------< E R R O R  M E S S A G E  S U P P L I M E N T S >-------------

I18N for those messages that are supplemented with additional specific text that
describes the reason for the error

TODO: merge this with special_case_translations{}?
]]

local err_msg_supl = {
	['char'] = 'ký tự không hợp lệ',												-- |isbn=, |sbn=
	['check'] = 'giá trị tổng kiểm',														-- |isbn=, |sbn=
	['flag'] = 'cờ',															-- |archive-url=
	['form'] = 'định dạng không hợp lệ',													-- |isbn=, |sbn=
	['group'] = 'số nhóm không hợp lệ',												-- |isbn=
	['initials'] = 'chữ đầu',													-- Vancouver
	['journal'] = 'tạp chí',													-- |bibcode=
	['length'] = 'số con số',														-- |isbn=, |bibcode=, |sbn=
	['liveweb'] = 'liveweb',													-- |archive-url=
	['missing comma'] = 'thiếu dấu phẩy',										-- Vancouver
	['name'] = 'tên',															-- Vancouver
	['non-Latin char'] = 'ký tự không phải chữ Latinh',									-- Vancouver
	['path'] = 'đường dẫn',															-- |archive-url=
	['prefix'] = 'tiền tố không hợp lệ',												-- |isbn=
	['punctuation'] = 'chấm câu',											-- Vancouver
	['save'] = 'lệnh lưu',													-- |archive-url=
	['suffix'] = 'hậu tố',														-- Vancouver
	['timestamp'] = 'dấu thời gian',												-- |archive-url=
	['value'] = 'giá trị',														-- |bibcode=
	['year'] = 'năm',															-- |bibcode=
	}


--[[--------------< E R R O R _ C O N D I T I O N S >---------------------------

Error condition table. This table has two sections: errors at the top, maintenance
at the bottom. Maint 'messaging' does not have a 'message' (message=nil)

The following contains a list of IDs for various error conditions defined in the
code. For each ID, we specify a text message to display, an error category to
include, and whether the error message should be wrapped as a hidden comment.

Anchor changes require identical changes to matching anchor in Help:CS1 errors

TODO: rename error_conditions{} to something more generic; create separate error
and maint tables inside that?

]]

local error_conditions = {
	err_accessdate_missing_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;ngày truy cập=</code> cần <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
		anchor = 'accessdate_missing_url',
		category = 'Trang có chú thích thiếu ngày truy cập và URL',
		hidden = false
 		},
	err_apostrophe_markup = {
		message = 'Không cho phép mã đánh dấu trong: <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'apostrophe_markup',
		category = 'Lỗi CS1: mã đánh dấu',
		hidden = false
 		},
	err_archive_missing_date = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;url lưu trữ=</code> cần <code class="cs1-code">&#124;ngày lưu trữ=</code>',
		anchor = 'archive_missing_date',
		category = 'Trang có lỗi chú thích URL lưu trữ',
		hidden = false
		},
	err_archive_missing_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;url lưu trữ=</code> cần <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
		anchor = 'archive_missing_url',
		category = 'Trang có lỗi chú thích URL lưu trữ',
		hidden = false
		},
	err_archive_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code> bị hỏng: $1',	-- $1 is error message detail
		anchor = 'archive_url',
		category = 'Trang có lỗi chú thích URL lưu trữ',
		hidden = false
		},
	err_arxiv_missing = {
		message = 'Cần <code class="cs1-code">&#124;arxiv=</code>',
		anchor = 'arxiv_missing',
		category = 'Lỗi CS1: arXiv',											-- same as bad arxiv
		hidden = false
		},
	err_asintld_missing_asin = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> requires <code class="cs1-code">&#124;asin=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'asintld_missing_asin',
		category = 'Lỗi CS1: ASIN TLD',
		hidden = false
		},
	err_bad_arxiv = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;arxiv=</code>',
		anchor = 'bad_arxiv',
		category = 'Lỗi CS1: arXiv',
		hidden = false
		},
	err_bad_asin = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;asin=</code>',
		anchor = 'bad_asin',
		category ='Lỗi CS1: ASIN',
		hidden = false
		},
	err_bad_asin_tld = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;asin-tld=</code>',
		anchor = 'bad_asin_tld',
		category ='Lỗi CS1: ASIN TLD',
		hidden = false
		},
	err_bad_bibcode = {
		message = 'Kiểm tra <code class="cs1-code">&#124;bibcode=</code> $1',		-- $1 is error message detail
		anchor = 'bad_bibcode',
		category = 'Lỗi CS1: bibcode',
		hidden = false
		},
	err_bad_biorxiv = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;biorxiv=</code>',
		anchor = 'bad_biorxiv',
		category = 'Lỗi CS1: bioRxiv',
		hidden = false
		},
	err_bad_citeseerx = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;citeseerx=</code>',
		anchor = 'bad_citeseerx',
		category = 'Lỗi CS1: citeseerx',
		hidden = false
		},
	err_bad_date = {
		message = 'Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: $1',									-- $1 is a parameter name list
		anchor = 'bad_date',
		category = 'Lỗi CS1: ngày tháng',
		hidden = false
		},
	err_bad_doi = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;doi=</code>',
		anchor = 'bad_doi',
		category = 'Trang có lỗi DOI',
		hidden = false
		},
	err_bad_hdl = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;hdl=</code>',
		anchor = 'bad_hdl',
		category = 'Lỗi CS1: HDL',
		hidden = false
		},
	err_bad_isbn = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;isbn=</code>: $1',	-- $1 is error message detail
		anchor = 'bad_isbn',
		category = 'Trang có lỗi ISBN',
		hidden = false
		},
	err_bad_ismn = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;ismn=</code>',
		anchor = 'bad_ismn',
		category = 'Lỗi CS1: ISMN',
		hidden = false
		},
	err_bad_issn = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;$1issn=</code>',	-- $1 is 'e' or '' for eissn or issn
		anchor = 'bad_issn',
		category = 'Lỗi CS1: ISSN',
		hidden = false
		},
	err_bad_jfm = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;jfm=</code>',
		anchor = 'bad_jfm',
		category = 'Lỗi CS1: JFM',
		hidden = false
		},
	err_bad_jstor = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;jstor=</code>',
		anchor = 'bad_jstor',
		category = 'Lỗi CS1: JSTOR',
		hidden = false
		},
	err_bad_lccn = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;lccn=</code>',
		anchor = 'bad_lccn',
		category = 'Lỗi CS1: LCCN',
		hidden = false
		},
	err_bad_mr = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;mr=</code>',
		anchor = 'bad_mr',
		category = 'Lỗi CS1: MR',
		hidden = false
		},
	err_bad_oclc = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;oclc=</code>',
		anchor = 'bad_oclc',
		category = 'Lỗi CS1: OCLC',
		hidden = false
		},
	err_bad_ol = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;ol=</code>',
		anchor = 'bad_ol',
		category = 'Trang có lỗi OL',
		hidden = false
		},
	err_bad_osti = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;osti=</code>',
		anchor = 'bad_osti',
		category = 'Lỗi CS1: OSTI',
		hidden = false
		},
	err_bad_paramlink = {														-- for |title-link=, |author/editor/translator-link=, |series-link=, |episode-link=
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',		-- $1 is parameter name
		anchor = 'bad_paramlink',
		category = 'Lỗi CS1: liên kết tham số',
		hidden = false
		},
	err_bad_pmc = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;pmc=</code>',
		anchor = 'bad_pmc',
		category = 'Lỗi CS1: PMC',
		hidden = false
		},
	err_bad_pmid = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;pmid=</code>',
		anchor = 'bad_pmid',
		category = 'Lỗi CS1: PMID',
		hidden = false
		},
	err_bad_rfc = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;rfc=</code>',
		anchor = 'bad_rfc',
		category = 'Lỗi CS1: RFC',
		hidden = false
		},
	err_bad_s2cid = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;s2cid=</code>',
		anchor = 'bad_s2cid',
		category = 'Lỗi CS1: S2CID',
		hidden = false
		},
	err_bad_sbn = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;sbn=</code>: $1',	-- $1 is error message detail
		anchor = 'bad_sbn',
		category = 'Lỗi CS1: SBN',
		hidden = false
		},
	err_bad_ssrn = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;ssrn=</code>',
		anchor = 'bad_ssrn',
		category = 'Lỗi CS1: SSRN',
		hidden = false
		},
	err_bad_url = {
		message = 'Kiểm tra giá trị $1',												-- $1 is parameter name
		anchor = 'bad_url',
		category = 'Trang có lỗi URL',
		hidden = false
		},
	err_bad_usenet_id = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;message-id=</code>',
		anchor = 'bad_message_id',
		category = 'Lỗi CS1: message-id',
		hidden = false
		},
	err_bad_zbl = {
		message = 'Kiểm tra giá trị <code class="cs1-code">&#124;zbl=</code>',
		anchor = 'bad_zbl',
		category = 'Lỗi CS1: Zbl',
		hidden = false
		},
	err_bare_url_missing_title = {
		message = '$1 missing title',											-- $1 is parameter name
		anchor = 'bare_url_missing_title',
		category = 'Trang có URL không tên trong chú thích',
		hidden = false
		},
	err_biorxiv_missing = {
		message = 'Cần <code class="cs1-code">&#124;biorxiv=</code>',
		anchor = 'biorxiv_missing',
		category = 'Lỗi CS1: bioRxiv',										-- same as bad bioRxiv
		hidden = false
		},
	err_chapter_ignored = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> bị bỏ qua',			-- $1 is parameter name
		anchor = 'chapter_ignored',
		category = 'Lỗi CS1: chương bị bỏ qua',
		hidden = false
		},
	err_citation_missing_title = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> trống hay bị thiếu',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'citation_missing_title',
		category = 'Trang có chú thích thiếu tựa đề',
		hidden = false
		},
	err_citeseerx_missing = {
		message = 'Cần <code class="cs1-code">&#124;citeseerx=</code>',
		anchor = 'citeseerx_missing',
		category = 'Lỗi CS1: citeseerx',										-- same as bad citeseerx
		hidden = false
		},
	err_cite_web_url = {														-- this error applies to cite web and to cite podcast
		message = '<code class="cs1-code">&#124;url=</code> trống hay bị thiếu',
		anchor = 'cite_web_url',
		category = 'Trang có chú thích Web thiếu URL',
		hidden = false
		},
	err_class_ignored = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;lớp=</code> bị bỏ qua',
		anchor = 'class_ignored',
		category = 'Lỗi CS1: lớp',
		hidden = false
		},
	err_contributor_ignored = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;contributor=</code> bị bỏ qua',
		anchor = 'contributor_ignored',
		category = 'Lỗi CS1: đồng nghiệp',
		hidden = false
		},
	err_contributor_missing_required_param = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;đồng nghiệp=</code> cần <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'contributor_missing_required_param',
		category = 'Lỗi CS1: đồng nghiệp',
		hidden = false
		},
	err_deprecated_params = {
		message = 'Chú thích sử dụng tham số <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'deprecated_params',
		category = 'Trang có tham số chú thích bị phản đối',
		hidden = false
		},
	err_disp_name = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=$2</code> không hợp lệ',			-- $1 is parameter name; $2 is the assigned value
		anchor = 'disp_name',
		category = 'Lỗi CS1: số tên hiển thị',
		hidden = false,
		},
	err_doibroken_missing_doi = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> cần <code class="cs1-code">&#124;doi=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'doibroken_missing_doi',
		category = 'Lỗi CS1: DOI',
		hidden = false
		},
	err_embargo_missing_pmc = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> requires <code class="cs1-code">&#124;pmc=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'embargo_missing_pmc',
		category = 'Lỗi CS1: PMC embargo',
		hidden = false
		},
	err_empty_citation = {
		message = 'Chú thích trống',
		anchor = 'empty_citation',
		category = 'Trang có chú thích trống',
		hidden = false
		},
	err_etal = {
		message = '“Và đồng nghiệp” được ghi trong: <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'explicit_et_al',
		category = 'Lỗi CS1: và-đồng-nghiệp rõ ràng',
		hidden = false
		},
	err_extra_text_edition = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;ấn bản=</code> có văn bản dư',
		anchor = 'extra_text_edition',
		category = 'i C: văn bản dư: ấn bản',
		hidden = false,
		},
	err_extra_text_issue = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> có văn bản dư',		-- $1 is parameter name
		anchor = 'extra_text_issue',
		category = 'i C: văn bản dư: số',
		hidden = false,
		},
	err_extra_text_pages = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> có văn bản dư',		-- $1 is parameter name
		anchor = 'extra_text_pages',
		category = 'i C: văn bản dư: trang',
		hidden = false,
		},
	err_extra_text_volume = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> có văn bản thừa',		-- $1 is parameter name
		anchor = 'extra_text_volume',
		category = 'Lỗi CS1: văn bản thừa: volume',
		hidden = true,
		},
	err_first_missing_last = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> thiếu <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>',	-- $1 is first alias, $2 is matching last alias
		anchor = 'first_missing_last',
		category = 'Lỗi CS1: thiếu tên', -- author, contributor, editor, interviewer, translator
		hidden = false
		},
	err_format_missing_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> cần <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>',	-- $1 is format parameter $2 is url parameter
		anchor = 'format_missing_url',
		category = 'Trang có chú thích có định dạng mà không có URL',
		hidden = false
		},
	err_generic_title = {
		message = 'Chú thích có tiêu đề chung',
		anchor = 'generic_title',
		category = 'Lỗi CS1: tiêu đề chung',
		hidden = false,
		},
	err_invalid_param_val = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=$2</code> không hợp lệ',			-- $1 is parameter name $2 is parameter value
		anchor = 'invalid_param_val',
		category = 'Lỗi CS1: giá trị tham số không hợp lệ',
		hidden = false
		},
	err_invisible_char = {
		message = '$1 trong $2 tại ký tự số $3',									-- $1 is invisible char $2 is parameter name $3 is position number
		anchor = 'invisible_char',
		category = 'Lỗi CS1: ký tự ẩn',
		hidden = false
		},
	err_missing_name = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1$2=</code> bị thiếu',			-- $1 is modified NameList; $2 is enumerator
		anchor = 'missing_name',
		category = 'Lỗi CS1: thiếu tên',									-- author, contributor, editor, interviewer, translator
		hidden = false
		},
	err_missing_periodical = {
		message = 'Chú thích $1 cần <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>',	-- $1 is cs1 template name; $2 is canonical periodical parameter name for cite $1
		anchor = 'missing_periodical',
		category = 'Lỗi CS1: thiếu tạp chí',
		hidden = true
		},
	err_missing_pipe = {
		message = 'Thiếu dấu sổ thẳng trong: <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'missing_pipe',
		category = 'Lỗi CS1: thiếu dấu sổ thẳng',
		hidden = false
		},
	err_param_access_requires_param = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1-access=</code> cần <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'param_access_requires_param',
		category = 'Lỗi CS1: param-access',
		hidden = false
		},
	err_param_has_ext_link = {
		message = 'Liên kết ngoài trong <code class="cs1-code">$1</code>',			-- $1 is parameter name
		anchor = 'param_has_ext_link',
		category = 'Lỗi CS1: liên kết ngoài',
		hidden = false
		},
	err_parameter_ignored = {
		message = 'Đã bỏ qua tham số không rõ <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'parameter_ignored',
		category = 'Trang có tham số chú thích không rõ',
		hidden = false
		},
	err_parameter_ignored_suggest = {
		message = 'Đã bỏ qua tham số không rõ <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> (gợi ý <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>)',	-- $1 is unknown parameter $2 is suggested parameter name
		anchor = 'parameter_ignored_suggest',
		category = 'Trang có tham số chú thích không rõ',
		hidden = false
		},
	err_redundant_parameters = {
		message = 'Đã định rõ hơn một tham số trong $1',								-- $1 is error message detail
		anchor = 'redundant_parameters',
		category = 'Trang có tham số chú thích dư',
		hidden = false
		},
	err_script_parameter = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> không hợp lệ: $2',		-- $1 is parameter name $2 is script language code or error detail
		anchor = 'script_parameter',
		category = 'Lỗi CS1: tham số hệ thống viết',
		hidden = false
		},
	err_ssrn_missing = {
		message = 'Cần <code class="cs1-code">&#124;ssrn=</code>',
		anchor = 'ssrn_missing',
		category = 'Lỗi CS1: SSRN',											-- same as bad arxiv
		hidden = false
		},
	err_text_ignored = {
		message = 'Đã bỏ qua văn bản “$1”',											-- $1 is ignored text
		anchor = 'text_ignored',
		category = 'Trang có tham số chú thích không tên',
		hidden = false
		},
	err_trans_missing_title = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;dịch $1=</code> cần <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> hoặc <code class="cs1-code">&#124;script-$1=</code>',	-- $1 is base parameter name
		anchor = 'trans_missing_title',
		category = 'Trang có chú thích thiếu tên nguyên ngữ',
		hidden = false
		},
	err_param_unknown_empty = {
		message = 'Chú thích có $1 tham số trống không rõ: $2',						-- $1 is 'các' or empty space; $2 is emty unknown param list
		anchor = 'param_unknown_empty',
		category = 'Lỗi CS1: tham số trống không rõ',
		hidden = false
		},
	err_vancouver = {
		message = 'Lỗi văn phong Vancouver: $1 trong tên $2',						-- $1 is error detail, $2 is the nth name
		anchor = 'vancouver',
		category = 'Lỗi CS1: văn phong Vancouver',
		hidden = false
		},
	err_wikilink_in_url = {
		message = 'Tựa đề URL chứa liên kết wiki',										-- uses ndash
		anchor = 'wikilink_in_url',
		category = 'Trang có tựa đề URL chứa liên kết wiki trong chú thích',							-- uses ndash
		hidden = false
		},


--[[--------------------------< M A I N T >-------------------------------------

maint messages do not have a message (message = nil); otherwise the structure
is the same as error messages

]]
	maint_archived_copy = {
		message = nil,
		anchor = 'archived_copy',
		category = 'Quản lý CS1: bản lưu trữ là tiêu đề',
		hidden = true,
		},
	maint_authors = {
		message = nil,
		anchor = 'authors',
		category = 'Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả',
		hidden = true,
		},
	maint_bot_unknown = {
		message = nil,
		anchor = 'bot:_unknown',
		category = 'Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ',
		hidden = true,
		},
	maint_date_format = {
		message = nil,
		anchor = 'date_format',
		category = 'Quản lý CS1: định dạng ngày tháng',
		hidden = true,
		},
	maint_date_year = {
		message = nil,
		anchor = 'date_year',
		category = 'Quản lý CS1: ngày tháng và năm',
		hidden = true,
		},
	maint_discouraged = {
		message = nil,
		anchor = 'discouraged',
		category = 'Quản lý CS1: tham số không được khuyến khích',
		hidden = true,
		},
	maint_doi_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_ignore',
		category = 'Quản lý CS1: lỗi DOI bị bỏ qua',
		hidden = true,
		},
	maint_doi_inactive = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_inactive',
		category = 'Quản lý CS1: DOI không hoạt động',
		hidden = true,
		},
	maint_doi_inactive_dated = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_inactive_dated',
		category = 'Quản lý CS1: DOI không hoạt động tính đến $2$3$1',						-- $1 is year, $2 is month-name or empty string, $3 is space or empty string
		hidden = true,
		},
	maint_extra_punct = {
		message = nil,
		anchor = 'extra_punct',
		category = 'Quản lý CS1: dấu chấm câu dư',
		hidden = true,
		},
	maint_extra_text_names = {
		message = nil,
		anchor = 'extra_text_names',
		category = 'Quản lý CS1: văn bản dư: $1',									-- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
		hidden = true,
		},
	maint_isbn_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'ignore_isbn_err',
		category = 'Quản lý CS1: lỗi ISBN bị bỏ qua',
		hidden = true,
		},
	maint_issn_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'ignore_issn',
		category = 'Quản lý CS1: lỗi ISSN bị bỏ qua',
		hidden = true,
		},
	maint_jfm_format = {
		message = nil,
		anchor = 'jfm_format',
		category = 'Quản lý CS1: định dạng JFM',
		hidden = true,
		},
	maint_location = {
		message = nil,
		anchor = 'location',
		category = 'Quản lý CS1: địa điểm',
		hidden = true,
	},
	maint_mr_format = {
		message = nil,
		anchor = 'mr_format',
		category = 'Quản lý CS1: định dạng MR',
		hidden = true,
	},
	maint_mult_names = {
		message = nil,
		anchor = 'mult_names',
		category = 'Quản lý CS1: nhiều tên: $1',								-- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
		hidden = true,
		},
	maint_numeric_names = {
		message = nil,
		anchor = 'numeric_names',
		category = 'Quản lý CS1: tên số: $1',								-- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
		hidden = true,
		},
	maint_others = {
		message = nil,
		anchor = 'others',
		category = 'Quản lý CS1: khác',
		hidden = true,
		},
	maint_others_avm = {
		message = nil,
		anchor = 'others_avm',
		category = 'Quản lý CS1: tham số others trong cite AV media',
		hidden = true,
	},
	maint_pmc_embargo = {
		message = nil,
		anchor = 'embargo',
		category = 'Quản lý CS1: cấm vận PMC hết hạn',
		hidden = true,
		},
	maint_pmc_format = {
		message = nil,
		anchor = 'pmc_format',
		category = 'Quản lý CS1: định dạng PMC',
		hidden = true,
		},
	maint_postscript = {
		message = nil,
		anchor = 'postscript',
		category = 'Quản lý CS1: postscript',
		hidden = true,
	},
	maint_ref_duplicates_default = {
		message = nil,
		anchor = 'ref_default',
		category = 'Quản lý CS1: ref trùng mặc định',
		hidden = true,
	},
	maint_ref_harv = {
		message = nil,
		anchor = 'ref_harv',
		category = 'Quản lý CS1: ref=harv',
		hidden = true,
		},
	maint_unfit = {
		message = nil,
		anchor = 'unfit',
		category = 'Quản lý CS1: URL hỏng',
		hidden = true,
		},
	maint_unknown_lang = {
		message = nil,
		anchor = 'unknown_lang',
		category = 'Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ',
		hidden = true,
		},
	maint_untitled = {
		message = nil,
		anchor = 'untitled',
		category = 'Quản lý CS1: tạp chí không tên',
		hidden = true,
		},
	maint_zbl = {
		message = nil,
		anchor = 'zbl',
		category = 'Quản lý CS1: Zbl',
		hidden = true,
		},
	}


--[[--------------------------< I D _ H A N D L E R S >--------------------------------------------------------

The following contains a list of values for various defined identifiers. For each
identifier we specify a variety of information necessary to properly render the
identifier in the citation.

	parameters: a list of parameter aliases for this identifier; first in the list is the canonical form
	link: Wikipedia article name
	redirect: a local redirect to a local Wikipedia article name; at en.wiki, 'ISBN (identifier)' is a redirect to 'International Standard Book Number'
	q: Wikidata q number for the identifier
	label: the label preceeding the identifier; label is linked to a Wikipedia article (in this order):
		redirect from id_handlers['<id>'].redirect when use_identifier_redirects is true
		Wikidata-supplied article name for the local wiki from id_handlers['<id>'].q
		local article name from id_handlers['<id>'].link
	prefix: the first part of a URL that will be concatenated with a second part which usually contains the identifier
	suffix: optional third part to be added after the identifier
	encode: true if URI should be percent-encoded; otherwise false
	COinS: identifier link or keyword for use in COinS:
		for identifiers registered at info-uri.info use: info:.... where '...' is the appropriate identifier label 
		for identifiers that have COinS keywords, use the keyword: rft.isbn, rft.issn, rft.eissn
		for |asin= and |ol=, which require assembly, use the keyword: url
		for others make a URL using the value in prefix/suffix and #label, use the keyword: pre (not checked; any text other than 'info', 'rft', or 'url' works here)
		set to nil to leave the identifier out of the COinS
	separator: character or text between label and the identifier in the rendered citation
	id_limit: for those identifiers with established limits, this property holds the upper limit
	access: use this parameter to set the access level for all instances of this identifier.
		the value must be a valid access level for an identifier (see ['id-access'] in this file).
	custom_access: to enable custom access level for an identifier, set this parameter
		to the parameter that should control it (normally 'id-access')
]]

local id_handlers = {
	['ARXIV'] = {
		parameters = {'arxiv', 'eprint'},
		link = 'arXiv',
		redirect = 'arXiv',
		q = 'Q118398',
		label = 'arXiv',
		prefix = '//arxiv.org/abs/', 											-- protocol-relative tested 2013-09-04
		encode = false,
		COinS = 'info:arxiv',
		separator = ':',
		access = 'free',														-- free to read
		},
	['ASIN'] = {
		parameters = { 'asin', 'ASIN' },
		link = 'Mã số định danh chuẩn Amazon',
		redirect = 'ASIN',
		q = 'Q1753278',
		label = 'ASIN',
		prefix = '//www.amazon.',
		COinS = 'url',
		separator = '&nbsp;',
		encode = false;
		},
	['BIBCODE'] = {
		parameters = {'bibcode'},
		link = 'Bibcode',
		redirect = 'Bibcode (định danh)',
		q = 'Q25754',
		label = 'Bibcode',
		prefix = 'https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/',
		encode = false,
		COinS = 'info:bibcode',
		separator = ':',
		custom_access = 'bibcode-access',
		},
	['BIORXIV'] = {
		parameters = {'biorxiv'},
		link = 'bioRxiv',
		redirect = 'bioRxiv (định danh)',
		q = 'Q19835482',
		label = 'bioRxiv',
		prefix = '//doi.org/',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		access = 'free',														-- free to read
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['CITESEERX'] = {
		parameters = {'citeseerx'},
		link = 'CiteSeerX',
		redirect = 'CiteSeerX (định danh)',
		q = 'Q2715061',
		label = 'CiteSeerX',
		prefix = '//citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		access = 'free',														-- free to read
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['DOI'] = {																	-- Used by InternetArchiveBot
		parameters = { 'doi', 'DOI'},
		link = 'DOI',
		redirect = 'Định danh đối tượng số',
		q = 'Q25670',
		label = 'doi',
		prefix = '//doi.org/',
		COinS = 'info:doi',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'doi-access',
		},
	['EISSN'] = {
		parameters = {'eissn', 'EISSN'},
		link = 'ISSN',
		redirect = 'ISSN điện tử',
		q = 'Q46339674',
		label = 'eISSN',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.eissn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['HDL'] = {
		parameters = { 'hdl', 'HDL' },
		link = 'Handle System',
		redirect = 'hdl (định danh)',
		q = 'Q3126718',
		label = 'hdl',
		prefix = '//hdl.handle.net/',
		COinS = 'info:hdl',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'hdl-access',
		},
	['ISBN'] = {																-- Used by InternetArchiveBot
		parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'},
		link = 'ISBN',
		redirect = 'ISBN',
		q = 'Q33057',
		label = 'ISBN',
		prefix = 'Đặc biệt:Nguồn sách/',
		COinS = 'rft.isbn',
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ISMN'] = {
		parameters = {'ismn', 'ISMN'},
		link = 'Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho bản nhạc in',
		redirect = 'ISMN (định danh)',
		q = 'Q1666938',
		label = 'ISMN',
		prefix = '',															-- not currently used;
		COinS = nil,															-- nil because we can't use pre or rft or info:
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ISSN'] = {
		parameters = {'issn', 'ISSN'},
		link = 'ISSN',
		redirect = 'Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ',
		q = 'Q131276',
		label = 'ISSN',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.issn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['JFM'] = {
		parameters = {'jfm', 'JFM'},
		link = 'Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
		redirect = 'JFM (định danh)',
		q = '',
		label = 'JFM',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['JSTOR'] = {
		parameters = {'jstor', 'JSTOR'},
		link = 'JSTOR',
		redirect = 'JSTOR (định danh)',
		q = 'Q1420342',
		label = 'JSTOR',
		prefix = '//www.jstor.org/stable/', 									-- protocol-relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		custom_access = 'jstor-access',
		},
	['LCCN'] = {
		parameters = {'lccn', 'LCCN'},
		link = 'LCCN',
		redirect = 'Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Mỹ',
		q = 'Q620946',
		label = 'LCCN',
		prefix = '//lccn.loc.gov/', 											-- protocol-relative tested 2015-12-28
		COinS = 'info:lccn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['MR'] = {
		parameters = {'mr', 'MR'},
		link = 'Mathematical Reviews',
		redirect = 'MR (định danh)',
		q = 'Q211172',
		label = 'MR',
		prefix = '//www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=', 						-- protocol-relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['OCLC'] = {
		parameters = {'oclc', 'OCLC'},
		link = 'OCLC',
		redirect = 'OCLC (định danh)',
		q = 'Q190593',
		label = 'OCLC',
		prefix = '//www.worldcat.org/oclc/',
		COinS = 'info:oclcnum',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 9999999999,													-- 10-digits
		},
	['OL'] = {
		parameters = { 'ol', 'OL' },
		link = 'Open Library',
		redirect = 'OL (định danh)',
		q = 'Q1201876',
		label = 'OL',
		prefix = '//openlibrary.org/',
		COinS = 'url',
		separator = '&nbsp;',
		encode = true,
		custom_access = 'ol-access',
		},
	['OSTI'] = {
		parameters = {'osti', 'OSTI'},
		link = 'Văn phòng Thông tin Khoa học và Kỹ thuật',
		redirect = 'OSTI (định danh)',
		q = 'Q2015776',
		label = 'OSTI',
		prefix = '//www.osti.gov/biblio/',										-- protocol-relative tested 2018-09-12
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 23000000,
		custom_access = 'osti-access',
		},
	['PMC'] = {
		parameters = {'pmc', 'PMC'},
		link = 'PubMed Central',
		redirect = 'PMC (định danh)',
		q = 'Q229883',
		label = 'PMC',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC',
		suffix = '',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 8500000,
		access = 'free',														-- free to read
		},
	['PMID'] = {
		parameters = {'pmid', 'PMID'},
		link = 'Định danh PubMed',
		redirect = 'PMID',
		q = 'Q2082879',
		label = 'PMID',
		prefix = '//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/',
		COinS = 'info:pmid',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 34900000,
		},
	['RFC'] = {
		parameters = {'rfc', 'RFC'},
		link = 'RFC',
		redirect = 'Đề nghị duyệt thảo và bình luận',
		q = 'Q212971',
		label = 'RFC',
		prefix = '//tools.ietf.org/html/rfc',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 9000,
		access = 'free',														-- free to read
		},
	['SBN'] = {
		parameters = {'sbn', 'SBN'},
		link = 'Mã số tiêu chuẩn cho sách',											-- redirect to International_Standard_Book_Number#History
		redirect = 'SBN (định danh)',
		label = 'SBN',
		prefix = 'Đặc biệt:Nguồn sách/0-',										-- prefix has leading zero necessary to make 9-digit sbn a 10-digit isbn
		COinS = nil,															-- nil because we can't use pre or rft or info:
		separator = '&nbsp;',
		},
	['SSRN'] = {
		parameters = {'ssrn', 'SSRN'},
		link = 'Mạng Nghiên cứu Khoa học Xã hội',
		redirect = 'SSRN (định danh)',
		q = 'Q7550801',
		label = 'SSRN',
		prefix = '//ssrn.com/abstract=', 										-- protocol-relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 4000000,
		access = 'free',														-- always free to read
		},
	['S2CID'] = {
		parameters = {'s2cid', 'S2CID'},
		link = 'Semantic Scholar',
		redirect = 'S2CID (định danh)',
		q = 'Q22908627',
		label = 'S2CID',
		prefix = 'https://api.semanticscholar.org/CorpusID:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 246000000,
		custom_access = 's2cid-access',
		},
	['USENETID'] = {
		parameters = {'message-id'},
		link = 'Usenet',
		redirect = 'Usenet (định danh)',
		q = 'Q193162',
		label = 'Usenet:',
		prefix = 'news:',
		encode = false,
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ZBL'] = {
		parameters = {'zbl', 'ZBL' },
		link = 'Zentralblatt MATH',
		redirect = 'Zbl (định danh)',
		q = 'Q190269',
		label = 'Zbl',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	}


--[[--------------------------< E X P O R T S >---------------------------------
]]

return 	{
	use_identifier_redirects = true,											-- when true use redirect name for identifier label links

	aliases = aliases,
	special_case_translation = special_case_translation,
	date_names = date_names,
	err_msg_supl = err_msg_supl,
	error_conditions = error_conditions,
	editor_markup_patterns = editor_markup_patterns,
	et_al_patterns = et_al_patterns,
	global_df = global_df,
	id_handlers = id_handlers,
	keywords_lists = keywords_lists,
	keywords_xlate = keywords_xlate,
	stripmarkers=stripmarkers,
	invisible_chars = invisible_chars,
	invisible_defs = invisible_defs,
	indic_script = indic_script,
	emoji = emoji,
	local_lang_cat_enable = local_lang_cat_enable,
	maint_cats = maint_cats,
	messages = messages,
	presentation = presentation,
	prop_cats = prop_cats,
	punct_skip = punct_skip,
	script_lang_codes = script_lang_codes,
	lang_code_remap = lang_code_remap,
	lang_name_remap = lang_name_remap,
	this_wiki_code = this_wiki_code,
	title_types = title_types,
	uncategorized_namespaces = uncategorized_namespaces,
	uncategorized_subpages = uncategorized_subpages,
	templates_using_volume = templates_using_volume,
	templates_using_issue = templates_using_issue,
	templates_not_using_page = templates_not_using_page,
	vol_iss_pg_patterns = vol_iss_pg_patterns,
	
	inter_wiki_map = inter_wiki_map,
	languages = languages,
	}