Trợ giúp:Lỗi CS1

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang này mô tả các thông báo lỗi của Chú thích kiểu 1Chú thích kiểu 2, ý nghĩa và cách thức giải quyết chúng.

Trước năm 2013, các bản mẫu chú thích sử dụng {{Chú thích/nhân}} làm bản mẫu cơ sở (hiện tại vẫn còn một vài chú thích sử dụng bản mẫu này, ví dụ {{Chú thích GNIS}}). Nhưng trong năm 2013, là một phần của dự án WP:LUA (en), các biên tập viên Wikipedia đã nâng cấp loạt bản mẫu CS1|2 chuyển sang dùng duy nhất một Mô đun Lua. Mô đun:Citation/CS1 là công cụ kiểm soát cách hiển thị của các chú thích CS1|2 và các dữ liệu chú thích được chuyển đến các công cụ bên ngoài thông qua metadata COinS (en). Lợi ích của việc nâng cấp là nâng cao hiệu suất, giảm độ phức tạp, dư thừa; và cho mục đích của trang này, cải thiện việc phát hiện lỗi, phân loại và báo cáo.

Thể loại:Lỗi CS1 là thể loại lỗi chung và Thể loại:Bảo trì CS1 là thể loại bảo trì.

Chú ý: những bản mẫu vẫn dùng định dạng cũ chưa chuyển sang dùng mô đun sẽ được gạch ngang.

Mục lục

Controlling error message display[sửa | sửa mã nguồn]

While most of the Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 error messages are visible to all readers, some remain hidden. Editors who wish to see all of the CS1|2 error messages can do so by updating either their common CSS page or their specific skin's CSS page (common.css and skin.css respectively) to include the following:

.citation-comment {display: inline !important;} /* show all Citation Style 1 error messages */

Even with this css installed, older pages in Wikipedia's cache may not have been updated to show these error messages even though the page is listed in one of the tracking categories. A WP:NULLEDIT will resolve that issue.

The above code is required if you wish to see maintenance category messages:

Category:CS1 maintenance (link)

Editors who do not wish to see any of the CS1 error messages can hide them all by updating their common or skin CSS stylesheet to include:

.citation-comment {display: none;} /* hide all Citation Style 1 error messages */

|access-date= cần |url= [sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

|access-date= cần |url= (thông báo lỗi được mặc định ẩn)

The |access-date= (or its alias, |accessdate=) is the date that the online resource addressed by |url= was added to the article. If |access-date= has been included in the citation without |url= then this message appears. If the citation does not use a web link, then |access-date= is redundant and should be removed.

When the online resource has a publication or other fixed date associated with it, |access-date= is of limited value though may be useful in identifying an appropriate archived version of the resource. Without |url=, |access-date= is not considered useful.

Để giải quyết lỗi này, provide a value for |url= or remove |access-date=. Editors should try to determine why the citation has |access-date= without |url=. For example, the citation may never have had a |url=, or |url= may have been removed because it links to a site that violates the creator's copyright (see WP:COPYLINK), or because |url= was deemed to be dead and (mistakenly) removed. If the citation never had |url= or it was removed for copyright violations, remove |access-date=. When a dead |url= has been removed, restore the |url= and if possible repair it (see WP:LINKROT).

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có chú thích thiếu ngày truy cập và URL.[a]

|archive-url= is malformed [sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

|archive-url= is malformed: <reason>

Archive.org allows a variety of urls to access snapshots of an archived page. Some of these are:

https://web.archive.org/web/YYYYMMDDhhmmss/http://www.example.com – a single snapshot; this is the preferred form for use with |archive-url=
https://web.archive.org/web/*/http://www.example.com – a wildcard search results page; useful for locating an appropriate snapshot but not appropriate in a citation
https://web.archive.org/web/201603/http://www.example.com – incomplete timestamp; archive.org returns the most recent snapshot
https://web.archive.org/save/http://www.example.com – saves a new snapshot of the current target; do not use this form

There are two forms of the basic url:

https://web.archive.org/<timestamp>/... – the old form
https://web.archive.org/web/<timestamp><flags>/... – the new form

The error message identifies the reason for the message. The reasons are:

save command – the archive.org url is the save command
pathweb/ was expected but something else was found
timestamp – the timestamp portion of the url path is not 14 digits
flag – the flag portion of the url path (if present; new form urls only) is not 2 lowercase letters followed by an underscore: 'id_'
livewebliveweb.archive.org is a deprecated form of the domain name

When the archive.org url has any of these errors, Module:Citation/CS1 does not link to archive.org and emits an appropriate error message.

Để giải quyết lỗi này, choose the url of an appropriate snapshot from those held at archive.org. Search for the target url.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có lỗi chú thích URL lưu trữ.[a]

|url lưu trữ= cần |ngày lưu trữ=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

|url lưu trữ= cần |ngày lưu trữ=

|ngày lưu trữ= (hay các biệt danh của nó, |archivedate=), xác định ngày mà tài nguyên được lưu trữ.

Để giải quyết lỗi này, cung cấp một giá trị cho |ngày lưu trữ=. Với tài nguyên web được lưu trữ tại archive.org,[1] ngày lưu trữ có thể được tìm thấy trong |ngày lưu trữ=; với tài nguyên web được lưu trữ tại webcitation.org,[2] thời gian cache nằm trong header trang lưu trữ.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có lỗi chú thích URL lưu trữ.[a]

|url lưu trữ= cần |url= [sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

|url lưu trữ= cần |url=

A properly formatted citation that includes |archive-url= and |archive-date= requires |url=. When the citation includes |dead-url=no, the ordering of elements in the rendered citation is changed to put the original url first.

Để giải quyết lỗi này, provide a value for |url=. For web resources archived at archive.org,[1] the original url can be found in the |archive-url= value; for resources archived at webcitation.org,[2] the original url is included in the archive header.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có lỗi chú thích URL lưu trữ.[a]

Kiểm tra giá trị |arxiv=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |arxiv=

Chú thích {{cite arxiv}}[b] yêu cầu 1 chứ không phải cả 2 tham số |arxiv=|eprint=.

Để giải quyết lỗi này, hãy đảm bảo rằng tham số |arxiv=hoặc |eprint=được đặt đúng giá trị.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: arXiv.[a]

|chương= bị bỏ qua[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

|chương= bị bỏ qua

Các bản mẫu Chú thích kiểu 1 như {{chú thích web}}, {{chú thích báo}}, {{chú thích tạp chí}}, {{chú thích thông cáo báo chí}}, {{cite podcast}}, {{chú thích nhóm tin}}, cũng như {{chú thích}} khi sử dụng tham số |work= hay bất kỳ biệt danh nào của nó (|periodical=, |journal=, |tạp chí=, |newspaper=, |báo=, |magazine=, |work=, |tác phẩm=, |công trình=, |website=, |periodical=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |bách khoa toàn thư=, |bách khoa thư=, |từ điển bách khoa=, |dictionary=, |từ điển=, |tự điển=), không sử dụng |chương= hay biệt danh |contribution=, |entry=, |article=, |section=, |chapter=|mục=.

Để giải quyết lỗi này:

 • Sử dụng bản mẫu chú thích phù hợp hơn, hoặc
 • đặt nội dung của tham số |chương= trong |tiêu đề=, hoặc
 • trong {{chú thích báo}}, |department= có thể được đặc tên cho mục tờ báo (VD: Obituaries)

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: chương bị bỏ qua.[a]

Kiểm tra giá trị |arxiv=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |arxiv=

Khi các bản mẫu Chú thích kiểu 1Chú thích kiểu 2 được cung cấp tham số |arxiv=, một kiểm tra diễn ra để xác định mã định danh arXiv có phù hợp hay không.[3] Mã định danh yêu cầu số id bài viết hợp lệ; giá trị năm và tháng hợp lệ; dấu gạch ngang, gạch chéo và chấm được đặt đúng cách.

Để giải quyết lỗi này, hãy xác định rằng giá trị tham số |arxiv= là chính xác.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: arXiv.[a]

Kiểm tra giá trị |asin=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |asin=

When Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates contain |asin=, a test is done to see if the ASIN identifier is contains ten upper-case alphanumeric characters without punctuation or spaces and that if the first character is numeric, that the ASIN conforms to the rules for a ten-digit ISBN.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |asin= value is correct.

If the |asin= value is correct and all-numeric, use |isbn= instead and delete any |asin-tld= parameters. Articles with CS1 citations that use |asin= with all numeric values are categorized in Thể loại:Bảo trì CS1: ASIN sử dụng ISBN.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: ASIN.[a]

Kiểm tra giá trị |bibcode= <message>[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |bibcode= <message>

When Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates contain |bibcode=, a test is done to see if the bibcode identifier has the proper format.[4] Bibcodes are expected to match these requirements:

length must be 19 characters (<message> = 'length')
characters in position(s): (except as specified otherwise, violations produce 'value' in the <message> portion of the error message):
1–4 must be digits and must represent a year in the range of 1000 – next year (<message> = 'year')
5 must be a letter
6–8 must be letter, ampersand, or dot (ampersand cannot directly precede a dot; &. (<message> = 'journal'))
9 must be letter or dot
10–18 must be letter, digit, or dot
19 must be a letter or dot

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |bibcode= value is correct.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: bibcode.[a]

Kiểm tra giá trị |biorxiv=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |biorxiv=

When Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates contain |biorxiv=, a test is done to see if the bioRxiv identifier comprises six numeric characters without punctuation or spaces. A common error is to include the bioRxiv url (https://dx.doi.org/10.1101/<BIORXIV>), or the biorxiv doi (10.1101/<BIORXIV>)

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |biorxiv= value is correct.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: bioRxiv.[a]

Kiểm tra giá trị |citeseerx=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |citeseerx=

When Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates contain |citeseerx=, a test is done to see if the CiteSeerX identifier has the proper format. The expected identifier is the value assigned to the ?doi= query key in the URL of a CiteSeerX document. (This query key should not be confused with a Digital Object Identifier: it should not be input as |doi=.)

For instance, if you want to link to http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.220.7880, use |citeseerx=10.1.1.220.7880.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: citeseerx.[a]

Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |<param1>=, |<param2>=, ...[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |<param1>=, |<param2>=, ...

When Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates contain date-holding parameters, an automated test is done to see if the dates are real dates that comply with a subset of the date rules in Wikipedia's Manual of Style, specifically checking for violations of MOS:DATEFORMAT.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the date is an actual date and that the date format follows the Wikipedia Manual of Style's guidance on dates in the named parameter. See examples of unacceptable dates and how to fix them, below. Or, some conceptual issues to look for:

 • impossible dates (e.g., 29 February 2011)
 • |access-date= must specify a day, not just a month or year.
 • misplaced, incorrect, or extraneous punctuation
 • extraneous text
 • hyphens or slashes instead of en dashes in date ranges (en dashes are required)
 • misspelling or improper capitalization (see MOS:ALLCAPS for more detail that is not in Wikipedia Manual of Style's guidance on dates)
 • other unacceptable date formats listed in MOS:BADDATEFORMAT
 • more than one date in a date-holding parameter
 • Does not handle years before 100 AD, including BCE/BC dates. Try using parameter |orig-year= instead.

See Help: Citation Style 1 for information about limitations in the CS1 citation templates' handling of date formats. The MOS section on date ranges describes how to separate dates in a date range. Do not use &nbsp;, &ndash;, or {{spaced ndash}} as these corrupt the metadata. To add an en dash, use the CharInsert edit tool or see Wikipedia:How to make dashes. You may also use this one: –. A bot is often able to correct the separator, provided the overall format is unambiguous.

Future dates in |date= in CS1|2 citations are limited to current year + 1; that is, for 2019, citation dates in 2020 are acceptable but citation dates in 2021 and beyond are not.

Dates prior to 1582 are treated as Julian calendar dates. Dates from 1582 onward are treated as Gregorian calendar dates. The Julian calendar was used in some places until approximately 1923. Three Julian calendar dates in the overlap period, 29 February in the years 1700, 1800, and 1900, will cause this error message because those years are not leap years in the Gregorian calendar.

The access date (in |access-date=) is checked to ensure that it contains a full date (day, month, and year) and is between 15 January 2001 (the founding date of Wikipedia) and today's date plus one day, because it represents the date that an editor viewed a web-based source to verify a statement on Wikipedia. Because editors may be in time zones that are one day ahead of the UTC date, one extra day is accepted.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: ngày tháng.[a]

Ví dụ về cách viết ngày tháng không được chấp nhận và cách sửa chúng
Vấn đề Không nhận Chấp nhận
Tiếng Việt
Định dạng ngày

"mm-dd-yyyy" hoặc "dd-mm-yyyy"

|date=07-12-2009 |date=2009-12-07
Sử dụng gạch chéo |date=2009/12/07 |date=2009-12-07
Mùa |date=mùa Xuân 2009 |date=2009
Tháng viết bằng chữ |date=12 tháng 07 2009 |date=2009-12-07
Tháng viết bằng chữ |date=12 tháng bảy 2009 |date=2009-12-07
Sử dụng gạch nối chỉ quãng thời gian

(sử dụng gạch ngang)

|date=2002-2003 |date=20022003
Ngày tương lai |date=2102 |date=2012
Sử dụng liên kết wiki |date=[[2009]]-12-07 |date=2009-12-07
Khoảng thời gian |date=2009-12-072010-01-13 |date=ngày 17 tháng 12 năm 2009ngày 13 tháng 01 năm 2010
Khoảng thời gian |date=2009-122010-01 |date=tháng 12 năm 2009tháng 01 năm 2010
Thiếu dấu cách |date=ngày 17 tháng 12 năm 2009ngày 13 tháng 01 năm 2010 |date=ngày 17 tháng 12 năm 2009 ngày 13 tháng 01 năm 2010
Tiếng Anh[c]
Sử dụng gạch nối chỉ quãng thời gian

(sử dụng gạch ngang)

|date=2002-2003 |date=20022003
Sử dụng gạch chéo chỉ quãng thời gian

(sử dụng gạch ngang)

|date=2002/2003 or |date=July/August, 2003 |date=20022003 or |date=JulyAugust 2003
Sử dụng gạch nối chỉ quãng thời gian

(sử dụng gạch ngang)

|date=April-May 2004 |date=AprilMay 2004
Thiếu khoảng trống quanh dấu gạch ngang |date=April 2003May 2004 |date=April 2003 May 2004
Viết hoa tháng |date=28 february 1900 |date=28 February 1900
Viết hoa tháng |date=28 FEBRUARY 1900 |date=28 February 1900
Viết hoa mùa |date=spring 2011 |date=Spring 2011
Ngày tương lai |date=2102 |date=2012
Access date in future (see note above) |accessdate=Bản mẫu:Day+1, 2019 |accessdate=Bản mẫu:Currentmonthday, 2019
Ngày truy cập không thể quá xa trong quá khứ |access-date=1 January 2001 |access-date=1 January 2010
Ngày truy cập chỉ có tháng |access-date=January 2015 |access-date=12 January 2015
Thời gian mơ hồ |date=2002-03
 • |date=2002–2003
 • |date=March 2002
Viết tắt |date=Febr. 28, 1900
 • |date=Feb 28, 1900
 • |date=February 28, 1900
Ngày không tồn tại |date=February 29, 1900
Undated |date=Undated |date=n.d.
Dấu phẩy giữa tháng và năm |date=February, 1900 |date=February 1900
Dấu phẩy sau mùa |date=Winter, 1900–1901 |date=Winter 1900–1901
Thiếu dấu phẩy ở định dạng cần nó |date=February 28 1900 |date=February 28, 1900 or |date=28 February 1900
Văn bản không phải thời gian |date=2008, originally 2000 |date=2008 |orig-year=2000
Lót số 0 |date=January 04, 1987 |date=January 4, 1987
Không dùng gạch chéo |date=12/6/87
 • |date=December 6, 1987
 • |date=12 June 1987
Năm 2 chữ số |date=87-12-06 |date=1987-12-06
Tháng hoặc ngày 1 chữ số |date=2007-3-6 |date=2007-03-06
Liên kết Wiki |date=[[April 1]], [[1999]] |date=April 1, 1999
Định dạng ngày

"mm-dd-yyyy" hoặc "dd-mm-yyyy"

|date=07-12-2009 |date=7 December 2009 or |date=12 July 2009
or
|date=July 12, 2009 or |date=December 7, 2009
Ngày gần đúng hoặc không chắc chắn |date=circa 1970 or |date={{circa}} 1970 |date=c. 1970

Kiểm tra giá trị |doi=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |doi=

When Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates contain |doi=, a test is done to see if the prefix portion of the DOI value contains the proper 10. registry identifier. Additionally, the |doi= value is checked to make sure that it does not contain spaces or en dashes and does not end with punctuation. Further validation of the DOI is not performed.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |doi= value is correct.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: DOI.[a]

Kiểm tra giá trị |hdl=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |hdl=

When Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates contain |hdl=, a test is done to see if the hdl value looks like a properly defined value. The |hdl= value is checked to make sure that it does not contain spaces or en dashes and does not end with punctuation. Further validation of the hdl is not performed.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |hdl= value is correct.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: HDL.[a]

Kiểm tra giá trị |isbn=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |isbn= value: <type>

Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates that contain |isbn= are checked to ensure that the ISBN is the proper length (ten or thirteen digits), that the ISBN uses the correct optional separators (simple space or hyphen), and that the final check digit is correct according to the ISBN specification. Only one ISBN is allowed in this field because the whole |isbn= value is included in the citation's COinS metadata. See also Wikipedia:COinS. More than one ISBN, or characters that are not part of the ISBN, corrupt the COinS metadata and may also corrupt the link to Special:BookSources.

The error message <type> indicator can be:

length – ISBN is not 10 or 13 digits
checksum – ISBN has one or more incorrect digits; look for typos and transposition
invalid character – ISBN has one or more 'digits' that is not in the allowed set appropriate to ISBN length
invalid prefix – 13-digit ISBNs must begin with '978' or '979'
invalid form – 10-digit ISBNs with the mis-positioned 'X' character

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |isbn= value is correct, that only one ISBN is used, that the proper optional separators are used, and that no other text is included. Use the 13-digit ISBN when it is available. When a 10-digit ISBN is used, if the check digit is a lowercase 'x', change it to an uppercase 'X'.

 • Do not try to resolve the error by simply recalculating the check digit. The check digit is there to check whether the main part of the number is correct. If the ISBN is failing to validate, it is likely that there is a typo in the main part of the number. In this case, recalculating the check digit results in an apparently valid ISBN that leads to the wrong source (or to nowhere).
 • If you only have a 10-digit ISBN, do use the number as-is, do not try to convert it to the 13-digit form.
 • If the ISBN as printed in your source is refusing to validate, do check both the front matter and the book cover for ISBNs. It is not uncommon for the ISBN to be misprinted in the front matter but correct on the cover.
 • Do preview your edit and check that the new ISBN does now link to the correct source.

In very rare cases, publishers have released books with malformed ISBNs. If you are certain that a non-conforming ISBN truly corresponds to the published work, then you can add |ignore-isbn-error=true to the citation in order to suppress the error message. In many cases, books may have been reissued with a corrected ISBN. Use a corrected ISBN when possible.

Sometimes there are numbers assigned to |isbn= that appear to be legitimate – length is right, check digit is correct – but that aren't true ISBN numbers. This tool may be helpful.

See also Wikipedia:ISBN.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có lỗi ISBN.[a]

Kiểm tra giá trị |ismn=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |ismn=

Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates that contain |ismn= are checked to ensure that the ISMN is the proper length (thirteen digits), that the ISMN uses the correct optional separators (simple space or hyphen), and that the final check digit is correct according to the ISMN specification. Only one ISMN is allowed in this field because the whole |ismn= value is included in the citation's COinS metadata. See also Wikipedia:COinS. More than one ISMN, or characters that are not part of the ISMN, corrupt the COinS metadata.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |ismn= value is correct, that only one ISMN is used, that the proper optional separators are used, and that no other text is included. Make sure that the ISMN contains exactly 13 digits.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: ISMN.[a]

Kiểm tra giá trị |issn=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ
 • Kiểm tra giá trị |issn=
 • Kiểm tra giá trị |eissn=

Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates that contain |issn= and/or |eissn= are checked to ensure that the ISSN is the proper length (eight digits) and that the final check digit validates according to the ISSN specification. Only one each of ISSN and eISSN is allowed in this field because the whole |issn= and |eissn= values are included in the citation's COinS metadata. See also Wikipedia:COinS. The ISSN and eISSN are always rendered as two four-digit numbers separated with a hyphen.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |issn= and |eissn= values are correct, that only one value per parameter is used, and that no other text is included (allowable characters are 0-9, X, and -). If the check-digit is a lowercase 'x', change it to an uppercase 'X'.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: ISSN.[a]

Kiểm tra giá trị |jfm=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |jfm=

When Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates contain |jfm=, a test is done to see if the jfm identifier value looks like a properly defined value. The |jfm= identifier is checked to make sure that it has the form: nn.nnnn.nn where n is any digit 0–9. Further validation of the jfm identifier is not performed.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |jfm= value is correct.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: JFM.[a]

Kiểm tra giá trị |lccn=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |lccn=

Tham số |lccn= là mã định danh Số kiểm soát Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Nó được kiểm tra để đảm bảo rằng có độ dài thích hợp và chữ số đầu tiên hợp lệ.

LCCN là một chuỗi dài 8–12 ký tự. Độ dài của LCCN quyết định loại ký tự của những ký tự đầu tiên 1–3; ký tự thứ tám từ phải sang luôn là một chữ số.[5]

Mô tả định dạng LCCN
Độ dài Mô tả
8 tất cả các ký tự đều là chữ số
9 ký tự 1 là chữ thường
10 2 ký tự đầu tiên đều là chữ thường hoặc đều là chữ số
11 ký tự 1 là chữ thường; ký tự 2 và 3 đều là chữ số hoặc đều là chữ thường
12 2 ký tự đầu tiên đều là chữ thường

Các bước xác thực thêm không được thực hiện.

Để giải quyết lỗi này, hãy đảm bảo rằng |lccn= giá trị chính xác, không có chữ cái, dấu câu hay ký tự khác.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: LCCN.[a]

Kiểm tra giá trị |message-id=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |message-id=

The |message-id= parameter holds the unique identifier associated with a netnews message.[6] The value in |message-id= is checked to make sure that it contains @ between left and right identifiers. |message-id= is also checked to make sure that the first character is not < and the last character is not >. Module:Citation/CS1 adds the uri news: to the value in |message-id=. If the value in |message-id= is wrapped in <...> characters, the link created fails.

Further validation is not performed.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |message-id= value is correct, that it contains @ and is not wrapped in <...> characters.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: message-id.[a]

Kiểm tra giá trị |mr=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |mr=

When Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates contain |mr=, a test is done to see if the mr identifier value looks like a properly defined value. The |mr= identifier is checked to make sure that it contains only digits and that it is no more than seven digits in length. Further validation of the mr identifier is not performed.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |mr= value is correct.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1:MR.[a]

Kiểm tra giá trị |oclc=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |oclc=

The |oclc= parameter is the OCLC identifier. Only a single OCLC identifier is allowed. The identifier must be in one of these forms:

 1. prefix ocm followed by 8 digits
 2. prefix ocn followed by 9 digits
 3. prefix on followed by 10 digits
 4. prefix (OCoLC) followed by a variable number of digits without leading zeros
 5. 1 to 10 digits without prefix

Further validation is not performed.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |oclc= value is correct.

A tip for fixing this error: Editors sometimes place valid ISBN, LCCN, ASIN, or other identifiers in |oclc=.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: OCLC.[a]

Kiểm tra giá trị |ol=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |ol=

Tham số |ol= là mã định danh của Open Library (en). Mã định danh là một hoặc nhiều chữ số, kết thúc chuỗi bằng ký tự A (authors - tác giả), M (books - sách), hay W (works - tác phẩm). Không có xác nhận thêm.

Để giải quyết lỗi này, hãy đảm bảo rằng |ol=giá trị chính xác. Không chứa "OL" trong giá trị.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: OL.[a]

Kiểm tra giá trị |<param>-link=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ
 • Kiểm tra giá trị |<param>-link=
 • Kiểm tra giá trị |<param>=

These link-holding parameters and their matching title-holding parameters are combined to create a working wikilink to a related article.

(Parameters checked for this error may also be of the form |authorlink=, |authorlink1=, |author1-link=, or |author-link1=.)

This error occurs when any of these |<param>-link= parameters contain a wikilink or a URL, or they contain any of the characters not permitted in Wikipedia article titles per WP:TITLESPECIALCHARACTERS (except _ (underscore), used as a replacement for spaces, and #, used as a fragment identifier when linking to article sections). The prohibited characters are: < > [ ] | { }.

The |<param>-link= parameter value should contain only the title of a Wikipedia article or a link to a section of a Wikipedia article. Module:Citation/CS1 checks the |<param>-link= parameter values for wikimarkup and for a URI scheme (http://, https://, the protocol relative scheme //, etc.).

This error can also be caused when there is a |<param>-link= value and the matching |<param>= parameter contains a wikilink.

Để giải quyết lỗi này, do one of the following:

 • Ensure that the |<param>-link= value is the full name of a Wikipedia article (without brackets) or a section of an article, and not a link to an external web site.
 • Make sure that there are no wikilinks in the matching |<param>= parameters.
 • If you want to link to a URL outside of Wikipedia, move the link to |url= or a similar parameter, if one is available in the template you are using.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: parameter link.[a]

Kiểm tra giá trị |pmc=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |pmc=

The |pmc= parameter is the PubMed Central identifier. PMCs are sequential numbers beginning at 1 and counting up. Module:Citation/CS1 checks the PMC identifier to make sure that the value is a number greater than zero and less than 6000000 and that the identifier contains only digits. Further validation is not performed.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |pmc= value is correct, and that there are no letters, punctuation, or other characters. Do not include "PMC" in the value.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: PMC.[a]

Kiểm tra giá trị |pmid=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |pmid=

The |pmid= parameter is the PubMed identifier. PMIDs are checked to ensure that the identifier is a simple number without punctuation or spaces with a value greater than or equal to 1 and less than or equal to 30000000. Further validation is not performed.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |pmid= value is correct. If you find something that looks like a PMID and begins with "PMC", use |pmc= instead of |pmid=.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: PMID.[a]

Kiểm tra giá trị |ssrn=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |ssrn=

The |ssrn= parameter is the Social Science Research Network identifier. SSRNs are checked to ensure that the identifier is a simple number without punctuation or spaces with a value greater than or equal to 100 and less than or equal to 3500000. Further validation is not performed.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |ssrn= value is correct.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: SSRN.[a]

Kiểm tra giá trị |url=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |url=

External links in Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates are made from two parts: the title (|title=, |chapter=, etc.) and the URL (|url=, |archive-url=, |chapter-url=, |lay-summary=, etc.). The |url= parameter and other URL parameters must begin with a supported URI scheme. The URI schemes http://, https:// and the protocol relative scheme // are most commonly used; irc://, ircs://, ftp://, news:, mailto: and gopher:// are also supported.

The URL field is checked to ensure that it contains only Latin characters and does not contain spaces. The URL may be protocol relative (begins with //). If there are no spaces and the URL is not protocol relative, then the scheme must comply with RFC 3986.[7]

Top- and second-level domain names are checked for proper form. Generally, top-level domain names must be two or more letters; second-level domain names must be two or more letters, digits, or hyphens (first and last character must be a letter or digit). Single-letter second-level domains are supported for:

all ccTLDs (the country code is not validated)
the .org TLD
certain letters of the .com TLD (q, x, z)
certain letters of the .net TLD (i, q)

Third- and subsequent-level domain names are not checked. The path portion of the URL is not checked.

Để giải quyết lỗi này, ensure that |url= and other URL parameters contain valid URLs. Online tools are available to internationalize URLs that are written in non-Latin scripts:

“IDN Conversion Tool”. Verisign. 
“IDNA Conversion tool”. IDNA-converter.com. 

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có lỗi URL.[a]

Kiểm tra giá trị |zbl=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Kiểm tra giá trị |zbl=

When Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates contain |zbl=, a test is done to see if the zbl identifier value looks like a properly defined value. The |zbl= identifier is checked to make sure that it has the form: nnnn.nnnnn where n is any digit 0–9. Up to three leading zeros in the first quartet may be omitted. Further validation of the zbl identifier is not performed.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the |zbl= value is correct.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: ZBL.[a]

Cite uses deprecated parameter |<param>[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Cite uses deprecated parameter |<param>

Over time, some parameters have become obsolete or unnecessary. When this happens, the parameters are identified as deprecated. Editors are encouraged to use other parameters that accomplish the same purpose as those that have been deprecated. The CS1|2 deprecated parameters are listed in the following table, along with recommended replacement parameters. Parameter names are case-sensitive. Editors should expect that support for deprecated parameters will be withdrawn.

Deprecated CS1|2 parameters
Deprecated parameter Replace with
|in= |language=

Để giải quyết lỗi này, use a supported parameter.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: deprecated parameters.[a]

|contributor= ignored[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

|contributor= ignored

Only used in book citations, |contributor= identifies the author of a contribution, typically an afterword, forward, introduction, preface, etc., to another (primary) author's work. This error occurs when |contributor= is used in a template that is not {{cite book}} or {{citation}} or is one of these two templates and one of the |work= parameter aliases is set.

Để giải quyết lỗi này, choose a more appropriate CS1 or CS2 template or remove |contributor=.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: contributor.[a]

|contributor= requires |<param>= [sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ
 • |contributor= requires |author=
 • |contributor= requires |contribution=

Only used in book citations, |contributor= identifies the author of a contribution, typically an afterword, forward, introduction, preface, etc., to another (primary) author's work. As such, the primary author is required (|author= or appropriate alias) as is the title of the contribution (|contribution=).

Để giải quyết lỗi này, include the book's primary author in |author1=, or |last1=, |first1=, or |vauthors= and include the contribution title in |contribution=; or remove |contributor=.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: contributor.[a]

Chú thích trống[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Chú thích trống

Một bản mẫu Chú thích kiểu 1 hay Chú thích kiểu 2 bị đánh dấu là "Trống" khi không thể nhận dạng được bất kỳ tham số nào. Ví dụ, chú thích này bị đánh dấu "trống" dù nó vẫn chứa thông tin:

{{chú thích web | http://www.foobar.com | The Foobar Bar}}

Chú thích này trống vì nó không chứa mã định danh của tham số cần thiết (trong trường hợp này là |url=|tựa đề=) để cho {{chú thích web}} biết mà sử dụng thông tin mà chú thích cung cấp.

Chú thích cũng bị đánh dấu là "trống" khi nó có chứa những tham số không thể nhận ra:

{{cite book |titolo=The Foobar Bar |anno=2015}}

Chú thích này trống bởi vì những tham số tiếng Ý |titolo=|anno=không có trong dữ liệu tên tham số của Wikipedia tiếng Việt.

"Chú thích trống" cũng có thể có nghĩa là biên tập viên đã dùng sai bản mẫu cho ý định của mình. Có lẽ biên tập viên đã sử dụng {{Chú thích}} khi đang định sử dụng {{Cần chú thích}} hay {{trích dẫn}}.

Để giải quyết lỗi này, thêm các tham số bị thiếu, dịch các tham số tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, hay thay bản mẫu chú thích CS1|2 bằng bản mẫu thích hợp hơn.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có chú thích trống.[a]

External link in |<param>= [sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

External link in |<param>=

This error occurs when any of the CS1 or CS2 citation title-holding parameters – |title=, |chapter=, |publisher=, |work= or any of its aliases: |journal=, |magazine=, |newspaper=, |periodical= and |website= – hold an external link (URL). External links in these parameters corrupt the citation's metadata and can be the source of a variety of other error messages.

Để giải quyết lỗi này, remove the external link from the identified parameter. Consider placing the external link in a more appropriate parameter:

 • for |chapter=, the URL may belong in |chapter-url=.
 • for other parameters, it may belong in |url=.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: external links.[a]

|firstn= missing |lastn= in Authors/Editors list[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ
 • |firstn= missing |lastn= in Authors list
 • |firstn= missing |lastn= in Editors list

Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates requires a |lastn= parameter for each |firstn= parameter in a citation. Author and editor lists are checked for proper last/first pairing. CS1|2 will emit this error message for the first mismatch it detects. If there are more last/first mismatches in a citation, subsequent mismatches are not detected.

There is no requirement that each |lastn= have a matching |firstn=.

The error message uses a sort of shorthand: |lastn= can refer to any of the legitimate |author= aliases in the authors list. Similarly, |lastn= refers to any of the |editor-last= aliases in the editors list.

Để giải quyết lỗi này, ensure that each |firstn= has a corresponding |lastn=.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: missing author or editor.[a]

|format= requires |url= [sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ
 • |format= requires |url= (thông báo lỗi được mặc định ẩn)
 • |...-format= requires |...-url= (thông báo lỗi được mặc định ẩn)

These errors occur when Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates use |format= or |...-format= without also providing a corresponding URL for |url= or |...-url=, respectively. The |format= and |...-format= parameters are used to specify the file format of a web resource (e.g. PDF, DOC, XLS, etc.). In some cases an editor may have intended to use |type= to specify a kind of document (e.g. hard cover, paperback, pamphlet, etc.) The |format= and |...-format= value is always displayed.

The list of |...-format= parameters is:

|archive-format=, |chapter-format=, |conference-format=, |contribution-format=, |event-format=, |lay-format=, |section-format=, |transcript-format=

As of 29 November 2014, |chapter-format= is a new parameter. Citations that relied on the old, somewhat odd use of |url= and |format= may need adjustment.

Để giải quyết lỗi này, remove |format= or |chapter-format=; define |url= or |chapter-url=; or change |format= to |type= (or to |chapter-format= if |chapter-url= is used without |url=.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có chú thích có định dạng mà không có URL.[a]

Invalid <param>=<value>[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Invalid |<param>=<value>

Để hoạt động đúng, một số tham số được giới hạn trong một tập hợp giá trị nhất định. Thông báo lỗi này xuất hiện khi một tham số đã không được gán một giá trị trong tập hợp giá trị của nó.

Các tham số có giá trị giới hạn
tham số giá trị được chấp nhận chú thích
|dead-url= no, true, y, yes, unfit, usurped
|df= dmy, dmy-all, mdy, mdy-all, ymd, ymd-all tham số không hoạt động ở vi.wiki
|ignore-isbn-error= true, y, yes
|last-author-amp=
|mode= cs1, cs2
|name-list-format= vanc
|nopp= true, y, yes
|no-tracking=
|registration=
|subscription=
|url-access= subscription, registration, limited
|bibcode-access= free
|doi-access=
|hdl-access=
|jstor-access=
|ol-access=
|osti-access=

Để giải quyết lỗi này, hãy sử dụng một giá trị thích hợp

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: giá trị tham số không hợp lệ.[a]

Missing |lastn= in Authors/Editors list[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ
 • Missing |lastn= in Authors list
 • Missing |lastn= in Editors list

So that all authors and editors are listed in a rendered citation, Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates requires n in |lastn= (and its aliases) to increment by 1 for each author or editor. This error message is emitted when there is a 'hole' in the numbering (an author list made up of |author1= and |author3= but without |author2= for example).

The test will not detect a 'hole' that is larger than 1. It is presumed that when |authorn= and |authorn+1= are both not present, then the test has reached the end of the list.

The error message uses a sort of shorthand: |lastn= can refer to any of the legitimate |author= aliases in the authors list. Similarly, |lastn= refers to any of the |editor-last= aliases in the editors list.

Để giải quyết lỗi này, ensure that the numbering of the |lastn= parameters increments properly.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: missing author or editor.[a]

|tựa đề= trống hay bị thiếu[sửa | sửa mã nguồn]

There are two slightly different error conditions that can arise when CS1 citations lack appropriate titles. In each case, CS1 reports this error message. The necessary resolution may vary depending on the cause of the error. The error message links to the appropriate description below.

Bare URL without a title[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

|<param>= missing title

All Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates report this error when one of the URL-containing parameters cannot be paired with an associated title. This error may also occur when |title= cannot be linked with |url= because the citation also contains a conflicting |title-link= parameter.

URL-containing parameters and associated title parameters
URL parameters Title parameters
|archive-url= |title=
|chapter-url= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|conference-url= |conference=
|contribution-url= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|transcript-url= |transcript=
|url= |title=

A unique case exists: if |pmc= has a value and |url= is omitted or empty, then |title= is linked with the same URL as the PMC.

Because URLs are ugly and generally uninformative, it is expected that editors should provide a meaningful title for each URL. In most cases this can be accomplished by using the |title= parameter.

Để giải quyết lỗi này, provide an appropriate title for the URL-containing parameter. In the case where |url= and |title-link= are contending for |title= you must choose which one to keep. Consider moving |url= or |title-link= to a more suitable parameter.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có URL không tên trong chú thích.[a]

Chú thích không có tựa đề[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ
 • |tựa đề= trống hay bị thiếu
 • Missing or empty |series=

This error occurs for Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates when all of |title=, |trans-title=, and |script-title= are omitted or left blank. At least one of these title parameters must be provided for each citation.

{{cite episode}} will show this error if |series= is omitted or left blank (even if a |title= is provided).

Sometimes this error occurs because an editor has used a CS1|2 citation as a shortened footnote when {{sfn}} or one of the {{harv}} family of templates would have been more appropriate. This error also occurs when an editor used {{citation}} but intended to use {{citation needed}}.

Để giải quyết lỗi này, provide a value for |title=, |trans-title=, and/or |script-title= or replace the CS1|2 template with a more appropriate template. If you are listing a periodical or an issue of a periodical in a bibliography rather than within <ref>...</ref> tags, {{List journal}} may be more appropriate.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có chú thích thiếu tựa đề.[a]

|url= trống hay bị thiếu[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

|url= trống hay bị thiếu (thông báo lỗi được mặc định ẩn)

This error message is reported by {{cite web}}, {{cite podcast}}, and {{cite mailing list}} when the template parameters |url= and |archive-url= are both missing, blank or not properly entered. Note that |website= or |work= is the name of the site, not the URL.

Để giải quyết lỗi này, provide a value for |url= or use a more appropriate template such as {{cite book}}, {{cite journal}} or other Chú thích kiểu 1 or Chú thích kiểu 2 template.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có chú thích Web thiếu URL.[a]

More than one of |<param1>=, |<param2>=, and |<param3>= specified[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

More than one of |<param1>=, |<param2>=, and |<param3>= specified

This error occurs when a Chú thích kiểu 1 or Chú thích kiểu 2 template includes more than one parameter that maps to the same meaning. For example, |author=, |last=, and |last1= are all synonyms of each other, so no more than one of these parameters should ever be used in a single template.

Để giải quyết lỗi này, remove or modify the redundant parameter(s).

 • More than one of author-name-list parameters specified
 • More than one of editor-name-list parameters specified

This error occurs when a CS1 or CS2 template uses more than one type of author or editor name-list style. There are three kinds of incompatible author-name-list styles:

|authorn= and |lastn= / |firstn= (and their various aliases), |vauthors=, and |authors=

and similarly, three editor-name-list styles:

|editorn= and |editor-lastn= / |editor-firstn= (and their various aliases), |veditors=, and |editors=

Để giải quyết lỗi này, choose one name-list-style. Use the chosen style for both of the author and editor name-lists.

Pages with these errors are automatically placed in Thể loại:Trang có tham số chú thích dư.[a]

Đã bỏ qua văn bản “xxx”[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Đã bỏ qua văn bản “xxx”

Unlike many Wikipedia templates, the Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates do not use unnamed or positional parameters. When a citation contains text between vertical bars and that text does not contain an equal sign (=), CS1|2 ignores the text and reports the error. This is true even when the text is the name of a valid parameter.

This error can also be caused by vertical bars that are part of URLs or titles. When vertical bars occur in URLs, replace each vertical bar with %7c. When vertical bars occur in parameter values that are not URLs, replace each vertical bar with &#124; or {{!}}.

Để giải quyết lỗi này, remove the extraneous text, add '=', add an appropriate parameter name from the template you're using to complete the parameter, or properly encode vertical bars in URLs and titles.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có tham số chú thích không tên.[a]

|trans-<param>= requires |<param>= [sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ
 • |trans-title= requires |title=
 • |trans-chapter= requires |chapter=

Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates report this error when the citation has an English translation of the title in |trans-title= or chapter title in |trans-chapter= but does not have the original-language title in |title= or original-language chapter title in |chapter=.

Để giải quyết lỗi này, provide the original language title for |title= or chapter title for |title=. Consider adding |language= if not already part of the citation.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có chú thích thiếu tên nguyên ngữ.[a]

Đã bỏ qua tham số không rõ |xxxx= [sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ
 • Đã bỏ qua tham số không rõ |xxxx=
 • Đã bỏ qua tham số không rõ |xxxx= (|yyyy= suggested)

Chú thích kiểu 1 and Chú thích kiểu 2 templates report this error when the name portion of a parameter's |name=value pair is not recognized as a valid name. Typically, this is caused by spelling or capitalization errors.

With the old-style citation templates, it was possible to include information within the template that was simply ignored as unrecognized parameters. The Lua-based CS1|2 engine does not ignore unrecognized parameters. The purpose of the citation is to properly identify the source; not act as a repository of notes and ancillary information.

CS1|2 template parameters are lower case. CS1|2 will report this error when the parameter's name contains uppercase letters (Xxxx, xxXx, XXXX) but the parameter's name is defined as lowercase (xxxx). The identifier parameters, like |isbn=, |pmc=, |doi=, etc., can be either lower case or upper case, but not of mixed case (|isbn= or |ISBN= but not |Isbn=). For common parameter misspellings, like |pubisher= instead of |publisher=, CS1|2 will suggest a valid parameter name.

Để giải quyết lỗi này, replace the erroneous parameter name with a correct one, possibly using the suggested name. Ensure that the parameter's name is correctly spelled and that there are no characters except spaces between the parameter's name and the leading vertical bar (|) or trailing equals sign (=). A list of valid parameters can be found by consulting Help:Citation Style 1 or visiting the description page of the specific template being used, such as {{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, etc. Consider moving information associated with the unknown parameter into an appropriate parameter or to a section of the article's talk page for preservation.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có tham số chú thích không rõ.[a]

Unsupported parameter(s) in cite arXiv[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Unsupported parameter(s) in cite arXiv

{{cite arxiv}} uses a limited subset of the common Chú thích kiểu 1 parameters. This error message is emitted when parameters not in the {{cite arxiv}} subset occur in a {{cite arxiv}} template.

Để giải quyết lỗi này, remove the unsupported parameters. See Template:Cite arxiv for the complete list of supported parameters.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: arXiv.[a]

Tựa đề URL chứa liên kết wiki[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Tựa đề URL chứa liên kết wiki

External links in a rendered citation are a combination of url-holding parameters, |url=, |chapter-url=, etc., with title-holding parameters, |title=, |chapter=, etc. Title-holding parameters may be wikilinked to another Wikipedia article but not when there is a matching url-holding parameter in the citation. When this condition occurs, the wikilink is suppressed, the wiki markup ignored, and the rendered citation links to the external site.

Some templates will also cause this error if they are part of a title-holding parameter. The error occurs when the template produces wikilinked content. For example, {{lang}} templates output a wikilinked category. Templates in url-holding parameters may also corrupt the citation's COinS metadata. As a general rule, avoid using templates in title-holding parameters unless you know that the template's effects are entirely visual ({{!}} and the like).

This type of error may also occur in identifier-based templates ({{cite doi}}, etc.). When this happens, the error message is shown in the article but the error is actually located in the identifier-based citation template.

Để giải quyết lỗi này, remove wikilinks from title-holding parameters that are intended to be externally linked or remove the external URL, which will allow the internal wikilinks to work as expected. If wikilink-producing templates are important to the citation, move them out of the CS1 template but leave them inside the citation's <ref>...</ref> tags. Some of the functionality provided by templates may also be available through CS1 parameters.

To resolve errors in identifier-based citation templates, the template must be edited to correct the error. Exercise caution when editing these templates because identifier-based citation templates are often used in multiple articles.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Trang có tựa đề URL chứa liên kết wiki trong chú thích.[a]

Lỗi văn phong Vancouver[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

Lỗi văn phong Vancouver

This error is reported for citations that use |name-list-format=vanc. Vancouver style restricts author or editor names to the Latin alphabet. For the purposes of this test, Module:Citation/CS1 defines the Latin alphabet as the letters defined in the Unicode Latin character sets:

C0 Controls and Basic Latin[8] (0041–005A, 0061–007A)
C1 Controls and Latin-1 Supplement[9] (00C0–00D6, 00D8–00F6, 00F8–00FF)
Latin Extended-A[10] (0100–017F)
Latin Extended-B[11] (0180–01BF, 01C4–024F)

This error is also reported when a corporate or institutional author is listed in |vauthors= without proper delimiters. Corporate authors should be listed this way:

|vauthors=First Surname FM, Surname AB, ((Corporate or institutional Author)), Lastsurname XY

This error is also reported when more than two initials are used: in case of more than two initials, list only the first two.

While normally correct, sometimes the names listed on a PMID page contain errors when the author surname has a lowercase nobiliary particle. For example, PMID 17726700 lists Magnus von Knebel Doeberitz as Doeberitz Mv which is not correct. This author's name should be listed as |vauthors=von Knebel Doeberitz M.[12]

Certain punctuation will be flagged as an error. For example, Unicode U+2019, right single quotation mark, causes an error because it is not a member of the Latin character sets identified above: |vauthors=Vant Veer M. Replace this character with the straight (or typewriter) apostrophe: |vauthors=Van't Veer M.

Để giải quyết lỗi này, Romanize author and editor names.[13] Romanizing can result in two-letter initials, for example, the Greek letter 'Θ' Romanizes to 'Th'.[14] When author names have this kind of initial, Module:Citation/CS1 can't know if this kind of initial is a typo or a legitimate Romanized character so it will emit the Vancouver error. To suppress the error after determining that the two-character initial is correct and not a typo, treat the name as if it were a corporate name by wrapping it in doubled parentheses: |vauthors=..., Tatarinov IuS, ...|vauthors=..., ((Tatarinov IuS)), ...

Similarly, Chinese hyphenated given names may appear in PubMed listings. For example: 'Wang Hsien-yu' may be listed on PubMed as 'Wang Hy' which will result in a Vancouver error. When this occurs, and upon verification that such names are correct, wrap them in doubled parentheses.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: văn phong Vancouver.[a]

<char> character in |<param>= at position n[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

<char> character in |<param>= at position n

This error is reported for citations with parameter values that contain invisible or non-printable characters known as control characters; the error includes the position at which the character can be found. Module:Citation/CS1 detects parameter values that contain any of these characters:

replacement character, U+FFFD
hair space, U+200A
zero width space, U+200B
zero width joiner, U+200D (January 2018 note: text in Sinhalese reports this error due to a bug; a fix will be deployed in the first quarter of 2018)
soft hyphen, U+00AD
horizontal tab, U+0009 (HT)
line feed, U+0010 (LF)
carriage return, U+0013 (CR)
delete character, U+007F (DEL)
C0 control, U+0000–U+001F (NULL–US)
C1 control, U+0080–U+009F (XXX–APC)

To resolve invisible-character errors, remove or replace the identified character. Because these characters are mostly invisible, the error message identifies the character's position in the parameter value counted from the left. Space characters between the assignment operator (the '=' sign) and the parameter value are not counted.

<name> stripmarker in |<param>= at position n

Stripmarkers are special sequences of characters that MediaWiki inserts as a place-holder for certain xml-like tags. These tags include <gallery>...</gallery>, <math>...</math>, <nowiki>...</nowiki>, <pre>...</pre>, and <ref>...</ref>. The stripmarkers are replaced with content before the final page rendering. The module ignores math and nowiki stripmarkers.

To resolve stripmarker errors, remove or replace the identified tag. The error message identifies the stripmarker's position in the parameter value counted from the left. Space characters between the assignment operator (the '=' sign) and the parameter value are not counted.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: invisible characters.[a]

|<param>-truy cập= cần |<param>=[sửa | sửa mã nguồn]

Information icon.svg Bàn giúp đỡ

|<param>-access= cần |<param>=

Lỗi xuất hiện khi tham số khai báo liên kết đã được nhập nhưng tham số bắt buộc tương ứng lại bị bỏ trống. Tham số có thể là một trong

tham số yêu cầu tham số truy cập
tham số đã nhập tham số bắt buộc còn thiếu
|url-access= |url=
|bibcode-access= |bibcode=
|doi-access= |doi=
|hdl-access= |hdl=
|jstor-access= |jsor=
|ol-access= |ol=
|osti-access= |osti=

Để giải quyết lỗi này, cung cấp giá trị cho tham số yêu cầu hoặc xóa tham số xx-truy cập.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Category:CS1 errors: param-access.[a]

Notes[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y aa ab ac ad ae ag ah ai ak al am an ao ap aq Pages in the Book talk, Category talk, Draft, Draft talk, Education Program talk, File talk, Help talk, MediaWiki talk, Module talk, Portal talk, Talk, Template talk, TimedText talk, User, User talk, and Wikipedia talk namespaces are not included in the error tracking categories.
 2. ^ Chú thích này hiện chưa sử dụng Mô đun, nhưng lỗi này cũng tương tự ở các chú thích sử dụng mô đun
 3. ^ ngày tháng viết bằng tiếng Anh vẫn được chấp nhận tại Wikipedia tiếng Việt, những ngôn ngữ khác không được chấp nhận

References[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a ă “archive.org website”. 
 2. ^ a ă “webcitation.org website”. 
 3. ^ “Understanding the arXiv identifier”. Cornell University Library. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2014. 
 4. ^ “1.2.3 - Bibliographic Identifiers”. The SAO/NASA Astrophysics Data System. 
 5. ^ “The LCCN Namespace”. Network Development and MARC Standards Office. Library of Congress. Tháng 11 năm 2003. 
 6. ^ “Netnews Article Format”. Internet Engineering Task Force. Tháng 11 năm 2009. 3.1.3. RFC 5536. 
 7. ^ “Scheme”. Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. Internet Engineering Task Force. Tháng 1 năm 2005. RFC 3986. 
 8. ^ “C0 Controls and Basic Latin” (PDF). Unicode. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2015. 
 9. ^ “C1 Controls and Latin-1 Supplement” (PDF). Unicode. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2015. 
 10. ^ “Latin Extended-A” (PDF). Unicode. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2015. 
 11. ^ “Latin Extended-B” (PDF). Unicode. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2015. 
 12. ^ “Other surname rules”. National Center for Biotechnology Information. 
 13. ^ Patrias K (2007). “Names in non-roman alphabets or character-based languages”. Trong Wendling D. Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [Internet]. (ấn bản 2). Bethesda: National Library of Medicine. 
 14. ^ “Greek” (PDF). Library of Congress. 

Bản mẫu:Wikipedia referencing