Bản mẫu:Chú thích tạp chí

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Chú thích tạp chí là một định dạng sử dụng khi trích dẫn các tạp chí, bài báo khoa học. Có thể sử dụng tiêu bản này vào cuối các bài viết hoặc trích dẫn tại nơi cần chú thích trong kí hiệu <ref>.

Cách sử dụng

Các thông số cần có, theo hàng ngang

{{cite journal |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |month= |title= |trans_title= |journal= |volume= |issue= |pages= |id= |url= |accessdate=2019-07-19 |quote= }}

Các thông số cần có, theo định dạng dọc

{{cite journal |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |month= |title= |journal= |volume= |issue= |pages= |id= |url= |accessdate= |quote= }}

Tất cả thông số, theo định dạng ngang

{{cite journal |last= |first= |author= |authorlink= |coauthors= |date= |year= |month= |day= |title= |trans_title= |journal= |volume= |series= |issue= |page= |pages= |publisher= |location= |issn= |pmid= |pmc= |doi= |bibcode= |oclc= |id= |url= |language= |format= |accessdate= |laysummary= |laysource= |laydate= |quote=}}

Tất cả thông số, theo định dạng dọc
Sử dụng lastname, firstname Sử dụng (firstname lastname)
{{Chú thích tạp chí
| last    = 
| first    = 
| authorlink = 
| coauthors  = 
| date    = 
| year    = 
| month    = 
| day     = 
| title    = 
| trans_title =
| journal   = 
| volume   = 
| issue    = 
| series   =
| pages    = 
| publisher  = 
| location  = 
| issn    = 
| pmid    = 
| pmc     = 
| doi     = 
| bibcode   = 
| oclc    = 
| id     = 
| url     = 
| language  = 
| format   = 
| accessdate = 
| archiveurl = 
| archivedate = 
| laysummary = 
| laysource  = 
| laydate   = 
| quote    =
}}
{{Chú thích tạp chí
| author   =
| date    =
| year    =
| month    =
| day     =
| title    =
| trans_title =
| journal   =
| volume   =
| issue    =
| pages    =
| publisher  =
| location  =
| issn    =
| pmid    =
| pmc     =
| doi     =
| bibcode   =
| oclc    =
| id     =
| url     =
| language  =
| format   =
| accessdate =
| laysummary =
| laysource  =
| laydate   =
| quote    =
}}
Kết quả (theo lastname, firstname)

last, first; Đồng tác giả (ngày). [url “tên bài báo” [trans_title]] Kiểm tra giao thức |url= (trợ giúp) (định dạng). tạp chí. Loạt (bằng tiếng ngôn ngữ) (nơi xuất bản: nhà xuất bản). quyển (số phát hành): số trang. Bibcode:bibcode. ISSN issn Kiểm tra giá trị |issn= (trợ giúp). OCLC oclc. PMC pmc Kiểm tra giá trị |pmc= (trợ giúp). PMID pmid Kiểm tra giá trị |pmid= (trợ giúp). doi:doi Kiểm tra giá trị |doi= (trợ giúp). id. Truy cập ngày truy cập. [laysummary Tóm lược dễ hiểu] Kiểm tra giao thức |url= (trợ giúp)laysource (laydate). trích dẫn  Đã bỏ qua tham số không rõ |day= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |year=, |laydate=, |date=, |accessdate= (trợ giúp)


Kết quả (theo author)

Tác giả (ngày). [url “Tựa” [trans_title]] Kiểm tra giao thức |url= (trợ giúp) (định dạng). tạp chí (bằng tiếng ngôn ngữ) (nơi xuất bản: nhà xuất bản). quyển (issue): số trang. Bibcode:bibcode. ISSN issn Kiểm tra giá trị |issn= (trợ giúp). OCLC oclc. PMC pmc Kiểm tra giá trị |pmc= (trợ giúp). PMID pmid Kiểm tra giá trị |pmid= (trợ giúp). doi:doi Kiểm tra giá trị |doi= (trợ giúp). id. Truy cập ngày truy cập. [laysummary Tóm lược dễ hiểu] Kiểm tra giao thức |url= (trợ giúp)laysource (laydate). trích dẫn  Đã bỏ qua tham số không rõ |day= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |year=, |laydate=, |date=, |accessdate= (trợ giúp)

Xem thêm

{{Chú thích sách}}

TemplateData

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Chú thích tạp chí

This template formats a citation to an article in a magazine or journal, using the provided source information (e.g. journal name, author, title, issue, URL) and various formatting options.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này gợi ý định dạng các tham số ở dạng nội tuyến.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Last namelast author author1 authors last1

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Dòngkhuyến khích
First namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Dòngkhuyến khích
Author linkauthor-link authorlink

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Trangtùy chọn
Last name 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'.

Dòngtùy chọn
First name 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 2author-link2 author2-link authorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second author.

Trangtùy chọn
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

Dòngtùy chọn
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 3author-link3 author3-link authorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Trangtùy chọn
Last name 4last4 author4

The surname of the forth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

Dòngtùy chọn
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the forth author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 4author-link4 author4-link authorlink4

Title of existing Wikipedia article about the forth author.

Trangtùy chọn
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

Dòngtùy chọn
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 5author-link5 author5-link authorlink5

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Trangtùy chọn
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

Dòngtùy chọn
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 6author-link6 author6-link authorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Trangtùy chọn
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

Dòngtùy chọn
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 7author-link7 author7-link authorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Trangtùy chọn
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

Dòngtùy chọn
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 8author-link8 author8-link authorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Trangtùy chọn
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Dòngtùy chọn
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 9author-link9 author9-link authorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Trangtùy chọn
Display authorsdisplayauthors display-authors

number of authors to display before 'et al.' is used;

Sốtùy chọn
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗitùy chọn
Last author ampersandlast-author-amp lastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Luận lýtùy chọn
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32;

Mặc định
;
Dòngtùy chọn
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32;

Mặc định
,
Dòngtùy chọn
Vancouver style authorsvauthors

comma-separated list of author names in Vancouver style; enclose corporate or institutional author names in doubled parentheses

Không rõtùy chọn
Source datedate

Date of the source; do not wikilink. As listed in the publication

Ví dụ
Summer 2017
Ngày thángkhuyến khích
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; recommended only when date parameter format is YYYY-MM-DD and a CITEREF disambiguator is needed

Sốtùy chọn
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

Sốtùy chọn
Editor last nameeditor-last editor1-last

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor'

Dòngtùy chọn
Editor first nameeditor-first editor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

Dòngtùy chọn
Editor linkeditor-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link'

Trangtùy chọn
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 2editor2-link editor2link editorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 3editor3-link editor3link editorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 4editor4-link editor4link editorlink4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 5editor5-link editor5link editorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 6editor6-link editor6link editorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 7editor7-link editor7link editorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 8editor8-link editor8link editorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 9editor9-link editor9link editorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

Trangtùy chọn
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Nội dungtùy chọn
Titletitle

The title of the article; can be wikilinked to an existing Wikipedia article or url may be used to add an external link, but not both. Displays in quotes.

Nội dungbắt buộc
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Dòngtùy chọn
Translated titletrans-title trans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Nội dungtùy chọn
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the &nbsp;protocol relative scheme "//..."

Ví dụ
https://www.nytimes.com/...
Dòngkhuyến khích
Dead URLdead-url deadurl

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

Dòngtùy chọn
Formatformat

Format of the work referred to by 'url' ('url' is required when using 'format'); examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Nội dungtùy chọn
Departmentdepartment

Department within the periodical

Chuỗitùy chọn
Journaljournal

Name of the source journal; may be wikilinked; displays in italics; alias of 'work'

Nội dungbắt buộc
Chapterchapter

The chapter heading of the source

Chuỗitùy chọn
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Nội dungtùy chọn
Seriesseries version

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal; alias of 'version'

Nội dungtùy chọn
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Nội dungtùy chọn
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.'

Dòngtùy chọn
Location of publicationlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

Chuỗitùy chọn
Publisherpublisher

Name of the publisher; displays after title

Nội dungtùy chọn
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Nội dungtùy chọn
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Ngày thángtùy chọn
Volumevolume

For one publication published in several volumes

Dòngkhuyến khích
Issueissue

Issue identifier when the source is part of a series that is published periodically

Dòngtùy chọn
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

Dòngtùy chọn
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

Dòngkhuyến khích
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Dòngtùy chọn
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Dòngtùy chọn
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Dòngtùy chọn
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Dòngtùy chọn
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Dòngtùy chọn
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Dòngtùy chọn
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

Dòngtùy chọn
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

Dòngtùy chọn
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Chuỗitùy chọn
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

Ngày thángtùy chọn
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Dòngtùy chọn
ISSNissn

International Standard Serial Number (print); 8 characters; usually split into two groups of four using a hyphen

Dòngtùy chọn
eISSNeissn

International Standard Serial Number (online); 8 characters; usually split into two groups of four using a hyphen

Dòngtùy chọn
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Dòngtùy chọn
JSTORjstor

JSTOR identifier

Dòngtùy chọn
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Dòngtùy chọn
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Dòngtùy chọn
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Sốtùy chọn
OLol

Open Library identifier

Dòngtùy chọn
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Dòngtùy chọn
PMCpmc

PubMed Center article number

Sốtùy chọn
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Dòngtùy chọn
RFCrfc

Request for Comments number

Sốtùy chọn
SSRNssrn

Social Science Research Network

Dòngtùy chọn
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Dòngtùy chọn
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Dòngtùy chọn
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

Chuỗitùy chọn
Archive URLarchive-url archiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

Dòngtùy chọn
Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Ngày thángtùy chọn
URL access dateaccess-date accessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Ngày thángtùy chọn
Registrationregistration

If the reference requires registration, type 'yes' to notify the reader.

Chuỗitùy chọn
Subscriptionsubscription

If the reference requires a subscription, type 'yes' to notify the reader.

Chuỗitùy chọn
Lay URLlay-url layurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

Dòngtùy chọn
Lay sourcelay-source laysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Chuỗitùy chọn
Lay datelay-date laydate

Date of the summary; displays in parentheses

Ngày thángtùy chọn
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Nội dungtùy chọn
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

Mặc định
.
Dòngtùy chọn
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

Dòngtùy chọn
Separatorseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as &#32; to suppress use reserved keyword 'none'

Mặc định
.
Dòngtùy chọn
Content deliverer (i.e. Database)via

Provider of the article (not the publisher), usually an aggregator of journal articles or a repository

Ví dụ
JSTOR, Project MUSE, Elsevier Science Direct
Chuỗikhuyến khích
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

Chuỗitùy chọn
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

Chuỗitùy chọn
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

Chuỗitùy chọn
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

Chuỗitùy chọn
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

Chuỗitùy chọn
HDL access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

Chuỗitùy chọn