Trang mô đun bị khóa vĩnh viễn

Mô đun:Citation/CS1/Whitelist

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Trang này chứa danh sách tất cả các đối số hiện được chấp nhận bởi Mô đun:Citation/CS1, mặc dù một chú thích nào đó sẽ không định rõ tất cả mọi đối số này.

Nội dung mô đun này được tự động tạo ra bằng cách "chạy" kịch bản Mô đun:Citation/CS1/Arguments. Xin đừng sửa đổi trang này thủ công. Khi nào Mô đun:Citation/CS1 mới hỗ trợ thêm đối số, nội dung mô đun này cần được thay thế bằng kết quả chạy kịch bản Mô đun:Citation/CS1/Arguments lần nữa. Xem hướng dẫn tại mô đun đó.

--[[--------------------------< P A R A M E T E R S  N O T  S U P P O R T E D >------------------------------

This is a list of parameters that once were but now are no longer supported:

	['albumlink'] = nil,			-- unique alias of titlelink used by old cite AV media notes
	['albumtype'] = nil,			-- controled inappropriate functionality in the old cite AV media notes
	['artist'] = nil,				-- unique alias of others used by old cite AV media notes
	['authors#'] = nil,				-- no need for multiple lists of author names
	['cointerviewers'] = nil,		-- unique alias of others used by old cite interview
	['day'] = nil,					-- deprecated in {{citation/core}} and somehow undeprecated in Module:Citation/CS1 and now finally removed
	['director'] = nil,				-- unique alias of author used by old cite DVD-notes
	['DoiBroken'] = nil,			-- not used, non-standard captialization
	['editors#'] = nil,				-- no need for multiple lists of editor names
	['Embargo'] = nil,				-- not used, non-standard capitalization
	['notestitle'] = nil,			-- unique alias of chapter used by old cite AV media notes
	['PPPrefix'] = nil,				-- not used, non-standard capitalization
	['publisherid'] = nil,			-- unique alias of id used by old cite AV media notes and old cite DVD-notes
	['titleyear'] = nil,			-- unique alias of origyear used by old cite DVD-notes

]]

--[[--------------------------< S U P P O R T E D  P A R A M E T E R S >--------------------------------------

Because a steady-state signal conveys no useful information, whitelist.basic_arguments[] list items can have three values:
	true - these parameters are valid and supported parameters
	false - these parameters are deprecated but still supported
	nil - these parameters are no longer supported (when setting a parameter to nil, leave a comment stating the reasons for invalidating the parameter)
	
]]

local whitelist = {}

local basic_arguments = {
	['accessdate'] = true,
	['access-date'] = true,
	['agency'] = true,
	['airdate'] = true,
	['air-date'] = true,
	['archivedate'] = true,
	['archive-date'] = true,
	['archive-format'] = true,
	['archiveurl'] = true,
	['archive-url'] = true,
	['article'] = true,
	['arxiv'] = true,
	['ARXIV'] = true,
	['asin'] = true,
	['ASIN'] = true,
	['asin-tld'] = true,
	['ASIN-TLD'] = true,
	['at'] = true,
	['author'] = true,
	['Author'] = false,						-- deprecated; non-standard capitalization
	['author-first'] = true,
	['authorformat'] = false,				-- deprecated; primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['author-format'] = false,				-- deprecated; primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['author-last'] = true,
	['authorlink'] = true,
	['author-link'] = true,
	['authormask'] = true,
	['author-mask'] = true,
	['author-name-separator'] = false,		-- deprecated; primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['authors'] = true,
	['author-separator'] = false,			-- deprecated; primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['ấn bản'] = true,
	['bách khoa thư'] = true,
	['bách khoa toàn thư'] = true,
	['bản sao'] = true,
	['bản thứ'] = true,
	['báo'] = true,
	['began'] = false,															-- deprecated because module handles date ranges; cite episode and cite series
	['bibcode'] = true,
	['BIBCODE'] = true,
	['bỏ qua lỗi ISBN'] = true,
	['booktitle'] = true,
	['book-title'] = true,
	['callsign']=true,				-- cite interview
	['call-sign']=true,				-- cite interview
	['cartography'] = true,
	['các biên tập viên'] = true,
	['các tác giả'] = true,
	['các trang'] = true,
	['chapter'] = true,
	['chapter-format'] = true,
	['chapterlink'] = false,		-- deprecated
	['chapter-link'] = false,		-- deprecated
	['chapterurl'] = true,
	['chapter-url'] = true,
	['chú thích thì giờ'] = true,
	['chú thích thời gian'] = true,
	['chương'] = true,
	['city'] = true,				-- cite interview, cite episode, cite serial
	['class'] = true,				-- cite arxiv and arxiv identifiers
    ['collaboration'] = true,
    ['cộng tác'] = true,
	['coauthor'] = false,			-- deprecated
	['coauthors'] = false,			-- deprecated
	['conference'] = true,
	['conference-format'] = true,
	['conferenceurl'] = true,
	['conference-url'] = true,
	['contribution'] = true,
	['contribution-format'] = true,
	['contributionurl'] = true,
	['contribution-url'] = true,
	['credits'] = true,				-- cite episode, cite serial
	['công trình'] = true,
	['cuốn'] = true,
	['date'] = true,
	['deadurl'] = true,
	['dead-url'] = true,
	['degree'] = true,
	['department'] = true,
	['dịch chương'] = true,
	['dịch tên bài'] = true,
	['dịch tiêu đề'] = true,
	['dịch tựa đề'] = true,
	['dictionary'] = true,
	['displayauthors'] = true,
	['display-authors'] = true,
	['displayeditors'] = true,
	['display-editors'] = true,
	['docket'] = true,
	['doi'] = true,
	['DOI'] = true,
	['DOI hỏng'] = true,
	['DOI hư'] = true,
	['doi-broken'] = true,
	['doi_brokendate'] = true,
	['doi-broken-date'] = true,
	['doi_inactivedate'] = true,
	['doi-inactive-date'] = true,
	['đài'] = true,
	['đăng kí'] = true,
	['đăng ký'] = true,
	['đăng nhập'] = true,
	['địa chỉ'] = true,
	['địa chỉ hỏng'] = true,
	['địa chỉ hội nghị'] = true,
	['địa chỉ hư'] = true,
	['địa điểm'] = true,
	['định dạng'] = true,
	['định dạng biên tập'] = true,
	['định dạng biên tập viên'] = true,
	['định dạng tác giả'] = true,
	['đồng tác giả'] = true,
	['đợt'] = true,
	['edition'] = true,
	['editor'] = true,
	['Editor'] = false,						-- deprecated; non-standard capitalization
	['editor-first'] = true,
	['editorformat'] = false,				-- deprecated; primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['editor-format'] = false,				-- deprecated; primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['EditorGiven'] = false,				-- deprecated; non-standard capitalization
	['editor-given'] = true,
	['editor-last'] = true,
	['editorlink'] = true,
	['editor-link'] = true,
	['editormask'] = true,
	['editor-mask'] = true,
	['editor-name-separator'] = false,		-- deprecated; primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['editors'] = true,
	['editor-separator'] = false,			-- deprecated; primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['EditorSurname'] = false,				-- deprecated; non-standard capitalization
	['editor-surname'] = true,
	['embargo'] = true,
	['encyclopaedia'] = true,
	['encyclopedia'] = true,
	['ended'] = false,															-- deprecated because module handles date ranges; cite episode and cite series
	['entry'] = true,
	['episode'] = true,															-- cite serial only TODO: make available to cite episode?
	['episodelink'] = true,														-- cite episode and cite serial
	['episode-link'] = true,													-- cite episode and cite serial
	['eprint'] = true,															-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['event'] = true,
	['event-format'] = true,
	['eventurl'] = true,
	['event-url'] = true,
	['first'] = true,
	['format'] = true,
	['given'] = true,
	['host'] = true,
	['hãng thông tấn'] = true,
	['hãng tin tức'] = true,
	['họ'] = true,
	['họ biên tập'] = true,
	['họ biên tập viên'] = true,
	['hội nghị'] = true,
	['id'] = true,
	['ID'] = true,
	['ignoreisbnerror'] = true,
	['ignore-isbn-error'] = true,
	['in'] = true,
	['inset'] = true,
	['institution'] = true,
	['interviewer'] = true,				--cite interview
	['interviewers'] = true,			--cite interview
	['isbn'] = true,
	['ISBN'] = true,
	['isbn13'] = true,
	['ISBN13'] = true,
	['ismn'] = true,
	['ISMN'] = true,
	['issn'] = true,
	['ISSN'] = true,
	['issue'] = true,
	['jfm'] = true,
	['JFM'] = true,
	['journal'] = true,
	['jstor'] = true,
	['JSTOR'] = true,
	['kênh'] = true,
	['không trang'] = true,
	['kiểu'] = true,
	['language'] = true,
	['last'] = true,
	['lastauthoramp'] = true,
	['last-author-amp'] = true,
	['laydate'] = true,
	['lay-date'] = true,
	['laysource'] = true,
	['lay-source'] = true,
	['laysummary'] = true,
	['lay-summary'] = true,
	['lay-format'] = true,
	['layurl'] = true,
	['lay-url'] = true,
	['lần in'] = true,
	['lccn'] = true,
	['LCCN'] = true,
	['liên kết bản sao'] = true,
	['liên kết biên tập'] = true,
	['liên kết biên tập viên'] = true,
	['liên kết chương'] = true,
	['liên kết loạt'] = true,
	['liên kết phần'] = true,
	['liên kết tên bài'] = true,
	['liên kết tiêu đề'] = true,
	['liên kết tựa đề'] = true,
	['lk bản sao'] = true,
	['lk biên tập'] = true,
	['lk biên tập viên'] = true,
	['lk chương'] = true,
	['lk loạt'] = true,
	['lk phần'] = true,
	['lk tác giả'] = true,
	['lk tên bài'] = true,
	['lk tiêu đề'] = true,
	['lk tựa đề'] = true,
	['loạt'] = true,
	['location'] = true,
	['mã số'] = true,
	['magazine'] = true,
	['mailinglist'] = true,				-- cite mailing list only
	['mailing-list'] = true,			-- cite mailing list only
	['map'] = true,						-- cite map only
	['map-format'] = true,				-- cite map only
	['mapurl'] = true,					-- cite map only
	['map-url'] = true,					-- cite map only
	['medium'] = true,
	['message-id'] = true,			-- cite newsgroup
	['mạng'] = true,
	['minutes'] = true,
	['mode'] = true,
	['month'] = false,				-- deprecated
	['mr'] = true,
	['MR'] = true,
	['mua'] = true,
	['mùa'] = true,
	['mục'] = true,
	['name-list-format'] = true,
	['name-separator'] = false,		-- deprecated; primarily used to support Vancouver format which functionality now part of name-list-format
	['năm'] = true,
	['năm gốc'] = true,
	['network'] = true,
	['newsgroup'] = true,
	['newspaper'] = true,
	['ngày'] = true,
	['ngày hư DOI'] = true,
	['ngày lưu trữ'] = true,
	['ngày phát'] = true,
	['ngày tháng'] = true,
	['ngày tóm lược'] = true,
	['ngày trong tháng'] = true,
	['ngày truy cập'] = true,
	['ngày truy nhập'] = true,
	['ngày xuất bản'] = true,
	['ngôn ngữ'] = true,
	['nguồn tóm lược'] = true,
	['người khác'] = true,
	['nhà xuất bản'] = true,
	['nocat'] = true,
	['no-cat'] = true,
	['nopp'] = true,
	['no-pp'] = true,
	['notracking'] = true,
	['no-tracking'] = true,
	['nơi'] = true,
	['nơi xuất bản'] = true,
	['number'] = true,
	['nxb'] = true,
	['oclc'] = true,
	['OCLC'] = true,
	['ol'] = true,
	['OL'] = true,
	['origyear'] = true,
	['orig-year'] = true,
	['osti'] = true,
	['OSTI'] = true,
	['others'] = true,
	['p'] = true,
	['page'] = true,
	['pages'] = true,
	['people'] = true,
	['periodical'] = true,
	['phân tách'] = true,
	['phân tách biên tập'] = true,
	['phân tách biên tập viên'] = true,
	['phân tách đợt'] = true,
	['phân tách loạt'] = true,
	['phân tách tác giả'] = true,
	['phân tách tên'] = true,
	['phân tách tên biên tập'] = true,
	['phân tách tên biên tập viên'] = true,
	['phân tách tên tác giả'] = true,
	['phút'] = true,
	['place'] = true,
	['pmc'] = true,
	['PMC'] = true,
	['pmid'] = true,
	['PMID'] = true,
	['postscript'] = true,
	['pp'] = true,
	['pp-prefix'] = true,
	['PPrefix'] = true,
	['p-prefix'] = true,
	['program']=true,				-- cite interview
	['publicationdate'] = true,
	['publication-date'] = true,
	['publicationplace'] = true,
	['publication-place'] = true,
	['publisher'] = true,
	['qua'] = true,
	['quotation'] = true,
	['quote'] = true,
	['ref'] = true,
	['Ref'] = true,
	['registration'] = true,
	['rfc'] = true,
	['RFC'] = true,
	['scale'] = true,
	['script-title'] = true,
	['season'] = true,
	['section'] = true,
	['section-format'] = true,
	['sections'] = true,					-- cite map only
	['sectionurl'] = true,
	['section-url'] = true,
	['separator'] = false,				-- deprecated; this functionality now provided by |mode=
	['series'] = true,
	['serieslink'] = true,
	['series-link'] = true,
	['seriesno'] = true,
	['series-no'] = true,
	['seriesnumber'] = true,
	['series-number'] = true,
	['series-separator'] = true,
	['sheet'] = true,															-- cite map only
	['sheets'] = true,															-- cite map only
	['số'] = true,
	['số biên tập'] = true,
	['số biên tập viên'] = true,
	['số ghi án'] = true,
	['số loạt'] = true,
	['số tác giả'] = true,
	['ssrn'] = true,
	['SSRN'] = true,
	['station'] = true,
	['subject'] = true,
	['subjectlink'] = true,
	['subject-link'] = true,
	['subscription'] = true,
	['surname'] = true,
	['tác giả'] = true,
	['tác phẩm'] = true,
	['tái bút'] = true,
	['tạp chí'] = true,
	['template doc demo'] = true,
	['template-doc-demo'] = true,
	['tên'] = true,
	['tên bài'] = true,
	['tên biên tập'] = true,
	['tên biên tập viên'] = true,
	['tên miền cấp cao nhất ASIN'] = true,
	['tên sách'] = true,
	['tham khảo'] = true,
	['tháng'] = true,
	['thành phố'] = true,
	['thành phố xuất bản'] = true,
	['thì giờ'] = true,
	['thông tấn xã'] = true,
	['thời gian'] = true,
	['tiền tố các trang'] = true,
	['tiền tố trang'] = true,
	['tiêu đề'] = true,
	['time'] = true,
	['timecaption'] = true,
	['time-caption'] = true,
	['title'] = true,
	['titlelink'] = true,
	['title-link'] = true,
	['TLD ASIN'] = true,
	['tóm lược dễ hiểu'] = true,
	['tờ'] = true,
	['tr'] = true,
	['trả tiền'] = true,
	['trang'] = true,
	['trans_chapter'] = true,
	['trans-chapter'] = true,
	['trans-map'] = true;
	['transcript'] = true,
	['transcript-format'] = true,
	['transcripturl'] = true,
	['transcript-url'] = true,
	['trans_title'] = true,
	['trans-title'] = true,
	['trích dẫn'] = true,
	['từ điển'] = true,
	['từ điển bách khoa'] = true,
	['tự điển'] = true,
	['tựa đề'] = true,
	['type'] = true,
	['url'] = true,
	['url chương'] = true,
	['url hỏng'] = true,
	['url hội nghị'] = true,
	['url hư'] = true,
	['url lưu trữ'] = true,
	['URL'] = true,
	['vauthors'] = true,
	['và tác giả cuối'] = true,
	['veditors'] = true,
	['version'] = true,
	['vị trí'] = true,
	['via'] = true,
	['volume'] = true,
	['website'] = true,
	['work'] = true,
	['year'] = true,
	['zbl'] = true,
	['ZBL'] = true,
}

local numbered_arguments = {
	['author#'] = true,
	['Author#'] = false,														-- deprecated; non-standard capitalization
	['author-first#'] = true,
	['author#-first'] = true,
	['author-last#'] = true,
	['author#-last'] = true,
	['author-link#'] = true,
	['author#link'] = true,
	['author#-link'] = true,
	['authorlink#'] = true,
	['author-mask#'] = true,
	['author#mask'] = true,
	['author#-mask'] = true,
	['authormask#'] = true,
	['editor#'] = true,
	['Editor#'] = false,														-- deprecated; non-standard capitalization
	['editor-first#'] = true,
	['editor#-first'] = true,
	['EditorGiven#'] = false,													-- deprecated; non-standard capitalization
	['editor#-given'] = true,
	['editor-given#'] = true,
	['editor-last#'] = true,
	['editor#-last'] = true,
	['editor-link#'] = true,
	['editor#link'] = true,
	['editor#-link'] = true,
	['editorlink#'] = true,
	['editor-mask#'] = true,
	['editor#mask'] = true,
	['editor#-mask'] = true,
	['editormask#'] = true,
	['EditorSurname#'] = false,													-- deprecated; non-standard capitalization
	['editor#-surname'] = true,
	['editor-surname#'] = true,
	['first#'] = true,
	['given#'] = true,
	['last#'] = true,
	['họ #'] = true,
  ['tên #'] = true,
  ['họ biên tập #'] = true,
  ['họ biên tập viên #'] = true,
  ['liên kết biên tập #'] = true,
  ['liên kết biên tập viên #'] = true,
  ['lk biên tập #'] = true,
  ['lk biên tập viên #'] = true,
  ['lk tác giả #'] = true,
  ['tác giả #'] = true,
  ['tên biên tập #'] = true,
  ['tên biên tập viên #'] = true,
	['subject#'] = true,
	['subject-link#'] = true,
	['subject#link'] = true,
	['subject#-link'] = true,
	['subjectlink#'] = true,
	['surname#'] = true,
}
--};

--return whitelist;
return {basic_arguments = basic_arguments, numbered_arguments = numbered_arguments};