Bước tới nội dung

Bản mẫu:Collapse bottom

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

|}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Bản mẫu Collapse
Collapse cơ bản
{{Collapse top}}Trên
{{Collapse bottom}}Dưới
{{Collapse}}Cả hai
Thảo luận Collapse
{{Discussion top}}Trên
{{Discussion bottom}}Dưới
{{Hidden archive top}}Trên
{{Hidden archive bottom}}Dưới
Collapse ẩn nấp
{{Hidden begin}}Trên
{{Hidden end}}Dưới
{{Hidden}}Cả hai
Danh sách thu gọn
{{Danh sách thu gọn}}Cả hai
{{Drop down list}}Cả hai

Bản mẫu Collapse được sử dụng để đặt các hộp thu gọn xung quanh các nội dung.

Sử dụng

Đặt {{collapse top}} (hoặc {{cot}}), và {{collapse bottom}} (hoặc {{cob}}), trước và sau nội dung chữ cần thu gọn. Cho ví dụ:

{{collapse top|title=Đây là chữ tiêu đề}}
Nội dung mẫu chữ
{{collapse bottom}}

cho ra:

Đây là chữ tiêu đề

Nội dung mẫu chữ

Tham số bg parameter

Tham số bg là tùy chọn. Nó thay đổi màu nền, sử dụng các giá trị màu web (ví dụ:#F0F2F5).

Ví dụ

{{Collapse top|bg=#F0F2F5}} hoặc {{cot|bg=#F0F2F5}} tạo ra:

Nội dung mở rộng

Text here.

Tham số padding

Tham số padding điều chỉnh cỡ ô nội dung (mặc định là 8px)

Xung quanh văn bản tiêu đề

Khi được sử dụng với một phần văn bản, hãy bao gồm tiêu đề phần đó trong phần văn bản được thu gọn. Ví dụ, cho:

Thay bằng:

Tham số expand

Thêm |expand=yes để hộp hiển thị ở dạng mở rộng với liên kết "ẩn", thay vì ở dạng thu gọn với liên kết "hiện". Dùng |expand= có giá trị trống hoặc không dùng tham số expand sẽ để hộp hiển thị ở dạng thu gọn.

Các ví dụ

  • Thêm một tiêu đề hộp (nếu bỏ qua, mặc định 'Mở rộng nội dung') - {{collapse top|Đây là chữ tiêu đề}}
Đây là chữ tiêu đề

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Thêm một dòng cảnh báo tiêu chuẩn - {{collapse top|Đây là chữ tiêu đề|warning=true}}
Đây là chữ tiêu đề
Thảo luận dưới đây đã kết thúc. Xin đừng sửa đổi nó.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Thêm một dòng cảnh báo tùy chỉnh - {{collapse top|Đây là chữ tiêu đề|Đây là một dòng cảnh báo tùy chỉnh}}
Đây là chữ tiêu đề
Đây là một dòng cảnh báo tùy chỉnh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Canh lề tiêu đề hộp cùng lề trái - {{collapse top|left=true}} or {{collapse top|left=true}}
Nội dung mở rộng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Thay đổi màu nền - {{collapse top|bg=#F0F2F5}}
Nội dung mở rộng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Thêm phụ padding - {{collapse top|padding=40px}}
Nội dung mở rộng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Lưu trữ một phần: đánh dấu dưới đây:
{{collapse top}}
==Đầu đề đoạn==
Nội dung mẫu chữ
{{collapse bottom}}

phải được viết lại như:

{{collapse top|Đầu đề đoạn}}
Nội dung mẫu chữ
{{collapse bottom}}

Kết quả cuối cùng:

Đầu đề đoạn

Nội dung mẫu chữ

Đổi hướng

Để Thu gọn trên:

Để Thu gọn dưới:

Xem thêm