Bản mẫu:Drop down list

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu
Bản mẫu Collapse
Collapse cơ bản
{{Collapse top}} Trên
{{Collapse bottom}} Dưới
{{Collapse}} Cả hai
Thảo luận Collapse
{{Discussion top}} Trên
{{Discussion bottom}} Dưới
{{Hidden archive top}} Trên
{{Hidden archive bottom}} Dưới
Collapse ẩn nấp
{{Hidden begin}} Trên
{{Hidden end}} Dưới
{{Hidden}} Cả hai
Danh sách thu gọn
{{Danh sách thu gọn}} Cả hai
{{Drop down list}} Cả hai

Cách sử dụng

This template can be transcluded to display a Drop down list. This template had 3 parameters (described below). The Id parameter is very important if you are using 2 drop down lists on the same page.

Các thông số

This template contains 9 parameters for different purposes:

tên

This is the name parameter that shall display the name of the list, defaults to 'Chữ'. To set the name parameter type {{Drop down list|tên=Tên}} đó sẽ hiển thị như


Các ví dụ:

{{Drop down list|tên=TW}} hiển thị hình ảnh như


{{Drop down list|tên=[[WP:TW|TW]]}} hiển thị hình ảnh như


giá trị

The list can hold up to 8 values i.e the text within the list. To add the values type {{Drop down list|tên=Tên|giá trị 1=Hello|giá trị 2=Wikipedia|giá trị 3=Blah!}} and so on till giá trị 8 .
The values support both Wikilinks and external links i.e you can also type {{Drop down list|tên=Tên|giá trị 1=[[Hello]]|giá trị 2=[[Wikipedia|'pedia]]|giá trị 3=[https://www.google.com.vn/ Google]}} đó sẽ hiển thị như


Id

If you are using more than one drop down list on the same page this parameter is very important. The Id parameter for each list should be different and unique (if using more than one on the same page). To set the ID type {{Drop down list|id=Tên Id của bạn}} .