Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/dữ liệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
AD
cases46147
deaths155
deaths_per_million1961.181
fully_vaccinated53478
name"Andorra"
percent_fully_vaccinated67.66
percent_vaccinated73.25
population79034
total_vaccinated57893
vaccine_doses154195
AE
cases1025910
deaths2344
deaths_per_million250.29
fully_vaccinated9792266
name"United Arab Emirates"
percent_fully_vaccinated98.01
percent_vaccinated100
population9365144
total_vaccinated9991089
vaccine_doses24922054
AF
cases198543
deaths7798
deaths_per_million194.466
fully_vaccinated10187788
name"Afghanistan"
percent_fully_vaccinated25.41
percent_vaccinated27.12
population40099462
total_vaccinated10873999
vaccine_doses11820186
AG
cases9089
deaths146
deaths_per_million1566.188
fully_vaccinated62384
name"Antigua and Barbuda"
percent_fully_vaccinated66.92
percent_vaccinated68.97
population93220
total_vaccinated64290
vaccine_doses136512
AI
cases3858
deaths12
fully_vaccinated10338
name"Anguilla"
percent_fully_vaccinated65.63
percent_vaccinated68.88
population15753
total_vaccinated10850
vaccine_doses24141
deaths_per_million761.76
AL
cases331987
deaths3589
deaths_per_million1257.221
fully_vaccinated1261243
name"Albania"
percent_fully_vaccinated44.18
percent_vaccinated46.79
population2854710
total_vaccinated1335654
vaccine_doses2966256
AM
cases442875
deaths8683
deaths_per_million3111.1
fully_vaccinated980101
name"Armenia"
percent_fully_vaccinated33.02
percent_vaccinated38.01
population2790974
total_vaccinated1128072
vaccine_doses2141957
AO
cases103131
deaths1917
deaths_per_million55.559
fully_vaccinated7814121
name"Angola"
percent_fully_vaccinated22.65
percent_vaccinated41.22
population34503774
total_vaccinated14220830
vaccine_doses22297104
AQ
name"Antarctica"
AR
cases9708420
deaths129897
deaths_per_million2868.954
fully_vaccinated37793224
name"Argentina"
percent_fully_vaccinated83.47
percent_vaccinated91.23
population45276780
total_vaccinated41304241
vaccine_doses109474175
AS
name"American Samoa"
AT
cases5079700
deaths20713
deaths_per_million2321.543
fully_vaccinated6625237
name"Austria"
percent_fully_vaccinated74.26
percent_vaccinated77.19
population8922082
total_vaccinated6886588
vaccine_doses19278143
AU
cases10205957
deaths14950
deaths_per_million576.75
fully_vaccinated21779357
name"Australia"
percent_fully_vaccinated84.02
percent_vaccinated86.57
population25921089
total_vaccinated22438905
vaccine_doses58470395
AW
cases42970
deaths228
fully_vaccinated83590
name"Aruba"
percent_fully_vaccinated78.46
percent_vaccinated84.3
population106536
total_vaccinated89806
vaccine_doses173396
deaths_per_million2140.122
AX
name"Åland Islands"
AZ
cases820858
deaths9903
deaths_per_million960.245
fully_vaccinated4862494
name"Azerbaijan"
percent_fully_vaccinated47.15
percent_vaccinated52.1
population10312992
total_vaccinated5373253
vaccine_doses13857111
BA
cases398415
deaths16131
deaths_per_million4931.605
fully_vaccinated846080
name"Bosnia and Herzegovina"
percent_fully_vaccinated25.93
percent_vaccinated28.91
population3270943
total_vaccinated943394
vaccine_doses1924950
BB
cases102456
deaths559
deaths_per_million1987.909
fully_vaccinated154648
name"Barbados"
percent_fully_vaccinated55
percent_vaccinated58.19
population281200
total_vaccinated163630
vaccine_doses318278
BD
cases2022408
deaths29359
deaths_per_million173.356
fully_vaccinated121715545
name"Bangladesh"
percent_fully_vaccinated71.87
percent_vaccinated77.75
population169356251
total_vaccinated131668681
vaccine_doses298387725
BE
cases4533249
deaths32659
deaths_per_million2812.662
fully_vaccinated9159515
name"Belgium"
percent_fully_vaccinated78.88
percent_vaccinated79.72
population11611420
total_vaccinated9256574
vaccine_doses26981423
BF
cases21128
deaths387
deaths_per_million17.511
fully_vaccinated2425909
name"Burkina Faso"
percent_fully_vaccinated10.98
percent_vaccinated12.11
population22100683
total_vaccinated2677083
vaccine_doses3740943
BG
cases1256266
deaths37704
deaths_per_million5475.562
fully_vaccinated2071523
name"Bulgaria"
percent_fully_vaccinated30.08
percent_vaccinated30.51
population6885868
total_vaccinated2100931
vaccine_doses4542911
BH
cases679151
deaths1520
deaths_per_million1038.773
fully_vaccinated1225999
name"Bahrain"
percent_fully_vaccinated83.79
percent_vaccinated84.78
population1463265
total_vaccinated1240564
vaccine_doses3470619
BI
cases50129
deaths38
deaths_per_million3.028
fully_vaccinated18770
name"Burundi"
percent_vaccinated0.15
population12551213
total_vaccinated19372
vaccine_doses21264
percent_fully_vaccinated0.15
BJ
cases27638
deaths163
deaths_per_million12.541
fully_vaccinated2730222
name"Benin"
percent_fully_vaccinated21.01
percent_vaccinated28.33
population12996895
total_vaccinated3682329
vaccine_doses3687739
BL
name"Saint Barthélemy"
BM
cases18122
deaths148
fully_vaccinated47657
name"Bermuda"
percent_fully_vaccinated74.25
percent_vaccinated75.65
population64185
total_vaccinated48554
vaccine_doses132042
deaths_per_million2305.835
BN
cases226237
deaths225
deaths_per_million505.195
fully_vaccinated444757
name"Brunei"
percent_fully_vaccinated99.86
percent_vaccinated100.99
population445373
total_vaccinated449769
vaccine_doses1273212
BO
cases1107963
deaths22233
deaths_per_million1840.561
fully_vaccinated6116483
name"Bolivia"
percent_fully_vaccinated50.64
percent_vaccinated60.67
population12079472
total_vaccinated7329134
vaccine_doses14499985
BQ
cases11323
deaths38
fully_vaccinated16736
name"Caribbean Netherlands"
percent_fully_vaccinated63.29
percent_vaccinated72.26
total_vaccinated19109
vaccine_doses35845
deaths_per_million1422.901
population26706
BR
cases34638288
deaths685835
deaths_per_million3199.958
fully_vaccinated172225884
name"Brazil"
percent_fully_vaccinated80.36
percent_vaccinated87.39
population214326223
total_vaccinated187303916
vaccine_doses472820035
BS
cases37267
deaths833
deaths_per_million2042.137
fully_vaccinated164507
name"Bahamas"
percent_fully_vaccinated40.33
percent_vaccinated42.42
population407906
total_vaccinated173032
vaccine_doses361661
BT
cases61730
deaths21
deaths_per_million27.01
fully_vaccinated674918
name"Bhutan"
percent_fully_vaccinated86.81
percent_vaccinated89.49
population777486
total_vaccinated695741
vaccine_doses1928471
BW
cases326308
deaths2789
deaths_per_million1077.49
fully_vaccinated1374488
name"Botswana"
percent_fully_vaccinated53.1
percent_vaccinated58.11
population2588423
total_vaccinated1504246
vaccine_doses2871301
BY
cases994037
deaths7118
deaths_per_million743.148
fully_vaccinated6387017
name"Belarus"
percent_fully_vaccinated66.68
percent_vaccinated67.85
population9578168
total_vaccinated6498901
vaccine_doses15177629
BZ
cases68784
deaths683
deaths_per_million1707.368
fully_vaccinated220000
name"Belize"
percent_fully_vaccinated55
percent_vaccinated62.66
population400031
total_vaccinated250651
vaccine_doses499526
CA
cases4264425
deaths45236
deaths_per_million1185.585
fully_vaccinated31572574
name"Canada"
percent_fully_vaccinated82.75
percent_vaccinated87.3
population38155012
total_vaccinated33307564
vaccine_doses89683418
CC
name"Cocos (Keeling) Islands"
CD
cases92852
deaths1442
deaths_per_million15.037
fully_vaccinated2873726
name"Democratic Republic of the Congo"
percent_fully_vaccinated3
percent_vaccinated4.57
population95894118
total_vaccinated4386801
vaccine_doses4756847
CF
cases14913
deaths113
deaths_per_million20.707
fully_vaccinated1397259
name"Central African Republic"
percent_fully_vaccinated25.6
percent_vaccinated27
population5457154
total_vaccinated1473460
vaccine_doses1586764
CG
cases24837
deaths386
deaths_per_million66.143
fully_vaccinated654119
name"Republic of the Congo"
percent_fully_vaccinated11.21
percent_vaccinated11.92
population5835806
total_vaccinated695760
vaccine_doses833210
CH
cases4087087
deaths14001
deaths_per_million1610.902
fully_vaccinated6008634
name"Switzerland"
percent_fully_vaccinated69.13
percent_vaccinated70.1
population8691406
total_vaccinated6093045
vaccine_doses16003186
CI
cases87135
deaths823
deaths_per_million29.951
fully_vaccinated8817755
name"Ivory Coast"
percent_fully_vaccinated32.09
percent_vaccinated39.02
population27478249
total_vaccinated10721755
vaccine_doses18304332
CK
cases6389
deaths1
fully_vaccinated14685
name"Cook Islands"
percent_fully_vaccinated83.57
percent_vaccinated85.55
population17003
total_vaccinated15033
vaccine_doses39780
deaths_per_million58.813
CL
cases4610353
deaths61085
deaths_per_million3133.659
fully_vaccinated17677578
name"Chile"
percent_fully_vaccinated90.69
percent_vaccinated92.69
population19493184
total_vaccinated18068656
vaccine_doses62345911
CM
cases121652
deaths1935
deaths_per_million71.143
fully_vaccinated1256706
name"Cameroon"
percent_fully_vaccinated4.62
percent_vaccinated5.91
population27198628
total_vaccinated1607691
vaccine_doses1893318
CN
cases987609
deaths5226
deaths_per_million3.665
fully_vaccinated1270656000
name"China"
note"Không bao gồm [[Đặc khu hành chính (Trung Quốc)|đặc khu hành chính]] ([[Hồng Kông]] và [[Ma Cao]]) hoặc [[Đài Loan]]."
percent_fully_vaccinated89.11
percent_vaccinated91.37
population1425893464
total_vaccinated1302773000
vaccine_doses3436355000
extra_note"Does not include [[Special administrative regions of China|special administrative regions]] ([[Hong Kong]] and [[Macau]]) or [[Taiwan]]."
CO
cases6306552
deaths141769
deaths_per_million2751.911
fully_vaccinated36479814
name"Colombia"
percent_fully_vaccinated70.81
percent_vaccinated82.76
population51516562
total_vaccinated42633866
vaccine_doses87566541
CR
cases1111969
deaths8933
deaths_per_million1733.231
fully_vaccinated4203167
name"Costa Rica"
percent_fully_vaccinated81.55
percent_vaccinated86.75
population5153957
total_vaccinated4471009
vaccine_doses11913344
CU
cases1111161
deaths8530
deaths_per_million757.793
fully_vaccinated9992362
name"Cuba"
percent_fully_vaccinated88.77
percent_vaccinated95.09
population11256372
total_vaccinated10703896
vaccine_doses42004315
CV
cases62360
deaths410
deaths_per_million697.368
fully_vaccinated308382
name"Cabo Verde"
percent_fully_vaccinated52.45
percent_vaccinated60.61
population587925
total_vaccinated356355
vaccine_doses853757
CW
cases45357
deaths287
fully_vaccinated99858
name"Curaçao"
percent_fully_vaccinated52.46
percent_vaccinated57
population190338
total_vaccinated108496
vaccine_doses255725
deaths_per_million1507.844
CX
name"Christmas Island"
CY
cases585313
deaths1180
deaths_per_million1316.954
fully_vaccinated645552
name"Cyprus"
percent_fully_vaccinated72.05
percent_vaccinated74.7
population896007
total_vaccinated669347
vaccine_doses1792897
CZ
cases4095484
deaths41039
deaths_per_million3904.479
fully_vaccinated6889289
name"Czech Republic"
percent_fully_vaccinated65.55
percent_vaccinated66.36
population10510750
total_vaccinated6974458
vaccine_doses18050272
DE
cases33041332
deaths149576
deaths_per_million1793.293
fully_vaccinated63460490
name"Germany"
percent_fully_vaccinated76.08
percent_vaccinated77.67
population83408554
total_vaccinated64781994
vaccine_doses185424361
DJ
cases15690
deaths189
deaths_per_million170.955
fully_vaccinated212273
name"Djibouti"
percent_fully_vaccinated19.2
percent_vaccinated21.04
population1105557
total_vaccinated232641
vaccine_doses253257
DK
cases3293856
deaths7039
deaths_per_million1202.376
fully_vaccinated4779193
name"Denmark"
percent_fully_vaccinated81.64
percent_vaccinated82.24
population5854240
total_vaccinated4814571
vaccine_doses13198858
DM
cases14852
deaths68
deaths_per_million939.071
fully_vaccinated30566
name"Dominica"
percent_fully_vaccinated42.21
percent_vaccinated45.4
population72412
total_vaccinated32872
vaccine_doses67431
DO
cases644356
deaths4384
deaths_per_million394.32
fully_vaccinated6044001
name"Dominican Republic"
percent_fully_vaccinated54.36
percent_vaccinated65.49
population11117874
total_vaccinated7280556
vaccine_doses16021405
DZ
cases270649
deaths6879
deaths_per_million155.711
fully_vaccinated6481186
name"Algeria"
percent_fully_vaccinated14.67
percent_vaccinated17.75
population44177969
total_vaccinated7840131
vaccine_doses15267442
EC
cases1002057
deaths35887
deaths_per_million2016.38
fully_vaccinated14088206
name"Ecuador"
percent_fully_vaccinated79.16
percent_vaccinated85.61
population17797737
total_vaccinated15237333
vaccine_doses37260948
EE
cases600796
deaths2667
deaths_per_million2007.224
fully_vaccinated846116
name"Estonia"
percent_fully_vaccinated63.68
percent_vaccinated65.23
population1328701
total_vaccinated866762
vaccine_doses2041842
EG
cases515645
deaths24797
deaths_per_million226.95
fully_vaccinated39372755
name"Egypt"
percent_fully_vaccinated36.04
percent_vaccinated48.22
population109262178
total_vaccinated52691386
vaccine_doses98019706
EH
name"Western Sahara"
population611872
ER
cases10169
deaths103
deaths_per_million28.451
fully_vaccinatednull
name"Eritrea"
percent_vaccinatednull
population3620312
total_vaccinatednull
vaccine_dosesnull
ES
cases13403502
deaths114009
deaths_per_million2400.85
fully_vaccinated40649086
name"Spain"
percent_fully_vaccinated85.6
percent_vaccinated86.98
population47486935
total_vaccinated41304755
vaccine_doses95763061
ET
cases493528
deaths7572
deaths_per_million62.952
fully_vaccinated36707357
name"Ethiopia"
percent_fully_vaccinated30.52
percent_vaccinated37.16
population120283026
total_vaccinated44695420
vaccine_doses52509414
EU
cases166959600
deaths1146563
deaths_per_million2561.616
fully_vaccinated328148170
name"European Union"
note"Dữ liệu của [[các nước thành viên Liên minh châu Âu]] được liệt kê riêng lẻ, nhưng cũng được tổng hợp ở đây để thuận tiện. Nó sẽ không được tính lại trong phần tổng thế giới."
percent_fully_vaccinated73.31
percent_vaccinated75.52
population447593544
total_vaccinated338033807
vaccine_doses902520151
extra_note"Data on [[member states of the European Union]] are individually listed, but are also summed here for convenience. They are not double-counted in world totals."
FI
cases1287044
deaths5928
deaths_per_million1070.811
fully_vaccinated4342723
name"Finland"
percent_fully_vaccinated78.45
percent_vaccinated81.68
population5535992
total_vaccinated4521802
vaccine_doses12808871
FJ
cases68234
deaths878
deaths_per_million949.59
fully_vaccinated638615
name"Fiji"
percent_fully_vaccinated69.07
percent_vaccinated76.79
population924610
total_vaccinated709998
vaccine_doses1541594
FK
cases1886
deathsnull
fully_vaccinated1775
name"Falkland Islands"
percent_vaccinated75.57
total_vaccinated2632
vaccine_doses4407
population3764
FM
cases10083
deaths31
fully_vaccinatednull
name"Federated States of Micronesia"
percent_vaccinatednull
population113131
total_vaccinatednull
vaccine_dosesnull
deaths_per_million274.019
FO
cases34658
deaths28
fully_vaccinated40895
name"Faroe Islands"
percent_fully_vaccinated83.37
percent_vaccinated85.04
population52888
total_vaccinated41715
vaccine_doses103894
deaths_per_million529.421
FR
cases35226714
deaths155029
deaths_per_million2299.383
fully_vaccinated53059368
name"France"
percent_fully_vaccinated78.7
percent_vaccinated80.93
population67422000
total_vaccinated54567356
vaccine_doses149902086
GA
cases48691
deaths306
deaths_per_million130.703
fully_vaccinated257122
name"Gabon"
percent_fully_vaccinated10.98
percent_vaccinated13.25
population2341179
total_vaccinated310170
vaccine_doses569829
GB
cases23621956
deaths206532
deaths_per_million3069.691
fully_vaccinated50745901
name"United Kingdom"
percent_fully_vaccinated75.42
percent_vaccinated79.97
population67281040
total_vaccinated53806963
vaccine_doses151248820
GD
cases19536
deaths237
deaths_per_million1901.934
fully_vaccinated38865
name"Grenada"
percent_fully_vaccinated31.19
percent_vaccinated35.37
population124610
total_vaccinated44075
vaccine_doses90210
GE
cases1780691
deaths16900
deaths_per_million4497.097
fully_vaccinated1276173
name"Georgia"
percent_fully_vaccinated33.96
percent_vaccinated43.79
population3757980
total_vaccinated1645776
vaccine_doses2921949
GF
name"French Guiana"
GG
casesnull
deathsnull
fully_vaccinated51351
name"Guernsey"
percent_vaccinated85.42
population63065
total_vaccinated54146
vaccine_doses157708
percent_fully_vaccinated81.01
GH
cases169100
deaths1459
deaths_per_million44.437
fully_vaccinated8343375
name"Ghana"
percent_fully_vaccinated25.41
percent_vaccinated34.89
population32833031
total_vaccinated11456256
vaccine_doses19302116
GI
cases20092
deaths108
fully_vaccinated41421
name"Gibraltar"
percent_fully_vaccinated122.94
percent_vaccinated124.88
population32670
total_vaccinated42074
vaccine_doses119855
deaths_per_million3305.785
GL
cases11971
deaths21
fully_vaccinated38502
name"Greenland"
percent_fully_vaccinated67.7
percent_vaccinated72.52
population56243
total_vaccinated41243
vaccine_doses79745
deaths_per_million373.38
GM
cases12508
deaths372
deaths_per_million140.914
fully_vaccinated357390
name"Gambia"
percent_fully_vaccinated13.54
percent_vaccinated17.14
population2639916
total_vaccinated452514
vaccine_doses815861
GN
cases37652
deaths449
deaths_per_million33.181
fully_vaccinated2890788
name"Guinea"
percent_fully_vaccinated21.36
percent_vaccinated37.93
population13531906
total_vaccinated5133072
vaccine_doses7467372
GP
name"Guadeloupe"
GQ
cases17010
deaths183
deaths_per_million111.963
fully_vaccinated214032
name"Equatorial Guinea"
percent_fully_vaccinated13.09
percent_vaccinated16.53
population1634466
total_vaccinated270109
vaccine_doses488738
GR
cases4875215
deaths33010
deaths_per_million3160.253
fully_vaccinated7638102
name"Greece"
percent_fully_vaccinated73.12
percent_vaccinated75.9
population10445365
total_vaccinated7928012
vaccine_doses21405124
GS
name"South Georgia and the South Sandwich Islands"
GT
cases1120199
deaths19772
deaths_per_million1122.868
fully_vaccinated6882243
name"Guatemala"
percent_fully_vaccinated39.08
percent_vaccinated49.82
population17608483
total_vaccinated8772786
vaccine_doses19602417
GU
name"Guam"
population170184
GW
cases8796
deaths175
deaths_per_million84.922
fully_vaccinated392459
name"Guinea-Bissau"
percent_fully_vaccinated19.04
percent_vaccinated28.78
population2060721
total_vaccinated593076
vaccine_doses673091
GY
cases71315
deaths1281
deaths_per_million1592.161
fully_vaccinated461605
name"Guyana"
percent_fully_vaccinated57.37
percent_vaccinated60.39
population804567
total_vaccinated485891
vaccine_doses1017969
HK
cases1749534
deaths10128
deaths_per_million1351.377
fully_vaccinated6664616
name"Hong Kong"
percent_fully_vaccinated88.93
percent_vaccinated91.42
population7494578
total_vaccinated6851444
vaccine_doses19187137
HN
cases456391
deaths10993
deaths_per_million1069.53
fully_vaccinated5614564
name"Honduras"
percent_fully_vaccinated54.63
percent_vaccinated61.62
population10278346
total_vaccinated6333830
vaccine_doses15596031
HR
cases1229044
deaths16881
deaths_per_million4157.744
fully_vaccinated2248390
name"Croatia"
percent_fully_vaccinated55.38
percent_vaccinated57.1
population4060135
total_vaccinated2318186
vaccine_doses5291878
HT
cases33733
deaths857
deaths_per_million74.863
fully_vaccinated222303
name"Haiti"
percent_fully_vaccinated1.94
percent_vaccinated3.16
population11447569
total_vaccinated361212
vaccine_doses470964
HU
cases2082750
deaths47457
deaths_per_million4887.543
fully_vaccinated6203972
name"Hungary"
percent_fully_vaccinated63.89
percent_vaccinated66.1
population9709786
total_vaccinated6417738
vaccine_doses16530488
ID
cases6423873
deaths158036
deaths_per_million577.294
fully_vaccinated170603677
name"Indonesia"
percent_fully_vaccinated62.32
percent_vaccinated74.51
population273753191
total_vaccinated203965188
vaccine_doses437022061
IE
cases1662008
deaths7922
deaths_per_million1588.681
fully_vaccinated4051318
name"Republic of Ireland"
percent_fully_vaccinated81.25
percent_vaccinated82.15
population4986526
total_vaccinated4096562
vaccine_doses11045324
IL
cases4657756
deaths11687
deaths_per_million1257.884
fully_vaccinated6153875
name"Israel"
percent_fully_vaccinated66.23
percent_vaccinated72.31
population9291000
total_vaccinated6717972
vaccine_doses18227740
IM
cases38008
deaths116
fully_vaccinated67106
name"Isle of Man"
percent_fully_vaccinated78.57
percent_vaccinated81.44
population84263
total_vaccinated69560
vaccine_doses189994
deaths_per_million1376.642
IN
cases44575473
deaths528562
deaths_per_million375.515
fully_vaccinated947702673
name"India"
percent_fully_vaccinated67.33
percent_vaccinated72.91
population1407563842
total_vaccinated1026187500
vaccine_doses2176997087
IO
name"British Indian Ocean Territory"
IQ
cases2459505
deaths25352
deaths_per_million582.355
fully_vaccinated7819285
name"Iraq"
percent_fully_vaccinated17.96
percent_vaccinated25.54
population43533592
total_vaccinated11119389
vaccine_doses19181396
IR
cases7547397
deaths144402
deaths_per_million1642.361
fully_vaccinated58413678
name"Iran"
percent_fully_vaccinated66.44
percent_vaccinated73.96
population87923432
total_vaccinated65029508
vaccine_doses154329909
IS
cases205454
deaths213
deaths_per_million575.155
fully_vaccinated290193
name"Iceland"
percent_fully_vaccinated78.69
percent_vaccinated84
population370335
total_vaccinated309770
vaccine_doses805469
IT
cases22313612
deaths176912
deaths_per_million2986.344
fully_vaccinated47965729
name"Italy"
note_vaccination"Bao gồm [[Thành Vatican]]"
percent_fully_vaccinated80.97
percent_vaccinated85.82
population59240330
total_vaccinated50837668
vaccine_doses140644579
extra_note_vaccination"Includes [[Vatican City]]"
JE
casesnull
deathsnull
fully_vaccinated81384
name"Jersey"
percent_fully_vaccinated74.24
percent_vaccinated76.62
population109618
total_vaccinated83992
vaccine_doses242600
JM
cases151706
deaths3311
deaths_per_million1170.919
fully_vaccinated731730
name"Jamaica"
percent_fully_vaccinated25.88
percent_vaccinated29.45
population2827694
total_vaccinated832835
vaccine_doses1490323
JO
cases1746997
deaths14122
deaths_per_million1266.743
fully_vaccinated4558313
name"Jordan"
percent_fully_vaccinated40.89
percent_vaccinated43.25
population11148278
total_vaccinated4821579
vaccine_doses10057975
JP
cases21103798
deaths44475
deaths_per_million356.906
fully_vaccinated102817951
name"Japan"
percent_fully_vaccinated82.51
percent_vaccinated83.62
population124612530
total_vaccinated104207001
vaccine_doses323130667
KE
cases338390
deaths5675
deaths_per_million107.064
fully_vaccinated9985687
name"Kenya"
percent_fully_vaccinated18.84
percent_vaccinated25.39
population53005614
total_vaccinated13460152
vaccine_doses21202827
KG
cases206083
deaths2991
deaths_per_million458.198
fully_vaccinated1338999
name"Kyrgyzstan"
percent_fully_vaccinated20.51
percent_vaccinated24.52
population6527743
total_vaccinated1600352
vaccine_doses3247833
KH
cases137849
deaths3056
deaths_per_million184.218
fully_vaccinated14524890
name"Cambodia"
percent_fully_vaccinated87.56
percent_vaccinated91.5
population16589023
total_vaccinated15179687
vaccine_doses43600091
KI
cases3430
deaths13
fully_vaccinated62876
name"Kiribati"
percent_fully_vaccinated48.79
percent_vaccinated64.23
population128874
total_vaccinated82774
vaccine_doses159883
deaths_per_million100.874
KM
cases8471
deaths161
deaths_per_million195.953
fully_vaccinated382032
name"Comoros"
percent_fully_vaccinated46.5
percent_vaccinated51.51
population821626
total_vaccinated423255
vaccine_doses804403
KN
cases6543
deaths46
deaths_per_million966.265
fully_vaccinated26944
name"Saint Kitts and Nevis"
percent_fully_vaccinated56.6
percent_vaccinated70.99
population47606
total_vaccinated33794
vaccine_doses64225
KP
name"North Korea"
cases1
deaths6
deaths_per_million0.231
fully_vaccinated0
percent_fully_vaccinated0
percent_vaccinated0
total_vaccinated0
vaccine_doses0
population25971909
KR
cases24673663
deaths28272
deaths_per_million545.474
fully_vaccinated44677524
name"South Korea"
percent_fully_vaccinated86.2
percent_vaccinated87.04
population51830139
total_vaccinated45112829
vaccine_doses129289936
KW
cases658520
deaths2563
deaths_per_million603.043
fully_vaccinated3336088
name"Kuwait"
percent_vaccinated81.04
population4250114
total_vaccinated3444145
vaccine_doses8209255
percent_fully_vaccinated78.49
KY
cases30545
deaths31
fully_vaccinated60145
name"Cayman Islands"
percent_fully_vaccinated88.27
percent_vaccinated90.5
population68136
total_vaccinated61663
vaccine_doses148160
deaths_per_million454.972
KZ
cases1483245
deaths19048
deaths_per_million992.266
fully_vaccinated10587956
name"Kazakhstan"
percent_fully_vaccinated55.16
percent_vaccinated56.43
population19196465
total_vaccinated10833293
vaccine_doses20918681
LA
cases215799
deaths758
deaths_per_million102.087
fully_vaccinated5222417
name"Laos"
percent_fully_vaccinated70.34
percent_vaccinated79.31
population7425058
total_vaccinated5888649
vaccine_doses11111066
LB
cases1215148
deaths10672
deaths_per_million1908.225
fully_vaccinated2401471
name"Lebanon"
percent_fully_vaccinated42.94
percent_vaccinated48.74
population5592631
total_vaccinated2725751
vaccine_doses5773446
LC
cases29408
deaths393
deaths_per_million2187.563
fully_vaccinated54780
name"Saint Lucia"
percent_fully_vaccinated30.49
percent_vaccinated33.38
population179652
total_vaccinated59973
vaccine_doses122552
LI
cases19543
deaths86
deaths_per_million2202.925
fully_vaccinated26447
name"Liechtenstein"
percent_fully_vaccinated67.75
percent_vaccinated68.54
population39039
total_vaccinated26757
vaccine_doses71443
LK
cases670718
deaths16756
deaths_per_million769.561
fully_vaccinated14678676
name"Sri Lanka"
percent_fully_vaccinated67.42
percent_vaccinated78.67
population21773441
total_vaccinated17129014
vaccine_doses39982306
LR
cases7961
deaths294
deaths_per_million56.61
fully_vaccinated2951983
name"Liberia"
percent_fully_vaccinated56.84
percent_vaccinated67.46
population5193416
total_vaccinated3503705
vaccine_doses3549394
LS
cases34490
deaths706
deaths_per_million309.452
fully_vaccinated872661
name"Lesotho"
percent_fully_vaccinated38.25
percent_vaccinated40.51
population2281454
total_vaccinated924248
vaccine_doses1077116
LT
cases1244174
deaths9315
deaths_per_million3342.722
fully_vaccinated1878659
name"Lithuania"
percent_fully_vaccinated67.42
percent_vaccinated70.16
population2786651
total_vaccinated1955155
vaccine_doses4501000
LU
cases290074
deaths1127
deaths_per_million1762.808
fully_vaccinated462955
name"Luxembourg"
percent_fully_vaccinated72.41
percent_vaccinated75.34
population639321
total_vaccinated481695
vaccine_doses1346902
LV
cases924651
deaths5981
deaths_per_million3191.707
fully_vaccinated1305976
name"Latvia"
percent_fully_vaccinated69.69
percent_vaccinated71.84
population1873919
total_vaccinated1346184
vaccine_doses2895716
LY
cases506986
deaths6437
deaths_per_million955.714
fully_vaccinated1228692
name"Libya"
percent_fully_vaccinated18.24
percent_vaccinated34.21
population6735277
total_vaccinated2304405
vaccine_doses3709205
MA
cases1264883
deaths16278
deaths_per_million439.037
fully_vaccinated23493005
name"Morocco"
percent_fully_vaccinated63.36
percent_vaccinated67.42
population37076584
total_vaccinated24998770
vaccine_doses55229652
MC
cases14572
deaths63
deaths_per_million1717.276
fully_vaccinated23308
name"Monaco"
percent_fully_vaccinated58.98
percent_vaccinated67.49
population36686
total_vaccinated26672
vaccine_doses49980
MD
cases587023
deaths11821
deaths_per_million3861.172
fully_vaccinated1063425
name"Moldova"
percent_fully_vaccinated26.43
percent_vaccinated26.87
population3061506
total_vaccinated1081073
vaccine_doses2165600
ME
cases279494
deaths2781
deaths_per_million4429.338
fully_vaccinated284869
name"Montenegro"
percent_fully_vaccinated45.37
percent_vaccinated46.63
population627859
total_vaccinated292783
vaccine_doses679171
MF
name"Saint Martin"
MG
cases66676
deaths1410
deaths_per_million48.763
fully_vaccinated1460761
name"Madagascar"
percent_fully_vaccinated5.05
percent_vaccinated5.26
population28915653
total_vaccinated1522375
vaccine_doses1809232
MH
cases15275
deaths17
fully_vaccinatednull
name"Marshall Islands"
percent_vaccinatednull
population42050
total_vaccinatednull
vaccine_dosesnull
deaths_per_million404.281
MK
cases342615
deaths9531
deaths_per_million4531.386
fully_vaccinated837783
name"North Macedonia"
percent_fully_vaccinated39.83
percent_vaccinated40.61
population2103330
total_vaccinated854256
vaccine_doses1861054
ML
cases32607
deaths741
deaths_per_million33.828
fully_vaccinated1652448
name"Mali"
percent_fully_vaccinated7.54
percent_vaccinated10.06
population21904983
total_vaccinated2203178
vaccine_doses2990301
MM
cases621686
deaths19455
deaths_per_million361.63
fully_vaccinated27545329
name"Myanmar"
percent_fully_vaccinated51.2
percent_vaccinated64.64
population53798084
total_vaccinated34777314
vaccine_doses64549994
MN
cases982726
deaths2131
deaths_per_million636.541
fully_vaccinated2175617
name"Mongolia"
percent_fully_vaccinated65.35
percent_vaccinated68.27
population3347782
total_vaccinated2272965
vaccine_doses5492919
MO
cases793
deaths6
fully_vaccinated599409
name"Macau"
percent_fully_vaccinated87.3
percent_vaccinated91.03
population686607
total_vaccinated625026
vaccine_doses1507144
deaths_per_million8.739
MP
name"Northern Mariana Islands"
MQ
name"Martinique"
MR
cases62794
deaths994
deaths_per_million215.386
fully_vaccinated1423899
name"Mauritania"
percent_fully_vaccinated30.85
percent_vaccinated43.45
population4614974
total_vaccinated2005049
vaccine_doses3251620
MS
cases1392
deaths8
fully_vaccinated1935
name"Montserrat"
percent_fully_vaccinated43.81
percent_vaccinated47.52
population4417
total_vaccinated2099
vaccine_doses4544
deaths_per_million1811.184
MT
cases114583
deaths804
deaths_per_million1526.347
fully_vaccinated470779
name"Malta"
percent_fully_vaccinated89.37
percent_vaccinated90.72
population526748
total_vaccinated477885
vaccine_doses1335112
MU
cases261976
deaths1026
deaths_per_million789.89
fully_vaccinated977728
name"Mauritius"
percent_fully_vaccinated75.27
percent_vaccinated78.68
population1298915
total_vaccinated1021934
vaccine_doses2580909
MV
cases185042
deaths308
deaths_per_million590.652
fully_vaccinated384935
name"Maldives"
percent_fully_vaccinated73.82
percent_vaccinated76.53
population521458
total_vaccinated399083
vaccine_doses950776
MW
cases88005
deaths2680
deaths_per_million134.743
fully_vaccinated2247799
name"Malawi"
percent_fully_vaccinated11.3
percent_vaccinated15.29
population19889742
total_vaccinated3041539
vaccine_doses4323160
MX
cases7082034
deaths330046
deaths_per_million2604.835
fully_vaccinated79947470
name"Mexico"
percent_fully_vaccinated63.1
percent_vaccinated76.57
population126705138
total_vaccinated97018292
vaccine_doses209673612
MY
cases4833008
deaths36357
deaths_per_million1082.896
fully_vaccinated27507561
name"Malaysia"
percent_fully_vaccinated81.93
percent_vaccinated83.7
population33573874
total_vaccinated28101020
vaccine_doses72125566
MZ
cases230219
deaths2222
deaths_per_million69.271
fully_vaccinated13272757
name"Mozambique"
percent_fully_vaccinated41.38
percent_vaccinated41.96
population32077072
total_vaccinated13459831
vaccine_doses24676660
NA
cases169253
deaths4080
deaths_per_million1612.552
fully_vaccinated514392
name"Namibia"
percent_fully_vaccinated20.33
percent_vaccinated23.21
population2530151
total_vaccinated587281
vaccine_doses950468
NC
cases74275
deaths314
fully_vaccinated184013
name"New Caledonia"
percent_fully_vaccinated63.94
percent_vaccinated66.56
population287800
total_vaccinated191568
vaccine_doses469223
deaths_per_million1091.035
NE
cases9395
deaths313
deaths_per_million12.395
fully_vaccinated2980972
name"Niger"
percent_fully_vaccinated11.8
percent_vaccinated14.81
population25252722
total_vaccinated3740079
vaccine_doses4534313
NF
name"Norfolk Island"
NG
cases265186
deaths3155
deaths_per_million14.784
fully_vaccinated31134717
name"Nigeria"
percent_fully_vaccinated14.59
percent_vaccinated20.53
population213401323
total_vaccinated43817495
vaccine_doses67216328
NI
cases15045
deaths245
deaths_per_million35.764
fully_vaccinated5726811
name"Nicaragua"
percent_fully_vaccinated83.6
percent_vaccinated88.54
population6850540
total_vaccinated6065189
vaccine_doses11792000
NL
cases8426200
deaths22724
deaths_per_million1298.388
fully_vaccinated11957652
name"Netherlands"
percent_fully_vaccinated68.32
percent_vaccinated73
population17501696
total_vaccinated12775557
vaccine_doses36104942
NO
cases1462050
deaths4065
deaths_per_million752.357
fully_vaccinated4052890
name"Norway"
percent_fully_vaccinated75.01
percent_vaccinated80.43
population5403021
total_vaccinated4345516
vaccine_doses11934226
NP
cases999614
deaths12017
deaths_per_million400.1
fully_vaccinated22324933
name"Nepal"
percent_fully_vaccinated74.33
percent_vaccinated88.96
population30034989
total_vaccinated26718186
vaccine_doses57015910
NR
cases4611
deaths1
fully_vaccinated8585
name"Nauru"
percent_fully_vaccinated68.61
percent_vaccinated83.86
total_vaccinated10493
vaccine_doses24005
population12512
deaths_per_million79.923
NU
casesnull
deathsnull
fully_vaccinated1417
name"Niue"
percent_vaccinated102.23
total_vaccinated1650
vaccine_doses4161
percent_fully_vaccinated87.79
population1614
NZ
cases1779556
deaths2030
deaths_per_million395.732
fully_vaccinated4132219
name"New Zealand"
percent_fully_vaccinated80.55
percent_vaccinated83.78
population5129728
total_vaccinated4297430
vaccine_doses11754109
OM
cases397993
deaths4628
deaths_per_million1023.787
fully_vaccinated3047381
name"Oman"
percent_fully_vaccinated67.41
percent_vaccinated72.55
population4520471
total_vaccinated3279632
vaccine_doses7107964
PA
cases986866
deaths8497
deaths_per_million1952.765
fully_vaccinated3147019
name"Panama"
percent_fully_vaccinated72.32
percent_vaccinated80.44
population4351267
total_vaccinated3500120
vaccine_doses8596144
PE
cases4141410
deaths216514
deaths_per_million6421.799
fully_vaccinated28219608
name"Peru"
percent_fully_vaccinated83.7
percent_vaccinated88.61
population33715472
total_vaccinated29873909
vaccine_doses84202473
PF
cases76588
deaths649
fully_vaccinated184491
name"French Polynesia"
percent_fully_vaccinated60.68
percent_vaccinated61.95
population304032
total_vaccinated188352
vaccine_doses465418
deaths_per_million2134.644
PG
cases44981
deaths664
deaths_per_million66.737
fully_vaccinated292910
name"Papua New Guinea"
percent_fully_vaccinated2.94
percent_vaccinated3.54
population9949437
total_vaccinated352536
vaccine_doses672183
PH
cases3940201
deaths62819
deaths_per_million551.623
fully_vaccinated72747959
name"Philippines"
percent_fully_vaccinated63.88
percent_vaccinated67.95
population113880328
total_vaccinated77387291
vaccine_doses163734141
PK
cases1572316
deaths30612
deaths_per_million132.289
fully_vaccinated131641804
name"Pakistan"
percent_fully_vaccinated56.89
percent_vaccinated60.23
population231402116
total_vaccinated139366586
vaccine_doses296277432
PL
cases6274048
deaths117456
deaths_per_million3066.118
fully_vaccinated22558715
name"Poland"
percent_fully_vaccinated58.89
percent_vaccinated59.47
population38307726
total_vaccinated22783358
vaccine_doses56624706
PM
name"Saint Pierre and Miquelon"
cases3188
population5883
deaths1
deaths_per_million169.981
PN
casesnull
deathsnull
fully_vaccinated47
name"Pitcairn Islands"
percent_fully_vaccinated100
percent_vaccinated100
total_vaccinated47
vaccine_doses117
population47
PS
cases702768
deaths5707
deaths_per_million1111.741
fully_vaccinated1774298
name"Palestine"
percent_fully_vaccinated34.56
percent_vaccinated39.16
population5133392
total_vaccinated2010433
vaccine_doses3741181
PT
cases5480864
deaths25008
deaths_per_million2430.296
fully_vaccinated8918280
name"Portugal"
percent_fully_vaccinated86.67
percent_vaccinated94.8
population10290103
total_vaccinated9754612
vaccine_doses25139266
PW
cases5460
deaths6
deaths_per_million332.889
name"Palau"
population18024
PY
cases716059
deaths19583
deaths_per_million2921.179
fully_vaccinated3516872
name"Paraguay"
percent_fully_vaccinated52.46
percent_vaccinated59.47
population6703799
total_vaccinated3986965
vaccine_doses9386134
QA
cases447133
deaths682
deaths_per_million253.698
fully_vaccinated2795446
name"Qatar"
percent_fully_vaccinated103.99
percent_vaccinated103.99
population2688235
total_vaccinated2795446
vaccine_doses7462980
RE
name"Réunion"
RO
cases3262909
deaths66981
deaths_per_million3465.39
fully_vaccinated8114769
name"Romania"
percent_fully_vaccinated42.42
percent_vaccinated42.33
population19328560
total_vaccinated8181513
vaccine_doses16827486
RS
cases2351526
deaths16960
deaths_per_million2468.149
fully_vaccinated3278198
name"Serbia"
percent_fully_vaccinated47.71
percent_vaccinated48.81
population6871547
total_vaccinated3354075
vaccine_doses8534688
RU
cases20533598
deaths379019
deaths_per_million2612.073
fully_vaccinated76858867
name"Russia"
percent_fully_vaccinated52.97
percent_vaccinated58.49
population145102755
total_vaccinated84868683
vaccine_doses177713003
RW
cases132495
deaths1466
deaths_per_million108.9
fully_vaccinated10488764
name"Rwanda"
percent_fully_vaccinated77.91
percent_vaccinated81.27
population13461888
total_vaccinated10940142
vaccine_doses26054302
SA
cases816000
deaths9344
deaths_per_million259.914
fully_vaccinated25261809
name"Saudi Arabia"
percent_fully_vaccinated70.27
percent_vaccinated74.73
population35950396
total_vaccinated26863963
vaccine_doses67701901
SB
cases21544
deaths153
deaths_per_million216.147
fully_vaccinated204005
name"Solomon Islands"
percent_fully_vaccinated28.82
percent_vaccinated43.51
population707851
total_vaccinated307951
vaccine_doses529943
SC
cases46358
deaths169
deaths_per_million1587.302
fully_vaccinated81204
name"Seychelles"
percent_fully_vaccinated76.27
percent_vaccinated80.21
population106470
total_vaccinated85397
vaccine_doses214152
SD
cases63285
deaths4961
deaths_per_million108.658
fully_vaccinated4536964
name"Sudan"
percent_fully_vaccinated10.1
percent_vaccinated14.81
population45657202
total_vaccinated6651268
vaccine_doses8179010
SE
cases2583370
deaths20178
deaths_per_million1927.755
fully_vaccinated7663019
name"Sweden"
percent_fully_vaccinated73.21
percent_vaccinated74.96
population10467097
total_vaccinated7845823
vaccine_doses22971431
SG
cases1892947
deaths1615
deaths_per_million296.135
fully_vaccinated5004693
name"Singapore"
percent_fully_vaccinated91.77
percent_vaccinated92.13
population5453600
total_vaccinated5024384
vaccine_doses14326294
SH
cases7
deathsnull
fully_vaccinated3531
name"Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha"
percent_vaccinated71.83
population5404
total_vaccinated4361
vaccine_doses7892
SI
cases1171695
deaths6814
deaths_per_million3215.046
fully_vaccinated1222225
name"Slovenia"
percent_fully_vaccinated57.67
percent_vaccinated59.72
population2119410
total_vaccinated1265802
vaccine_doses2996643
SJ
name"Svalbard and Jan Mayen"
SK
cases2621147
deaths20450
deaths_per_million3753.932
fully_vaccinated2763765
name"Slovakia"
percent_fully_vaccinated50.73
percent_vaccinated51.82
population5447622
total_vaccinated2822919
vaccine_doses7074803
SL
cases7751
deaths126
deaths_per_million14.963
fully_vaccinated2189123
name"Sierra Leone"
percent_fully_vaccinated26
percent_vaccinated34.49
population8420641
total_vaccinated2904587
vaccine_doses4007813
SM
cases20671
deaths118
deaths_per_million3496.711
fully_vaccinated23633
name"San Marino"
percent_fully_vaccinated69.49
percent_vaccinated77.5
population33746
total_vaccinated26357
vaccine_doses69338
SN
cases88339
deaths1968
deaths_per_million116.61
fully_vaccinated1096047
name"Senegal"
percent_fully_vaccinated6.49
percent_vaccinated8.77
population16876720
total_vaccinated1480613
vaccine_doses2469499
SO
cases27207
deaths1361
deaths_per_million79.751
fully_vaccinated2925403
name"Somalia"
percent_fully_vaccinated17.14
percent_vaccinated23.75
population17065581
total_vaccinated4052789
vaccine_doses5029419
SR
cases81099
deaths1385
deaths_per_million2259.439
fully_vaccinated237879
name"Suriname"
percent_fully_vaccinated40.2
percent_vaccinated45.26
population612984
total_vaccinated267820
vaccine_doses505699
SS
cases17823
deaths138
deaths_per_million12.839
fully_vaccinated1899060
name"South Sudan"
percent_fully_vaccinated17.67
percent_vaccinated18.06
population10748272
total_vaccinated1941039
vaccine_doses1991329
ST
cases6230
deaths77
deaths_per_million345.126
fully_vaccinated102883
name"Sao Tome and Principe"
percent_fully_vaccinated46.11
percent_vaccinated57
population223107
total_vaccinated127161
vaccine_doses226808
SV
cases201785
deaths4229
deaths_per_million669.764
fully_vaccinated4330643
name"El Salvador"
percent_fully_vaccinated68.59
percent_vaccinated73.33
population6314167
total_vaccinated4630037
vaccine_doses11127982
SX
casesnull
deathsnull
fully_vaccinated26515
name"Sint Maarten"
percent_fully_vaccinated60.2
percent_vaccinated67.64
population44042
total_vaccinated29788
vaccine_doses65095
SY
cases57280
deaths3163
deaths_per_million148.328
fully_vaccinated2065659
name"Syria"
percent_fully_vaccinated9.69
percent_vaccinated13.99
population21324367
total_vaccinated2983214
vaccine_doses4649982
SZ
cases73390
deaths1422
deaths_per_million1192.682
fully_vaccinated490673
name"Eswatini"
percent_fully_vaccinated41.15
percent_vaccinated41.28
population1192271
total_vaccinated492162
vaccine_doses773579
TC
cases6380
deaths36
deaths_per_million797.978
fully_vaccinated30288
name"Turks and Caicos Islands"
percent_fully_vaccinated67.14
percent_vaccinated71.68
population45114
total_vaccinated32338
vaccine_doses72837
TD
cases7581
deaths193
deaths_per_million11.234
fully_vaccinated3611617
name"Chad"
percent_fully_vaccinated21.02
percent_vaccinated21.77
population17179740
total_vaccinated3739193
vaccine_doses3876928
TF
name"French Southern Territories"
TG
cases38987
deaths284
deaths_per_million32.852
fully_vaccinated1435999
name"Togo"
percent_fully_vaccinated16.61
percent_vaccinated25.04
population8644829
total_vaccinated2164950
vaccine_doses3286253
TH
cases4679022
deaths32736
deaths_per_million457.2
fully_vaccinated53470871
name"Thailand"
percent_fully_vaccinated74.68
percent_vaccinated79.6
population71601103
total_vaccinated56996810
vaccine_doses142536808
TJ
cases17786
deaths125
deaths_per_million12.82
fully_vaccinated5120562
name"Tajikistan"
percent_fully_vaccinated52.52
percent_vaccinated54.18
population9750064
total_vaccinated5282863
vaccine_doses15441380
TK
fully_vaccinated1125
name"Tokelau"
percent_fully_vaccinated60.84
percent_vaccinated72.42
population1849
total_vaccinated1339
vaccine_doses3326
TL
cases23253
deaths138
deaths_per_million104.471
fully_vaccinated745359
name"Timor-Leste"
percent_fully_vaccinated56.43
percent_vaccinated64.46
population1320942
total_vaccinated851459
vaccine_doses1806851
TM
casesnull
deathsnull
fully_vaccinated9753
name"Turkmenistan"
percent_vaccinated0.53
total_vaccinated32240
vaccine_doses41993
TN
cases1145345
deaths29246
deaths_per_million2384.908
fully_vaccinated6382822
name"Tunisia"
percent_fully_vaccinated52.05
percent_vaccinated72.55
population12262946
total_vaccinated8896848
vaccine_doses14827155
TO
cases16182
deaths12
deaths_per_million113.189
fully_vaccinated76604
name"Tonga"
percent_fully_vaccinated72.26
percent_vaccinated85.57
population106017
total_vaccinated90719
vaccine_doses204938
TR
cases16873793
deaths101139
deaths_per_million1193.023
fully_vaccinated53160172
name"Turkey"
percent_fully_vaccinated62.71
percent_vaccinated68.33
population84775404
total_vaccinated57926644
vaccine_doses152274590
TT
cases182597
deaths4195
deaths_per_million2749.624
fully_vaccinated716898
name"Trinidad and Tobago"
percent_fully_vaccinated46.99
percent_vaccinated49.39
population1525663
total_vaccinated753588
vaccine_doses1580898
TV
cases20
deathsnull
fully_vaccinated6160
name"Tuvalu"
percent_fully_vaccinated51.66
percent_vaccinated53.4
population11204
total_vaccinated6368
vaccine_doses12528
TW
cases6278794
deaths10884
deaths_per_million456.163
fully_vaccinated20306228
name"Taiwan"
percent_fully_vaccinated85.11
percent_vaccinated90.95
population23859912
total_vaccinated21700979
vaccine_doses61616131
TZ
cases39341
deaths845
deaths_per_million13.289
fully_vaccinated18321897
name"Tanzania"
percent_fully_vaccinated28.81
percent_vaccinated31.78
population63588334
total_vaccinated20208071
vaccine_doses24435483
UA
cases5432591
deaths116868
deaths_per_million2684.681
fully_vaccinated15221792
name"Ukraine"
percent_fully_vaccinated35.02
percent_vaccinated36.19
population43531422
total_vaccinated15729617
vaccine_doses31683310
UG
cases169396
deaths3630
deaths_per_million79.165
fully_vaccinated12560355
name"Uganda"
percent_fully_vaccinated27.39
percent_vaccinated40.1
population45853778
total_vaccinated18386089
vaccine_doses25120036
US
extra_note_vaccination"Includes [[Freely Associated States]]"
cases96116204
deaths1056789
deaths_per_million3135.895
fully_vaccinated224980931
name"United States"
percent_fully_vaccinated67.76
percent_vaccinated79.46
population336997624
total_vaccinated263812108
vaccine_doses616172307
note_vaccination"Includes [[Freely Associated States]]"
UY
cases985422
deaths7485
deaths_per_million2184.598
fully_vaccinated2893223
name"Uruguay"
percent_fully_vaccinated84.44
percent_vaccinated87.6
population3426260
total_vaccinated3001275
vaccine_doses8737418
UZ
cases244160
deaths1637
deaths_per_million48.032
fully_vaccinated16495460
name"Uzbekistan"
percent_fully_vaccinated48.4
percent_vaccinated61.77
population34081449
total_vaccinated21051293
vaccine_doses65334146
VA
cases29
deaths0
fully_vaccinatednull
name"Vatican City"
percent_vaccinatednull
population511
total_vaccinatednull
vaccine_dosesnull
VC
cases9448
deaths116
deaths_per_million1111.835
fully_vaccinated31319
name"Saint Vincent and the Grenadines"
percent_fully_vaccinated30.02
percent_vaccinated35.67
population104332
total_vaccinated37220
vaccine_doses72687
VE
cases544531
deaths5814
deaths_per_million206.171
fully_vaccinated14287370
name"Venezuela"
percent_fully_vaccinated49.77
percent_vaccinated77.19
population28199866
total_vaccinated22157232
vaccine_doses37860994
VG
cases7305
deaths64
deaths_per_million2056.423
fully_vaccinated18261
name"British Virgin Islands"
percent_fully_vaccinated58.68
percent_vaccinated62.55
population31122
total_vaccinated19466
vaccine_doses41453
VN
cases11473733
deaths43146
deaths_per_million442.668
fully_vaccinated83849273
name"Vietnam"
percent_fully_vaccinated86.03
percent_vaccinated92.09
population97468028
total_vaccinated89753472
vaccine_doses258223943
VU
cases11950
deaths14
deaths_per_million43.868
fully_vaccinated130607
name"Vanuatu"
percent_fully_vaccinated40.93
percent_vaccinated44.91
population319136
total_vaccinated143339
vaccine_doses289912
WF
cases761
deaths7
deaths_per_million602.047
fully_vaccinated6457
name"Wallis and Futuna"
percent_fully_vaccinated58.2
percent_vaccinated58.44
population11627
total_vaccinated6483
vaccine_doses16426
WS
cases15925
deaths29
deaths_per_million132.563
fully_vaccinated177489
name"Samoa"
percent_fully_vaccinated81.13
percent_vaccinated87.34
population218764
total_vaccinated191071
vaccine_doses448009
XC
casesnull
deathsnull
fully_vaccinated275988
name"Northern Cyprus"
percent_fully_vaccinated72.2
percent_vaccinated74.39
total_vaccinated284357
vaccine_doses617389
XK
cases272045
deaths3199
deaths_per_million1795.058
fully_vaccinated824675
name"Kosovo"
percent_fully_vaccinated46.28
percent_vaccinated50.85
population1782115
total_vaccinated906276
vaccine_doses1836106
XW
extra_note"Countries which do not report data for a column are not included in that column's world total."
extra_note_vaccination"Countries which do not report the number of people who have received at least one dose are not included in the world total."
cases615463031
deaths6537990
deaths_per_million826.621
fully_vaccinated4942786892
name"World"
percent_fully_vaccinated62.49
percent_vaccinated67.93
population7909295152
total_vaccinated5372621063
vaccine_doses12710919701
note"Những quốc gia không báo cáo dữ liệu không được tính trong cột tổng thế giới."
note_vaccination"Những quốc gia không báo cáo số người được tiêm ít nhất 1 mũi không được tính trong cột tổng thế giới."
YE
cases11935
deaths2157
deaths_per_million65.4
fully_vaccinated470491
name"Yemen"
percent_fully_vaccinated1.43
percent_vaccinated2.21
population32981641
total_vaccinated730429
vaccine_doses898257
YT
name"Mayotte"
ZA
cases4017788
deaths102169
deaths_per_million1720.241
fully_vaccinated19388636
name"South Africa"
percent_fully_vaccinated32.65
percent_vaccinated37.58
population59392255
total_vaccinated22318997
vaccine_doses37613399
ZM
deatmillion194.708
cases333439
deaths4017
deaths_per_million206.284
fully_vaccinated5926723
name"Zambia"
percent_fully_vaccinated30.44
percent_vaccinated38.72
population19473125
total_vaccinated7540676
vaccine_doses9202035
ZW
cases257342
deaths5599
deaths_per_million350.079
fully_vaccinated4730503
name"Zimbabwe"
percent_fully_vaccinated29.58
percent_vaccinated40.12
population15993524
total_vaccinated6416614
vaccine_doses12161598
PR
population2828246
VI
population104218