Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/dữ liệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
AD
cases48015
deaths159
deaths_per_million1991.408
fully_vaccinated53485
name"Andorra"
percent_fully_vaccinated66.99
percent_vaccinated72.52
population79843
total_vaccinated57901
vaccine_doses154367
AE
cases1067030
deaths2349
deaths_per_million248.805
fully_vaccinated9792266
name"United Arab Emirates"
percent_fully_vaccinated98.01
percent_vaccinated100
population9441138
total_vaccinated9991089
vaccine_doses24922054
AF
cases235214
deaths7998
deaths_per_million194.462
fully_vaccinated18115861
name"Afghanistan"
percent_fully_vaccinated44.05
percent_vaccinated45.95
population41128772
total_vaccinated18896999
vaccine_doses22606931
AG
cases9106
deaths146
deaths_per_million1556.968
fully_vaccinated62384
name"Antigua and Barbuda"
percent_fully_vaccinated66.92
percent_vaccinated68.97
population93772
total_vaccinated64290
vaccine_doses136512
AI
cases3904
deaths12
fully_vaccinated10380
name"Anguilla"
percent_fully_vaccinated65.38
percent_vaccinated68.36
population15877
total_vaccinated10854
vaccine_doses24604
deaths_per_million755.81
AL
cases334863
deaths3605
deaths_per_million1268.331
fully_vaccinated1277987
name"Albania"
percent_fully_vaccinated44.96
percent_vaccinated47.44
population2842318
total_vaccinated1348396
vaccine_doses3080679
AM
cases451831
deaths8777
deaths_per_million3156.658
fully_vaccinated996169
name"Armenia"
percent_fully_vaccinated35.83
percent_vaccinated40.35
population2780472
total_vaccinated1122040
vaccine_doses2156999
AO
cases107423
deaths1937
deaths_per_million54.427
fully_vaccinated9591203
name"Angola"
percent_fully_vaccinated26.95
percent_vaccinated46.43
population35588996
total_vaccinated16522932
vaccine_doses27722924
AQ
name"Antarctica"
AR
cases10131586
deaths130857
deaths_per_million2875.326
fully_vaccinated34900613
name"Argentina"
percent_fully_vaccinated76.69
percent_vaccinated91.25
population45510324
total_vaccinated41529058
vaccine_doses116978521
AS
name"American Samoa"
cases8359
deaths34
deaths_per_million767.581
population44295
AT
cases6082347
deaths22534
deaths_per_million2520.69
fully_vaccinated6683263
name"Austria"
percent_fully_vaccinated74.76
percent_vaccinated77.18
population8939617
total_vaccinated6899873
vaccine_doses20468731
AU
cases11846355
deaths25166
deaths_per_million961.363
fully_vaccinated21654488
name"Australia"
percent_fully_vaccinated82.72
percent_vaccinated84.95
population26177410
total_vaccinated22236698
vaccine_doses63681652
AW
cases44224
deaths292
fully_vaccinated84368
name"Aruba"
percent_fully_vaccinated79.25
percent_vaccinated85.05
population106459
total_vaccinated90546
vaccine_doses174914
deaths_per_million2742.84
AX
name"Åland Islands"
AZ
cases835371
deaths10353
deaths_per_million999.51
fully_vaccinated4862494
name"Azerbaijan"
percent_fully_vaccinated47.15
percent_vaccinated52.1
population10358078
total_vaccinated5373253
vaccine_doses13857111
BA
cases403638
deaths16388
deaths_per_million5068.145
fully_vaccinated846080
name"Bosnia and Herzegovina"
percent_fully_vaccinated25.93
percent_vaccinated28.91
population3233530
total_vaccinated943394
vaccine_doses1924950
BB
cases110615
deaths593
deaths_per_million2105.48
fully_vaccinated155036
name"Barbados"
percent_fully_vaccinated55.05
percent_vaccinated58.17
population281646
total_vaccinated163846
vaccine_doses381721
BD
cases2050060
deaths29494
deaths_per_million172.292
fully_vaccinated142201623
name"Bangladesh"
percent_fully_vaccinated83.07
percent_vaccinated88.5
population171186368
total_vaccinated151507151
vaccine_doses361740964
BE
cases4861717
deaths34339
deaths_per_million2946.056
fully_vaccinated9170945
name"Belgium"
percent_fully_vaccinated78.68
percent_vaccinated79.51
population11655923
total_vaccinated9267479
vaccine_doses31469387
BF
cases22122
deaths400
deaths_per_million17.642
fully_vaccinated5232347
name"Burkina Faso"
percent_fully_vaccinated23.08
percent_vaccinated26.86
population22673764
total_vaccinated6089089
vaccine_doses7893609
BG
cases1329266
deaths38700
deaths_per_million5706.319
fully_vaccinated2078006
name"Bulgaria"
percent_fully_vaccinated30.64
percent_vaccinated31.09
population6781955
total_vaccinated2108377
vaccine_doses4726516
BH
cases696614
deaths1536
deaths_per_million1043.31
fully_vaccinated1226796
name"Bahrain"
percent_fully_vaccinated83.33
percent_vaccinated84.31
population1472237
total_vaccinated1241174
vaccine_doses3476633
BI
cases54569
deaths15
deaths_per_million1.164
fully_vaccinated36321
name"Burundi"
percent_vaccinated0.29
population12889583
total_vaccinated36909
vaccine_doses41316
percent_fully_vaccinated0.28
BJ
cases28036
deaths163
deaths_per_million12.207
fully_vaccinated2742837
name"Benin"
percent_fully_vaccinated20.54
percent_vaccinated27.69
population13352864
total_vaccinated3697190
vaccine_doses4232541
BL
name"Saint Barthélemy"
cases5507
deaths5
deaths_per_million454.794
population10994
BM
cases18860
deaths165
fully_vaccinated47657
name"Bermuda"
percent_fully_vaccinated74.25
percent_vaccinated75.65
population64207
total_vaccinated48554
vaccine_doses132042
deaths_per_million2569.813
BN
cases344020
deaths178
deaths_per_million396.435
fully_vaccinated446714
name"Brunei"
percent_fully_vaccinated99.49
percent_vaccinated100.48
population449002
total_vaccinated451149
vaccine_doses1293100
BO
cases1212131
deaths22387
deaths_per_million1831.38
fully_vaccinated6160585
name"Bolivia"
percent_fully_vaccinated51
percent_vaccinated60.94
population12224114
total_vaccinated7361008
vaccine_doses14690530
BQ
cases11922
deaths41
fully_vaccinated16736
name"Caribbean Netherlands"
percent_fully_vaccinated63.29
percent_vaccinated72.26
total_vaccinated19109
vaccine_doses35845
deaths_per_million1515.6
population27052
BR
cases37519960
deaths702116
deaths_per_million3260.901
fully_vaccinated176164186
name"Brazil"
percent_fully_vaccinated81.82
percent_vaccinated88.08
population215313504
total_vaccinated189643431
vaccine_doses486436436
BS
cases38084
deaths844
deaths_per_million2058.592
fully_vaccinated166972
name"Bahamas"
percent_fully_vaccinated40.73
percent_vaccinated42.64
population409989
total_vaccinated174810
vaccine_doses366359
BT
cases62697
deaths21
deaths_per_million26.839
fully_vaccinated677669
name"Bhutan"
percent_fully_vaccinated86.61
percent_vaccinated89.35
population782457
total_vaccinated699116
vaccine_doses2011426
BW
cases330650
deaths2801
deaths_per_million1064.898
fully_vaccinated1663490
name"Botswana"
percent_fully_vaccinated63.24
percent_vaccinated74.18
population2630300
total_vaccinated1951054
vaccine_doses3171667
BY
cases994037
deaths7118
deaths_per_million746.516
fully_vaccinated6410184
name"Belarus"
percent_fully_vaccinated67.23
percent_vaccinated68.46
population9534956
total_vaccinated6527591
vaccine_doses18871846
BZ
cases71409
deaths688
deaths_per_million1697.571
fully_vaccinated221402
name"Belize"
percent_fully_vaccinated54.63
percent_vaccinated63.78
population405285
total_vaccinated258473
vaccine_doses510717
CA
cases4791646
deaths54329
deaths_per_million1412.819
fully_vaccinated31762130
name"Canada"
percent_fully_vaccinated82.6
percent_vaccinated90.4
population38454328
total_vaccinated34763194
vaccine_doses102564106
CC
name"Cocos (Keeling) Islands"
CD
cases100566
deaths1470
deaths_per_million14.847
fully_vaccinated12873681
name"Democratic Republic of the Congo"
percent_fully_vaccinated13
percent_vaccinated15.54
population99010216
total_vaccinated15388889
vaccine_doses16398195
CF
cases15466
deaths113
deaths_per_million20.254
fully_vaccinated2484985
name"Central African Republic"
percent_fully_vaccinated44.54
percent_vaccinated46.61
population5579148
total_vaccinated2600389
vaccine_doses3182417
CG
cases25219
deaths389
deaths_per_million65.154
fully_vaccinated654119
name"Republic of the Congo"
percent_fully_vaccinated11.21
percent_vaccinated11.92
population5970430
total_vaccinated695760
vaccine_doses833210
CH
cases4453663
deaths14188
deaths_per_million1623.253
fully_vaccinated6013254
name"Switzerland"
percent_fully_vaccinated68.8
percent_vaccinated69.75
population8740471
total_vaccinated6096911
vaccine_doses16940716
CI
cases88425
deaths835
deaths_per_million29.651
fully_vaccinated12164304
name"Ivory Coast"
percent_fully_vaccinated43.2
percent_vaccinated48.18
population28160548
total_vaccinated13568372
vaccine_doses25263932
CK
cases7326
deaths2
fully_vaccinated14728
name"Cook Islands"
percent_fully_vaccinated86.47
percent_vaccinated88.73
population17032
total_vaccinated15112
vaccine_doses40854
deaths_per_million117.426
CL
cases5399992
deaths62698
deaths_per_million3198.268
fully_vaccinated17700117
name"Chile"
percent_fully_vaccinated90.29
percent_vaccinated92.27
population19603736
total_vaccinated18088517
vaccine_doses62688847
CM
cases125207
deaths1974
deaths_per_million70.716
fully_vaccinated3197286
name"Cameroon"
percent_fully_vaccinated11.45
percent_vaccinated13.45
population27914542
total_vaccinated3753733
vaccine_doses4880572
CN
cases99354727
deaths122196
deaths_per_million85.698
fully_vaccinated1276760000
name"China"
note"Không bao gồm [[Đặc khu hành chính (Trung Quốc)|đặc khu hành chính]] ([[Hồng Kông]] và [[Ma Cao]]) hoặc [[Đài Loan]]."
percent_fully_vaccinated89.54
percent_vaccinated91.89
population1425887360
total_vaccinated1310292000
vaccine_doses3491077000
extra_note"Does not include [[Special administrative regions of China|special administrative regions]] ([[Hong Kong]] and [[Macau]]) or [[Taiwan]]."
CO
cases6385309
deaths142727
deaths_per_million2751.415
fully_vaccinated37019801
name"Colombia"
percent_fully_vaccinated71.36
percent_vaccinated82.92
population51874028
total_vaccinated43012174
vaccine_doses90506612
CR
cases1230653
deaths9368
deaths_per_million1808.202
fully_vaccinated4358863
name"Costa Rica"
percent_fully_vaccinated84.13
percent_vaccinated89.6
population5180836
total_vaccinated4641899
vaccine_doses13371989
CU
cases1113662
deaths8530
deaths_per_million760.779
fully_vaccinated10053658
name"Cuba"
percent_fully_vaccinated89.67
percent_vaccinated96.37
population11212198
total_vaccinated10805570
vaccine_doses45995747
CV
cases64474
deaths417
deaths_per_million703.012
fully_vaccinated308720
name"Cabo Verde"
percent_fully_vaccinated52.51
percent_vaccinated60.68
population593162
total_vaccinated356734
vaccine_doses859940
CW
cases45883
deaths305
fully_vaccinated100885
name"Curaçao"
percent_fully_vaccinated52.77
percent_vaccinated56.81
population191173
total_vaccinated108601
vaccine_doses260324
deaths_per_million1595.414
CX
name"Christmas Island"
CY
cases691072
deaths1442
deaths_per_million1609.362
fully_vaccinated646021
name"Cyprus"
percent_fully_vaccinated72.1
percent_vaccinated74.88
population896007
total_vaccinated670969
vaccine_doses1797542
CZ
cases4759288
deaths43503
deaths_per_million4145.516
fully_vaccinated6895766
name"Czech Republic"
percent_fully_vaccinated65.71
percent_vaccinated66.53
population10493990
total_vaccinated6981981
vaccine_doses19046843
DE
cases38437756
deaths174979
deaths_per_million2098.829
fully_vaccinated63563414
name"Germany"
percent_fully_vaccinated76.24
percent_vaccinated77.82
population83369840
total_vaccinated64876299
vaccine_doses192221468
DJ
cases15690
deaths189
deaths_per_million168.622
fully_vaccinated401208
name"Djibouti"
percent_fully_vaccinated35.79
percent_vaccinated37.61
population1120851
total_vaccinated421573
vaccine_doses442199
DK
cases3435018
deaths9667
deaths_per_million1643.416
fully_vaccinated4716840
name"Denmark"
percent_fully_vaccinated80.19
percent_vaccinated80.79
population5882259
total_vaccinated4752101
vaccine_doses14973928
DM
cases16047
deaths74
deaths_per_million1017.07
fully_vaccinated30659
name"Dominica"
percent_fully_vaccinated42.34
percent_vaccinated45.57
population72758
total_vaccinated32995
vaccine_doses67647
DO
cases661103
deaths4384
deaths_per_million390.424
fully_vaccinated6130377
name"Dominican Republic"
percent_fully_vaccinated54.6
percent_vaccinated65.61
population11228821
total_vaccinated7367193
vaccine_doses16430339
DZ
cases272027
deaths6881
deaths_per_million153.241
fully_vaccinated6481186
name"Algeria"
percent_fully_vaccinated14.67
percent_vaccinated17.75
population44903228
total_vaccinated7840131
vaccine_doses15267442
EC
cases1076087
deaths36048
deaths_per_million2002.555
fully_vaccinated14240587
name"Ecuador"
percent_fully_vaccinated79.11
percent_vaccinated85.18
population18001002
total_vaccinated15333873
vaccine_doses39564195
EE
cases610366
deaths2998
deaths_per_million2260.826
fully_vaccinated862713
name"Estonia"
percent_fully_vaccinated65.06
percent_vaccinated65.62
population1326064
total_vaccinated870180
vaccine_doses2171140
EG
cases516023
deaths24830
deaths_per_million223.714
fully_vaccinated42337175
name"Egypt"
percent_fully_vaccinated38.15
percent_vaccinated51.27
population110990096
total_vaccinated56907319
vaccine_doses112673535
EH
name"Western Sahara"
population611872
ER
cases10189
deaths103
deaths_per_million27.958
fully_vaccinatednull
name"Eritrea"
percent_vaccinatednull
population3684041
total_vaccinatednull
vaccine_dosesnull
ES
cases13980340
deaths121852
deaths_per_million2562.143
fully_vaccinated40739123
name"Spain"
percent_fully_vaccinated85.66
percent_vaccinated86.95
population47558632
total_vaccinated41351234
vaccine_doses105840320
ET
cases501167
deaths7574
deaths_per_million61.388
fully_vaccinated37637944
name"Ethiopia"
percent_fully_vaccinated30.51
percent_vaccinated35.72
population123379928
total_vaccinated44073766
vaccine_doses54041862
EU
cases185636059
deaths1261370
deaths_per_million2802.13
fully_vaccinated327967379
name"European Union"
note"Dữ liệu của [[các nước thành viên Liên minh châu Âu]] được liệt kê riêng lẻ, nhưng cũng được tổng hợp ở đây để thuận tiện. Nó sẽ không được tính lại trong phần tổng thế giới."
percent_fully_vaccinated72.86
percent_vaccinated75.11
population450146793
total_vaccinated338119401
vaccine_doses951111686
extra_note"Data on [[member states of the European Union]] are individually listed, but are also summed here for convenience. They are not double-counted in world totals."
FI
cases1499712
deaths11466
deaths_per_million2069.397
fully_vaccinated4347113
name"Finland"
percent_fully_vaccinated78.46
percent_vaccinated81.65
population5540745
total_vaccinated4524288
vaccine_doses13327120
FJ
cases69047
deaths885
deaths_per_million951.849
fully_vaccinated641194
name"Fiji"
percent_fully_vaccinated68.96
percent_vaccinated76.58
population929769
total_vaccinated712025
vaccine_doses1555182
FK
cases1923
deathsnull
fully_vaccinated1775
name"Falkland Islands"
percent_vaccinated75.57
total_vaccinated2632
vaccine_doses4407
population3801
FM
cases26547
deaths65
fully_vaccinatednull
name"Federated States of Micronesia"
percent_vaccinatednull
population114178
total_vaccinatednull
vaccine_dosesnull
deaths_per_million569.287
FO
cases34658
deaths28
fully_vaccinated40895
name"Faroe Islands"
percent_fully_vaccinated83.37
percent_vaccinated85.04
population53117
total_vaccinated41715
vaccine_doses103894
deaths_per_million527.138
FR
cases38997490
deaths168091
deaths_per_million2600.956
fully_vaccinated53192478
name"France"
percent_fully_vaccinated78.44
percent_vaccinated80.63
population67813000
total_vaccinated54677678
vaccine_doses154493266
GA
cases49051
deaths307
deaths_per_million128.506
fully_vaccinated257378
name"Gabon"
percent_fully_vaccinated10.77
percent_vaccinated13.02
population2388997
total_vaccinated311040
vaccine_doses572672
GB
cases24924986
deaths232112
deaths_per_million3438.241
fully_vaccinated50745901
name"United Kingdom"
percent_fully_vaccinated75.42
percent_vaccinated79.97
population67508936
total_vaccinated53806963
vaccine_doses151248820
GD
cases19693
deaths238
deaths_per_million1897.034
fully_vaccinated39034
name"Grenada"
percent_fully_vaccinated31.11
percent_vaccinated35.26
population125459
total_vaccinated44241
vaccine_doses90686
GE
cases1862754
deaths17150
deaths_per_million4580.191
fully_vaccinated1276173
name"Georgia"
percent_fully_vaccinated33.96
percent_vaccinated44.03
population3744385
total_vaccinated1654504
vaccine_doses2930677
GF
name"French Guiana"
cases98041
deaths413
deaths_per_million1356.019
population304568
GG
cases35326
deaths67
fully_vaccinated52710
name"Guernsey"
percent_vaccinated85.62
population63329
total_vaccinated54223
vaccine_doses178525
percent_fully_vaccinated83.23
deaths_per_million1057.967
GH
cases172003
deaths1462
deaths_per_million43.673
fully_vaccinated10170298
name"Ghana"
percent_fully_vaccinated30.38
percent_vaccinated39.5
population33475870
total_vaccinated13221421
vaccine_doses22384226
GI
cases20550
deaths113
fully_vaccinated41465
name"Gibraltar"
percent_fully_vaccinated126.89
percent_vaccinated129.07
population32677
total_vaccinated42175
vaccine_doses132810
deaths_per_million3458.09
GL
cases11971
deaths21
fully_vaccinated38502
name"Greenland"
percent_fully_vaccinated67.7
percent_vaccinated72.52
population56494
total_vaccinated41243
vaccine_doses79745
deaths_per_million371.721
GM
cases12626
deaths372
deaths_per_million137.473
fully_vaccinated532070
name"Gambia"
percent_fully_vaccinated19.66
percent_vaccinated34.55
population2705995
total_vaccinated934799
vaccine_doses1444492
GN
cases38572
deaths468
deaths_per_million33.768
fully_vaccinated4725982
name"Guinea"
percent_fully_vaccinated34.1
percent_vaccinated55.41
population13859349
total_vaccinated7679918
vaccine_doses10645240
GP
name"Guadeloupe"
cases203235
deaths1021
deaths_per_million2579.833
population395762
GQ
cases17130
deaths183
deaths_per_million109.259
fully_vaccinated214032
name"Equatorial Guinea"
percent_fully_vaccinated13.09
percent_vaccinated16.53
population1674916
total_vaccinated270109
vaccine_doses488738
GR
cases5633376
deaths39007
deaths_per_million3756.101
fully_vaccinated7647065
name"Greece"
percent_fully_vaccinated73.64
percent_vaccinated76.44
population10384972
total_vaccinated7937946
vaccine_doses22467324
GS
name"South Georgia and the South Sandwich Islands"
GT
cases1250355
deaths20215
deaths_per_million1132.879
fully_vaccinated7126305
name"Guatemala"
percent_fully_vaccinated39.94
percent_vaccinated50.07
population17843914
total_vaccinated8933623
vaccine_doses20362104
GU
name"Guam"
population171783
cases52287
deaths419
deaths_per_million2439.124
GW
cases9614
deaths177
deaths_per_million84.062
fully_vaccinated547637
name"Guinea-Bissau"
percent_fully_vaccinated26.01
percent_vaccinated35.48
population2105580
total_vaccinated747057
vaccine_doses920752
GY
cases74125
deaths1301
deaths_per_million1608.701
fully_vaccinated381984
name"Guyana"
percent_fully_vaccinated47.23
percent_vaccinated61.24
population808727
total_vaccinated495285
vaccine_doses960133
HK
cases2876106
deaths13466
deaths_per_million1798.137
fully_vaccinated6803005
name"Hong Kong"
percent_fully_vaccinated90.84
percent_vaccinated92.4
population7488863
total_vaccinated6919667
vaccine_doses21003031
HN
cases472789
deaths11114
deaths_per_million1065.288
fully_vaccinated5853689
name"Honduras"
percent_fully_vaccinated56.11
percent_vaccinated63.23
population10432858
total_vaccinated6596213
vaccine_doses16963148
HR
cases1316958
deaths18752
deaths_per_million4652.685
fully_vaccinated2251809
name"Croatia"
percent_fully_vaccinated55.87
percent_vaccinated57.64
population4030361
total_vaccinated2323025
vaccine_doses5374628
HT
cases34298
deaths860
deaths_per_million74.234
fully_vaccinated350403
name"Haiti"
percent_fully_vaccinated3.02
percent_vaccinated4.5
population11585003
total_vaccinated521396
vaccine_doses664150
HU
cases2230381
deaths49051
deaths_per_million4921.19
fully_vaccinated6207249
name"Hungary"
percent_fully_vaccinated62.28
percent_vaccinated64.42
population9967304
total_vaccinated6420813
vaccine_doses16701238
ID
cases6828993
deaths162058
deaths_per_million588.229
fully_vaccinated174965137
name"Indonesia"
percent_fully_vaccinated63.51
percent_vaccinated74
population275501344
total_vaccinated203878473
vaccine_doses448199860
IE
cases1736068
deaths9604
deaths_per_million1911.964
fully_vaccinated4065584
name"Republic of Ireland"
percent_fully_vaccinated80.94
percent_vaccinated81.87
population5023108
total_vaccinated4112237
vaccine_doses11148281
IL
cases4841558
deaths12707
deaths_per_million1344.798
fully_vaccinated6159825
name"Israel"
percent_fully_vaccinated65.19
percent_vaccinated71.15
population9449000
total_vaccinated6723119
vaccine_doses18649248
IM
cases38008
deaths116
fully_vaccinated67106
name"Isle of Man"
percent_fully_vaccinated78.57
percent_vaccinated81.44
population84534
total_vaccinated69560
vaccine_doses189994
deaths_per_million1372.229
IN
cases45037776
deaths533589
deaths_per_million376.516
fully_vaccinated951990273
name"India"
percent_fully_vaccinated67.18
percent_vaccinated72.5
population1417173120
total_vaccinated1027438576
vaccine_doses2206866801
IO
name"British Indian Ocean Territory"
IQ
cases2465545
deaths25375
deaths_per_million570.274
fully_vaccinated7944775
name"Iraq"
percent_fully_vaccinated17.85
percent_vaccinated25.47
population44496124
total_vaccinated11332925
vaccine_doses19557364
IR
cases7627863
deaths146837
deaths_per_million1658.228
fully_vaccinated58585264
name"Iran"
percent_fully_vaccinated66.16
percent_vaccinated73.63
population88550568
total_vaccinated65199831
vaccine_doses155461757
IS
cases209938
deaths186
deaths_per_million498.789
fully_vaccinated290193
name"Iceland"
percent_fully_vaccinated78.69
percent_vaccinated84
population372903
total_vaccinated309770
vaccine_doses805469
IT
cases26721656
deaths197001
deaths_per_million3336.881
fully_vaccinated47947097
name"Italy"
note_vaccination"Bao gồm [[Thành Vatican]]"
percent_fully_vaccinated81.21
percent_vaccinated86.28
population59037472
total_vaccinated50936719
vaccine_doses144608839
extra_note_vaccination"Includes [[Vatican City]]"
JE
cases66391
deaths161
fully_vaccinated81882
name"Jersey"
percent_fully_vaccinated73.9
percent_vaccinated76.14
population110796
total_vaccinated84365
vaccine_doses266953
deaths_per_million1453.121
JM
cases156822
deaths3600
deaths_per_million1273.263
fully_vaccinated760132
name"Jamaica"
percent_fully_vaccinated26.88
percent_vaccinated30.41
population2827382
total_vaccinated859773
vaccine_doses1528445
JO
cases1746997
deaths14122
deaths_per_million1251.299
fully_vaccinated4558313
name"Jordan"
percent_fully_vaccinated40.89
percent_vaccinated43.25
population11285875
total_vaccinated4821579
vaccine_doses10057975
JP
cases33803572
deaths74694
deaths_per_million602.606
fully_vaccinated103380343
name"Japan"
percent_fully_vaccinated83.4
percent_vaccinated84.47
population123951696
total_vaccinated104705133
vaccine_doses383747738
KE
cases344101
deaths5689
deaths_per_million105.298
fully_vaccinated11090440
name"Kenya"
percent_fully_vaccinated20.53
percent_vaccinated26.83
population54027484
total_vaccinated14494372
vaccine_doses23750431
KG
cases88953
deaths1024
deaths_per_million154.435
fully_vaccinated1406016
name"Kyrgyzstan"
percent_fully_vaccinated21.2
percent_vaccinated26.19
population6630621
total_vaccinated1736541
vaccine_doses3661335
KH
cases139117
deaths3056
deaths_per_million182.254
fully_vaccinated14691716
name"Cambodia"
percent_fully_vaccinated87.62
percent_vaccinated91.34
population16767851
total_vaccinated15315251
vaccine_doses47795644
KI
cases5085
deaths24
fully_vaccinated81474
name"Kiribati"
percent_fully_vaccinated62.08
percent_vaccinated76.88
population131237
total_vaccinated100900
vaccine_doses219980
deaths_per_million182.875
KM
cases9109
deaths160
deaths_per_million191.208
fully_vaccinated397080
name"Comoros"
percent_fully_vaccinated48.33
percent_vaccinated53.41
population836783
total_vaccinated438825
vaccine_doses835021
KN
cases6607
deaths46
deaths_per_million964.745
fully_vaccinated27000
name"Saint Kitts and Nevis"
percent_fully_vaccinated56.63
percent_vaccinated70.88
population47681
total_vaccinated33794
vaccine_doses64297
KP
name"North Korea"
cases1
deaths6
deaths_per_million0.23
fully_vaccinated0
percent_fully_vaccinated0
percent_vaccinated0
total_vaccinated0
vaccine_doses0
population26069416
KR
cases34571873
deaths35934
deaths_per_million693.495
fully_vaccinated44372679
name"South Korea"
percent_fully_vaccinated85.64
percent_vaccinated86.43
population51815808
total_vaccinated44784499
vaccine_doses129647782
KW
cases667290
deaths2570
deaths_per_million602.031
fully_vaccinated3346176
name"Kuwait"
percent_vaccinated80.99
population4268886
total_vaccinated3457498
vaccine_doses8261221
percent_fully_vaccinated78.39
KY
cases31472
deaths37
fully_vaccinated60659
name"Cayman Islands"
percent_fully_vaccinated88.27
percent_vaccinated90.25
population68722
total_vaccinated62023
vaccine_doses151661
deaths_per_million538.401
KZ
cases1503687
deaths19072
deaths_per_million983.194
fully_vaccinated10629063
name"Kazakhstan"
percent_fully_vaccinated54.79
percent_vaccinated55.98
population19397998
total_vaccinated10858101
vaccine_doses20918681
LA
cases219038
deaths671
deaths_per_million89.116
fully_vaccinated5222417
name"Laos"
percent_fully_vaccinated70.34
percent_vaccinated79.31
population7529477
total_vaccinated5888649
vaccine_doses11111066
LB
cases1239904
deaths10947
deaths_per_million1994.082
fully_vaccinated2414223
name"Lebanon"
percent_fully_vaccinated43.98
percent_vaccinated49.92
population5489744
total_vaccinated2740227
vaccine_doses5814699
LC
cases30252
deaths410
deaths_per_million2279.399
fully_vaccinated54971
name"Saint Lucia"
percent_fully_vaccinated30.56
percent_vaccinated33.43
population179872
total_vaccinated60140
vaccine_doses122977
LI
cases21576
deaths89
deaths_per_million2261.466
fully_vaccinated26466
name"Liechtenstein"
percent_fully_vaccinated67.25
percent_vaccinated68.02
population39355
total_vaccinated26771
vaccine_doses74337
LK
cases672754
deaths16899
deaths_per_million774.042
fully_vaccinated14752827
name"Sri Lanka"
percent_fully_vaccinated67.57
percent_vaccinated78.53
population21832150
total_vaccinated17143761
vaccine_doses40116590
LR
cases7930
deaths294
deaths_per_million55.444
fully_vaccinated3671160
name"Liberia"
percent_fully_vaccinated69.23
percent_vaccinated72.14
population5302690
total_vaccinated3825381
vaccine_doses4372595
LS
cases36138
deaths709
deaths_per_million307.482
fully_vaccinated938088
name"Lesotho"
percent_fully_vaccinated40.68
percent_vaccinated43.98
population2305826
total_vaccinated1014073
vaccine_doses1339097
LT
cases1366278
deaths9805
deaths_per_million3565.379
fully_vaccinated1881102
name"Lithuania"
percent_fully_vaccinated68.4
percent_vaccinated71.21
population2750058
total_vaccinated1958282
vaccine_doses4604761
LU
cases391378
deaths1000
deaths_per_million1544.161
fully_vaccinated462629
name"Luxembourg"
percent_fully_vaccinated71.44
percent_vaccinated74.42
population647601
total_vaccinated481957
vaccine_doses1374547
LV
cases977701
deaths7465
deaths_per_million4033.709
fully_vaccinated1305976
name"Latvia"
percent_fully_vaccinated69.69
percent_vaccinated71.84
population1850654
total_vaccinated1346184
vaccine_doses2895716
LY
cases507269
deaths6437
deaths_per_million944.902
fully_vaccinated1236102
name"Libya"
percent_fully_vaccinated18.15
percent_vaccinated34
population6812344
total_vaccinated2316327
vaccine_doses3739158
MA
cases1279115
deaths16305
deaths_per_million435.288
fully_vaccinated23521989
name"Morocco"
percent_fully_vaccinated62.8
percent_vaccinated66.8
population37457976
total_vaccinated25020168
vaccine_doses55389602
MC
cases17181
deaths67
deaths_per_million1836.069
fully_vaccinated23308
name"Monaco"
percent_fully_vaccinated58.98
percent_vaccinated67.49
population36491
total_vaccinated26672
vaccine_doses49980
MD
cases635631
deaths12235
deaths_per_million3738.169
fully_vaccinated1078505
name"Moldova"
percent_fully_vaccinated32.95
percent_vaccinated33.88
population3272993
total_vaccinated1108879
vaccine_doses2288948
ME
cases251280
deaths2654
deaths_per_million4232.301
fully_vaccinated284869
name"Montenegro"
percent_fully_vaccinated45.37
percent_vaccinated46.63
population627082
total_vaccinated292783
vaccine_doses679171
MF
name"Collectivity of Saint Martin"
cases12324
deaths46
deaths_per_million1445.813
population31816
MG
cases68525
deaths1427
deaths_per_million48.19
fully_vaccinated2619045
name"Madagascar"
percent_fully_vaccinated8.84
percent_vaccinated9.12
population29611718
total_vaccinated2700391
vaccine_doses3081827
MH
cases16178
deaths17
fully_vaccinatednull
name"Marshall Islands"
percent_vaccinatednull
population41593
total_vaccinatednull
vaccine_dosesnull
deaths_per_million408.723
MK
cases350589
deaths9977
deaths_per_million4765.462
fully_vaccinated838181
name"North Macedonia"
percent_fully_vaccinated40.04
percent_vaccinated40.82
population2093606
total_vaccinated854570
vaccine_doses1862987
ML
cases33164
deaths743
deaths_per_million32.885
fully_vaccinated3633589
name"Mali"
percent_fully_vaccinated16.08
percent_vaccinated19.27
population22593598
total_vaccinated4354292
vaccine_doses5922585
MM
cases642138
deaths19494
deaths_per_million359.805
fully_vaccinated27545329
name"Myanmar"
percent_fully_vaccinated51.2
percent_vaccinated64.64
population54179312
total_vaccinated34777314
vaccine_doses64549994
MN
cases1011469
deaths2136
deaths_per_million628.536
fully_vaccinated2175617
name"Mongolia"
percent_fully_vaccinated65.35
percent_vaccinated68.27
population3398373
total_vaccinated2272965
vaccine_doses5492919
MO
cases3514
deaths121
fully_vaccinated642266
name"Macau"
percent_fully_vaccinated92.39
percent_vaccinated97.77
population695180
total_vaccinated679703
vaccine_doses1802985
deaths_per_million174.056
MP
name"Northern Mariana Islands"
cases14656
deaths41
deaths_per_million827.046
population49574
MQ
name"Martinique"
cases230354
deaths1104
deaths_per_million3003.984
population367512
MR
cases63854
deaths997
deaths_per_million210.509
fully_vaccinated1540597
name"Mauritania"
percent_fully_vaccinated32.53
percent_vaccinated44.42
population4736146
total_vaccinated2103754
vaccine_doses4075874
MS
cases1403
deaths8
fully_vaccinated1952
name"Montserrat"
percent_fully_vaccinated44.23
percent_vaccinated47.68
population4413
total_vaccinated2104
vaccine_doses4619
deaths_per_million1812.826
MT
cases121422
deaths905
deaths_per_million1697.003
fully_vaccinated471565
name"Malta"
percent_fully_vaccinated88.43
percent_vaccinated89.81
population533293
total_vaccinated478953
vaccine_doses1408793
MU
cases327305
deaths1070
deaths_per_million823.408
fully_vaccinated1088142
name"Mauritius"
percent_fully_vaccinated83.74
percent_vaccinated86.48
population1299478
total_vaccinated1123773
vaccine_doses2615218
MV
cases186694
deaths316
deaths_per_million603.286
fully_vaccinated385167
name"Maldives"
percent_fully_vaccinated73.53
percent_vaccinated76.23
population523798
total_vaccinated399308
vaccine_doses951764
MW
cases89168
deaths2686
deaths_per_million131.632
fully_vaccinated4199954
name"Malawi"
percent_fully_vaccinated20.58
percent_vaccinated26.19
population20405318
total_vaccinated5343858
vaccine_doses8306224
MX
cases7709747
deaths335011
deaths_per_million2627.452
fully_vaccinated81849962
name"Mexico"
percent_fully_vaccinated64.19
percent_vaccinated76.22
population127504120
total_vaccinated97179493
vaccine_doses223158993
MY
cases5281323
deaths37350
deaths_per_million1100.529
fully_vaccinated27551038
name"Malaysia"
percent_fully_vaccinated81.18
percent_vaccinated82.91
population33938216
total_vaccinated28138192
vaccine_doses72655558
MZ
cases233794
deaths2252
deaths_per_million68.306
fully_vaccinated21329745
name"Mozambique"
percent_fully_vaccinated64.7
percent_vaccinated69.37
population32969520
total_vaccinated22869646
vaccine_doses34948793
NA
cases172404
deaths4108
deaths_per_million1600.297
fully_vaccinated550978
name"Namibia"
percent_fully_vaccinated21.46
percent_vaccinated24.53
population2567024
total_vaccinated629767
vaccine_doses1005937
NC
cases80064
deaths314
fully_vaccinated184816
name"New Caledonia"
percent_fully_vaccinated63.74
percent_vaccinated66.35
population289959
total_vaccinated192375
vaccine_doses480702
deaths_per_million1082.912
NE
cases9515
deaths315
deaths_per_million12.019
fully_vaccinated5454196
name"Niger"
percent_fully_vaccinated20.81
percent_vaccinated23.72
population26207982
total_vaccinated6217508
vaccine_doses7339299
NF
name"Norfolk Island"
NG
cases267188
deaths3155
deaths_per_million14.437
fully_vaccinated79729922
name"Nigeria"
percent_fully_vaccinated36.48
percent_vaccinated42.22
population218541216
total_vaccinated92261510
vaccine_doses130894625
NI
cases16143
deaths245
deaths_per_million35.26
fully_vaccinated6091122
name"Nicaragua"
percent_fully_vaccinated87.66
percent_vaccinated90.1
population6948395
total_vaccinated6260823
vaccine_doses15328476
NL
cases8636201
deaths22986
deaths_per_million1308.698
fully_vaccinated11782254
name"Netherlands"
percent_fully_vaccinated67.08
percent_vaccinated71.72
population17564020
total_vaccinated12596446
vaccine_doses39816526
NO
cases1507568
deaths5732
deaths_per_million1054.777
fully_vaccinated4054726
name"Norway"
percent_fully_vaccinated74.61
percent_vaccinated79.99
population5434324
total_vaccinated4346995
vaccine_doses12145560
NP
cases1003450
deaths12031
deaths_per_million393.845
fully_vaccinated24471043
name"Nepal"
percent_fully_vaccinated80.11
percent_vaccinated91.28
population30547586
total_vaccinated27883196
vaccine_doses62627629
NR
cases5393
deaths1
fully_vaccinated11346
name"Nauru"
percent_fully_vaccinated89.4
percent_vaccinated103.27
total_vaccinated13106
vaccine_doses32157
population12691
deaths_per_million78.796
NU
cases1074
deathsnull
fully_vaccinated1417
name"Niue"
percent_vaccinated102.23
total_vaccinated1650
vaccine_doses4161
percent_fully_vaccinated87.79
population1952
NZ
cases2587178
deaths3976
deaths_per_million766.785
fully_vaccinated4182631
name"New Zealand"
percent_fully_vaccinated80.66
percent_vaccinated82.96
population5185289
total_vaccinated4301605
vaccine_doses13167041
OM
cases399449
deaths4628
deaths_per_million1011.297
fully_vaccinated3048826
name"Oman"
percent_fully_vaccinated66.62
percent_vaccinated71.18
population4576300
total_vaccinated3257365
vaccine_doses7086050
PA
cases1044336
deaths8704
deaths_per_million1974.331
fully_vaccinated3174155
name"Panama"
percent_fully_vaccinated72
percent_vaccinated80.15
population4408582
total_vaccinated3533477
vaccine_doses8893001
PE
cases4524748
deaths220831
deaths_per_million6485.57
fully_vaccinated28709644
name"Peru"
percent_fully_vaccinated84.32
percent_vaccinated89.76
population34049588
total_vaccinated30563708
vaccine_doses91412580
PF
cases79302
deaths650
fully_vaccinated186803
name"French Polynesia"
percent_fully_vaccinated60.99
percent_vaccinated62.33
population306292
total_vaccinated190908
vaccine_doses502952
deaths_per_million2122.158
PG
cases46864
deaths670
deaths_per_million66.058
fully_vaccinated321192
name"Papua New Guinea"
percent_fully_vaccinated3.17
percent_vaccinated3.77
population10142625
total_vaccinated382020
vaccine_doses737695
PH
cases4140383
deaths66864
deaths_per_million578.613
fully_vaccinated74044290
name"Philippines"
percent_fully_vaccinated64.07
percent_vaccinated67.92
population115559008
total_vaccinated78484848
vaccine_doses170638379
PK
cases1580631
deaths30656
deaths_per_million129.995
fully_vaccinated140475871
name"Pakistan"
percent_fully_vaccinated59.57
percent_vaccinated70.21
population235824864
total_vaccinated165567890
vaccine_doses340974144
PL
cases6662631
deaths120711
deaths_per_million3028.591
fully_vaccinated22649355
name"Poland"
percent_fully_vaccinated56.83
percent_vaccinated57.4
population39857144
total_vaccinated22877472
vaccine_doses58032403
PM
name"Saint Pierre and Miquelon"
cases3426
population5885
deaths2
deaths_per_million339.847
PN
cases4
deathsnull
fully_vaccinated47
name"Pitcairn Islands"
percent_fully_vaccinated100
percent_vaccinated100
total_vaccinated47
vaccine_doses117
population47
PS
cases703228
deaths5708
deaths_per_million1087.222
fully_vaccinated1776973
name"Palestine"
percent_fully_vaccinated33.85
percent_vaccinated38.34
population5250076
total_vaccinated2012767
vaccine_doses3748571
PT
cases5643528
deaths28151
deaths_per_million2740.862
fully_vaccinated8906354
name"Portugal"
percent_fully_vaccinated86.71
percent_vaccinated95.33
population10270857
total_vaccinated9791341
vaccine_doses28196689
PW
cases6332
deaths10
deaths_per_million552.975
name"Palau"
population18084
PY
cases735759
deaths19880
deaths_per_million2931.831
fully_vaccinated3546685
name"Paraguay"
percent_fully_vaccinated52.31
percent_vaccinated58.9
population6780745
total_vaccinated3993938
vaccine_doses9745545
QA
cases514524
deaths690
deaths_per_million256.017
fully_vaccinated2852178
name"Qatar"
percent_fully_vaccinated105.83
percent_vaccinated105.83
population2695131
total_vaccinated2852178
vaccine_doses7609178
RE
name"Réunion"
cases494595
deaths921
deaths_per_million945.525
population974062
RO
cases3528662
deaths68800
deaths_per_million3499.621
fully_vaccinated8114769
name"Romania"
percent_fully_vaccinated42.42
percent_vaccinated41.65
population19659270
total_vaccinated8187976
vaccine_doses16827486
RS
cases2583470
deaths18057
deaths_per_million2627.793
fully_vaccinated3278198
name"Serbia"
percent_fully_vaccinated47.71
percent_vaccinated48.81
population6871547
total_vaccinated3354075
vaccine_doses8534688
RU
cases24158502
deaths402821
deaths_per_million2783.579
fully_vaccinated79702396
name"Russia"
percent_fully_vaccinated55.08
percent_vaccinated61.56
population144713312
total_vaccinated89081596
vaccine_doses187374508
RW
cases133235
deaths1468
deaths_per_million106.557
fully_vaccinated9274948
name"Rwanda"
percent_fully_vaccinated67.32
percent_vaccinated76.75
population13776702
total_vaccinated10572981
vaccine_doses26106436
SA
cases841469
deaths9646
deaths_per_million264.936
fully_vaccinated25433941
name"Saudi Arabia"
percent_fully_vaccinated69.86
percent_vaccinated74.27
population36408824
total_vaccinated27041364
vaccine_doses68534631
SB
cases25954
deaths199
deaths_per_million274.759
fully_vaccinated254352
name"Solomon Islands"
percent_fully_vaccinated35.12
percent_vaccinated47.47
population724272
total_vaccinated343821
vaccine_doses625956
SC
cases51686
deaths172
deaths_per_million1605.451
fully_vaccinated83565
name"Seychelles"
percent_fully_vaccinated78
percent_vaccinated82.62
population107135
total_vaccinated88520
vaccine_doses224558
SD
cases63993
deaths5046
deaths_per_million107.65
fully_vaccinated13416394
name"Sudan"
percent_fully_vaccinated28.62
percent_vaccinated32.44
population46874200
total_vaccinated15207452
vaccine_doses22598737
SE
cases2751819
deaths27279
deaths_per_million2585.847
fully_vaccinated7593676
name"Sweden"
percent_fully_vaccinated71.98
percent_vaccinated73.71
population10549349
total_vaccinated7775726
vaccine_doses28312817
SG
cases3006155
deaths2024
deaths_per_million359.055
fully_vaccinated5120969
name"Singapore"
percent_fully_vaccinated90.85
percent_vaccinated91.55
population5637022
total_vaccinated5160551
vaccine_doses14727569
SH
cases2166
deathsnull
fully_vaccinated3531
name"Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha"
percent_vaccinated71.83
population5401
total_vaccinated4361
vaccine_doses7892
SI
cases1355887
deaths10056
deaths_per_million4743.748
fully_vaccinated1222225
name"Slovenia"
percent_fully_vaccinated57.67
percent_vaccinated59.72
population2119843
total_vaccinated1265802
vaccine_doses2996643
SJ
name"Svalbard and Jan Mayen"
SK
cases1877741
deaths21226
deaths_per_million3761.171
fully_vaccinated2763765
name"Slovakia"
percent_fully_vaccinated50.73
percent_vaccinated51.82
population5643455
total_vaccinated2822919
vaccine_doses7074803
SL
cases7818
deaths125
deaths_per_million14.525
fully_vaccinated4474092
name"Sierra Leone"
percent_fully_vaccinated51.99
percent_vaccinated61.03
population8605723
total_vaccinated5252127
vaccine_doses8124614
SM
cases25292
deaths126
deaths_per_million3739.982
fully_vaccinated23633
name"San Marino"
percent_fully_vaccinated69.49
percent_vaccinated77.5
population33690
total_vaccinated26357
vaccine_doses69338
SN
cases89077
deaths1971
deaths_per_million113.822
fully_vaccinated1503332
name"Senegal"
percent_fully_vaccinated8.68
percent_vaccinated15.5
population17316452
total_vaccinated2684696
vaccine_doses3152562
SO
cases27334
deaths1361
deaths_per_million77.34
fully_vaccinated7666835
name"Somalia"
percent_fully_vaccinated43.57
percent_vaccinated50.99
population17597508
total_vaccinated8972167
vaccine_doses10555834
SR
cases82496
deaths1405
deaths_per_million2273.294
fully_vaccinated237879
name"Suriname"
percent_fully_vaccinated40.2
percent_vaccinated45.26
population618046
total_vaccinated267820
vaccine_doses505699
SS
cases18823
deaths147
deaths_per_million13.47
fully_vaccinated4245286
name"South Sudan"
percent_fully_vaccinated38.9
percent_vaccinated39.28
population10913172
total_vaccinated4287160
vaccine_doses4337580
ST
cases6771
deaths80
deaths_per_million351.814
fully_vaccinated111986
name"Sao Tome and Principe"
percent_fully_vaccinated49.25
percent_vaccinated61.68
population227393
total_vaccinated140256
vaccine_doses262837
SV
cases201865
deaths4230
deaths_per_million667.572
fully_vaccinated4344286
name"El Salvador"
percent_fully_vaccinated68.8
percent_vaccinated73.69
population6336393
total_vaccinated4652597
vaccine_doses11289175
SX
cases11051
deaths92
fully_vaccinated26773
name"Sint Maarten"
percent_fully_vaccinated60.58
percent_vaccinated67.41
population44192
total_vaccinated29788
vaccine_doses66829
deaths_per_million2081.825
SY
cases57423
deaths3163
deaths_per_million142.959
fully_vaccinated2358365
name"Syria"
percent_fully_vaccinated10.66
percent_vaccinated14.9
population22125242
total_vaccinated3295630
vaccine_doses5090630
SZ
cases75191
deaths1427
deaths_per_million1187.504
fully_vaccinated426134
name"Eswatini"
percent_fully_vaccinated35.46
percent_vaccinated43.78
population1201680
total_vaccinated526050
vaccine_doses867487
TC
cases6754
deaths40
deaths_per_million874.776
fully_vaccinated30710
name"Turks and Caicos Islands"
percent_fully_vaccinated67.16
percent_vaccinated71.76
population45726
total_vaccinated32815
vaccine_doses73907
TD
cases7702
deaths194
deaths_per_million10.946
fully_vaccinated6127422
name"Chad"
percent_fully_vaccinated34.57
percent_vaccinated35.29
population17723312
total_vaccinated6254729
vaccine_doses8559891
TF
name"French Southern Territories"
TG
cases39530
deaths290
deaths_per_million32.773
fully_vaccinated1554066
name"Togo"
percent_fully_vaccinated17.56
percent_vaccinated25.49
population8848700
total_vaccinated2255579
vaccine_doses3423181
TH
cases4776096
deaths34614
deaths_per_million482.782
fully_vaccinated53486086
name"Thailand"
percent_fully_vaccinated74.7
percent_vaccinated79.62
population71697024
total_vaccinated57005497
vaccine_doses142635014
TJ
cases17786
deaths125
deaths_per_million12.559
fully_vaccinated5120562
name"Tajikistan"
percent_fully_vaccinated52.52
percent_vaccinated54.18
population9952789
total_vaccinated5282863
vaccine_doses15441380
TK
fully_vaccinated2203
name"Tokelau"
percent_fully_vaccinated116.38
percent_vaccinated116.38
population1893
total_vaccinated2203
vaccine_doses5374
cases80
deaths0
TL
cases23460
deaths138
deaths_per_million102.885
fully_vaccinated801759
name"Timor-Leste"
percent_fully_vaccinated59.77
percent_vaccinated66.12
population1341298
total_vaccinated886838
vaccine_doses2028798
TM
cases0
deaths0
fully_vaccinated9753
name"Turkmenistan"
percent_vaccinated0.53
total_vaccinated32240
vaccine_doses13040514
population6430777
TN
cases1153361
deaths29423
deaths_per_million2381.25
fully_vaccinated6401841
name"Tunisia"
percent_fully_vaccinated51.81
percent_vaccinated58.42
population12356116
total_vaccinated7218871
vaccine_doses13253317
TO
cases16958
deaths12
deaths_per_million112.289
fully_vaccinated77360
name"Tonga"
percent_fully_vaccinated72.39
percent_vaccinated81.73
population106867
total_vaccinated87342
vaccine_doses203208
TR
cases17004714
deaths101419
deaths_per_million1188.394
fully_vaccinated53176961
name"Turkey"
percent_fully_vaccinated62.31
percent_vaccinated67.89
population85341248
total_vaccinated57941051
vaccine_doses152543341
TT
cases191496
deaths4390
deaths_per_million2867.326
fully_vaccinated716898
name"Trinidad and Tobago"
percent_fully_vaccinated46.99
percent_vaccinated49.39
population1531043
total_vaccinated753588
vaccine_doses1580898
TV
cases2943
deaths1
fully_vaccinated6160
name"Tuvalu"
percent_fully_vaccinated51.66
percent_vaccinated53.4
population11335
total_vaccinated6368
vaccine_doses12528
deaths_per_million88.222
TW
cases9970937
deaths17672
deaths_per_million739.619
fully_vaccinated20793089
name"Taiwan"
percent_fully_vaccinated87.02
percent_vaccinated91.65
population23893396
total_vaccinated21899240
vaccine_doses68158988
TZ
cases43225
deaths846
deaths_per_million12.916
fully_vaccinated32165791
name"Tanzania"
percent_fully_vaccinated49.11
percent_vaccinated52.57
population65497752
total_vaccinated34434933
vaccine_doses39392419
UA
cases5531524
deaths109920
deaths_per_million2768.644
fully_vaccinated15221792
name"Ukraine"
percent_fully_vaccinated35.02
percent_vaccinated36.19
population39701744
total_vaccinated15729617
vaccine_doses31683310
UG
cases172149
deaths3632
deaths_per_million76.868
fully_vaccinated13043107
name"Uganda"
percent_fully_vaccinated27.6
percent_vaccinated41.25
population47249588
total_vaccinated19488104
vaccine_doses26406936
US
extra_note_vaccination"Includes [[Freely Associated States]]"
cases103436829
deaths1186984
deaths_per_million3508.778
fully_vaccinated230637348
name"United States"
percent_fully_vaccinated69.47
percent_vaccinated81.39
population338289856
total_vaccinated270227181
vaccine_doses676728782
note_vaccination"Bao gồm [[Hiệp ước Liên kết Tự do]]"
UY
cases1037893
deaths7625
deaths_per_million2227.711
fully_vaccinated2903089
name"Uruguay"
percent_fully_vaccinated84.82
percent_vaccinated87.95
population3422796
total_vaccinated3010451
vaccine_doses9036273
UZ
cases175081
deaths1016
deaths_per_million29.341
fully_vaccinated18101452
name"Uzbekistan"
percent_fully_vaccinated52.27
percent_vaccinated62.59
population34627648
total_vaccinated21674823
vaccine_doses74976351
VA
cases26
deaths0
fully_vaccinatednull
name"Vatican City"
percent_vaccinatednull
population808
total_vaccinatednull
vaccine_dosesnull
VC
cases9674
deaths124
deaths_per_million1192.778
fully_vaccinated31632
name"Saint Vincent and the Grenadines"
percent_fully_vaccinated30.43
percent_vaccinated36.1
population103959
total_vaccinated37527
vaccine_doses73435
VE
cases552695
deaths5856
deaths_per_million206.913
fully_vaccinated14966671
name"Venezuela"
percent_fully_vaccinated52.88
percent_vaccinated78.29
population28301700
total_vaccinated22157232
vaccine_doses37860994
VG
cases7420
deaths64
deaths_per_million2042.64
fully_vaccinated18261
name"British Virgin Islands"
percent_fully_vaccinated58.68
percent_vaccinated62.55
population31332
total_vaccinated19466
vaccine_doses41453
VN
cases11624000
deaths43206
deaths_per_million440.039
fully_vaccinated85961564
name"Vietnam"
percent_fully_vaccinated87.55
percent_vaccinated91.94
population98186856
total_vaccinated90272853
vaccine_doses266492149
VU
cases12019
deaths14
deaths_per_million42.847
fully_vaccinated162250
name"Vanuatu"
percent_fully_vaccinated49.66
percent_vaccinated54.06
population326744
total_vaccinated176624
vaccine_doses366638
WF
cases3760
deaths9
deaths_per_million776.13
fully_vaccinated6803
name"Wallis and Futuna"
percent_fully_vaccinated58.67
percent_vaccinated61.66
population11596
total_vaccinated7150
vaccine_doses18058
WS
cases17057
deaths31
deaths_per_million139.395
fully_vaccinated177954
name"Samoa"
percent_fully_vaccinated80.02
percent_vaccinated86.07
population222390
total_vaccinated191403
vaccine_doses453083
XC
casesnull
deathsnull
fully_vaccinated313067
name"Northern Cyprus"
percent_fully_vaccinated81.78
percent_vaccinated78.8
total_vaccinated301673
vaccine_doses861519
population382836
XK
cases274279
deaths3212
deaths_per_million1802.353
fully_vaccinated825082
name"Kosovo"
percent_fully_vaccinated46.3
percent_vaccinated50.89
population1782115
total_vaccinated906858
vaccine_doses1837446
XW
extra_note"Countries which do not report data for a column are not included in that column's world total."
extra_note_vaccination"Countries which do not report the number of people who have received at least one dose are not included in the world total."
cases775431255
deaths7047741
deaths_per_million883.718
fully_vaccinated5177942142
name"World"
percent_fully_vaccinated64.93
percent_vaccinated70.61
population7975105024
total_vaccinated5631262389
vaccine_doses13578212015
note"Những quốc gia không báo cáo dữ liệu không được tính trong cột tổng thế giới."
note_vaccination"Những quốc gia không báo cáo số người được tiêm ít nhất 1 mũi không được tính trong cột tổng thế giới."
YE
cases11945
deaths2159
deaths_per_million64.072
fully_vaccinated806967
name"Yemen"
percent_fully_vaccinated2.39
percent_vaccinated3.12
population33696612
total_vaccinated1050112
vaccine_doses1298447
YT
name"Mayotte"
cases42027
deaths187
deaths_per_million573.421
population326113
ZA
cases4072681
deaths102595
deaths_per_million1712.946
fully_vaccinated21038797
name"South Africa"
percent_fully_vaccinated35.13
percent_vaccinated40.42
population59893884
total_vaccinated24209938
vaccine_doses38841308
ZM
deatmillion194.708
cases349635
deaths4069
deaths_per_million203.27
fully_vaccinated9213802
name"Zambia"
percent_fully_vaccinated46.03
percent_vaccinated58.14
population20017670
total_vaccinated11637730
vaccine_doses13454213
ZW
cases266362
deaths5740
deaths_per_million351.704
fully_vaccinated4751270
name"Zimbabwe"
percent_fully_vaccinated29.71
percent_vaccinated40.25
population16320539
total_vaccinated6437808
vaccine_doses12222754
PR
population3252412
cases1252713
deaths5938
deaths_per_million1825.722
name"Puerto Rico"
VI
population99479
cases25389
deaths132
deaths_per_million1326.913
name"United States Virgin Islands"