Bản mẫu:Hệ thống sinh học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Linnaeus
1735
2 giới
Haeckel
1866[1]
3 giới
Chatton
1937[2]
2 vực
Copeland
1956[3]
2 siêu giới 4 giới
Whittaker
1969[4]
5 giới
Woese và ctv.
1977[5]
6 giới
Woese và ctv.
1990[6]
3 vực
(không xử lý) Protista Prokaryota Monera Monera Eubacteria Bacteria
Archaebacteria Archaea
Eukaryota Protista Protista Protista Eukarya
Vegetabilia Plantae Fungi Fungi
Plantae Plantae Plantae
Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia


  1. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Haeckel
  2. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Chatton
  3. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Copeland1956
  4. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Whittaker1969
  5. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Woese1977
  6. ^ Carl R. Woese, Otto Kandler, Mark L. Wheelis: "Towards a Natural System of Organisms: Proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya", doi:10.1073/pnas.87.12.4576