Bản mẫu:Hộp bên

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này là một siêu tiêu bản có thể dùng để tạo độc đáo theo kiểu hộp nội dung nổi (xem ví dụ trực tiếp đối diện).

Thông số

Thông số Mô tả
metadata Set as |metadata=no to suppresses the HTML "metadata" class.
position Set as |position=left to float the box on the lefthand rather than righthand side of the page.
class CSS classes to apply to the box.
style CSS styles to apply to the box.
abovestyle CSS styles to apply to the "above" cell (see next parameter) only.
above Content to appear in a separate row above the main cell (and spanning the entire width of the box).
image A full image tag (or other content); if this is not present or set as none, no image is displayed.
textstyle CSS styles to apply to the text cells only.
text Text to display in the box.
imageright A full image tag (or other content) to display in a separate table cell on the box's righthand side.
below Content to appear in a separate row underneath the main cell (and spanning the entire width of the box).

Xem thêm