Bản mẫu:Lịch sử Mãn Châu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Lịch sử Mãn Châu
Yên Quốc (Liêu Tây quận) Cơ Tử Triều Tiên Đông Hồ Túc Thận Uế Mạch
(Liêu Đông quận)
Nhà Tần (Liêu Tây quận)
(Liêu Đông quận)
Tây Hán (Liêu Tây quận) Vệ Mãn Triều Tiên Hung Nô
(Liêu Đông quận)
(Hán tứ quận) Phù Dư Quốc Ốc Trở Cao Câu Ly
Đông Hán (Liêu Tây quận) Ô Hoàn Tiên Ti Ấp Lâu
(Liêu Đông quận)
(Huyền Thổ quận)
Tào Ngụy (Xương Lê quận) (Công Tôn Độ)
(Liêu Đông quận)
(Huyền Thổ quận)
Tây Tấn (Bình Châu)
Mộ Dung bộ Vũ Văn bộ
Tiền Yên (Bình Châu)
Tiền Tần (Bình Châu)
Hậu Yên (Bình Châu)
Bắc Yên
Bắc Ngụy (Doanh Châu) Khiết Đan Khố Mạc Hề Thất Vi Vật Cát
Đông Ngụy (Doanh Châu)
Bắc Tề (Doanh Châu)
Bắc Chu (Doanh Châu)
Nhà Tùy (Liễu Thành quận) Mạt Hạt
(Yên quận)
(Liêu Tây quận)
Nhà Đường (Doanh Châu) (Tùng Mạc đô đốc phủ) (Nhiêu Nhạc đô đốc phủ) (Thất Vi đô đốc phủ) (Hắc Thủy đô đốc phủ) Bột Hải Quốc
(Bột Hải đô đốc phủ)
(An Đông đô hộ phủ)
Nhà Liêu (Thượng Kinh đạo)
(Trung Kinh đạo)
(Đông Kinh đạo)
Nữ Chân Đông Đan
Định An Quốc
(Đông Kinh đạo)
Nhà Kim (Đông Kinh lộ) (Thượng Kinh lộ)
Đông Liêu Hậu Liêu Đại Chân Quốc
Nhà Nguyên (Liêu Dương hành tỉnh)
Nhà Minh (Liêu Đông đô ti) (Nô Nhi Can đô ti)
Kiến Châu Nữ Chân Hải Tây Nữ Chân Dã Nhân Nữ Chân
Nhà Thanh (Mãn Châu)
(Đông tam tỉnh) Nga chiếm Ngoại Mãn
Đông tam tỉnh Trung Hoa Dân Quốc Cộng hòa Viễn Đông
Viễn Đông Liên Xô
Mãn Châu Quốc
Đông cửu tỉnh Trung Hoa Dân Quốc
Đông Bắc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Viễn Đông Nga
* Lịch sử Liêu Ninh
* Lịch sử Cát Lâm
* Lịch sử Hắc Long Giang