Bước tới nội dung

Bản mẫu:Legend

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Dùng nó để nhúng vào một dòng ghi chú một hình ảnh (như bản đồ hay biểu đồ) với hộp tô đậm nhỏ.

Sử dụng[sửa mã nguồn]

{{legend|color|label|outline=outline color|border=css border}}

color thành giá trị của đặc tính background màu của css. Các tùy chọn tham số outline là màu của đường viền xung quanh hộp. Nếu bạn cần để tùy chỉnh border hơn nữa, bạn có thể sử dụng border đối số, mà sẽ ghi đè outline thảo luận và thiết lập các mô tả css (e.g., 1px solid #aaa) của border đó sẽ được rút ra xung quanh hộp.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Sử dụng trong văn bản[sửa mã nguồn]

{{legend|black|Châu Phi}}
{{legend|green|Châu Mỹ}}
{{legend|blue|Châu Đại dương}}
{{legend|#ffa|Châu Âu|outline=silver}}
{{legend|#ff2800|Châu Á}}
  Châu Phi
  Châu Mỹ
  Châu Đại dương
  Châu Âu
  Châu Á

Sử dụng trong 1 chú thích[sửa mã nguồn]

 [[Hình:Celts in Europe.png|200px|thumb|right|The Celts in Europe, past and present:
 {{legend|#1a8000|present-day Celtic-speaking areas}}
 {{legend|#27c600|other parts of the six most commonly recognized 'Celtic nations' and where a 
 Celtic language is spoken but not the dominating language}}
 {{legend|#97ffb6|other parts of Europe once peopled by Celts; modern-day inhabitants of many of 
 these areas often claim a Celtic heritage and/or culture}}
 {{legend|#D2FFD2|Lusitanian area of Iberia, "Celticity" uncertain}} 
 {{legend|yellow|the core Hallstatt territory, expansion before 500 BC}}
 ]]
The Celts in Europe, past and present:
  present-day Celtic-speaking areas
  other parts of the six most commonly recognized 'Celtic nations' and where a Celtic language is spoken but not the dominating language
  other parts of Europe once peopled by Celts; modern-day inhabitants of many of these areas often claim a Celtic heritage and/or culture
  Lusitanian area of Iberia, "Celticity" uncertain
  the core Hallstatt territory, expansion before 500 BC

Danh sách tham số đầy đủ[sửa mã nguồn]

{{Legend
| [legend box's colo/ur]
| [text following legend box]
| outline = <!--colo/ur of border around legend box-->
| border = <!--use to specify custom CSS styling for border (overrides 'outline')-->
| color  = <!--colo/ur of 'text'-->
| size  = <!--'text' font-size-->
| text  = <!--to place text inside the legend box-->
}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]

 • Đối với một phiên bản của bản mẫu này sử dụng display:inline để tránh ngắt dòng sau mỗi ghi chú, xem {{Legend inline}}.
 • Đối với một phiên bản của bản mẫu này mà không có dòng đường vạch, xem {{Legend0}}.
 • Đối với một phiên bản của bản mẫu này mà không có khối định dạng, xem {{Legend2}}.
 • Đối với một phiên bản của bản mẫu này với bài viết liên kết, xem {{Legend3}}.
 • Đối với một phiên bản của bản mẫu này với định dạng khối thụt vào, xem {{Legend4}}.
 • Đối với một phiên bản của bản mẫu này với text-align đặt sang trái, xem {{Leftlegend}}.
 • Đối với một dòng ghi chú một hình ảnh với đường vạch có màu, xem {{legend-line}}.
 • Danh sách màu dùng trên web