Bản mẫu:Mô tả sử dụng hợp lý ảnh chụp màn hình phần mềm

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin tập tin và lý do sử dụng hợp lý
Miêu tả Cần có mô tả hình ảnh này.
Tác giả hoặc
đối tượng giữ bản quyền
Cần nêu tên tác giả hoặc đơn vị giữ bản quyền hình ảnh này.
Nguồn (WP:TCKTD#4) Không có nguồn được ghi vào. Vui lòng chỉnh sửa mô tả tập tin này và ghi rõ nguồn. (nhận trợ giúp cú pháp)
Sử dụng trong bài viết (WP:TCKTD#7) Không có bài viết cụ thể được ảnh sử dụng được ghi vào. Vui lòng chỉnh sửa mô tả tệp này và thêm tên của bài viết mà tệp được sử dụng vào đây. (nhận trợ giúp cú pháp)
Mục đích sử dụng
(WP:TCKTD#8)
Ảnh này cần phải minh hoạ cho phần mềm đề cập đến.
Không thể thay thế cho
tập tin tự do vì
(WP:TCKTD#1)
Đây là phần mềm thuộc về đơn vị sản xuất của nó. Vì vậy tồn tại một phiên bản tự do tương đương để minh họa cho mục đích bách khoa là điều không thể
Sử dụng tối giản (WP:TCKTD#3) Hình ảnh này chỉ cần chứa phần ảnh chụp đủ để minh hoạ cho phần mềm.
Tôn trọng
các cơ hội thương mại
(WP:TCKTD#2)
Ảnh này nên được thu nhỏ xuống độ phân giải thấp hơn.
Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tài liệu có bản quyền trong bối cảnh [[]]//vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:M%C3%B4_t%E1%BA%A3_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_h%E1%BB%A3p_l%C3%BD_%E1%BA%A3nh_ch%E1%BB%A5p_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_ph%E1%BA%A7n_m%E1%BB%81m
Tài liệu bản mẫu[tạo]