Bản mẫu:Số năm theo năm và ngày

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này trả về số năm đầy đủ và ngày trội thêm giữa hai ngày tháng cho trước. Nếu tập tham số thứ hai không được cung cấp, nó sẽ trả về số năm đầy đủ và ngày trội thêm giữa ngày chỉ định và ngày hiện tại. Hai con số phân tách bằng dấu phẩy. Tiêu bản {{Number table sorting}} được nhúng vào giá trị năm, để giá trị do tiêu bản này tạo ra sẽ hoạt động đúng với danh sách sắp xếp được.

Cú pháp:
{{số năm theo năm và ngày|năm1|tháng1|ngày1|năm2|tháng2|ngày2}} hoặc
{{số năm theo năm và ngày|năm1|tháng1|ngày1}}
Ví dụ:
{{số năm theo năm và ngày|1989|7|23|2003|7|14}} trả về "13 năm, 356 ngày"
{{số năm theo năm và ngày|1989|7|23}} trả về "34 năm, 293 ngày"
{{số năm theo năm và ngày|1989|7|23|1990|7|24}} trả về "1 năm, 1 ngày"
Khi sử dụng tiêu bản này để tính tuổi người khi mất hoặc tuổi người vào một ngày cụ thể (chứ không phải tuổi hiện tại), xin hãy thay thế nó vào trang.
Ví dụ: {{thế:số năm theo năm và ngày|1989|7|23|2003|7|14}}

Cũng chú ý là do năm nhuận số đo "năm và ngày" không hoàn toàn mang tính tổng. Ví dụ sau đây không phải là lỗi, mà là mỗi phép tính sử dụng một định nghĩa "năm" khác nhau, hoặc 365 hoặc 366 này:

{{số năm theo năm và ngày|2007|2|27|2008|3|2}} cho ra "1 năm, 4 ngày"

nhưng tách ra:

{{số năm theo năm và ngày|2007|2|27|2007|3|2}} cho ra "3 ngày"
{{số năm theo năm và ngày|2007|3|2|2008|3|2}} cho ra "1 năm, 0 ngày"

Xem thêm