Bản mẫu:Tùy chọn đóng mở

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Kiểu hiển thị mặc định: hiện tại mặc định là autocollapse

Để thiết lập kiểu hiển thị ban đầu của bản mẫu này, hãy sử dụng thêm một trong các tham số |state= như sau:

 • |state=collapsed: {{BASEPAGENAME|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái đóng, nghĩa là ẩn ngoài thanh tiêu đề của nó
 • |state=expanded: {{BASEPAGENAME|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái mở rộng, nghĩa là hiển thị đầy đủ
 • |state=autocollapse: {{BASEPAGENAME|state=autocollapse}}
  • hiển thị bản mẫu được thu gọn về thanh tiêu đề nếu có một {{thanh điều hướng}}, một {{thanh bên}}, hoặc một số bảng khác trên trang có thuộc tính thu gọn
  • hiển thị bản mẫu trong trạng thái mở rộng của nó nếu không có mục nào có thể thu gọn khác trên trang

Nếu tham số |state= trong bản mẫu trên trang này không được thiết lập, khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu được lấy từ tham số |default= trong bản mẫu Tùy chọn đóng mở. Đối với bản mẫu trên trang này, hiện tại đang có giá trị autocollapse.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Thông báo chuẩn hóa để chèn vào các trang bản mẫu, phần lớn là các bản mẫu điều hướng (navbox), mà bản mẫu đó có kèm tham số state để quy định sự đóng/mở của bản mẫu.

Thông báo này có thể được chèn vào ngay trong bản mẫu (đặt trong cặp thẻ <noinclude>...</noinclude>), hoặc thêm vào trang con /doc của bản mẫu.

Nâng cao

Đa số các bản mẫu điều hướng trên Wikipedia đều mặc định trạng thái là đóng mở tự động (autocollapse), nghĩa là mặc định bản mẫu sẽ mở ra nếu chỉ có mình nó trên trang, còn nếu có 2 (hoặc nhiều hơn) bản mẫu điều hướng trên một trang thì cả hai sẽ đóng lại.

Một số bản mẫu đã được lập trình để thay đổi trạng thái ban đầu mặc định, tức là nó sẽ luôn luôn được mở hoặc đóng mà không phụ thuộc vào sự có mặt các bản mẫu khác trên trang. Khi đó có thể sử dụng thêm tham số |mặc định=collapsed/uncollapsed để thông báo đến người dùng rằng trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này không phải là autocollapse. Ví dụ:

{{Tùy chọn đóng mở|mặc định=collapsed}}

Kiểu hiển thị mặc định: hiện tại mặc định là autocollapse

Để thiết lập kiểu hiển thị ban đầu của bản mẫu này, hãy sử dụng thêm một trong các tham số |state= như sau:

 • |state=collapsed: {{Tùy chọn đóng mở|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái đóng, nghĩa là ẩn ngoài thanh tiêu đề của nó
 • |state=expanded: {{Tùy chọn đóng mở|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái mở rộng, nghĩa là hiển thị đầy đủ
 • |state=autocollapse: {{Tùy chọn đóng mở|state=autocollapse}}
  • hiển thị bản mẫu được thu gọn về thanh tiêu đề nếu có một {{thanh điều hướng}}, một {{thanh bên}}, hoặc một số bảng khác trên trang có thuộc tính thu gọn
  • hiển thị bản mẫu trong trạng thái mở rộng của nó nếu không có mục nào có thể thu gọn khác trên trang
Nếu tham số |state= trong bản mẫu trên trang này không được thiết lập, khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu được lấy từ tham số |default= trong bản mẫu Tùy chọn đóng mở. Đối với bản mẫu trên trang này, hiện tại đang có giá trị autocollapse.