Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông tin khu dân cư

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin khu dân cư
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

 • Quan trọng: Xin hãy nhập tất cả các giá trị "dân số" dưới dạng thô, chưa định dạng (ví dụ 120000 thay vì 120.000). Các tham khảo cần được thêm vào khu vực chú thích của đề mục tương ứng. Các giá trị số không "thô" có thể tạo ra "Lỗi biểu thức". Tiêu bản sẽ tự động định dạng các giá trị thô. Nếu bạn thấy có giá trị thô nào không hiển thị đúng, xin hãy ghi lại thông báo ở trang thảo luận tiêu bản này.

  Đối với các giá trị "diện tích", xin hãy nhập theo phương thức chấm thập phân và phẩy thập phân kiểu phương Tây. Ví dụ: 1,5 ) trong tiếng Việt cần được nhập là 1.5 để hiển thị đúng, và ngược lại.


Using metric units

{{Thông tin khu dân cư
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_alt        = 
| image_seal       = 
| seal_alt        = 
| image_shield      = 
| shield_alt       = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| motto          = 
| image_map        = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = 
| coordinates_footnotes  = 
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| subdivision_type3    = 
| subdivision_name3    = 
| established_title    = 
| established_date    = 
| founder         = 
| seat_type        = 
| seat          = 
| government_footnotes  = 
| government_type     = 
| governing_body     = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = 
| leader_title1      = 
| leader_name1      = 
| leader_title2      = 
| leader_name2      = 
| leader_title3      = 
| leader_name3      = 
| leader_title4      = 
| leader_name4      = 
| legislature =
| upper_house =
| lower_house =

| unit_pref        = Metric
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- <ref> </ref> -->
| area_note        = 
| area_water_percent   = 
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank2_title    = 
<!-- square kilometers -->
| area_total_km2     = 
| area_land_km2      = 
| area_water_km2     = 
| area_urban_km2     = 
| area_rural_km2     = 
| area_metro_km2     = 
| area_blank1_km2     = 
| area_blank2_km2     = 
<!-- hectares -->
| area_total_ha      = 
| area_land_ha      = 
| area_water_ha      = 
| area_urban_ha      = 
| area_rural_ha      = 
| area_metro_ha      = 
| area_blank1_ha     = 
| area_blank2_ha     = 
| length_km        = 
| width_km        = 
| dimensions_footnotes  = 
| elevation_footnotes   = 
| elevation_m       = 
| population_as_of    = 
| population_footnotes  = 
| population_total    = 
| population_density_km2 = auto
| population_note     = 
| population_demonym   = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| postal_code_type    = 
| postal_code       = 
| area_code_type     = 
| area_code        = 
| iso_code        = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

Using non-metric units

{{Thông tin khu dân cư
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_alt        = 
| image_seal       = 
| seal_alt        = 
| image_shield      = 
| shield_alt       = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| motto          = 
| image_map        = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = 
| coordinates_footnotes  = 
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| subdivision_type3    = 
| subdivision_name3    = 
| established_title    = 
| established_date    = 
| founder         = 
| seat_type        = 
| seat          = 
| government_footnotes  = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = 
| unit_pref        = US<!-- or UK -->
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| area_note        = 
| area_water_percent   = 
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank2_title    = 
<!-- square miles -->
| area_total_sq_mi    = 
| area_land_sq_mi     = 
| area_water_sq_mi    = 
| area_urban_sq_mi    = 
| area_rural_sq_mi    = 
| area_metro_sq_mi    = 
| area_blank1_sq_mi    = 
| area_blank2_sq_mi    = 
<!-- acres -->
| area_total_acre     = 
| area_land_acre     = 
| area_water_acre     = 
| area_urban_acre     = 
| area_rural_acre     = 
| area_metro_acre     = 
| area_blank1_acre    = 
| area_blank2_acre    = 
| length_mi        = 
| width_mi        = 
| dimensions_footnotes  = 
| elevation_footnotes   = 
| elevation_ft      = 
| population_as_of    = 
| population_footnotes  = 
| population_total    = 
| population_density_sq_mi= auto
| population_note     = 
| population_demonym   = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| postal_code_type    = 
| postal_code       = 
| area_code_type     = 
| area_code        = 
| iso_code        = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

Short version

{{Thông tin khu dân cư
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| population_total    = 
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
}}

Complete empty syntax, with comments

This copy of the template lists all parameters except for some of the repeating numbered parameters which are noted in the comments. Comments here should be brief; see the table below for full descriptions of each parameter.

{{Thông tin khu dân cư
| name          = <!-- at least one of the first two fields must be filled in -->
| official_name      =
| native_name       = <!-- if different from the English name -->
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| other_name       =
| settlement_type     = <!-- such as Town, Village, City, Borough etc. -->
<!-- transliteration(s) -->
| translit_lang1     =
| translit_lang1_type   =
| translit_lang1_info   =
| translit_lang1_type1  =
| translit_lang1_info1  =
| translit_lang1_type2  =
| translit_lang1_info2  = <!-- etc., up to translit_lang1_type6 / translit_lang1_info6 -->
| translit_lang2     =
| translit_lang2_type   =
| translit_lang2_info   =
| translit_lang2_type1  =
| translit_lang2_info1  =
| translit_lang2_type2  =
| translit_lang2_info2  = <!-- etc., up to translit_lang2_type6 / translit_lang2_info6 -->
<!-- images, nickname, motto -->
| image_skyline      =
| imagesize        =
| image_alt        =
| image_caption      =
| image_flag       =
| flag_size        =
| flag_alt        =
| flag_border       =
| flag_link        =
| image_seal       =
| seal_size        =
| seal_alt        =
| seal_link        =
| seal_type        =
| image_shield      =
| shield_size       =
| shield_alt       =
| shield_link       =
| image_blank_emblem   =
| blank_emblem_type    = <!-- defaults to Logo -->
| blank_emblem_size    =
| blank_emblem_alt    =
| blank_emblem_link    =
| etymology        = 
| nickname        =
| motto          =
| anthem         =
<!-- maps and coordinates -->
| image_map        =
| mapsize         =
| map_alt         =
| map_caption       =
| image_map1       =
| mapsize1        =
| map_alt1        =
| map_caption1      =
| pushpin_map       = <!-- name of a location map as per Template:Location_map -->
| pushpin_label_position = <!-- position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
| pushpin_label      = <!-- only necessary if "name" or "official_name" are too long -->
| pushpin_map_alt     =
| pushpin_mapsize     =
| pushpin_relief     =
| pushpin_map_caption   =
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = <!-- to specify exact location of coordinates (was coor_type) -->
| coordinates_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| grid_name        = <!-- name of a regional grid system -->
| grid_position      = <!-- position on the regional grid system -->
<!-- location -->
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = <!-- the name of the country -->
| subdivision_type1    =
| subdivision_name1    =
| subdivision_type2    =
| subdivision_name2    = <!-- etc., subdivision_type6 / subdivision_name6 -->
<!-- established -->
| established_title    = <!-- Founded -->
| established_date    =
| established_title1   = <!-- Incorporated (town) -->
| established_date1    =
| established_title2   = <!-- Incorporated (city) -->
| established_date2    =
| established_title3   =
| established_date3    =
| established_title4   =
| established_date4    =
| established_title5   =
| established_date5    =
| established_title6   =
| established_date6    =
| established_title7   =
| established_date7    =
| extinct_title      =
| extinct_date      =
| founder         =
| named_for        =
<!-- seat, smaller parts -->
| seat_type        = <!-- defaults to: Seat -->
| seat          =
| seat1_type       = <!-- defaults to: Former seat -->
| seat1          =
| parts_type       = <!-- defaults to: Boroughs -->
| parts_style       = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) -->
| parts          = <!-- parts text, or header for parts list -->
| p1           =
| p2           = <!-- etc., up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- government type, leaders -->
| government_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| government_type     =
| governing_body     =
| leader_party      =
| leader_title      =
| leader_name       = <!-- add &nbsp; (no-break space) to disable automatic links -->
| leader_title1      =
| leader_name1      = <!-- etc., up to leader_title4 / leader_name4 -->
<!-- display settings -->
| total_type       = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
| unit_pref        = <!-- enter: Imperial, to display imperial before metric -->
<!-- area -->
| area_footnotes     = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| dunam_link       = <!-- If dunams are used, this specifies which dunam to link. -->
| area_total_km2     = <!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
| area_total_sq_mi    = <!-- see table @ Template:Infobox settlement for details -->
| area_total_ha      =
| area_total_acre     =
| area_total_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_land_km2      =
| area_land_sq_mi     =
| area_land_ha      =
| area_land_acre     =
| area_land_dunam     = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_km2     =
| area_water_sq_mi    =
| area_water_ha      =
| area_water_acre     =
| area_water_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_percent   =
| area_urban_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_urban_km2     =
| area_urban_sq_mi    =
| area_urban_ha      =
| area_urban_acre     =
| area_urban_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rural_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_rural_km2     =
| area_rural_sq_mi    =
| area_rural_ha      =
| area_rural_acre     =
| area_rural_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_metro_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_metro_km2     =
| area_metro_sq_mi    =
| area_metro_ha      =
| area_metro_acre     =
| area_metro_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rank        =
| area_blank1_title    =
| area_blank1_km2     =
| area_blank1_sq_mi    =
| area_blank1_ha     =
| area_blank1_acre    =
| area_blank1_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_blank2_title    =
| area_blank2_km2     =
| area_blank2_sq_mi    =
| area_blank2_ha     =
| area_blank2_acre    =
| area_blank2_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_note        =
<!-- dimensions -->
| dimensions_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| length_km        =
| length_mi        =
| width_km        =
| width_mi        =
<!-- elevation -->
| elevation_footnotes   = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_m       =
| elevation_ft      =
| elevation_point     = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_max_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_max_m     =
| elevation_max_ft    =
| elevation_max_point   = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_max_rank   =
| elevation_min_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_min_m     =
| elevation_min_ft    =
| elevation_min_point   = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_min_rank   =
<!-- population -->
| population_as_of    =
| population_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| population_total    =
| pop_est_as_of      =
| pop_est_footnotes    =
| population_est     =
| population_rank     =
| population_density_km2 = <!-- for automatic calculation of any density field, use: auto -->
| population_density_sq_mi=
| population_urban_footnotes   =
| population_urban        =
| population_density_urban_km2  =
| population_density_urban_sq_mi =
| population_rural_footnotes   =
| population_rural        =
| population_density_rural_km2  =
| population_density_rural_sq_mi =
| population_metro_footnotes   =
| population_metro        =
| population_density_metro_km2  =
| population_density_metro_sq_mi =
| population_density       =
| population_density_rank    =
| population_blank1_title    =
| population_blank1       =
| population_density_blank1_km2 =
| population_density_blank1_sq_mi=
| population_blank2_title    =
| population_blank2       =
| population_density_blank2_km2 =
| population_density_blank2_sq_mi=
| population_demonym   = <!-- demonym, e.g. Liverpudlian for someone from Liverpool -->
| population_note     =
<!-- demographics (section 1) -->
| demographics_type1   =
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1  =
| demographics1_info1   = <!-- etc., up to demographics1_title7 / demographics1_info7 -->
<!-- demographics (section 2) -->
| demographics_type2   =
| demographics2_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics2_title1  =
| demographics2_info1   = <!-- etc., up to demographics2_title10 / demographics2_info10 -->
<!-- time zone(s) -->
| timezone1        =
| utc_offset1       =
| timezone1_DST      =
| utc_offset1_DST     =
| timezone2        =
| utc_offset2       =
| timezone2_DST      =
| utc_offset2_DST     =
<!-- postal codes, area code -->
| postal_code_type    = <!-- enter ZIP Code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal_code       =
| postal2_code_type    = <!-- enter ZIP Code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal2_code      =
| area_code_type     = <!-- defaults to: Area code(s) -->
| area_code        =
| geocode         =
| iso_code        =
| registration_plate_type =
| registration_plate   =
<!-- blank fields (section 1) -->
| blank_name_sec1     =
| blank_info_sec1     =
| blank1_name_sec1    =
| blank1_info_sec1    =
| blank2_name_sec1    =
| blank2_info_sec1    = <!-- etc., up to blank7_name_sec1 / blank7_info_sec1 -->
<!-- blank fields (section 2) -->
| blank_name_sec2     =
| blank_info_sec2     =
| blank1_name_sec2    =
| blank1_info_sec2    =
| blank2_name_sec2    =
| blank2_info_sec2    = <!-- etc., up to blank7_name_sec2 / blank7_info_sec2 -->
<!-- website, footnotes -->
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        =
}}

Bảng

Tên và khẩu hiệu

Tên tham số Cách dùng Mô tả
tên bắt buộc nếu không có tên chính thức Tên thường gọi trong tiếng Việt
tên chính thức bắt buộc nếu không có tên Tên chính thức trong tiếng Việt
tên khác tùy chọn Dùng cho địa danh với tên cũ hoặc tên phổ biến hơn như Bombay hay Sài gòn
tên bản địa tùy chọn Tên này sẽ hiển thị dưới tên/tên chính thức
loại khu vực tùy chọn Có thể gõ bất kỳ loại nào, như Thành phố, Thị trấn, Huyện, Xã, Tỉnh, Khu bảo tồn,... Nếu được thiết lập, sẽ hiện thị dưới các tên, miễn là có điền tham số tên. Có thể được dùng làm nhãn cho tổng dân số/diện tích (mặc định là Nội thành), nếu cần phân biệt với Đô thị hoặc Vùng đô thị (nếu các con số cho đô thị và vùng đô thị không tồn tại, nhãn sẽ là Tổng cộng trừ khi có thiết lập tham số kiểu tổng).
kiểu tổng tùy chọn Xác định con số diện tích và dân số "tổng cộng" đang nói đến cái gì, ví dụ London lớn. Tham số này sẽ ghi đè các nhãn khác dùng cho tổng dân số/diện tích. Nếu không muốn ghi nhãn, có thể thiết lập   (giá trị chính xác này cũng khiến cho tổng dân số được hiển thị cùng một dòng với từ Dân số).
tên hiệu tùy chọn một nick name nổi tiếng
khẩu hiệu tùy chọn Đặt khẩu hiệu dưới nick name
nnchtu1 tùy chọn Đặt một "mục" trước từ "chuyển tự". Có thể được dùng để chỉ định một ngôn ngữ cụ thể như trong bài Dêlêg hoặc có thể chỉ là "Khác", giống như trong bài Gaza.
nnchtu1 k tùy chọn
nnchtu1 tt tùy chọn
nnchtu2 tùy chọn Sẽ đặt cách chuyển tự thứ hai. Mời xem Dêlêg
nnchtu2 k tùy chọn
nnchtu2 tt tùy chọn

Hình và bản đồ

Các biến này chỉ được dùng để tạo thể loại cho bài viết này
Tên tham số Cách dùng Mô tả
hình nền trời tùy chọn Dù nó có tên như vậy, đây có thể là bất cứ hình gì mà biên tập viên thích. Kích thước mặc định là 250px
kt hình tùy chọn Có thể dùng để thay đổi kích thước hình nền trời. Cái này sẽ có ích nếu biên tập viên muốn khiến cho hộp thông tin rộng hơn.
ct hình tùy chọn Sẽ đặt một chú thích dưới hình nền trời (nếu có)
hình cờ tùy chọn Dùng cho lá cờ. Kích thước mặc định: 100px
kt cờ tùy chọn Có thể dùng để thay đổi kích thước cờ nếu muốn.
flag_link tùy chọn
hình con dấu tùy chọn Nếu khu vực này có con dấu chính thức.
seal_link tùy chọn
kt con dấu tùy chọn
hình khiên tùy chọn Có thể dùng cho nơi có huy hiệu.
lk khiên tùy chọn Có thể dùng nếu một bài viết wiki đã có nhưng không được tiêu bản liên kết đến.
kt khiên tùy chọn
hình tượng trưng tùy chọn Có thể dùng nếu nơi này có logo, hình dấu, emblem, v.v. chính thức. Logo là kiểu mặc định.
Tên cũ =city_logo
kiểu tượng trưng tùy chọn To specify what type of emblem "hình tượng trưng" is. The default is Logo.
kt tượng trưng tùy chọn Tên cũ =citylogo_size
lk tượng trưng tùy chọn Tên cũ =logo_link
bản đồ tùy chọn
ktbd tùy chọn
ctbd tùy chọn
bản đồ 1 tùy chọn Hình bản đồ thứ hai. Tham số bản đồ phải được điền trước. Ví dụ xem: Bloomsburg, Pennsylvania.
ktbd1 tùy chọn
ctbd1 tùy chọn
bd điểm tùy chọn Tham số để vẽ chồng 1 điểm lên một bản đồ trống bằng tay bằng cách dùng hệ thống tọa độ "X" và "Y". Các bản đồ trống nếu có, có thể tìm tại Wikimedia Commons. Ví dụ xem: Rainbow Lake, Alberta
ktbd điểm tùy chọn Để thay đổi kích thước bản đồ điểm; mặc định là 180px.
ctbd điểm tùy chọn Để ghi chú thích dưới bản đồ điểm.
điểm x
điểm y
tùy chọn Để vẽ chống điểm trái/phải và trên/dưới bằng tay trên bản đồ.
bd chèn tùy chọn Tên của bản đồ vị trí theo như Template:Location map (ví dụ Indonesia hay Nga). Tham số tọa độ (tức là, vĩ độ và kinh độ) đặt một con dấu đánh dấu và ghi nhãn cho bản đồ tự động. Ví dụ xem: Padang, Indonesia
vị trí nhãn chèn tùy chọn Vị trí của nhãn trên bản đồ chèn tương tứng với điểm đánh dấu tọa độ. Các tùy chọn đúng là {left, right, top, bottom, none}. Nếu tham số này không được chỉ định, mặc định là right.
ktbd chèn tùy chọn Phải được gõ số mà thôi—không cần px. Giá trị mặc định là 250.
ctbd chèn tùy chọn Điền vào nếu có chú thích khác với ctbd.

Vị trí, khu vực nó trực thuộc, chính quyền và thông tin thành lập

Tên tham số Cách dùng Mô tả
trực thuộc tùy chọn hầu như luôn luôn là "Quốc gia"
tên trực thuộc tùy chọn Tùy vào tham số trực thuộc là gì
trực thuộc 1
đến
trực thuộc 4
tùy chọn Có thể là Bang/Tỉnh, khu vực, thành phố.
tên trực thuộc 1
đến
tên trực thuộc 4
tùy chọn
kiểu ghế tùy chọn Tên của ghế trong chính quyền (mặc định là số ghế).
số ghế tùy chọn Số ghế trong chính quyền.
parts_type tùy chọn The label for the smaller subdivisions (defaults to Boroughs).
parts_style tùy chọn Set to list to display as a collapsible list, coll as a collapsed list, or para to use paragraph style. Default is list for up to 5 items, otherwise coll.
parts tùy chọn Text or header of the list of smaller subdivisions.
p1, p2, etc. tùy chọn (maximum p50) The smaller subdivisions to be listed. Example: Springfield
chú thích chính quyền tùy chọn Nếu có tham khảo hãy đặt chúng trong thẻ <ref> </ref> và có thể dùng định dạng chú thích như {{Cite web}} trong thẻ ref.
kiểu chính quyền tùy chọn Ví dụ:
đảng lãnh đạo tùy chọn Chính đảng của lãnh đạo khu vực.
chức lãnh đạo tùy chọn Tên chức của người đứng đầu khu vực, như Thị trưởng, Chủ tịch UBND thành phố
tên lãnh đạo tùy chọn Mẹo: tên tự động được liên kết wiki nếu có bài viết tồn tại, nếu mục tiêu không phải là cái định dùng, hãy chèn một ký tự như "&nbsp;" để tắt liên kết
chức lãnh đạo1
đến
chức lãnh đạo4
tùy chọn
tên lãnh đạo1
đến
tên lãnh đạo4
tùy chọn Để có danh sách dài hãy dùng {{Collapsible list}}. Xem Halifax làm ví dụ.
loại hình thành tùy chọn Ví dụ: Định cư đầu tiên
ngày hình thành tùy chọn
loại hình thành1 tùy chọn Ví dụ: Nâng cấp thành thị trấn
ngày hình thành1 tùy chọn
loại hình thành2 tùy chọn Ví dụ: Nâng cấp thành thành phố
ngày hình thành2 tùy chọn
loại hình thành3 tùy chọn
ngày hình thành3 tùy chọn
người sáng lập tùy chọn Tên của người sáng lập ra khu dân cư
đặt theo tên tùy chọn Nguồn gốc của tên của khu định cư (một người, nơi chốn, v.v.)

Thông tin địa lý

Những tham số này có được chuyển đổi đơn vị qua lại tự động có nghĩa là nếu chỉ ghi giá trị metric, các giá trị đế quốc cũng sẽ được chuyển đổi và ngược lại. Nếu một biên tập viên thích ghi đè chuyển đổi tự động, như nếu nguồn ghi cả metric và đế quốc hoặc nếu một tầm giá trị là cần thiết, họ nên gõ cả hai giá trị vào tham số tương ứng.
Tên tham số Cách dùng Mô tả
unit_pref tùy chọn Để thay đổi thứ tự đơn vị sang imperial (metric), gõ vào imperial. Kiểu hiển thị mặc định là metric (imperial). Tuy nhiên, tiêu bản sẽ hoán đổi thứ tự tự động nếu tên trực thuộc bằng với một số biến thể của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
Đối với vùng Trung Đông, có thể ghi unit preference là dunam (chỉ ảnh hưởng đến tổng diện tích).
Tất cả các giá trị phải được điền theo định dạng thô: không chấm, không khoảng cách, không đơn vị. Tiêu bản sẽ tự động định dạng chúng.
chú thích dt tùy chọn Nếu có chú thích, đây là nơi để đặt chúng, có thể dùng định dạng chú thích như {{Cite web}}, trong thẻ <ref> </ref>.
độ lớn dt tùy chọn Độ lớn diện tích của tổng diện tích theo đơn vị m². Nên gõ vào 1 E+6 cho diện tích là 1.0 km². Xem 1 E+6 m²
area_total_dunam tùy chọn Tổng diện tích theo dunam, được liên kết wiki. Được dùng tại những nơi ở trung đông như Israel, Gaza, và Bờ Tây. Giá trị phải được điền ở dạng định dạng thô, không có chấm hoặc hoặc khoảng cách. Tự động chuyển đổi để hiển thị thành kilomet vuông và dặm vuông nếu tổng diện tích km2 và area_total_sq_mi để trống. Ví dụ: GazaRamallah
tổng diện tích km2 tùy chọn Tổng diện tích theo kilomet vuông—ký hiệu: km², được liên kết wiki. Giá trị phải gõ ở dạng định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang dặm vuông nếu area_total_sq_mi trống.
Tên cũ =area_total
đất liền km2 tùy chọn Diện tích đất liền theo kilomet vuông—ký hiệu: km². Giá trị phải được nhập theo định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang hiển thị dặm vuông nếu area_land_sq_mi trống.
Tên cũ =area_land
nước km2 tùy chọn Diện tích nước theo kilomet vuông—ký hiệu: km². Giá trị phải được nhập theo định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang hiển thị dặm vuông nếu area_water_sq_mi trống.
Tên cũ =area_water
area_total_sq_mi tùy chọn Tổng diện tích dặm vuông—ký hiệu: sq mi, được wikilink. Giá trị phải được nhập theo định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang hiển thị kilomet vuông nếu tổng diện tích km2 trống.
Tên cũ =TotalArea_sq_mi
area_land_sq_mi tùy chọn Diện tích đất liền dặm vuông—ký hiệu: sq mi. Giá trị phải được nhập theo định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang hiển thị kilomet vuông nếu đất liền km2 trống.
Tên cũ =LandArea_sq_mi
area_water_sq_mi tùy chọn Diện tích nước dặm vuông—ký hiệu: sq mi. Giá trị phải được nhập theo định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang hiển thị kilomet vuông nếu nước km2 trống.
Tên cũ =WaterArea_sq_mi
ptram đất nước tùy chọn phần trăm nước không có dấu "%"
đô thị km2 tùy chọn Tên cũ =area_urban
area_urban_sq_mi tùy chọn Tên cũ =UrbanArea_sq_mi
vùng đô thị km2 tùy chọn Tên cũ =area_metro
area_metro_sq_mi tùy chọn Tên cũ =MetroArea_sq_mi
tên dt trống1 tùy chọn Ví dụ xem London
trống1 km2 tùy chọn
area_blank1_sq_mi tùy chọn
area_blank2_title tùy chọn
area_blank2_km2 tùy chọn
area_blank2_sq_mi tùy chọn
chú thích độ cao tùy chọn Nếu có tham khảo, đây là nơi đặt chúng, có thể dùng định dạng tham khảo như {{Cite web}}, trong thẻ <ref> </ref>.
độ cao m tùy chọn Số dạng thô theo mét. Tự động chuyển đổi hiển thị theo feet nếu elevation_ft trống. Tuy nhiên, nếu có một khoảng độ cao (như 5–50 m), biên tập viên phải điền giá trị chuyển đổi dải độ cao đó vào tham số elevation_ft để ghi đè đổi tự động.
Tên cũ =elevation
elevation_ft tùy chọn Số dạng thô theo feet. Tự động chuyển đổi hiển thị theo mét nếu độ cao m trống. Tuy nhiên, nếu có một khoảng độ cao (như 50–500 ft), biên tập viên phải điền giá trị chuyển đổi dải độ cao đó vào tham số độ cao m.
cao cực đại m, elevation_max_ft, cao cực tiểu m, elevation_min_ft tùy chọn Được dùng để ghi giá trị độ cao cực đại hoặc cực tiểu, nếu có, thay vì chỉ một giá trị đơn. Xem: Halifax Regional Municipality
kiểu td tùy chọn Nếu cần, để xác định tọa độ chính xác hơn (ví dụ, Tòa thị chính).
vĩ độ tùy chọn Vĩ độ. Có thể dùng độ thập phân.
vĩ phút tùy chọn Vĩ phút
vĩ giây tùy chọn Vĩ giây
vĩ hướng tùy chọn Vĩ tuyến Bắc hoặc Nam
kinh độ tùy chọn
kinh phút tùy chọn
kinh giây tùy chọn
kinh hướng tùy chọn

Thông tin dân số

Tham số mật độ được tự động chuyển đổi đơn vị qua lại có nghĩa là nếu chỉ có giá trị metric được gõ, giá trị imperial sẽ tự động được tạo ra và ngược lại. Nếu biên tập viên muốn ghi đè giá trị tự động, ví dụ nếu nguồn ghi cả hai hoặc tầm giá trị, họ có thể gõ cả hai giá trị vào hai tham số tương ứng. Để tính mật độ tự động, hãy gõ auto vào bất kỳ tham số mật độ nào.
Tên tham số Cách dùng Mô tả
dso vào tùy chọn
chú thích dso tùy chọn Nếu có tham khảo, đây là nơi đặt chúng, có thể dùng định dạng chí thích như {{Cite web}}, trong thẻ <ref> </ref>.
tổng dân số tùy chọn
mật độ dso km2 tùy chọn Tên cũ =population_density
population_density_sq_mi tùy chọn Tên cũ =population_density_mi2
dso vùng đô thị tùy chọn
mật độ vùng đô thị km2 tùy chọn
population_density_metro_sq_mi tùy chọn Tên cũ =population_density_metro_mi2
dso đô thị tùy chọn
mật độ đô thị km2 tùy chọn
population_density_urban_sq_mi tùy chọn Tên cũ =population_density_urban_mi2
tên dso trống1 tùy chọn Có thể dùng cho các ước tính. Ví dụ: Windsor, Ontario
dso trống1 tùy chọn Giá trị dân số cho tên dso trống1
mật độ dso trống1 km2 tùy chọn
population_density_blank1_sq_mi tùy chọn
tên dso trống2 tùy chọn
dso trống2 tùy chọn
mật độ dso trống2 km2 tùy chọn
population_density_blank2_sq_mi tùy chọn
population_demonym Hiện không có A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example citizens in Liverpool are known as Liverpudlians.
ghi chú dso tùy chọn Nơi để ghi thêm thông tin như tên của nguồn. Xem Windsor, Ontario ví dụ.

Thông tin khác

Tham số Cách dùng Mô tả
múi giờ tùy chọn
lệch UTC tùy chọn
múi giờ DST tùy chọn Múi giờ mùa hè
utc_offset_DST tùy chọn
kiểu mã bưu chính tùy chọn
mã bưu chính tùy chọn
mã điện thoại tùy chọn
tên trống tùy chọn Có thể dùng để ghi thêm thông tin như bảng số xe
thông tin trống tùy chọn Đây là nơi thông cho tên trống sẽ ghi. Ví dụ: Warsaw.
tên trống1
đến
tên trống6
tùy chọn
thông tin trống1
đến
thông tin trống6
tùy chọn
kết nghĩa 1
đến
kết nghĩa 7
tùy chọn tên của thành phố kết nghĩa
qg kn1
đến
qg kn7
tùy chọn Quốc gia của thành phố kết nghĩa
chú thích tùy chọn
website tùy chọn

Microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

Usage Example

from Detroit, Michigan -- Note Pipe characters are in front of the line of cell data, instead of at the end of the line, which simplify the spacing:

{{Thông tin khu dân cư
 | tên chính thức = City of Detroit
 | tên hiệu = Motor City, Motown, Rock City, The D
 | khẩu hiệu = "Speramus Meliora; Resurget Cineribus"<br />([[Latin]] for, "We Hope For Better Things; It Shall Rise From the Ashes")
 | hình nền trời = DetroitSkyline.jpg
 | hình cờ = Detroit flag.png
 | hình con dấu = Detroit Seal.png
 | bản đồ = Wayne County Michigan Incorporated and Unincorporated areas Detroit highlighted.svg
 | ctbd = Location in [[Wayne County, Michigan|Wayne County]], [[Michigan]]
 | subdivision_type = [[Countries of the world|Country]]
 | subdivision_type1 = [[U.S. state|State]]
 | subdivision_type2 = [[List of counties in Michigan|County]]
 | subdivision_name = [[United States]]
 | subdivision_name1 = [[Michigan]]
 | subdivision_name2 = [[Wayne County, Michigan|Wayne County]]
 | established_title = Founded
 | established_date = [[1701]]
 | established_title2 = Incorporation
 | established_date2 = [[1806]]
 | government_type = [[Mayor-council government|Strong Mayor-Council]]
 | leader_title =[[List of mayors of Detroit, Michigan|Mayor]]
 | leader_tên =[[Kwame Kilpatrick]] (D)
 | area_magnitude = 1 E8
 | area_total_sq_mi =143.0
 | area_total_km2 = 370.2
 | area_land_sq_mi = 138.8
 | area_land_km2 = 359.4
 | area_water_sq_mi = 4.2
 | area_water_km2 = 10.8
 | area_urban_sq_mi = 1295
 | area_urban_km2 = 3354
 | area_metro_km2 = 10135
 | area_metro_sq_mi = 3913
 | population_as_of=2006
 | population_footnotes =<ref>{{chú thích web
             | url = http://www.census.gov/popest/estimates.php
             | title= US Census July 1, 2006 est}}</ref>
 | population_total = 871121
 | population_urban = 3903377
 | population_metro = 4468966
 | population_density_sq_mi = 6856
 | population_density_km2 = 2647
 | timezone = [[Eastern Time Zone (North America)|EST]]
 | utc_offset = -5
 | timezone_DST = [[Eastern Daylight Time|EDT]]
 | utc_offset_DST = -4
 | latd = 42 | latm = 19 | lats = 53.76 | latNS = N
 | longd = 83 | longm = 2 | longs = 51 | longEW = W
 | elevation_footnotes=<ref name=elevation>{{chú thích web
                   | url ={{Gnis3|1617959}}
                   | title=USGS detail on Detroit
                   | accessdate=2007-02-18 }}</ref>
 | elevation_ft = 600
 | elevation_m = 183
 | website = http://www.detroitmi.gov
 | footnotes =
}}

Xem thêm

Dữ liệu bản mẫu
Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thông tin khu dân cư

Hộp thông tin khu dân cư (thành phố, thị xã, thị trấn, xã, làng, hàng xóm), cũng như các khu vực hành chính, quận hạt, tỉnh bang, v.v.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tênname tên

This is the usual name in English. If it's not specified, the infobox will use the 'official_name' as a title unless this too is missing, in which case the page name will be used.

Chuỗi dàitùy chọn
Tên chính thứcofficial_name tên chính thức

The official name in English if different from 'name'

Chuỗi dàitùy chọn
Tên bản địanative_name tên bản địa

This will display under the name/official name

Chuỗi dàitùy chọn
Ngôn ngữ tên bản địanative_name_lang ngôn ngữ tên bản địa

Use ISO 639-2 code, e.g. 'fr' for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.

Chuỗi dàitùy chọn
Tên khácother_name tên khác

For places with a former or more common name like Bombay or Saigon

Chuỗi dàitùy chọn
Loại khu vựcsettlement_type loại khu vực type

Any type can be entered, such as City, Town, Village, Hamlet, Municipality, Reservation, etc. If set, will be displayed under the names, provided that either 'name' or 'official_name' is filled in. Might also be used as a label for total population/area (defaulting to ''City''), if needed to distinguish from ''Urban'', ''Rural'' or ''Metro'' (if urban, rural or metro figures are not present, the label is ''Total'' unless 'total_type' is set).

Chuỗi dàitùy chọn
Ngôn ngữ chuyển tự 1translit_lang1 nnchtu1

Will place the entry before the word 'transliteration(s)'. Can be used to specify a particular language like in Dêlêg or one may just enter 'Other', like in Gaza's article.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu ngôn ngữ chuyển tự 1translit_lang1_type nnchtu1 k

Parameters translit_lang2_type1, ... translit_lang2_type6 are also available but not documented here

Chuỗi dàitùy chọn
Thông tin ngôn ngữ chuyển tự 1translit_lang1_info nnchtu1 tt

Parameters translit_lang2_info1, ... translit_lang2_info6 are also available but not documented here

Chuỗi dàitùy chọn
Ngôn ngữ chuyển tự 2translit_lang2 nnchtu2

Will place a second transliteration. See Dêlêg

Chuỗi dàitùy chọn
Hình nền trờiimage_skyline hình nền trời

Despite the name it can be any image that an editor wishes.

Chuỗi dàitùy chọn
Kích thước hìnhimagesize kt hình

Can be used to tweak the size of the image_skyline up or down. This can be helpful if an editor want to make the infobox wider. If used, 'px' must be specified; default size is 250px.

Chuỗi dàitùy chọn
Văn bản thay thế hìnhimage_alt cn hình

Alt text for the image, used by visually impaired readers who cannot see the image.

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích hìnhimage_caption ct hình

Will place a caption under the image_skyline (if present)

Chuỗi dàitùy chọn
Hình cờimage_flag hình cờ

Used for a flag.

Chuỗi dàitùy chọn
Kích thước cờflag_size kt cờ

Can be used to tweak the size of the image_flag up or down from 100px as desired. If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

Chuỗi dàitùy chọn
Văn bản thay thế cờflag_alt cn cờ

Alt text for the flag.

Chuỗi dàitùy chọn
Đường viền cờflag_border viền cờ

Set to no to remove the border from the flag

Chuỗi dàitùy chọn
Liên kết cờflag_link lk cờ

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Hình con dấuimage_seal hình con dấu

If the place has an official seal.

Chuỗi dàitùy chọn
Kích thước con dấuseal_size kt con dấu

If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

Chuỗi dàitùy chọn
Văn bản thay thế con dấuseal_alt

Alt text for the seal.

Chuỗi dàitùy chọn
Liên kết con dấuseal_link lk con dấu

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Hình khiênimage_shield hình khiên

Can be used for a place with a coat of arms.

Chuỗi dàitùy chọn
Kích thước khiênshield_size kt khiên

If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

Chuỗi dàitùy chọn
Văn bản thay thế khiênshield_alt

Alt text for the shield.

Chuỗi dàitùy chọn
Liên kết khiênshield_link lk khiên

Can be used if a wiki article if known but is not automatically linked by the template. See Coquitlam, British Columbia's infobox for an example.

Chuỗi dàitùy chọn
Hình tượng trưngimage_blank_emblem hình tượng trưng

Can be used if a place has an official logo, crest, emblem, etc. Logo is the default type. See Kingston upon Hull's infobox for an example.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu tượng trưngblank_emblem_type kiểu tượng trưng

To specify what type of emblem 'image_blank_emblem' is. The default is Logo.

Chuỗi dàitùy chọn
Kích thước tượng trưngblank_emblem_size kt tượng trưng

If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

Chuỗi dàitùy chọn
Văn bản thay thế tượng trưngblank_emblem_alt cn tượng trưng

Alt text for blank emblem.

Chuỗi dàitùy chọn
Liên kết tượng trưngblank_emblem_link lk tượng trưng

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Biệt danhnickname biệt danh

well-known nickname(s)

Chuỗi dàitùy chọn
Khẩu hiệumotto khẩu hiệu

Will place the motto under the nicknames

Chuỗi dàitùy chọn
Bài caanthem nhạc hiệu

Will place the anthem (song) under the nicknames

Chuỗi dàitùy chọn
Bản đồimage_map bản đồ

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Kích thước bản đồmapsize ktbd

If used, 'px' must be specified; default is 250px.

Chuỗi dàitùy chọn
Văn bản thay thế bản đồmap_alt cnbd

Alt text for map.

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích bản đồmap_caption ctbd

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Bản đồ 1image_map1 bản đồ 1

A secondary map image. The field 'image_map' must be filled in first. Example see: Bloomsburg, Pennsylvania.

Chuỗi dàitùy chọn
Kích thước bản đồ 1mapsize1 ktbd1

If used, 'px' must be specified; default is 250px.

Chuỗi dàitùy chọn
Văn bản thay thế bản đồ 1map_alt1 cnbd1

Alt text for secondary map.

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích bản đồ 1map_caption1 ctbd1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Bản đồ điểmimage_dot_map bd điểm

A field for 'manually' superimposing a dot over a blank map using an X-Y system. Blank maps, if available, can be found over at [http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wikimedia Commons]. Example see: Rainbow Lake, Alberta

Chuỗi dàitùy chọn
Kích thước bản đồ điểmdot_mapsize ktbd điểm

To change the dot map size; default is 180px ('px' is optional).

Chuỗi dàitùy chọn
Văn bản thay thế nền bản đồ điểmdot_map_base_alt

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Văn bản thay thế bản đồ điểmdot_map_alt

Alt text for the dot map.

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích bản đồ điểmdot_map_caption ctbd điểm

For placing a caption under the dot map.

Chuỗi dàitùy chọn
Điểm xdot_x điểm x

For manually superimposing the dot left/right on the map.

Chuỗi dàitùy chọn
Điểm ydot_y điểm y

For manually superimposing the dot up/down on the map.

Chuỗi dàitùy chọn
Bản đồ chènpushpin_map bd chèn

The name of a location map (e.g. 'Indonesia' or 'Russia'). The coordinate fields (e.g. 'latd' and 'longd') position a pushpin coordinate marker and label on the map 'automatically'. Example see: Padang, Indonesia

Chuỗi dàitùy chọn
Vị trí nhãn chènpushpin_label_position vị trí nhãn chèn

The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is ''right''.

Chuỗi dàitùy chọn
Văn bản thay thế bản đồ chènpushpin_map_alt

Alt text for pushpin map.

Chuỗi dàitùy chọn
Kích thước bản đồ chènpushpin_mapsize ktbd chèn

Must be entered as only a number - do not use px. The default value is 250.

Sốtùy chọn
Chú thích bản đồ chènpushpin_map_caption ctbd chèn

Fill out if a different caption from ''map_caption'' is desired.

Chuỗi dàitùy chọn
Bản đồ nổipushpin_relief

Set this to 'y' or any non-blank value to use an alternative relief map provided by the selected location map (if a relief map is available).

Chuỗi dàitùy chọn
Bản đồ chèn 1pushpin_map1 bd chèn1

Set of parameters for second pushpin map

Chuỗi dàitùy chọn
Vị trí nhãn chèn 1pushpin_label_position1 vị trí nhãn chèn1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Văn bản thay thế bản đồ chèn 1pushpin_map_alt1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Kích thước bản đồ chèn 1pushpin_mapsize1 ktbd chèn1

Must be entered as only a number - do not use px.

Sốtùy chọn
Chú thích bản đồ chèn 1pushpin_map_caption1 ctbd chèn1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Bản đồ nổi 1pushpin_relief1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Vĩ độlatd vĩ độ

Latitude degrees. Can also be used for decimal degrees.

Chuỗi dàitùy chọn
Vĩ phútlatm vĩ phút

Latitude minutes. Omit or leave blank if 'latd' has a decimal value.

Chuỗi dàitùy chọn
Vĩ giâylats vĩ giây

Latitude seconds. Omit or leave blank if 'latd' has a decimal value.

Chuỗi dàitùy chọn
Vĩ hướnglatNS vĩ hướng

Latitude North or South (enter 'N' or 'S'). Omit or leave blank if 'latd' has a decimal value.

Chuỗi dàitùy chọn
Kinh độlongd kinh độ

Longitude degrees. Can also be used for decimal degrees.

Chuỗi dàitùy chọn
Kinh phútlongm kinh phút

Longitude minutes. Omit or leave blank if 'longd' has a decimal value.

Chuỗi dàitùy chọn
Kinh giâylongs kinh giây

Longitude seconds. Omit or leave blank if 'longd' has a decimal value.

Chuỗi dàitùy chọn
Kinh hướnglongEW kinh hướng

Longitude East or West (enter 'E' or 'W'). Omit or leave blank if 'longd' has a decimal value.

Chuỗi dàitùy chọn
Ghim tọa độcoor_pinpoint ghim td

If needed, to specify more exactly where (or what) coordinates are given (e.g. 'Town Hall') or a specific place in a larger area (e.g. a city in a county). Example: Masovian Voivodeship

Chuỗi dàitùy chọn
Loại tọa độcoordinates_type loại td

Can be used to override the default coordinate parameters for the coordinates. May include 'type:', 'scale:', 'dim:', 'region:', and/or 'source:', joined by underscores '_'.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu hiển thị tọa độcoordinates_display kiểu hiển thị tọa độ

If the parameter is omitted, blank, or equal to 'inline', the coordinates will be displayed in the infobox only. Any value other than 'inline' will have the coordinates displayed in the article's title as well. Infobox settlement uses {{Geobox coor}} to call {{Coord}} with the parameter 'display=inline,title'.

Chuỗi dàitùy chọn
Định dạng tọa độcoordinates_format định dạng tọa độ

If the parameter is omitted or blank, the coordinates format will match the format in which the coordinates are specified. Set to 'dms' to force degrees/minutes/seconds or 'dec' to force decimal.

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích tọa độcoordinates_footnotes chú thích tọa độ

Reference(s) for coordinates, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu khu vực hành chính trực thuộcsubdivision_type trực thuộc

almost always 'Country'

Chuỗi dàitùy chọn
Tên khu vực hành chính trực thuộcsubdivision_name tên trực thuộc

Depends on the subdivision_type - use the name in text form, sample: 'United States' or 'United States', flag icons or flag templates can be used in this field.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu khu vực hành chính trực thuộc 1subdivision_type1 trực thuộc 1

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu khu vực hành chính trực thuộc 2subdivision_type2 trực thuộc 2

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu khu vực hành chính trực thuộc 3subdivision_type3 trực thuộc 3

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu khu vực hành chính trực thuộc 4subdivision_type4 trực thuộc 4

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu khu vực hành chính trực thuộc 5subdivision_type5 trực thuộc 5

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu khu vực hành chính trực thuộc 6subdivision_type6 trực thuộc 6

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Chuỗi dàitùy chọn
Tên khu vực hành chính trực thuộc 1subdivision_name1 tên trực thuộc 1

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG.

Chuỗi dàitùy chọn
Tên khu vực hành chính trực thuộc 2subdivision_name2 tên trực thuộc 2

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG..

Chuỗi dàitùy chọn
Tên khu vực hành chính trực thuộc 3subdivision_name3 tên trực thuộc 3

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG..

Chuỗi dàitùy chọn
Tên khu vực hành chính trực thuộc 4subdivision_name4 tên trực thuộc 4

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG..

Chuỗi dàitùy chọn
Tên khu vực hành chính trực thuộc 5subdivision_name5 tên trực thuộc 5

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG..

Chuỗi dàitùy chọn
Tên khu vực hành chính trực thuộc 6subdivision_name6 tên trực thuộc 6

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG..

Chuỗi dàitùy chọn
Loại sự kiện hình thànhestablished_title loại hình thành

Example: First settled

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày hình thànhestablished_date ngày hình thành

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Loại sự kiện hình thành 1established_title1 loại hình thành1

Example: Incorporated (town)

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày hình thành 1established_date1 ngày hình thành1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Loại sự kiện hình thanh 2established_title2 loại hình thành2

Example: Incorporated (city)

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày hình thành 2established_date2 ngày hình thành2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Loại sự kiện hình thành 3established_title3 loại hình thành3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày hình thành 3established_date3 ngày hình thành3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Sự kiện bãi bỏextinct_title

For when a settlement ceases to exist

Chuỗi dàitùy chọn
Ngày bãi bỏextinct_date

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Người sáng lậpfounder người sáng lập

Who the settlement was founded by

Chuỗi dàitùy chọn
Đặt theo tênnamed_for đặt theo tên

The source of the name of the settlement (a person, a place, et cetera)

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu thủ phủseat_type kiểu thủ phủ

The label for the seat of government (defaults to 'Seat').

Chuỗi dàitùy chọn
Thủ phủseat thủ phủ

The seat of government.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu khu phân chiaparts_type

The label for the smaller subdivisions (defaults to 'Boroughs').

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu hiển thị khu phân chiaparts_style

Set to 'list' to display as a collapsible list, 'coll' as a collapsed list, or 'para' to use paragraph style. Default is 'list' for up to 5 items, otherwise 'coll'.

Chuỗi dàitùy chọn
Khu phân chiaparts

Text or header of the list of smaller subdivisions.

Chuỗi dàitùy chọn
Khu phân chia 1p1

The smaller subdivisions to be listed. Parameters 'p1' to 'p50' can also be used.

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích chính quyềngovernment_footnotes chú thích chính quyền

References for government, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu chính quyềngovernment_type kiểu chính quyền

Example: '[[Mayor-council government]]'

Chuỗi dàitùy chọn
Chính quyềngoverning_body thành phần chính quyền

Name of the place's governing body

Chuỗi dàitùy chọn
Đảng lãnh đạoleader_party đảng lãnh đạo

Political party of the place's leader

Chuỗi dàitùy chọn
Chức lãnh đạoleader_title chức lãnh đạo

First title of the place's leader, e.g. Mayor

Chuỗi dàitùy chọn
Tên lãnh đạoleader_name tên lãnh đạo

Name of the place's leader

Chuỗi dàitùy chọn
Chức lãnh đạo 1leader_title1 chức lãnh đạo1

First title of the place's leader, e.g. Mayor

Chuỗi dàitùy chọn
Tên lãnh đạo 1leader_name1 tên lãnh đạo 1

Additional names for leaders. Parameters 'leader_name1' .. 'leader_name4' are available. For long lists use {{Collapsible list}}.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu tổngtotal_type kiểu tổng

Specifies what total area and population figure refer to, e.g. 'Greater London'. This overrides other labels for total population/area. To make the total area and population display on the same line as the words Area and Population, with no Total or similar label, set the value of this parameter to '&nbsp&#59;'.

Chuỗi dàitùy chọn
Hệ đo lường để hiển thịunit_pref

To change the unit order to 'imperial (metric)', enter 'imperial'. The default display style is 'metric (imperial)'. However, the template will swap the order automatically if the 'subdivision_name' equals some variation of the USA or the UK. For the middle east, a unit preference of dunam can be entered (only affects total area). All values must be entered in a raw format: no commas, spaces, or unit symbols. The template will format them automatically.

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích diện tícharea_footnotes chú thích dt

Reference(s) for area, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {Cite web}

Chuỗi dàitùy chọn
Độ lớn diện tícharea_magnitude độ lớn dt

Setting this to any non-empty value will create a link to the appropriate order of magnitude of area page (e.g. [[1 E+6 m²]]).

Chuỗi dàitùy chọn
Liên kết dunamdunam_link

If dunams are used, the default is to link the word 'dunams' in the total area section. This can be changed by setting 'dunam_link' to another measure (e.g. 'dunam_link=water'). Linking can also be turned off by setting the parameter to something else (e.g. 'dunam_link=none' or 'dunam_link=off').

Chuỗi dàitùy chọn
Tổng diện tích (km²)area_total_km2 tổng diện tích km2

Total area in square kilometers - symbol: km². Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_total_sq_mi is empty.

Chuỗi dàitùy chọn
Tổng diện tích (ha)area_total_ha

Total area in hectares - symbol: ha. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display acres if area_total_acre is empty.

Chuỗi dàitùy chọn
Tổng diện tích (sq mi)area_total_sq_mi

Total area in square miles - symbol: sq mi. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_total_km2 is empty.

Chuỗi dàitùy chọn
Tổng diện tích (mẫu Anh)area_total_acre

Total area in acres. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display hectares if 'area_total_ha' is empty.

Sốtùy chọn
Tổng diện tích (dunam)area_total_dunam

Total area in dunams, which is wiki-linked. Used in middle eastern places like Israel, Gaza, and the West Bank. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers or hectares and square miles or acreds if area_total_km2, area_total_ha, area_total_sq_mi, and area_total_acre are empty. Examples: Gaza and Ramallah

Sốtùy chọn
Diện tích đất (km²)area_land_km2 đất liền km2

Land area in square kilometers - symbol: km^2. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if 'area_land_sq_mi' is empty.

Sốtùy chọn
Diện tích đất (sq mi)area_land_sq_mi

Land area in square miles - symbol: sq mi. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if 'area_land_km2' is empty.

Sốtùy chọn
Diện tích đất (ha)area_land_ha

similar to 'area_total_ha'

Sốtùy chọn
Diện tích đất (dunam)area_land_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Sốtùy chọn
Diện tích đất (mẫu Anh)area_land_acre

similar to 'area_total_acre'

Sốtùy chọn
Diện tích nước (km²)area_water_km2 nước km2

Water area in square kilometers symbol: km^2. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if 'area_water_sq_mi' is empty.

Sốtùy chọn
Diện tích nước (sq mi)area_water_sq_mi

Water area in square miles symbol: sq mi. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if 'area_water_km2' is empty.

Sốtùy chọn
Diện tích nước (ha)area_water_ha

similar to 'area_total_ha'

Sốtùy chọn
Diện tích nước (dunam)area_water_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Sốtùy chọn
Diện tích nước (mẫu Anh)area_water_acre

similar to 'area_total_acre'

Sốtùy chọn
Nước chiếm phần trăm diện tícharea_water_percent ptram đất nước

percent of water without the %.

Sốtùy chọn
Diện tích đô thị (km²)area_urban_km2 đô thị km2

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Diện tích đô thị (sq mi)area_urban_sq_mi

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Diện tích đô thị (ha)area_urban_ha

similar to 'area_total_ha'

Sốtùy chọn
Diện tích đô thị (dunam)area_urban_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Sốtùy chọn
Diện tích đô thị (mẫu Anh)area_urban_acre

similar to 'area_total_acre'

Sốtùy chọn
Diện tích nông thôn (km²)area_rural_km2

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Diện tích nông thôn (sq mi)area_rural_sq_mi

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Diện tích nông thôn (ha)area_rural_ha

similar to 'area_total_ha'

Sốtùy chọn
Diện tích nông thôn (dunam)area_rural_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Sốtùy chọn
Diện tích nông thôn (mẫu Anh)area_rural_acre

similar to 'area_total_acre'

Sốtùy chọn
Diện tích vùng đô thị (km²)area_metro_km2 vùng đô thị km2

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Diện tích vùng đô thị (sq mi)area_metro_sq_mi

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Diện tích vùng đô thị (ha)area_metro_ha

similar to 'area_total_ha'

Sốtùy chọn
Diện tích vùng đô thị (dunam)area_metro_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Sốtùy chọn
Diện tích vùng đô thị (mẫu Anh)area_metro_acre

similar to 'area_total_acre'

Sốtùy chọn
Hạng diện tícharea_rank

The settlement's area, as ranked within its parent sub-division

Chuỗi dàitùy chọn
Tên diện tích trống 1area_blank1_title tên dt trống1

Example see London

Chuỗi dàitùy chọn
Diện tích trống 1 (km²)area_blank1_km2 trống1 km2

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Diện tích trống 1 (sq mi)area_blank1_sq_mi

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Diện tích trống 1 (ha)area_blank1_ha

similar to 'area_total_ha'

Sốtùy chọn
Diện tích trống 1 (dunam)area_blank1_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Sốtùy chọn
Diện tích trống 1 (mẫu Anh)area_blank1_acre

similar to 'area_total_acre'

Sốtùy chọn
Tên diện tích trống 2area_blank2_title tên dt trống2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Diện tích trống 2 (km²)area_blank2_km2 trống2 km2

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Diện tích trống 2 (sq mi)area_blank2_sq_mi

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Diện tích trống 2 (ha)area_blank2_ha

Similar to 'area_total_ha'

Sốtùy chọn
Diện tích trống 2 (dunam)area_blank2_dunam

Similar to 'area_total_dunam'

Sốtùy chọn
Diện tích trống 2 (mẫu Anh)area_blank2_acre

Similar to 'area_total_acre'

Sốtùy chọn
Ghi chú diện tícharea_note

A place for additional information such as the name of the source.

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích chiều đodimensions_footnotes

Reference(s) for dimensions, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{tl|Cite web}}

Chuỗi dàitùy chọn
Độ dài (km)length_km

Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display length in miles if length_mi is empty.

Chuỗi dàitùy chọn
Độ dài (mi)length_mi

Raw number entered in miles. Will automatically convert to display length in kilometers if length_km is empty.

Chuỗi dàitùy chọn
Độ rộng (km)width_km

Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display width in miles if length_mi is empty.

Sốtùy chọn
Độ rộng (mi)width_mi

Raw number entered in miles. Will automatically convert to display width in kilometers if length_km is empty.

Sốtùy chọn
Chú thích độ caoelevation_footnotes chú thích độ cao

Reference(s) for elevation, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{tl|Cite web}}

Chuỗi dàitùy chọn
Độ cao (m)elevation_m độ cao m

Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if elevation_ft is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5&ndash;50 m ) is desired, use the 'max' and 'min' fields below

Sốtùy chọn
Độ cao (ft)elevation_ft độ cao ft

Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display the average elevation in meters if 'elevation_m' field is empty. However, if a range in elevation (i.e. 50&ndash;500 ft ) is desired, use the 'max' and 'min' fields below

Sốtùy chọn
Độ cao cực tiểu (m)elevation_min_m cao cực tiểu m

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Độ cao cực tiểu (ft)elevation_min_ft

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Chú thích độ cao cực đạielevation_max_footnotes

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích độ cao cực tiểuelevation_min_footnotes

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Tổng dân sốpopulation_total tổng dân số

Actual population (see below for estimates) preferably consisting of digits only (without any commas)

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích dân sốpopulation_footnotes chú thích dso

Reference(s) for population, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags

Chuỗi dàitùy chọn
Năm tính dân sốpopulation_as_of dso vào

The year for the population total (usually a census year)

Chuỗi dàitùy chọn
Mật độ dân số (km²)population_density_km2 mật độ dso km2

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Mật độ dân số (sq mi)population_density_sq_mi mật độ dso sq mi

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Dân số ước tínhpopulation_est

Population estimate.

Sốtùy chọn
Năm ước tính dân sốpop_est_as_of

The year or month & year of the population estimate

Chuỗi dàitùy chọn
Dân số đô thịpopulation_urban dso đô thị

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích dân số đô thịpopulation_urban_footnotes

Reference(s) for urban population, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags

Chuỗi dàitùy chọn
Mật độ dân số đô thị (km²)population_density_urban_km2 mật độ đô thị km2

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Mật độ dân số đô thị (sq mi)population_density_urban_sq_mi

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Dân số nông thônpopulation_rural

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích dân số nông thônpopulation_rural_footnotes

Reference(s) for rural population, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags

Chuỗi dàitùy chọn
Mật độ dân số nông thôn (km²)population_density_rural_km2

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Mật độ dân số nông thôn (sq mi)population_density_rural_sq_mi

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Dân số vùng đô thịpopulation_metro dso vùng đô thị

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích dân số vùng đô thịpopulation_metro_footnotes

Reference(s) for metro population, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags

Chuỗi dàitùy chọn
Mật độ dân số vùng đô thị (km²)population_density_metro_km2 mật độ vùng đô thị km2

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Mật độ dân số vùng đô thị (sq mi)population_density_metro_sq_mi

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Hạng dân sốpopulation_rank

The settlement's population, as ranked within its parent sub-division

Chuỗi dàitùy chọn
Hạng mật độ dân sốpopulation_density_rank

The settlement's population density, as ranked within its parent sub-division

Chuỗi dàitùy chọn
Tên dân số trống 1population_blank1_title tên dso trống1

Can be used for estimates. Example: Windsor, Ontario

Chuỗi dàitùy chọn
Dân số trống 1population_blank1 dso trống1

The population value for blank1_title

Chuỗi dàitùy chọn
Mật độ dân số trống 1 (km²)population_density_blank1_km2 mật độ dso trống1 km2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Mật độ dân số trống 1 (sq mi)population_density_blank1_sq_mi

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Tên dân số trống 2population_blank2_title tên dso trống2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Dân số trống 2population_blank2 dso trống2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Mật độ dân số trống 2 (km²)population_density_blank2_km2 mật độ dso trống2 km2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Mật độ dân số trống 2 (sq mi)population_density_blank2_sq_mi

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Tên gọi dân cưpopulation_demonym

A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example citizens in Liverpool are known as Liverpudlians.

Chuỗi dàitùy chọn
Ghi chú dân sốpopulation_note ghi chú dso

A place for additional information such as the name of the source. See Windsor, Ontario for example.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu phần nhân khẩu học 1demographics_type1

Section Header. For example: Ethnicity

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích nhân khẩu học 1demographics1_footnotes

Reference(s) for demographics section 1, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{tl|Cite web}}

Chuỗi dàitùy chọn
Tên phần nhân khẩu học 1demographics1_title1

Titles related to demographics_type1. For example: White, Black, Hispanic... Additional rows 'demographics1_title1' to 'demographics1_title5' are also avaliable

Chuỗi dàitùy chọn
Thông tin 5 trong phần nhân khẩu học 1demographics1_info5

Information related to the titles. For example: 50%, 25%, 10%... Additional rows 'demographics1_info1' to 'demographics1_info5' are also avaliable

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu phần nhân khẩu học 2demographics_type2

A second section header. For example: Languages

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thích nhân khẩu học 2demographics2_footnotes

Reference(s) for demographics section 2, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{tl|Cite web}}

Chuỗi dàitùy chọn
Tên phần nhân khẩu học 2demographics2_title1

Titles related to demographics_type1. For example: English, French, Arabic... Additional rows 'demographics2_title2' to 'demographics1_title5' are also avaliable

Chuỗi dàitùy chọn
Thông tin 1 trong phần nhân khẩu học 2demographics2_info1

Information related to the titles. For example: 50%, 25%, 10%... Additional rows 'demographics2_info2' to 'demographics2_info5' are also avaliable

Chuỗi dàitùy chọn
Múi giờ 1timezone1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Độ chệch UTC 1utc_offset1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Múi giờ mùa hè 1timezone1_DST

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Độ chệch UTC mùa hè 1utc_offset1_DST

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Múi giờ 2timezone2

A second timezone field for larger areas such as a Province.

Chuỗi dàitùy chọn
Độ chệch UTC 2utc_offset2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Múi giờ mùa hè 2timezone2_DST

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Độ chệch UTC mùa hè 2utc_offset2_DST

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu mã bưu chínhpostal_code_type kiểu mã bưu chính

Label used for postal code info, e.g. 'Zip code'. Defaults to 'Postal code'.

Chuỗi dàitùy chọn
Mã bưu chínhpostal_code mã bưu chính

Postal code/zip code

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu mã bưu chính 2postal2_code_type kiểu mã bưu chính2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Mã bưu chính 2postal2_code mã bưu chính2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Mã điện thoạiarea_code mã điện thoại

Telephone area code.

Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu mã điện thoạiarea_code_type

If left blank/not used template will default to 'Area code(s)'

Chuỗi dàitùy chọn
Mã địa lýgeocode

See Geocode

Chuỗi dàitùy chọn
Mã ISOiso_code

See ISO 3166

Chuỗi dàitùy chọn
Mã bảng số xeregistration_plate

See Vehicle registration plate

Chuỗi dàitùy chọn
Thành phố kết nghĩa 1twin1 kết nghĩa 1

Name of a twin city. Up to 9 cities 'twin1' ... 'twin9' can be specified.

Chuỗi dàitùy chọn
Quốc gia thành phố kết nghĩa 1twin1_country qg kn1

Country of a twin city. Up to 9 countries 'twin1_country' ... 'twin9_country' can be specified.

Chuỗi dàitùy chọn
Tên phần trốngblank_name_sec1 tên trống

Fields used to display other information. The name is displayed in bold on the left side of the infobox.

Chuỗi dàitùy chọn
Thông tin phần trốngblank_info_sec1 thông tin trống

The information associated with the ''blank_name'' heading. The info is displayed on right side of infobox, in the same row as the name. For an example, see: [[Warsaw]]

Chuỗi dàitùy chọn
Tên 1 phần trống 1blank1_name_sec1 tên trống1

Up to 7 additional fields 'blank1_name_sec1' ... 'blank7_name_sec1' can be specified

Chuỗi dàitùy chọn
Thông tin 1 phần trống 1blank1_info_sec1 thông tin trống1

Up to 7 additional fields 'blank1_info_sec1' ... 'blank7_info_sec1' can be specified

Chuỗi dàitùy chọn
Tên phần trống 2blank_name_sec2 tên 2 trống

For a second section of blank fields

Chuỗi dàitùy chọn
Thông tin 2 phần trống 2blank_info_sec2 thông tin 2 trống

Example: Beijing

Chuỗi dàitùy chọn
Tên 1 phần trống 2blank1_name_sec2 tên 2 trống1

Up to 7 additional fields 'blank1_name_sec2' ... 'blank7_name_sec2' can be specified

Chuỗi dàitùy chọn
Thông tin 1 phần trống 2blank1_info_sec2 thông tin 2 trống1

Up to 7 additional fields 'blank1_info_sec2' ... 'blank7_info_sec2' can be specified

Chuỗi dàitùy chọn
Trang Webwebsite

External link to official website, Use the {{URL}} template, thus: {{URL|example.com}}

Chuỗi dàitùy chọn
Chú thíchfootnotes chú thích

Text to be displayed at the bottom of the infobox.

Chuỗi dàitùy chọn
translit_lang1_type1translit_lang1_type1 nnchtu1 k1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang1_type2translit_lang1_type2 nnchtu1 k2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang1_info1translit_lang1_info1 nnchtu1 tt1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang1_type3translit_lang1_type3 nnchtu1 k3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang1_info2translit_lang1_info2 nnchtu1 tt2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang1_type4translit_lang1_type4 nnchtu1 k4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang1_info3translit_lang1_info3 nnchtu1 tt3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang1_type5translit_lang1_type5 nnchtu1 k5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang1_info4translit_lang1_info4 nnchtu1 tt4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang1_type6translit_lang1_type6 nnchtu1 k6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang1_info5translit_lang1_info5 nnchtu1 tt5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang1_info6translit_lang1_info6 nnchtu1 tt6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_type1translit_lang2_type1 nnchtu2 k1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_typetranslit_lang2_type nnchtu2 k

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_infotranslit_lang2_info nnchtu2 tt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_type2translit_lang2_type2 nnchtu2 k2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_info1translit_lang2_info1 nnchtu2 tt1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_type3translit_lang2_type3 nnchtu2 k3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_info2translit_lang2_info2 nnchtu2 tt2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_type4translit_lang2_type4 nnchtu2 k4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_info3translit_lang2_info3 nnchtu2 tt3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_type5translit_lang2_type5 nnchtu2 k5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_info4translit_lang2_info4 nnchtu2 tt4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_type6translit_lang2_type6 nnchtu2 k6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_info5translit_lang2_info5 nnchtu2 tt5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
translit_lang2_info6translit_lang2_info6 nnchtu2 tt6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
imageimage hình

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
hình con dấuhình con dấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
hình khiênhình khiên

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
hình tượng trưnghình tượng trưng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_map_narrowpushpin_map_narrow

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mtbd chènmtbd chèn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
bd chènbd chèn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lk cờlk cờ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kt con dấukt con dấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cn con dấucn con dấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
seal_typeseal_type

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu con dấukiểu con dấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lk con dấulk con dấu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kt khiênkt khiên

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cn khiêncn khiên

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lk khiênlk khiên

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu tượng trưngkiểu tượng trưng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
bản đồbản đồ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ktbdktbd

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ctbdctbd

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
coordinates_wikidatacoordinates_wikidata

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
wikidatawikidata

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tọa độ wikidatatọa độ wikidata

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cnbd chèncnbd chèn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ktbd chènktbd chèn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nổi chènnổi chèn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_imagepushpin_image

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
hình chènhình chèn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_overlaypushpin_overlay

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
phủ chènphủ chèn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_labelpushpin_label

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nhãn chènnhãn chèn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ctbd chènctbd chèn

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
etymologyetymology

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
từ nguyêntừ nguyên

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ktbd1ktbd1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cnbd1cnbd1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ctbd1ctbd1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
bd chèn1bd chèn1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cnbd chèn1cnbd chèn1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ktbd chèn1ktbd chèn1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nổi chèn1nổi chèn1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_image1pushpin_image1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
hình chèn1hình chèn1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_overlay1pushpin_overlay1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
phủ chèn1phủ chèn1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pushpin_label1pushpin_label1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nhãn chèn1nhãn chèn1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ctbd chèn1ctbd chèn1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
grid_positiongrid_position

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
vị trí lướivị trí lưới

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ghim tdghim td

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
coor_typecoor_type kiểu td

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
loại tdloại td

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tổng dân sốtổng dân số

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
coordinates_regioncoordinates_region

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
khu vực tọa độkhu vực tọa độ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên trực thuộc 1tên trực thuộc 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu hiển thị tọa độkiểu hiển thị tọa độ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
định dạng tọa độđịnh dạng tọa độ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích tọa độchú thích tọa độ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
grid_namegrid_name

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên lướitên lưới

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
loại hình thànhloại hình thành

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngày hình thànhngày hình thành

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
loại hình thành1loại hình thành1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngày hình thành1ngày hình thành1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
loại hình thành2loại hình thành2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngày hình thành2ngày hình thành2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
loại hình thành3loại hình thành3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngày hình thành3ngày hình thành3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
established_title4established_title4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
loại hình thành4loại hình thành4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
established_date4established_date4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngày hình thành4ngày hình thành4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
loại chấm dứtloại chấm dứt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ngày chấm dứtngày chấm dứt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
người sáng lậpngười sáng lập

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đặt theo tênđặt theo tên

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu thủ phủkiểu thủ phủ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thủ phủthủ phủ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
seat1_typeseat1_type

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu thủ phủ1kiểu thủ phủ1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
seat1seat1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thủ phủ1thủ phủ1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p2p2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p3p3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p4p4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p5p5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p6p6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p7p7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p8p8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p9p9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p10p10

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p11p11

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p12p12

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p13p13

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p14p14

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p15p15

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p16p16

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p17p17

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p18p18

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p19p19

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p20p20

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p21p21

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p22p22

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p23p23

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p24p24

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p25p25

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p26p26

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p27p27

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p28p28

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p29p29

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p30p30

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p31p31

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p32p32

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p33p33

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p34p34

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p35p35

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p36p36

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p37p37

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p38p38

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p39p39

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p40p40

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p41p41

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p42p42

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p43p43

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p44p44

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p45p45

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p46p46

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p47p47

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p48p48

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p49p49

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p50p50

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
leader_name2leader_name2 tên lãnh đạo2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
leader_name3leader_name3 tên lãnh đạo3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
leader_name4leader_name4 tên lãnh đạo4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
leader_title2leader_title2 chức lãnh đạo2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
leader_title3leader_title3 chức lãnh đạo3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
leader_title4leader_title4 chức lãnh đạo4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tổng diện tích km2tổng diện tích km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tổng diện tích hatổng diện tích ha

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tổng diện tích mẫu Anhtổng diện tích mẫu Anh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tổng diện tích dặm vuôngtổng diện tích dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tổng diện tích dunamtổng diện tích dunam

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đất liền km2đất liền km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đất liền hađất liền ha

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đất liền mẫu Anhđất liền mẫu Anh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đất liền dặm vuôngđất liền dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nước km2nước km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nước hanước ha

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nước mẫu Anhnước mẫu Anh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nước dặm vuôngnước dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đô thị hađô thị ha

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đô thị mẫu Anhđô thị mẫu Anh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đô thị dặm vuôngđô thị dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đồng quê dặm vuôngđồng quê dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đồng quê hađồng quê ha

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đồng quê mẫu Anhđồng quê mẫu Anh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đồng quê km2đồng quê km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
vùng đô thị havùng đô thị ha

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
vùng đô thị mẫu Anhvùng đô thị mẫu Anh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trống1 km2trống1 km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trống1 hatrống1 ha

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trống1 mẫu Anhtrống1 mẫu Anh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
vùng đô thị dặm vuôngvùng đô thị dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trống1 dặm vuôngtrống1 dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu tổngkiểu tổng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích dtchú thích dt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
dso vùng đô thịdso vùng đô thị

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
dso đô thịdso đô thị

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
dso đồng quêdso đồng quê

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lk dunamlk dunam

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tc đơn vịtc đơn vị

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
độ lớn dtđộ lớn dt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đất liền dunamđất liền dunam

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nước dunamnước dunam

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ptram đất nướcptram đất nước

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_urban_footnotesarea_urban_footnotes

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích dt đô thịchú thích dt đô thị

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đô thị dunamđô thị dunam

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_rural_footnotesarea_rural_footnotes

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích dt đồng quêchú thích dt đồng quê

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
đồng quê dunamđồng quê dunam

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_metro_footnotesarea_metro_footnotes

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích dt vùng đô thịchú thích dt vùng đô thị

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
vùng đô thị dunamvùng đô thị dunam

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
xếp hạng dtxếp hạng dt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên dt trống1tên dt trống1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trống1 dunamtrống1 dunam

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên dt trống2tên dt trống2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trống2 km2trống2 km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trống2 hatrống2 ha

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trống2 mẫu Anhtrống2 mẫu Anh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trống2 dặm vuôngtrống2 dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
trống2 dunamtrống2 dunam

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ghi chú dtghi chú dt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
dài kmdài km

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
dài dặmdài dặm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
rộng kmrộng km

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
rộng dặmrộng dặm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
elevation_pointelevation_point điểm độ cao

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích độ cao cực đạichú thích độ cao cực đại

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
elevation_max_pointelevation_max_point

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
điểm độ cao cực đạiđiểm độ cao cực đại

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
elevation_max_melevation_max_m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cao cực đại mcao cực đại m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
elevation_max_ftelevation_max_ft

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cao cực đại ftcao cực đại ft

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
elevation_max_rankelevation_max_rank

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
xếp hạng cao cực đạixếp hạng cao cực đại

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
elevation_min_rankelevation_min_rank

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
xếp hạng cao cực tiểuxếp hạng cao cực tiểu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích độ cao cực tiểuchú thích độ cao cực tiểu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
elevation_min_pointelevation_min_point

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
điểm độ cao cực tiểuđiểm độ cao cực tiểu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cao cực tiểu mcao cực tiểu m

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
cao cực tiểu ftcao cực tiểu ft

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
dso vàodso vào

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích dsochú thích dso

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
populationpopulation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
dân sốdân số

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
dso trống1dso trống1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
dso trống2dso trống2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
dso ước tínhdso ước tính

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
dso ước tính vàodso ước tính vào

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
pop_est_footnotespop_est_footnotes

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích dso ước tínhchú thích dso ước tính

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
xếp hạng dân sốxếp hạng dân số

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mật độ dso km2mật độ dso km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mật độ dso dặm vuôngmật độ dso dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
xếp hạng mật độ dsoxếp hạng mật độ dso

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích dso đô thịchú thích dso đô thị

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mật độ đô thị dặm vuôngmật độ đô thị dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích dso đồng quêchú thích dso đồng quê

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mật độ đồng quê km2mật độ đồng quê km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mật độ đồng quê dặm vuôngmật độ đồng quê dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích dso vùng đô thịchú thích dso vùng đô thị

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mật độ vùng đô thị dặm vuôngmật độ vùng đô thị dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên dso trống1tên dso trống1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
population_blank1_footnotespopulation_blank1_footnotes

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích dso trống1chú thích dso trống1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mật độ dso trống1 km2mật độ dso trống1 km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mật độ dso trống1 dặm vuôngmật độ dso trống1 dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên dso trống2tên dso trống2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
population_blank2_footnotespopulation_blank2_footnotes

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích dso trống2chú thích dso trống2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mật độ dso trống2 km2mật độ dso trống2 km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mật độ dso trống2 dặm vuôngmật độ dso trống2 dặm vuông

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
khu dân cưkhu dân cư

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu nhân khẩu 1kiểu nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích nhân khẩu 1chú thích nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên 1 nhân khẩu 1tên 1 nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics1_info1demographics1_info1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tt1 nhân khẩu 1tt1 nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics1_title2demographics1_title2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên 2 nhân khẩu 1tên 2 nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics1_info2demographics1_info2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tt2 nhân khẩu 1tt2 nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics1_title3demographics1_title3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên 3 nhân khẩu 1tên 3 nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics1_info3demographics1_info3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tt3 nhân khẩu 1tt3 nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics1_title4demographics1_title4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên 4 nhân khẩu 1tên 4 nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics1_info4demographics1_info4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tt4 nhân khẩu 1tt4 nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics1_title5demographics1_title5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên 5 nhân khẩu 1tên 5 nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tt5 nhân khẩu 1tt5 nhân khẩu 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu nhân khẩu 2kiểu nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
chú thích nhân khẩu 2chú thích nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên 1 nhân khẩu 2tên 1 nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tt1 nhân khẩu 2tt1 nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics2_title2demographics2_title2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên 2 nhân khẩu 2tên 2 nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics2_info2demographics2_info2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tt2 nhân khẩu 2tt2 nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics2_title3demographics2_title3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên 3 nhân khẩu 2tên 3 nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics2_info3demographics2_info3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tt3 nhân khẩu 2tt3 nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics2_title4demographics2_title4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên 4 nhân khẩu 2tên 4 nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics2_info4demographics2_info4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tt4 nhân khẩu 2tt4 nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics2_title5demographics2_title5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên 5 nhân khẩu 2tên 5 nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
demographics2_info5demographics2_info5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tt5 nhân khẩu 2tt5 nhân khẩu 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
múi giờ 2múi giờ 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
timezonetimezone

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
múi giờ 1múi giờ 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
múi giờmúi giờ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
utc_offsetutc_offset

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lệch UTC 1lệch UTC 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lệch UTClệch UTC

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lệch UTC 2lệch UTC 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lệch UTC2lệch UTC2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
timezone_DSTtimezone_DST

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
múi giờ 1 DSTmúi giờ 1 DST

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
múi giờ DSTmúi giờ DST

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
utc_offset_DSTutc_offset_DST

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lệch UTC 1 DSTlệch UTC 1 DST

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lệch UTC DSTlệch UTC DST

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
múi giờ 2 DSTmúi giờ 2 DST

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
lệch UTC 2 DSTlệch UTC 2 DST

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu mã bưu chínhkiểu mã bưu chính

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mã bưu chínhmã bưu chính

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu mã bưu chính2kiểu mã bưu chính2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mã bưu chính2mã bưu chính2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kiểu mã điện thoạikiểu mã điện thoại

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mã điện thoạimã điện thoại

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mã địa lýmã địa lý

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
mã isomã iso

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
biển số xebiển số xe

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
kết nghĩa 1kết nghĩa 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
twin2twin2 kết nghĩa 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
twin3twin3 kết nghĩa 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
twin4twin4 kết nghĩa 4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
twin5twin5 kết nghĩa 5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
twin6twin6 kết nghĩa 6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
twin7twin7 kết nghĩa 7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
twin8twin8 kết nghĩa 8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
twin9twin9 kết nghĩa 9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank_nameblank_name

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên trốngtên trống

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank_infoblank_info thông tin trống

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank1_nameblank1_name

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên trống1tên trống1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank1_infoblank1_info

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thông tin trống1thông tin trống1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank2_name_sec1blank2_name_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank2_nameblank2_name

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên trống2tên trống2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank2_info_sec1blank2_info_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank2_infoblank2_info

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thông tin trống2thông tin trống2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank3_name_sec1blank3_name_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank3_nameblank3_name

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên trống3tên trống3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank3_info_sec1blank3_info_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank3_infoblank3_info

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thông tin trống3thông tin trống3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank4_name_sec1blank4_name_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank4_nameblank4_name

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên trống4tên trống4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank4_info_sec1blank4_info_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank4_infoblank4_info

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
thông tin trống4thông tin trống4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank5_name_sec1blank5_name_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank5_nameblank5_name

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
tên trống5tên trống5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank5_info_sec1blank5_info_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank5_infoblank5_info thông tin trống5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank6_name_sec1blank6_name_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank6_nameblank6_name tên trống6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank6_info_sec1blank6_info_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank6_infoblank6_info thông tin trống6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank7_name_sec1blank7_name_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank7_nameblank7_name tên trống7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank7_info_sec1blank7_info_sec1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank7_infoblank7_info thông tin trống7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank2_name_sec2blank2_name_sec2 tên 2 trống2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank2_info_sec2blank2_info_sec2 thông tin 2 trống2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank3_name_sec2blank3_name_sec2 tên 2 trống3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank3_info_sec2blank3_info_sec2 thông tin 2 trống3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank4_name_sec2blank4_name_sec2 tên 2 trống4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank4_info_sec2blank4_info_sec2 thông tin 2 trống4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank5_name_sec2blank5_name_sec2 tên 2 trống5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank5_info_sec2blank5_info_sec2 thông tin 2 trống5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank6_name_sec2blank6_name_sec2 tên 2 trống6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank6_info_sec2blank6_info_sec2 thông tin 2 trống6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank7_name_sec2blank7_name_sec2 tên 2 trống7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
blank7_info_sec2blank7_info_sec2 thông tin 2 trống7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn