Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Thông tin khu dân cư

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin khu dân cư
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

 • Quan trọng: Xin hãy nhập tất cả các giá trị "dân số" dưới dạng thô, chưa định dạng (ví dụ 120000 thay vì 120.000). Các tham khảo cần được thêm vào khu vực chú thích của đề mục tương ứng. Các giá trị số không "thô" có thể tạo ra "Lỗi biểu thức". Tiêu bản sẽ tự động định dạng các giá trị thô. Nếu bạn thấy có giá trị thô nào không hiển thị đúng, xin hãy ghi lại thông báo ở trang thảo luận tiêu bản này.

  Đối với các giá trị "diện tích", xin hãy nhập theo phương thức chấm thập phân và phẩy thập phân kiểu phương Tây. Ví dụ: 1,5 ) trong tiếng Việt cần được nhập là 1.5 để hiển thị đúng, và ngược lại.


Using metric units

{{Thông tin khu dân cư
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_alt        = 
| image_seal       = 
| seal_alt        = 
| image_shield      = 
| shield_alt       = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| motto          = 
| image_map        = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = 
| coordinates_footnotes  = 
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| subdivision_type3    = 
| subdivision_name3    = 
| established_title    = 
| established_date    = 
| founder         = 
| seat_type        = 
| seat          = 
| government_footnotes  = 
| government_type     = 
| governing_body     = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = 
| leader_title1      = 
| leader_name1      = 
| leader_title2      = 
| leader_name2      = 
| leader_title3      = 
| leader_name3      = 
| leader_title4      = 
| leader_name4      = 
| legislature =
| upper_house =
| lower_house =

| unit_pref        = Metric
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- <ref> </ref> -->
| area_note        = 
| area_water_percent   = 
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank2_title    = 
<!-- square kilometers -->
| area_total_km2     = 
| area_land_km2      = 
| area_water_km2     = 
| area_urban_km2     = 
| area_rural_km2     = 
| area_metro_km2     = 
| area_blank1_km2     = 
| area_blank2_km2     = 
<!-- hectares -->
| area_total_ha      = 
| area_land_ha      = 
| area_water_ha      = 
| area_urban_ha      = 
| area_rural_ha      = 
| area_metro_ha      = 
| area_blank1_ha     = 
| area_blank2_ha     = 
| length_km        = 
| width_km        = 
| dimensions_footnotes  = 
| elevation_footnotes   = 
| elevation_m       = 
| population_as_of    = 
| population_footnotes  = 
| population_total    = 
| population_density_km2 = auto
| population_note     = 
| population_demonym   = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| postal_code_type    = 
| postal_code       = 
| area_code_type     = 
| area_code        = 
| iso_code        = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

Using non-metric units

{{Thông tin khu dân cư
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_alt        = 
| image_seal       = 
| seal_alt        = 
| image_shield      = 
| shield_alt       = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| motto          = 
| image_map        = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = 
| coordinates_footnotes  = 
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| subdivision_type3    = 
| subdivision_name3    = 
| established_title    = 
| established_date    = 
| founder         = 
| seat_type        = 
| seat          = 
| government_footnotes  = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = 
| unit_pref        = US<!-- or UK -->
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| area_note        = 
| area_water_percent   = 
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank2_title    = 
<!-- square miles -->
| area_total_sq_mi    = 
| area_land_sq_mi     = 
| area_water_sq_mi    = 
| area_urban_sq_mi    = 
| area_rural_sq_mi    = 
| area_metro_sq_mi    = 
| area_blank1_sq_mi    = 
| area_blank2_sq_mi    = 
<!-- acres -->
| area_total_acre     = 
| area_land_acre     = 
| area_water_acre     = 
| area_urban_acre     = 
| area_rural_acre     = 
| area_metro_acre     = 
| area_blank1_acre    = 
| area_blank2_acre    = 
| length_mi        = 
| width_mi        = 
| dimensions_footnotes  = 
| elevation_footnotes   = 
| elevation_ft      = 
| population_as_of    = 
| population_footnotes  = 
| population_total    = 
| population_density_sq_mi= auto
| population_note     = 
| population_demonym   = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| postal_code_type    = 
| postal_code       = 
| area_code_type     = 
| area_code        = 
| iso_code        = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

Short version

{{Thông tin khu dân cư
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| population_total    = 
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
}}

Complete empty syntax, with comments

This copy of the template lists all parameters except for some of the repeating numbered parameters which are noted in the comments. Comments here should be brief; see the table below for full descriptions of each parameter.

{{Thông tin khu dân cư
| name          = <!-- at least one of the first two fields must be filled in -->
| official_name      =
| native_name       = <!-- if different from the English name -->
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| other_name       =
| settlement_type     = <!-- such as Town, Village, City, Borough etc. -->
<!-- transliteration(s) -->
| translit_lang1     =
| translit_lang1_type   =
| translit_lang1_info   =
| translit_lang1_type1  =
| translit_lang1_info1  =
| translit_lang1_type2  =
| translit_lang1_info2  = <!-- etc., up to translit_lang1_type6 / translit_lang1_info6 -->
| translit_lang2     =
| translit_lang2_type   =
| translit_lang2_info   =
| translit_lang2_type1  =
| translit_lang2_info1  =
| translit_lang2_type2  =
| translit_lang2_info2  = <!-- etc., up to translit_lang2_type6 / translit_lang2_info6 -->
<!-- images, nickname, motto -->
| image_skyline      =
| imagesize        =
| image_alt        =
| image_caption      =
| image_flag       =
| flag_size        =
| flag_alt        =
| flag_border       =
| flag_link        =
| image_seal       =
| seal_size        =
| seal_alt        =
| seal_link        =
| seal_type        =
| image_shield      =
| shield_size       =
| shield_alt       =
| shield_link       =
| image_blank_emblem   =
| blank_emblem_type    = <!-- defaults to Logo -->
| blank_emblem_size    =
| blank_emblem_alt    =
| blank_emblem_link    =
| etymology        = 
| nickname        =
| motto          =
| anthem         =
<!-- maps and coordinates -->
| image_map        =
| mapsize         =
| map_alt         =
| map_caption       =
| image_map1       =
| mapsize1        =
| map_alt1        =
| map_caption1      =
| pushpin_map       = <!-- name of a location map as per Template:Location_map -->
| pushpin_label_position = <!-- position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
| pushpin_label      = <!-- only necessary if "name" or "official_name" are too long -->
| pushpin_map_alt     =
| pushpin_mapsize     =
| pushpin_relief     =
| pushpin_map_caption   =
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = <!-- to specify exact location of coordinates (was coor_type) -->
| coordinates_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| grid_name        = <!-- name of a regional grid system -->
| grid_position      = <!-- position on the regional grid system -->
<!-- location -->
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = <!-- the name of the country -->
| subdivision_type1    =
| subdivision_name1    =
| subdivision_type2    =
| subdivision_name2    = <!-- etc., subdivision_type6 / subdivision_name6 -->
<!-- established -->
| established_title    = <!-- Founded -->
| established_date    =
| established_title1   = <!-- Incorporated (town) -->
| established_date1    =
| established_title2   = <!-- Incorporated (city) -->
| established_date2    =
| established_title3   =
| established_date3    =
| established_title4   =
| established_date4    =
| established_title5   =
| established_date5    =
| established_title6   =
| established_date6    =
| established_title7   =
| established_date7    =
| extinct_title      =
| extinct_date      =
| founder         =
| named_for        =
<!-- seat, smaller parts -->
| seat_type        = <!-- defaults to: Seat -->
| seat          =
| seat1_type       = <!-- defaults to: Former seat -->
| seat1          =
| parts_type       = <!-- defaults to: Boroughs -->
| parts_style       = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) -->
| parts          = <!-- parts text, or header for parts list -->
| p1           =
| p2           = <!-- etc., up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- government type, leaders -->
| government_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| government_type     =
| governing_body     =
| leader_party      =
| leader_title      =
| leader_name       = <!-- add &nbsp; (no-break space) to disable automatic links -->
| leader_title1      =
| leader_name1      = <!-- etc., up to leader_title4 / leader_name4 -->
<!-- display settings -->
| total_type       = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
| unit_pref        = <!-- enter: Imperial, to display imperial before metric -->
<!-- area -->
| area_footnotes     = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| dunam_link       = <!-- If dunams are used, this specifies which dunam to link. -->
| area_total_km2     = <!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
| area_total_sq_mi    = <!-- see table @ Template:Infobox settlement for details -->
| area_total_ha      =
| area_total_acre     =
| area_total_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_land_km2      =
| area_land_sq_mi     =
| area_land_ha      =
| area_land_acre     =
| area_land_dunam     = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_km2     =
| area_water_sq_mi    =
| area_water_ha      =
| area_water_acre     =
| area_water_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_percent   =
| area_urban_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_urban_km2     =
| area_urban_sq_mi    =
| area_urban_ha      =
| area_urban_acre     =
| area_urban_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rural_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_rural_km2     =
| area_rural_sq_mi    =
| area_rural_ha      =
| area_rural_acre     =
| area_rural_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_metro_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_metro_km2     =
| area_metro_sq_mi    =
| area_metro_ha      =
| area_metro_acre     =
| area_metro_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rank        =
| area_blank1_title    =
| area_blank1_km2     =
| area_blank1_sq_mi    =
| area_blank1_ha     =
| area_blank1_acre    =
| area_blank1_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_blank2_title    =
| area_blank2_km2     =
| area_blank2_sq_mi    =
| area_blank2_ha     =
| area_blank2_acre    =
| area_blank2_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_note        =
<!-- dimensions -->
| dimensions_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| length_km        =
| length_mi        =
| width_km        =
| width_mi        =
<!-- elevation -->
| elevation_footnotes   = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_m       =
| elevation_ft      =
| elevation_point     = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_max_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_max_m     =
| elevation_max_ft    =
| elevation_max_point   = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_max_rank   =
| elevation_min_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_min_m     =
| elevation_min_ft    =
| elevation_min_point   = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_min_rank   =
<!-- population -->
| population_as_of    =
| population_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| population_total    =
| pop_est_as_of      =
| pop_est_footnotes    =
| population_est     =
| population_rank     =
| population_density_km2 = <!-- for automatic calculation of any density field, use: auto -->
| population_density_sq_mi=
| population_urban_footnotes   =
| population_urban        =
| population_density_urban_km2  =
| population_density_urban_sq_mi =
| population_rural_footnotes   =
| population_rural        =
| population_density_rural_km2  =
| population_density_rural_sq_mi =
| population_metro_footnotes   =
| population_metro        =
| population_density_metro_km2  =
| population_density_metro_sq_mi =
| population_density       =
| population_density_rank    =
| population_blank1_title    =
| population_blank1       =
| population_density_blank1_km2 =
| population_density_blank1_sq_mi=
| population_blank2_title    =
| population_blank2       =
| population_density_blank2_km2 =
| population_density_blank2_sq_mi=
| population_demonym   = <!-- demonym, e.g. Liverpudlian for someone from Liverpool -->
| population_note     =
<!-- demographics (section 1) -->
| demographics_type1   =
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1  =
| demographics1_info1   = <!-- etc., up to demographics1_title7 / demographics1_info7 -->
<!-- demographics (section 2) -->
| demographics_type2   =
| demographics2_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics2_title1  =
| demographics2_info1   = <!-- etc., up to demographics2_title10 / demographics2_info10 -->
<!-- time zone(s) -->
| timezone1        =
| utc_offset1       =
| timezone1_DST      =
| utc_offset1_DST     =
| timezone2        =
| utc_offset2       =
| timezone2_DST      =
| utc_offset2_DST     =
<!-- postal codes, area code -->
| postal_code_type    = <!-- enter ZIP Code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal_code       =
| postal2_code_type    = <!-- enter ZIP Code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal2_code      =
| area_code_type     = <!-- defaults to: Area code(s) -->
| area_code        =
| geocode         =
| iso_code        =
| registration_plate_type =
| registration_plate   =
<!-- blank fields (section 1) -->
| blank_name_sec1     =
| blank_info_sec1     =
| blank1_name_sec1    =
| blank1_info_sec1    =
| blank2_name_sec1    =
| blank2_info_sec1    = <!-- etc., up to blank7_name_sec1 / blank7_info_sec1 -->
<!-- blank fields (section 2) -->
| blank_name_sec2     =
| blank_info_sec2     =
| blank1_name_sec2    =
| blank1_info_sec2    =
| blank2_name_sec2    =
| blank2_info_sec2    = <!-- etc., up to blank7_name_sec2 / blank7_info_sec2 -->
<!-- website, footnotes -->
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        =
}}

Bảng

Tên và khẩu hiệu

Tên tham số Cách dùng Mô tả
tên bắt buộc nếu không có tên chính thức Tên thường gọi trong tiếng Việt
tên chính thức bắt buộc nếu không có tên Tên chính thức trong tiếng Việt
tên khác tùy chọn Dùng cho địa danh với tên cũ hoặc tên phổ biến hơn như Bombay hay Sài gòn
tên bản địa tùy chọn Tên này sẽ hiển thị dưới tên/tên chính thức
loại khu vực tùy chọn Có thể gõ bất kỳ loại nào, như Thành phố, Thị trấn, Huyện, Xã, Tỉnh, Khu bảo tồn,... Nếu được thiết lập, sẽ hiện thị dưới các tên, miễn là có điền tham số tên. Có thể được dùng làm nhãn cho tổng dân số/diện tích (mặc định là Nội thành), nếu cần phân biệt với Đô thị hoặc Vùng đô thị (nếu các con số cho đô thị và vùng đô thị không tồn tại, nhãn sẽ là Tổng cộng trừ khi có thiết lập tham số kiểu tổng).
kiểu tổng tùy chọn Xác định con số diện tích và dân số "tổng cộng" đang nói đến cái gì, ví dụ London lớn. Tham số này sẽ ghi đè các nhãn khác dùng cho tổng dân số/diện tích. Nếu không muốn ghi nhãn, có thể thiết lập   (giá trị chính xác này cũng khiến cho tổng dân số được hiển thị cùng một dòng với từ Dân số).
tên hiệu tùy chọn một nick name nổi tiếng
khẩu hiệu tùy chọn Đặt khẩu hiệu dưới nick name
nnchtu1 tùy chọn Đặt một "mục" trước từ "chuyển tự". Có thể được dùng để chỉ định một ngôn ngữ cụ thể như trong bài Dêlêg hoặc có thể chỉ là "Khác", giống như trong bài Gaza.
nnchtu1 k tùy chọn
nnchtu1 tt tùy chọn
nnchtu2 tùy chọn Sẽ đặt cách chuyển tự thứ hai. Mời xem Dêlêg
nnchtu2 k tùy chọn
nnchtu2 tt tùy chọn

Hình và bản đồ

Các biến này chỉ được dùng để tạo thể loại cho bài viết này
Tên tham số Cách dùng Mô tả
hình nền trời tùy chọn Dù nó có tên như vậy, đây có thể là bất cứ hình gì mà biên tập viên thích. Kích thước mặc định là 250px
kt hình tùy chọn Có thể dùng để thay đổi kích thước hình nền trời. Cái này sẽ có ích nếu biên tập viên muốn khiến cho hộp thông tin rộng hơn.
ct hình tùy chọn Sẽ đặt một chú thích dưới hình nền trời (nếu có)
hình cờ tùy chọn Dùng cho lá cờ. Kích thước mặc định: 100px
kt cờ tùy chọn Có thể dùng để thay đổi kích thước cờ nếu muốn.
flag_link tùy chọn
hình con dấu tùy chọn Nếu khu vực này có con dấu chính thức.
seal_link tùy chọn
kt con dấu tùy chọn
hình khiên tùy chọn Có thể dùng cho nơi có huy hiệu.
lk khiên tùy chọn Có thể dùng nếu một bài viết wiki đã có nhưng không được tiêu bản liên kết đến.
kt khiên tùy chọn
hình tượng trưng tùy chọn Có thể dùng nếu nơi này có logo, hình dấu, emblem, v.v. chính thức. Logo là kiểu mặc định.
Tên cũ =city_logo
kiểu tượng trưng tùy chọn To specify what type of emblem "hình tượng trưng" is. The default is Logo.
kt tượng trưng tùy chọn Tên cũ =citylogo_size
lk tượng trưng tùy chọn Tên cũ =logo_link
bản đồ tùy chọn
ktbd tùy chọn
ctbd tùy chọn
bản đồ 1 tùy chọn Hình bản đồ thứ hai. Tham số bản đồ phải được điền trước. Ví dụ xem: Bloomsburg, Pennsylvania.
ktbd1 tùy chọn
ctbd1 tùy chọn
bd điểm tùy chọn Tham số để vẽ chồng 1 điểm lên một bản đồ trống bằng tay bằng cách dùng hệ thống tọa độ "X" và "Y". Các bản đồ trống nếu có, có thể tìm tại Wikimedia Commons. Ví dụ xem: Rainbow Lake, Alberta
ktbd điểm tùy chọn Để thay đổi kích thước bản đồ điểm; mặc định là 180px.
ctbd điểm tùy chọn Để ghi chú thích dưới bản đồ điểm.
điểm x
điểm y
tùy chọn Để vẽ chống điểm trái/phải và trên/dưới bằng tay trên bản đồ.
bd chèn tùy chọn Tên của bản đồ vị trí theo như Template:Location map (ví dụ Indonesia hay Nga). Tham số tọa độ (tức là, vĩ độ và kinh độ) đặt một con dấu đánh dấu và ghi nhãn cho bản đồ tự động. Ví dụ xem: Padang, Indonesia
vị trí nhãn chèn tùy chọn Vị trí của nhãn trên bản đồ chèn tương tứng với điểm đánh dấu tọa độ. Các tùy chọn đúng là {left, right, top, bottom, none}. Nếu tham số này không được chỉ định, mặc định là right.
ktbd chèn tùy chọn Phải được gõ số mà thôi—không cần px. Giá trị mặc định là 250.
ctbd chèn tùy chọn Điền vào nếu có chú thích khác với ctbd.

Vị trí, khu vực nó trực thuộc, chính quyền và thông tin thành lập

Tên tham số Cách dùng Mô tả
trực thuộc tùy chọn hầu như luôn luôn là "Quốc gia"
tên trực thuộc tùy chọn Tùy vào tham số trực thuộc là gì
trực thuộc 1
đến
trực thuộc 4
tùy chọn Có thể là Bang/Tỉnh, khu vực, thành phố.
tên trực thuộc 1
đến
tên trực thuộc 4
tùy chọn
kiểu ghế tùy chọn Tên của ghế trong chính quyền (mặc định là số ghế).
số ghế tùy chọn Số ghế trong chính quyền.
parts_type tùy chọn The label for the smaller subdivisions (defaults to Boroughs).
parts_style tùy chọn Set to list to display as a collapsible list, coll as a collapsed list, or para to use paragraph style. Default is list for up to 5 items, otherwise coll.
parts tùy chọn Text or header of the list of smaller subdivisions.
p1, p2, etc. tùy chọn (maximum p50) The smaller subdivisions to be listed. Example: Springfield
chú thích chính quyền tùy chọn Nếu có tham khảo hãy đặt chúng trong thẻ <ref> </ref> và có thể dùng định dạng chú thích như {{Cite web}} trong thẻ ref.
kiểu chính quyền tùy chọn Ví dụ:
đảng lãnh đạo tùy chọn Chính đảng của lãnh đạo khu vực.
chức lãnh đạo tùy chọn Tên chức của người đứng đầu khu vực, như Thị trưởng, Chủ tịch UBND thành phố
tên lãnh đạo tùy chọn Mẹo: tên tự động được liên kết wiki nếu có bài viết tồn tại, nếu mục tiêu không phải là cái định dùng, hãy chèn một ký tự như "&nbsp;" để tắt liên kết
chức lãnh đạo1
đến
chức lãnh đạo4
tùy chọn
tên lãnh đạo1
đến
tên lãnh đạo4
tùy chọn Để có danh sách dài hãy dùng {{Collapsible list}}. Xem Halifax làm ví dụ.
loại hình thành tùy chọn Ví dụ: Định cư đầu tiên
ngày hình thành tùy chọn
loại hình thành1 tùy chọn Ví dụ: Nâng cấp thành thị trấn
ngày hình thành1 tùy chọn
loại hình thành2 tùy chọn Ví dụ: Nâng cấp thành thành phố
ngày hình thành2 tùy chọn
loại hình thành3 tùy chọn
ngày hình thành3 tùy chọn
người sáng lập tùy chọn Tên của người sáng lập ra khu dân cư
đặt theo tên tùy chọn Nguồn gốc của tên của khu định cư (một người, nơi chốn, v.v.)

Thông tin địa lý

Những tham số này có được chuyển đổi đơn vị qua lại tự động có nghĩa là nếu chỉ ghi giá trị metric, các giá trị đế quốc cũng sẽ được chuyển đổi và ngược lại. Nếu một biên tập viên thích ghi đè chuyển đổi tự động, như nếu nguồn ghi cả metric và đế quốc hoặc nếu một tầm giá trị là cần thiết, họ nên gõ cả hai giá trị vào tham số tương ứng.
Tên tham số Cách dùng Mô tả
unit_pref tùy chọn Để thay đổi thứ tự đơn vị sang imperial (metric), gõ vào imperial. Kiểu hiển thị mặc định là metric (imperial). Tuy nhiên, tiêu bản sẽ hoán đổi thứ tự tự động nếu tên trực thuộc bằng với một số biến thể của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
Đối với vùng Trung Đông, có thể ghi unit preference là dunam (chỉ ảnh hưởng đến tổng diện tích).
Tất cả các giá trị phải được điền theo định dạng thô: không chấm, không khoảng cách, không đơn vị. Tiêu bản sẽ tự động định dạng chúng.
chú thích dt tùy chọn Nếu có chú thích, đây là nơi để đặt chúng, có thể dùng định dạng chú thích như {{Cite web}}, trong thẻ <ref> </ref>.
độ lớn dt tùy chọn Độ lớn diện tích của tổng diện tích theo đơn vị m². Nên gõ vào 1 E+6 cho diện tích là 1.0 km². Xem 1 E+6 m²
area_total_dunam tùy chọn Tổng diện tích theo dunam, được liên kết wiki. Được dùng tại những nơi ở trung đông như Israel, Gaza, và Bờ Tây. Giá trị phải được điền ở dạng định dạng thô, không có chấm hoặc hoặc khoảng cách. Tự động chuyển đổi để hiển thị thành kilomet vuông và dặm vuông nếu tổng diện tích km2 và area_total_sq_mi để trống. Ví dụ: GazaRamallah
tổng diện tích km2 tùy chọn Tổng diện tích theo kilomet vuông—ký hiệu: km², được liên kết wiki. Giá trị phải gõ ở dạng định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang dặm vuông nếu area_total_sq_mi trống.
Tên cũ =area_total
đất liền km2 tùy chọn Diện tích đất liền theo kilomet vuông—ký hiệu: km². Giá trị phải được nhập theo định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang hiển thị dặm vuông nếu area_land_sq_mi trống.
Tên cũ =area_land
nước km2 tùy chọn Diện tích nước theo kilomet vuông—ký hiệu: km². Giá trị phải được nhập theo định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang hiển thị dặm vuông nếu area_water_sq_mi trống.
Tên cũ =area_water
area_total_sq_mi tùy chọn Tổng diện tích dặm vuông—ký hiệu: sq mi, được wikilink. Giá trị phải được nhập theo định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang hiển thị kilomet vuông nếu tổng diện tích km2 trống.
Tên cũ =TotalArea_sq_mi
area_land_sq_mi tùy chọn Diện tích đất liền dặm vuông—ký hiệu: sq mi. Giá trị phải được nhập theo định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang hiển thị kilomet vuông nếu đất liền km2 trống.
Tên cũ =LandArea_sq_mi
area_water_sq_mi tùy chọn Diện tích nước dặm vuông—ký hiệu: sq mi. Giá trị phải được nhập theo định dạng thô, không chấm và khoảng cách. Tự động chuyển đổi sang hiển thị kilomet vuông nếu nước km2 trống.
Tên cũ =WaterArea_sq_mi
ptram đất nước tùy chọn phần trăm nước không có dấu "%"
đô thị km2 tùy chọn Tên cũ =area_urban
area_urban_sq_mi tùy chọn Tên cũ =UrbanArea_sq_mi
vùng đô thị km2 tùy chọn Tên cũ =area_metro
area_metro_sq_mi tùy chọn Tên cũ =MetroArea_sq_mi
tên dt trống1 tùy chọn Ví dụ xem London
trống1 km2 tùy chọn
area_blank1_sq_mi tùy chọn
area_blank2_title tùy chọn
area_blank2_km2 tùy chọn
area_blank2_sq_mi tùy chọn
chú thích độ cao tùy chọn Nếu có tham khảo, đây là nơi đặt chúng, có thể dùng định dạng tham khảo như {{Cite web}}, trong thẻ <ref> </ref>.
độ cao m tùy chọn Số dạng thô theo mét. Tự động chuyển đổi hiển thị theo feet nếu elevation_ft trống. Tuy nhiên, nếu có một khoảng độ cao (như 5–50 m), biên tập viên phải điền giá trị chuyển đổi dải độ cao đó vào tham số elevation_ft để ghi đè đổi tự động.
Tên cũ =elevation
elevation_ft tùy chọn Số dạng thô theo feet. Tự động chuyển đổi hiển thị theo mét nếu độ cao m trống. Tuy nhiên, nếu có một khoảng độ cao (như 50–500 ft), biên tập viên phải điền giá trị chuyển đổi dải độ cao đó vào tham số độ cao m.
cao cực đại m, elevation_max_ft, cao cực tiểu m, elevation_min_ft tùy chọn Được dùng để ghi giá trị độ cao cực đại hoặc cực tiểu, nếu có, thay vì chỉ một giá trị đơn. Xem: Halifax Regional Municipality
kiểu td tùy chọn Nếu cần, để xác định tọa độ chính xác hơn (ví dụ, Tòa thị chính).
vĩ độ tùy chọn Vĩ độ. Có thể dùng độ thập phân.
vĩ phút tùy chọn Vĩ phút
vĩ giây tùy chọn Vĩ giây
vĩ hướng tùy chọn Vĩ tuyến Bắc hoặc Nam
kinh độ tùy chọn
kinh phút tùy chọn
kinh giây tùy chọn
kinh hướng tùy chọn

Thông tin dân số

Tham số mật độ được tự động chuyển đổi đơn vị qua lại có nghĩa là nếu chỉ có giá trị metric được gõ, giá trị imperial sẽ tự động được tạo ra và ngược lại. Nếu biên tập viên muốn ghi đè giá trị tự động, ví dụ nếu nguồn ghi cả hai hoặc tầm giá trị, họ có thể gõ cả hai giá trị vào hai tham số tương ứng. Để tính mật độ tự động, hãy gõ auto vào bất kỳ tham số mật độ nào.
Tên tham số Cách dùng Mô tả
dso vào tùy chọn
chú thích dso tùy chọn Nếu có tham khảo, đây là nơi đặt chúng, có thể dùng định dạng chí thích như {{Cite web}}, trong thẻ <ref> </ref>.
tổng dân số tùy chọn
mật độ dso km2 tùy chọn Tên cũ =population_density
population_density_sq_mi tùy chọn Tên cũ =population_density_mi2
dso vùng đô thị tùy chọn
mật độ vùng đô thị km2 tùy chọn
population_density_metro_sq_mi tùy chọn Tên cũ =population_density_metro_mi2
dso đô thị tùy chọn
mật độ đô thị km2 tùy chọn
population_density_urban_sq_mi tùy chọn Tên cũ =population_density_urban_mi2
tên dso trống1 tùy chọn Có thể dùng cho các ước tính. Ví dụ: Windsor, Ontario
dso trống1 tùy chọn Giá trị dân số cho tên dso trống1
mật độ dso trống1 km2 tùy chọn
population_density_blank1_sq_mi tùy chọn
tên dso trống2 tùy chọn
dso trống2 tùy chọn
mật độ dso trống2 km2 tùy chọn
population_density_blank2_sq_mi tùy chọn
population_demonym Hiện không có A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example citizens in Liverpool are known as Liverpudlians.
ghi chú dso tùy chọn Nơi để ghi thêm thông tin như tên của nguồn. Xem Windsor, Ontario ví dụ.

Thông tin khác

Tham số Cách dùng Mô tả
múi giờ tùy chọn
lệch UTC tùy chọn
múi giờ DST tùy chọn Múi giờ mùa hè
utc_offset_DST tùy chọn
kiểu mã bưu chính tùy chọn
mã bưu chính tùy chọn
mã điện thoại tùy chọn
tên trống tùy chọn Có thể dùng để ghi thêm thông tin như bảng số xe
thông tin trống tùy chọn Đây là nơi thông cho tên trống sẽ ghi. Ví dụ: Warsaw.
tên trống1
đến
tên trống6
tùy chọn
thông tin trống1
đến
thông tin trống6
tùy chọn
kết nghĩa 1
đến
kết nghĩa 7
tùy chọn tên của thành phố kết nghĩa
qg kn1
đến
qg kn7
tùy chọn Quốc gia của thành phố kết nghĩa
chú thích tùy chọn
website tùy chọn

Microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

Usage Example

from Detroit, Michigan -- Note Pipe characters are in front of the line of cell data, instead of at the end of the line, which simplify the spacing:

{{Thông tin khu dân cư
 | tên chính thức = City of Detroit
 | tên hiệu = Motor City, Motown, Rock City, The D
 | khẩu hiệu = "Speramus Meliora; Resurget Cineribus"<br />([[Latin]] for, "We Hope For Better Things; It Shall Rise From the Ashes")
 | hình nền trời = DetroitSkyline.jpg
 | hình cờ = Detroit flag.png
 | hình con dấu = Detroit Seal.png
 | bản đồ = Wayne County Michigan Incorporated and Unincorporated areas Detroit highlighted.svg
 | ctbd = Location in [[Wayne County, Michigan|Wayne County]], [[Michigan]]
 | subdivision_type = [[Countries of the world|Country]]
 | subdivision_type1 = [[U.S. state|State]]
 | subdivision_type2 = [[List of counties in Michigan|County]]
 | subdivision_name = [[United States]]
 | subdivision_name1 = [[Michigan]]
 | subdivision_name2 = [[Wayne County, Michigan|Wayne County]]
 | established_title = Founded
 | established_date = [[1701]]
 | established_title2 = Incorporation
 | established_date2 = [[1806]]
 | government_type = [[Mayor-council government|Strong Mayor-Council]]
 | leader_title =[[List of mayors of Detroit, Michigan|Mayor]]
 | leader_tên =[[Kwame Kilpatrick]] (D)
 | area_magnitude = 1 E8
 | area_total_sq_mi =143.0
 | area_total_km2 = 370.2
 | area_land_sq_mi = 138.8
 | area_land_km2 = 359.4
 | area_water_sq_mi = 4.2
 | area_water_km2 = 10.8
 | area_urban_sq_mi = 1295
 | area_urban_km2 = 3354
 | area_metro_km2 = 10135
 | area_metro_sq_mi = 3913
 | population_as_of=2006
 | population_footnotes =<ref>{{chú thích web
             | url = http://www.census.gov/popest/estimates.php
             | title= US Census July 1, 2006 est}}</ref>
 | population_total = 871121
 | population_urban = 3903377
 | population_metro = 4468966
 | population_density_sq_mi = 6856
 | population_density_km2 = 2647
 | timezone = [[Eastern Time Zone (North America)|EST]]
 | utc_offset = -5
 | timezone_DST = [[Eastern Daylight Time|EDT]]
 | utc_offset_DST = -4
 | latd = 42 | latm = 19 | lats = 53.76 | latNS = N
 | longd = 83 | longm = 2 | longs = 51 | longEW = W
 | elevation_footnotes=<ref name=elevation>{{chú thích web
                   | url ={{Gnis3|1617959}}
                   | title=USGS detail on Detroit
                   | accessdate=2007-02-18 }}</ref>
 | elevation_ft = 600
 | elevation_m = 183
 | website = http://www.detroitmi.gov
 | footnotes =
}}

Xem thêm