Bản mẫu:Thông tin viên chức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Thông tin viên chức
| tên    = name
| hình   = image
| cỡ hình  = image_size
| miêu tả  = caption
| ngày sinh = birth_date
| nơi sinh = birth_place
| nơi ở   = residence
| ngày mất = death_date
| nơi mất = death_place
| chức vụ  = office
| bắt đầu  = term_start
| kết thúc  = term_end
| tiền nhiệm = predecessor
| kế nhiệm  = successor
| địa hạt  = constituency
| phó chức vụ  = subordinate_office
| phó viên chức = subordinate
| chức vụ 2  = office2
| bắt đầu 2  = term_start2
| kết thúc 2  = term_end2
| tiền nhiệm 2 = predecessor2
| kế nhiệm 2  = successor2
| địa hạt 2  = constituency2
| phó chức vụ 2  = subordinate_office2
| phó viên chức 2 = subordinate2
| chức vụ 3  = office3
| bắt đầu 3  = term_start3
| kết thúc 3  = term_end3
| tiền nhiệm 3 = predecessor3
| kế nhiệm 3  = successor3
| địa hạt 3  = constituency3
| phó chức vụ 3  = subordinate_office3
| phó viên chức 3 = subordinate3
| chức vụ 4  = office4
| bắt đầu 4  = term_start4
| kết thúc 4  = term_end4
| tiền nhiệm 4 = predecessor4
| kế nhiệm 4  = successor4
| địa hạt 4  = constituency4
| phó chức vụ 4  = subordinate_office4
| phó viên chức 4 = subordinate4
| chức vụ 5  = office5
| bắt đầu 5  = term_start5
| kết thúc 5  = term_end5
| tiền nhiệm 5 = predecessor5
| kế nhiệm 5  = successor5
| địa hạt 5  = constituency5
| phó chức vụ 5  = subordinate_office5
| phó viên chức 5 = subordinate5
| chức vụ 6  = office6
| bắt đầu 6  = term_start6
| kết thúc 6  = term_end6
| tiền nhiệm 6 = predecessor6
| kế nhiệm 6  = successor6
| địa hạt 6  = constituency6
| phó chức vụ 6  = subordinate_office6
| phó viên chức 6 = subordinate6
| chức vụ 7  = office7
| bắt đầu 7  = term_start7
| kết thúc 7  = term_end7
| tiền nhiệm 7 = predecessor7
| kế nhiệm 7  = successor7
| địa hạt 7  = constituency7
| phó chức vụ 7  = subordinate_office7
| phó viên chức 7 = subordinate7
| chức vụ 8  = office8
| bắt đầu 8  = term_start8
| kết thúc 8  = term_end8
| tiền nhiệm 8 = predecessor8
| kế nhiệm 8  = successor8
| địa hạt 8  = constituency8
| phó chức vụ 8  = subordinate_office8
| phó viên chức 8 = subordinate8
| chức vụ 9  = office9
| bắt đầu 9  = term_start9
| kết thúc 9  = term_end9
| tiền nhiệm 9 = predecessor9
| kế nhiệm 9  = successor9
| địa hạt 9  = constituency9
| phó chức vụ 9  = subordinate_office9
| phó viên chức 9 = subordinate9
| chức vụ 10  = office10
| bắt đầu 10  = term_start10
| kết thúc 10  = term_end10
| tiền nhiệm 10 = predecessor10
| kế nhiệm 10  = successor10
| địa hạt 10  = constituency10
| phó chức vụ 10  = subordinate_office10
| phó viên chức 10 = subordinate10
| chức vụ 11  = office11
| bắt đầu 11  = term_start11
| kết thúc 11  = term_end11
| tiền nhiệm 11 = predecessor11
| kế nhiệm 11  = successor11
| địa hạt 11  = constituency11
| phó chức vụ 11  = subordinate_office11
| phó viên chức 11 = subordinate11
| chức vụ 12  = office12
| bắt đầu 12  = term_start12
| kết thúc 12  = term_end12
| tiền nhiệm 12 = predecessor12
| kế nhiệm 12  = successor12
| địa hạt 12  = constituency12
| phó chức vụ 12  = subordinate_office12
| phó viên chức 12 = subordinate12
| đa số    = majority
| đảng    = party
| đảng khác  = otherparty
| danh hiệu  = awards
| nghề nghiệp = occupation
| học vấn   = education
| học trường = alma_mater
| dân tộc   = ethnic
| tôn giáo  = religion
| họ hàng   = relations
| cha   = father
| mẹ   = mother
| vợ     = wife
| chồng    = husband
| kết hợp dân sự = civil partner
| con     = children
| website   = 
| chữ ký   = signature
| phục vụ   = allegiance
| thuộc    = branch
| năm tại ngũ = serviceyears
| cấp bậc   = rank
| đơn vị   = unit
| chỉ huy   = commands
| tham chiến = battles
| chú thích  = footnotes
}}

Trống

{{Thông tin viên chức
| tên    = 
| hình   = 
| cỡ hình  = 
| miêu tả  = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| nơi ở   = 
| ngày mất = 
| nơi mất = 
| chức vụ  = 
| bắt đầu  = 
| kết thúc  = 
| tiền nhiệm = 
| kế nhiệm  = 
| địa hạt  = 
| phó chức vụ  = 
| phó viên chức = 
| chức vụ 2  = 
| bắt đầu 2  = 
| kết thúc 2  = 
| tiền nhiệm 2 = 
| kế nhiệm 2  = 
| địa hạt 2  = 
| phó chức vụ 2  = 
| phó viên chức 2 = 
| chức vụ 3  = 
| bắt đầu 3  = 
| kết thúc 3  = 
| tiền nhiệm 3 = 
| kế nhiệm 3  = 
| địa hạt 3  = 
| phó chức vụ 3  = 
| phó viên chức 3 = 
| chức vụ 4  = 
| bắt đầu 4  = 
| kết thúc 4  = 
| tiền nhiệm 4 = 
| kế nhiệm 4  = 
| địa hạt 4  = 
| phó chức vụ 4  = 
| phó viên chức 4 = 
| chức vụ 5  = 
| bắt đầu 5  = 
| kết thúc 5  = 
| tiền nhiệm 5 = 
| kế nhiệm 5  = 
| địa hạt 5  = 
| phó chức vụ 5  = 
| phó viên chức 5 = 
| chức vụ 6  = 
| bắt đầu 6  = 
| kết thúc 6  = 
| tiền nhiệm 6 = 
| kế nhiệm 6  = 
| địa hạt 6  = 
| phó chức vụ 6  = 
| phó viên chức 6 = 
| chức vụ 7  = 
| bắt đầu 7  = 
| kết thúc 7  = 
| tiền nhiệm 7 = 
| kế nhiệm 7  = 
| địa hạt 7  = 
| phó chức vụ 7  = 
| phó viên chức 7 = 
| chức vụ 8  = 
| bắt đầu 8  = 
| kết thúc 8  = 
| tiền nhiệm 8 = 
| kế nhiệm 8  = 
| địa hạt 8  = 
| phó chức vụ 8  = 
| phó viên chức 8 = 
| chức vụ 9  = 
| bắt đầu 9  = 
| kết thúc 9  = 
| tiền nhiệm 9 = 
| kế nhiệm 9  = 
| địa hạt 9  = 
| phó chức vụ 9  = 
| phó viên chức 9 = 
| chức vụ 10  = 
| bắt đầu 10  = 
| kết thúc 10  = 
| tiền nhiệm 10 = 
| kế nhiệm 10  = 
| địa hạt 10  = 
| phó chức vụ 10  = 
| phó viên chức 10 = 
| chức vụ 11  = 
| bắt đầu 11  = 
| kết thúc 11  = 
| tiền nhiệm 11 = 
| kế nhiệm 11  = 
| địa hạt 11  = 
| phó chức vụ 11  = 
| phó viên chức 11 = 
| chức vụ 12  = 
| bắt đầu 12  = 
| kết thúc 12  = 
| tiền nhiệm 12 = 
| kế nhiệm 12  = 
| địa hạt 12  = 
| phó chức vụ 12  = 
| phó viên chức 12 = 
| đa số    = 
| đảng    = 
| đảng khác  = 
| danh hiệu  = 
| nghề nghiệp = 
| học vấn   = 
| học trường = 
| dân tộc   = 
| tôn giáo  = 
| họ hàng   = 
| cha   = 
| mẹ   = 
| vợ     = 
| chồng    = 
| kết hợp dân sự = 
| con     = 
| website   = 
| chữ ký   = 
| phục vụ   = 
| thuộc    = 
| năm tại ngũ = 
| cấp bậc   = 
| đơn vị   = 
| chỉ huy   = 
| tham chiến = 
| chú thích  = 
}}

Hãy dùng tính năng Trợ giúp:Cước chú trong tham số chú thích, footnotes thay vì ghi nguyên văn trong đó.

Xem thêm[sửa mã nguồn]