Kim chỉ nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Kim chỉ nam có thể chỉ đến một trong các nghĩa sau:

  • La bàn, một dụng cụ để xác định phương hướng.
  • Khi nói về chủ trương, đường lối...và nói một cách văn vẻ hơn, nó còn có ý "điều chỉ dẫn đường lối đúng" (Kim chỉ nam, sợi chỉ đỏ).