Lí thuyết ngôn ngữ lập trình

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Phép tính lambda là một hệ thống hình thức để định nghĩa hàm, ứng dụng hàm và đệ quy được Alonzo Church đề xuất vào những năm 193x.

Lí thuyết ngôn ngữ lập trình (thường được-biết-tới bởi chữ-viết-tắt tiếng-Anh PLT (Programming language theory)) là một nhánh của khoa-học máy-tính nghiên-cứu việc-thiết-kế, thực-hiện, phân-tích, mô-tả đặc-điểm, và phân-loại các ngôn-ngữ lập-trình và các đặc-trưng của chúng. Lí-thuyết ngôn-ngữ lập-trình phụ-thuộc và chịu ảnh-hưởng của toán-học, kĩ-nghệ phần-mềmngôn-ngữ-học. Nó là một nhánh của khoa-học máy-tính được công-nhận và là một khu-vực nghiên-cứu tích-cực, với các kết-quả được xuất-bản trong nhiều tạp-chí dành-riêng cho PLT, cũng-như trong các xuất-bản-phẩm kĩ-thuật và khoa-học máy-tính chung. Hầu-hết các chương-trình đào-tạo cử-nhân khoa-học máy-tính yêu-cầu phải học các môn-học trong chủ-đề này.

Lịch-sử[sửa | sửa mã nguồn]

Trong một-số cách, lịch-sử lí-thuyết ngôn-ngữ lập-trình có-trước cả sự-phát-triển của chính các ngôn-ngữ lập-trình. Phép tính lambda, được phát-triển bởi Alonzo ChurchStephen Cole Kleene trong những năm 193x, được một-số người coi là ngôn-ngữ lập-trình đầu-tiên của thế-giới, mặc-dù nó từng được dự-định dùng làm mô-hình tính-toán hơn là phương-tiện cho các lập-trình-viên mô-tả các giải-thuật cho một hệ-thống máy-tính. Nhiều ngôn-ngữ lập-trình hàm được mô-tả như sự-cung-cấp một "lớp-gỗ-dán mỏng" lên phép-tính lambda [1], và nhiều trong số đó dễ-dàng được mô-tả bằng những thuật-ngữ của phép-tính lambda.

Ngôn-ngữ lập-trình đầu-tiên được đề-cử là Plankalkül, do Konrad Zuse thiết-kế vào những năm 194x, nhưng không được công-chúng biết-đến mãi-cho-đến năm 1972 (và không được thực-hiện cho-đến năm 1998). Ngôn-ngữ lập-trình đầu-tiên được biết-đến rộng-rãi và thành-công là Fortran, được phát-triển từ năm 1954 đến năm 1957 bởi một nhóm nhà-nghiên-cứu IBM được dẫn-dắt bởi John Backus. Sự-thành-công của FORTRAN dẫn đến sự-hình-thành của ủy-ban các nhà-khoa-học nhằm phát-triển một ngôn-ngữ máy-tính "thế-giới"; kết-quả cho những cố-gắng của họ là ALGOL 58. Một cách độc-lập, John McCarthy của MIT đã phát-triển ngôn-ngữ lập-trình Lisp (dựa trên phép-tính lambda), ngôn-ngữ đầu-tiên thành-công với các khởi-điểm từ giới-học-viện. Với sự-thành-công của những cố-gắng khởi-nguồn này, các ngôn-ngữ lập-trình máy-tính đã trở-thành một chủ-đề tích-cực của việc-nghiên-cứu trong những năm 196x và về-sau.

Một-số sự-kiện chủ-chốt trong lịch-sử của lí-thuyết ngôn-ngữ lập-trình kể-từ lúc-đó:

Các môn-con và các lĩnh-vực liên-quan[sửa | sửa mã nguồn]

Có nhiều lĩnh-vực nghiên-cứu hoặc nằm trong lí-thuyết ngôn-ngữ lập-trình, hoặc có ảnh-hưởng sâu-sắc lên nó; nhiều lĩnh-vực trong số này có sự-chồng-chéo đáng-kể. Thêm vào đó, PLT sử-dụng nhiều nhánh khác của toán-học, bao-gồm lí-thuyết tính-toán, lí-thuyết thể-loại, và lí-thuyết tập-hợp.

Ngữ-nghĩa-học hình-thức[sửa | sửa mã nguồn]

Ngữ-nghĩa-học hình-thức là đặc-điểm hình-thức của hành-vi của các chương-trình máy-tính và các ngôn-ngữ lập-trình, đề-cập đến việc-nghiên-cứu ngôn-ngữ hình-thức.

Lí-thuyết kiểu[sửa | sửa mã nguồn]

Lí-thuyết kiểu là sự-nghiên-cứu các hệ-thống kiểu, "là các phương-pháp cú-pháp dễ-kiểm-soát nhằm chứng-minh sự-vắng-mặt của các hành-vi chương-trình nào-đó bằng-cách phân-loại các ngữ tuân theo các loại giá-trị mà chúng tính được." (theo Các kiểu và các Ngôn-ngữ lập-trình, tiếng Anh: Types and Programming Languages, MIT Press, 2002). Nhiều ngôn-ngữ lập-trình được phân-biệt bằng các đặc-điểm của các hệ-thống kiểu.

Phân-tích chương-trình và chuyển-đổi[sửa | sửa mã nguồn]

Chuyển-đổi chương-trình là quá-trình chuyển-đổi một chương-trình từ dạng (ngôn ngữ) này sang dạng khác; phân-tích chương-trình là vấn-đề toàn-cục của việc-khảo-sát một chương-trình và xác-định các đặc-điểm mấu-chốt (như sự-vắng-mặt các lớp lỗi chương-trình).

Phân-tích ngôn-ngữ lập-trình so-sánh[sửa | sửa mã nguồn]

Phân-tích ngôn-ngữ lập-trình so-sánh tìm-cách phân-loại các ngôn-ngữ lập-trình thành các loại khác-nhau dựa trên các đặc-điểm của chúng; các thể-loại rộng của các ngôn-ngữ lập-trình thường được biết-đến như là các mô-hình lập-trình.

Lập-trình-meta[sửa | sửa mã nguồn]

Lập-trình-meta là sự-phát-sinh chương-trình bậc-cao-hơn, mà kết-quả sinh ra khi thực-hiện chương-trình đó là một chương-trình khác (có-thể trong ngôn-ngữ khác, hoặc trong một tập-hợp-con của ngôn-ngữ gốc).

Ngôn-ngữ đặc-trưng-miền[sửa | sửa mã nguồn]

Ngôn-ngữ đặc-trưng-miền là ngôn-ngữ được xây-dựng để giải-quyết các vấn-đề một-cách hiệu-quả trong một miền vấn-đề riêng.

Xây-dựng trình-biên-dịch[sửa | sửa mã nguồn]

Lí-thuyết Trình-biên-dịch là lí-thuyết viết các trình-biên-dịch (compiler) (hoặc tổng-quát hơn, máy-dịch (translator)) - chương-trình dịch chương-trình được viết trong một ngôn-ngữ sang dạng khác. Các hành-động của một trình-biên-dịch theo-truyền-thống được chia-nhỏ thành phân-tích cú-pháp (quét (scan) và phân-tích từ-loại (parse)), phân tích ngữ-nghĩa (xác-định chương-trình nên làm gì), tối-ưu-hóa (cải-tiến hiệu-suất của chương-trình theo các chỉ-số, điển-hình là tốc-độ thực-hiện) và Phát-sinh mã (Phát-sinh và xuất một chương-trình tương-đương trong ngôn-ngữ đích nào-đó; thường là tập-hợp lệnh của một CPU).

Hệ-thống thời-gian-chạy[sửa | sửa mã nguồn]

Hệ-thống thời-gian-chạy đề-cập đến việc-phát-triển các môi-trường thời-gian-chạy ngôn-ngữ lập-trình và các thành-phần của chúng, bao-gồm các máy ảo, thu-thập dữ-liệu-rác, và các giao-diện ngoại-hàm.

Tạp-chí chuyên-ngành, xuất-bản-phẩm và hội-thảo PLT[sửa | sửa mã nguồn]

Các tạp-chí xuất-bản nghiên-cứu nguyên-bản trong lí-thuyết ngôn-ngữ lập-trình gồm:

Các bài-báo PLT về các cú-hích quan-trọng hoặc về sự-quan-tâm tổng-quát hơn có-thể xuất-hiện trong các tạp-chí bách-khoa hơn như Tạp-chí của ACM (Journal of the ACM), Thông-tin và Tính-toán (Information and Computation), hay Khoa-học Máy-tính Lí-thuyết, (Theoretical Computer Science). Xem thêm danh-sách các xuất-bản-phẩm trong khoa-học máy-tính.

Cũng-như trong nhiều lĩnh-vực của Khoa-học Máy-tính, các cuộc-hội-thảo đóng vai-trò quan-trọng, đôi-khi là lãnh-đạo. Có-lẽ các cuộc-hội-thảo nổi-tiếng nhất trong PLT là Hội-nghị-chuyên-đề về các Nguyên-lí của các Ngôn-ngữ Lập-trình (tiếng Anh: Symposium on Principles of Programming Languages) (POPL)) và Hội-thảo Quốc-tế về Lập-trình Hàm (tiếng Anh: International Conference on Functional Programming (ICFP)). Các cuộc-hội-thảo khác có ảnh-hưởng liên-quan PLT gồm Hội-thảo về Thiết-kế và Thực-hiện Ngôn-ngữ Lập-trình (Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI)) và Hội-nghị Quốc-tế về Lập-trình Hướng-đối-tượng, các Hệ-thống, các Ngôn-ngữ và các Ứng-dụng (tiếng Anh: International Conference on Object Oriented Programming, Systems, Languages and Applications (OOPSLA)).

Kí-hiệu Lambda[sửa | sửa mã nguồn]

Một biểu-tượng không-chính-thức của lĩnh-vực lí-thuyết ngôn-ngữ lập-trình là chữ-cái Hi-Lạp viết-thường λ (lambda). Cách-dùng này bắt-nguồn từ phép-tính lambda, một mô-hình tính-toán được sử-dụng rộng-rãi bởi các nhà-nghiên-cứu ngôn-ngữ lập-trình. Nhiều văn-bản, bài-báo về lập-trình và các ngôn-ngữ lập-trình sử-dụng lambda theo mốt nào-đó. Nó làm-vẻ-vang trang-bìa của văn-bản cổ-điển Cấu trúc và Thuyết-minh các Chương-trình Máy-tính (Structure and Interpretation of Computer Programs), và tiêu-đề của nhiều cái gọi là các bài-báo Lambda (Lambda Papers), được viết bởi Gerald Jay SussmanGuy Steele, các nhà-phát-triển của Ngôn-ngữ lập-trình Scheme. Một trang-mạng nổi-tiếng về lí-thuyết ngôn-ngữ lập-trình được gọi là Lambda the Ultimate nhằm vinh-danh công-trình của Sussman và Steele.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Mitchell, John C.. Foundations for Programming Languages.
  • Pierce, Benjamin C. (2002). Types and Programming Languages. MIT Press.
  • Pierce, Benjamin C. Advanced Topics in Types and Programming Languages.
  • Pierce, Benjamin C. et al. (2010). Software Foundations.
  • Programming Language Pragmatics, 2nd Edition by Michael Scott (Morgan-Kaufmann, 2006) [4]
  • Essentials of Programming Languages by Daniel P. Friedman, Mitchell Wand, and Christopher T. Haynes (MIT Press 2001) [5]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]