Wikipedia:Báo cáo cơ sở dữ liệu/Số trang theo không gian tên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Số trang theo từng không gian tên -- Community Tech bot (thảo luận) 00:39, ngày 9 tháng 7 năm 2019 (UTC)

ID không gian tên Không gian tên Tổng số trang Trang đổi hướng Trang không đổi hướng
0 1449067 226154 1222913
1 Thảo luận 1233203 61751 1171452
2 Thành viên 23864 1080 22784
3 Thảo luận Thành viên 11743969 1513 11742456
4 Wikipedia 12108 1315 10793
5 Thảo luận Wikipedia 1422 168 1254
6 Tập tin 33897 24 33873
7 Thảo luận Tập tin 1781 2 1779
8 MediaWiki 1895 21 1874
9 Thảo luận MediaWiki 140 1 139
10 Bản mẫu 75710 13303 62407
11 Thảo luận Bản mẫu 4112 357 3755
12 Trợ giúp 139 69 70
13 Thảo luận Trợ giúp 27 7 20
14 Thể loại 249056 189 248867
15 Thảo luận Thể loại 54392 290 54102
100 Chủ đề 3307 309 2998
101 Thảo luận Chủ đề 176 30 146
828 Mô đun 1085 5 1080
829 Thảo luận Mô đun 26 0 26
2303 Thảo luận Định nghĩa tiện ích 1 0 1