Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Vùng dưới đồi”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Caption =Vị trí vùng dưới đồi của con người |
Image2 =Illu_diencephalon.jpg|
Caption2 = DiencephalonNão trung gian |
IsPartOf = |
Components = |