Bản mẫu:Hộp ẩn

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{1}}}
{{{2}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Bản mẫu Collapse
Collapse cơ bản
{{Collapse top}}Trên
{{Collapse bottom}}Dưới
{{Collapse}}Cả hai
Thảo luận Collapse
{{Discussion top}}Trên
{{Discussion bottom}}Dưới
{{Hidden archive top}}Trên
{{Hidden archive bottom}}Dưới
Collapse ẩn nấp
{{Hidden begin}}Trên
{{Hidden end}}Dưới
{{Hidden}}Cả hai
Danh sách thu gọn
{{Danh sách thu gọn}}Cả hai
{{Drop down list}}Cả hai


Bản mẫu này tạo một hộp điều hướng động bằng cách sử dụng khai báo biểu định kiểu trong MediaWiki:Common.css và mã Javascript trong MediaWiki:Common.js. Nó hiển thị tham số đầu tiên (tiêu đề) với liên kết [hiện] ở bên phải. Nếu người dùng nhấp vào [hiện], tham số thứ hai (phần nội dung) được hiển thị bên dưới tiêu đề và liên kết [hiện] trở thành [ân]. Nhấp vào [ẩn] sau đó ẩn nội dung một lần nữa và liên kết [ẩn] lại trở thành [hện].

Cách sử dụng

Cú pháp đầy đủ

{{Hộp ẩn
| expanded=true  <!--(omit for initial hidden state)-->
| style = 
| headerstyle = 
| header = 
| contentstyle = 
| content =

|fw1= |fw2= |bg1= |bg2= |ta1= |ta2=
}}

Các thông số

Chỉ có hai tham số được yêu cầu cho bản mẫu này:

header
văn bản cho tiêu đề; thay thế cho việc sử dụng tham số không tên {{{1}}}
content
văn bản cho nội dung; thay thế cho việc sử dụng tham số không tên {{{2}}}

Tùy chọn

style
Kiểu CSS cho toàn bản mẫu.
headerstyle
Tạo kiểu CSS cho tiêu đề.
contentstyle
Tạo kiểu CSS cho nội dung ẩn.
expanded
bất kỳ giá trị không trống nào (ví dụ: |expanded=on) sẽ khiến bản mẫu ban đầu được mở rộng theo mặc định.
multiline
bất kỳ giá trị không trống nào (ví dụ: |multline=y)sẽ giảm chiều cao dòng của tiêu đề và thêm một số khoảng đệm để tránh trùng lặp với nút hiện/ẩn.

Các ví dụ

Cơ bản

Trong ví dụ này chỉ có hai tham số cần thiết được xác định.

{{hộp ẩn|Title text here|Body text line 1<br/>Body text line 2}}
Kết quả
Title text here
Body text line 1
Body text line 2

Header background

{{hộp ẩn
|Title text here
|Body text line 1<br/>Body text line 2
|headerstyle=background:#ccccff
|style=text-align:center;
}}
Kết quả
Title text here
Body text line 1
Body text line 2

CSS

{{hộp ẩn
| style = border:1px dashed red; width: 50%;
| headerstyle = background: #ccccff; font-size: 110%;
| contentstyle = text-align: center; color:green;
| header = Title text here
| content = Body text line 1<br />Body text line 2<br />Body text line 3
}}
Kết quả
Title text here
Body text line 1
Body text line 2
Body text line 3

Vấn đề

Hiện/ẩn nút chồng lên nhau

With ta1=right or a long header, the header may overlap the show/hide button:
"{{hộp ẩn|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.|def}}" gives "
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
def
" [1]
Possible workaround is to use |multiline=y:
"{{hộp ẩn|multiline=y|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.|def}}" đưa ra "
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
def
"
Example with long header
abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc
def
Above example with workaround:
"{{hộp ẩn|multiline=y|abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc |def}}" đưa ra "
abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc
def
"

Đoạn

Phần bao gồm bên trong kết quả khối ẩn trong phá vỡ neo trong bảng nội dung ở đầu trang.

ví dụ

Bạn không thể nhận được ở đây từ bảng nội dung

Thể loại theo dõi

Xem thêm

Hỗ trợ bản mẫu:

Bản mẫu tương tự: