Bản mẫu:Hlist

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tạo ra một danh sách ngang. Nó cho phép thay đổi kiểu CSS cho mỗi mục của danh sách.

Cách sử dụng

Cách sử dụng cơ bản

{{hlist|mục thứ nhất|mục thứ hai|mục thứ ba|...}}

Tất cả các tham số

{{hlist
|mục thứ nhất|mục thứ hai|mục thứ ba|...
|class   = lớp
|style   = kiểu
|list_style = kiểu cho thẻ ul
|item_style = kiểu chung cho tất cả các thẻ li
|item1_style = kiểu cho thẻ li đầu tiên |item2_style = kiểu cho thẻ li thứ hai |...
|indent  = thụt lề cho toàn bộ danh sách
}}

Các tham số

 • Các tham số không tên (1, 2, 3...): theo thứ tự là các mục của danh sách.
 • class: lớp của thẻ <div>...</div> bao quanh danh sách, VD. plainlinks.
 • style: kiểu CSS của thẻ <div>...</div> bao quanh danh sách, VD. font-size: 90%;.
 • list_style: kiểu CSS của thẻ <ul> bao quanh danh sách.
 • item_style: kiểu CSS chung cho tất cả các mục của danh sách (của các thẻ <li>).
 • item1_style, item2_style, item3_style...: kiểu CSS riêng cho từng mục của danh sách.
 • indent: quy định lề cho danh sách, nhận giá trị là số nguyên, VD. 2.

Các ví dụ

Cú pháp Kết quả
{{hlist|mục1|mục2|mục3|mục4|mục5|mục6|mục7|mục8|mục9}}
 • mục1
 • mục2
 • mục3
 • mục4
 • mục5
 • mục6
 • mục7
 • mục8
 • mục9
{{hlist|Vô địch|Á quân|Hạng ba|item_style=color:blue;}}
 • Vô địch
 • Á quân
 • Hạng ba
{{hlist|Vô địch|Á quân|Hạng ba|item_style=color:blue;|indent=2}}
 • Vô địch
 • Á quân
 • Hạng ba
{{hlist|Vô địch|Á quân|Hạng ba|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Vô địch
 • Á quân
 • Hạng ba

Xem thêm