Mô đun:Trạm liền kề/Hệ thống đường sắt đô thị Đài Bắc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu mô đun[tạo]
local x = "Ga %1"
local y = "Ga %1"

local p = {
	["system title"] = "[[Hệ thống đường sắt đô thị Đài Bắc]]",
	["line icon format"] = "croute",
	["station format"] = {
		"Ga %1",
		
		["Banqiao"] = x,
		["Nangang"] = x,
		["Songshan"] = x,
		["Taipei Zoo"] = x,
		
		["Maokong"] = y,
		["Taipei Zoo South"] = y,
		["Zhinan Temple"] = y,
		
		["CKS Memorial Hall"] = "Ga Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch",
		["Nangang Exhib Center"] = "Ga trung tâm Triển lãm Nam Cảng Đài Bắc",
		["Taipei main station"] = "Ga Đài Bắc",
	},
	["lines"] = {
		["BR"] = {
			["title"] = "[[Tuyến Văn Hồ]]",
			["color"] = "9e652e",
			["left terminus"] = "trung tâm Triển lãm Nam Cảng Đài Bắc",
			["right terminus"] = "vườn thú Đài Bắc"
		},
		["R"] = {
			["title"] = "[[Tuyến Đạm Thủy-Tín Nghĩa]]",
			["color"] = "cb2c30",
			["left terminus"] = {"Đạm Thủy", "Bắc Đầu"},
			["right terminus"] = {"núi Tượng", "Đại An"}
		},
		["G"] = {
			["title"] = "[[Tuyến Tùng Sơn-Tân Điếm]]",
			["color"] = "007749",
			["left terminus"] = {"Tân Điếm", "tòa nhà Taipower"},
			["right terminus"] = "Tùng Sơn"
		},
		["O"] = {
			["title"] = "[[Tuyến Trung Hòa-Tân Lô]]",
			["color"] = "ffa300",
			["left terminus"] = {"Hồi Long", "Lô Châu"},
			["right terminus"] = "Nam Thế Giác"
		},
		["BL"] = {
			["title"] = "[[Tuyến Bản Nam]]",
			["color"] = "005eb8",
			["left terminus"] = {"Đỉnh Bộ", "Far Eastern Hospital"},
			["right terminus"] = "trung tâm Triển lãm Nam Cảng Đài Bắc"
		},
		["Xiaobitan"] = {
			["title"] = "[[Tuyến nhánh Tiểu Bích Đàm]]",
			["color"] = "cedc00",
			["left terminus"] = "Tiểu Bích Đàm",
			["right terminus"] = "Thất Trương"
		},
		["Xinbeitou"] = {
			["title"] = "[[Tuyến nhánh Tân Bắc Đầu]]",
			["color"] = "f890a5",
			["left terminus"] = "Tân Bắc Đầu",
			["right terminus"] = "Bắc Đầu"			
		},
		["Maokong"] = {
			["title"] = "[[Cáp treo Miêu Không]]",
			["color"] = "78be20",
			["left terminus"] = "vườn thú Đài Bắc",
			["right terminus"] = "Miêu Không"
		},
	
		-- Future lines
		["Y"] = {
			["title"] = "[[Tuyến vòng (tàu điện ngầm Đài Bắc)|Tuyến vòng]]",
			["color"] = "fedb00",
			["left terminus"] = "khu công nghiệp Tân Bắc",
			["right terminus"] = "Đại Bình Lâm"
		},
		["LG"] = {
			["title"] = "[[Tuyến Vạn Đại-Trung Hòa-Thụ Lâm]]",
			["color"] = "a1d884",
			["left terminus"] = "Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch",
			["right terminus"] = "Hồi Long"
		},
		["SB"] = {
			["title"] = "[[Tuyến Dân Thân-Tịch Chỉ]]",
			["color"] = "25aae1",
			["left terminus"] = "Đại Đao Trình",
			["right terminus"] = "Tịch Chỉ"
		},
		
		-- New Taipei Metro
		["LB"] = {
			["title"] = "[[Tuyến Tam Oanh]]",
			["color"] = "79bce8",
			["left terminus"] = "Đỉnh Bộ",
			["right terminus"] = "Đại Nam"
		},
	
		-- Former services
		["TXN"] = {
			["title"] = "[[Hệ thống đường sắt đô thị Đài Bắc#Các tuyến|Đạm Thủy–Tân Điếm–Nam Thế Giác]]",
			["left terminus"] = {"Đạm Thủy", "Bắc Đầu"},
			["right terminus"] = {"Tân Điếm", "Nam Thế Giác"}
		}		
	},
	["aliases"] = {
		["wenhu"] = "BR",
		["tamsui–xinyi"] = "R",
		["songshan–xindian"] = "G",
		["zhonghe–xinlu"] = "O",
		["bannan"] = "BL",
		["circular"] = "Y",
		["wanda–shulin"] = "LG",
		["minsheng–xizhi"] = "SB",
		["sanying"] = "LB",
		["xinbeitou"] = "Tân Bắc Đầu",
		["xiaobitan"] = "Tiểu Bích Đàm",
		["maokong"] = "Miêu Không",
		["maokong gondola"] = "Miêu Không",
		["1"] = "BR",
		["2"] = "R",
		["3"] = "G",
		["4"] = "O",
		["5"] = "BL",
		["6"] = "Y",
		["7"] = "LG",
		["8"] = "SB",
		["br"] = "BR",
		["r"] = "R",
		["g"] = "G",
		["o"] = "O",
		["bl"] = "BL",
		["y"] = "Y",
		["lg"] = "LG",
		["sb"] = "SB",
		["brown"] = "BR",
		["red"] = "R",
		["green"] = "G",
		["orange"] = "O",
		["blue"] = "BL",
		["yellow"] = "Y",
		["lightgreen"] = "LG",
		["skyblue"] = "SB",
		["light green"] = "LG",
		["sky blue"] = "SB",
		["lightblue"] = "LB",
		["light blue"] = "LB"
	}
}

return p