Niệm Phật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Niệm Phật (念佛) là một phép tu trong Tịnh Độ Tông, một tông phái Phật giáo. Niệm là tưởng nhớ, niệm Phật là tưởng nhớ đến danh hiệu Phật. Khi niệm Phật phải dồn hết tâm trí, ý nghĩ hướng về danh hiệu Phật A Di Đà ("Nam Mô A Di Đà Phật" hay "A Di Đà Phật"), hoặc hình dung tướng tốtcông hạnh của Phật.

Chữ NIỆM trong Hán Văn là chữ tượng hình ghép từ 2 chữ: Chữ KIM ở trên và chữ TÂM ở dưới, chữ KIM có nghĩa là hiện tại. Như vậy, NIỆM PHẬT có nghĩa là phải dùng Tâm Hiện Tại mà niệm, tránh trường hợp miệng niệm mà tâm lại nghĩ tưởng chuyện khác. Bởi riêng hai chữ NIỆM PHẬT cũng đã cho ta thấy được thế nào là niệm Phật đúng cách.

Lợi ích của việc niệm Phật[sửa | sửa mã nguồn]

Niệm Phật để suy nghĩ đến tướng tốt, đức hạnh của chư Phật mà noi theo tu tập, tự nhũ luôn sửa đổi để tâm tính ngày càng tốt hơn. Phật làm tâm hồn lắng dịu, bỏ dần tính ác, phát triển hạnh lành, quên đi đau buồn sợ hãi, đời sống được an vui, đem lại thiện nghiệp cho mình và mọi người. Khi niệm Phật, ta quán tưởng đến những đời sống cao đẹp của Đức Phật, tâm thanh tịnh, giảm tạp nhiễm, các phiền não được dần tiêu biến, nhờ đó mà công đức đã được tăng trưởng ngay từ bản thân tâm người đó.

Phương pháp niệm Phật theo lời Đức Bổn Sư[sửa | sửa mã nguồn]

"Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai: "Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn".

Khi nào, này Mahànàma, Thánh đệ tử niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Như Lai. Và này Mahànàma, một Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh.

Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: "Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập Niệm Phật".

===>

+ Miệng của Phật không nói dối, miệng của Phật không nói lời thô ác, miệng của Phật ko nói lời ỷ ngữ, miệng của Phật không nói lưỡi hai chiều. ta niệm phật thì ta cũng không nói dối, không nói thô ác, không nói ỷ ngữ, không nói lưỡi hai chiều, ấy là đang niệm Phật bằng khẩu.

+ Thân Phật không sát sanh, tránh xa sát sanh, thân phật không uống rượu các chất men say, thân Phật không trộm cắp lấy của không cho, chỉ nhận vật đã cho. Ta niệm Phật cũng sống không sát sanh, tránh xa sát sanh, không uống rượu hoặc các chất men say, không trộm cắp,Ta sống đúng như thế ấy là Ta đang niệm Phật bằng thân.

+ Ý nghĩ Phật luôn thiện pháp không hành ác pháp, ý nghĩ Phật không tham lam, ý nghĩ Phật không sân hận, ý nghĩ Phật không si mê tà hạnh, sống thiểu dục tri túc, Ta niệm Phật cũng sống trong thiện pháp, không tham lam, không sân hận, không si mê, không tà hạnh, Thiểu dục tri túc. ấy là Ta niệm Phật bằng Ý.

-> Niệm Phật như thế chỉ một niệm mà đưa đến Thập thiện pháp -> phước vô lậu sanh -> phước vô lậu dứt trừ bệnh khổ dục lậu thật là VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC.

Không phải như Tịnh Độ Trung Quốc chỉ có "TÍN-NGUYỆN-HẠNH" và Niệm Phật "NHẤT TÂM BẤT LOẠN" là được vãng sinh.

-TÍN là có niềm tin về cõi Cực Lạc. -NGUYỆN là có tâm nguyện được sanh về nước đó -HẠNH đây là niệm danh hiệu Phật, niệm ngày niệm đêm, niệm cho phát sanh công đức để được vãng sinh.

-> Niệm Phật như thế chẳng có công đức gì hết, niệm như phương tiện cột tâm không khởi lên vọng niệm. Niệm để giữ có tâm ko chạy toán loạn, ức chết tâm, ép tâm ko đc vọng tưởng, nghĩ ngợi lung tung thôi các bạn à.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Phật giáo Việt Nam
  • Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất
  • Chương trình tu học bậc Hướng thiện.
  • Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya- Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Chương VI - Sáu Pháp - I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi06-0103.htm