Phê bình sinh thái

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Phê bình sinh thái (tiếng Anh: ecocriticism) là ngành nghiên cứu về văn học và môi trường từ quan điểm liên ngành, ở đó các học giả văn học phân tích các văn bản minh họa cho các mối quan tâm về môi trường và khảo sát các cách thức khác nhau qua đó văn học giải quyết chủ đề tự nhiên. Một số nhà phê bình sinh thái tập trung hướng đến những cách giải quyết khả hữu dành cho sự sửa chữa các thực trạng môi trường hiện nay, mặc dù không một nhà phê bình sinh thái nào đồng thuận về mục đích, phương pháp luận và phạm vi của phê bình sinh thái. Ở Mỹ, phê bình sinh thái thường được gắn liền với Hội Nghiên cứu văn học và môi trường (ASLE), đây là nơi gặp gỡ và trao đổi giữa các học giả quan tâm đến các vấn đề về môi trường ở trong văn học. ASLE ấn hành tạp chí liên ngành Nghiên cứu về văn học và môi trường (ISLE).

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Nguồn tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Abram, David. "The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World". New York: Pantheon, 1996.
Alex, Rayson K., S. Susan Deborah & Sachindev P.S. Culture and Media: Ecocritical Explorations. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014.
Barry, Peter. "Ecocriticism". Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. 3rd ed. Manchester: Manchester UP, 2009.
Buell, Lawrence. The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 1995.
Bilbro, Jeffrey. Loving God's Wildness: The Christian Roots of Ecological Ethics in American Literature. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2015.
Buell, Lawrence. "Toxic Discourse." Critical Inquiry 24.3 (1998): 639-665.
Buell, Lawrence. Writing for an Endangered World: Literature, Culture, and Environment in the U.S. and Beyond. Cambridge, MA and London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001.
Cohen, Michael P. "Blues in Green: Ecocriticism Under Critique." Environmental History 9. 1 (January 2004): 9-36.
Coupe, Laurence, ed. The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism. London: Routledge, 2000.
Cranston, CA. & Robert Zeller, eds. "The Littoral Zone: Australian Contexts and their Writers". New York: Rodopi, 2007.
Estok, Simon C. (2001). "A Report Card on Ecocriticism." AUMLA 96 (November): 200-38.
Estok, Simon C. (2005). "Shakespeare and Ecocriticism: An Analysis of 'Home' and 'Power' in King Lear." AUMLA 103 (May 2005): 15-41.
Forns-Broggi, Roberto. "La aventura perdida del ecopoema" in Fórnix 5/6 (2007): 376-394. (tiếng Tây Ban Nha)
Frederick, Suresh. Contemporary Contemplations on Ecoliterature. New Delhi:Authorpress, 2012.
Garrard, Greg, Ecocriticism. New York: Routledge, 2004.
Garrard, Greg (ed.), The Oxford Handbook of Ecocriticism. Oxford: Oxford University Press, 2014.
Glotfelty, Cheryll and Harold Fromm (Eds). The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens and London: University of Georgia, 1996.
Gomides, Camilo. 'Putting a New Definition of Ecocriticism to the Test: The Case of The Burning Season, a film (mal)Adaptation". ISLE 13.1 (2006): 13-23.
Heise, Ursula K. "Greening English: Recent Introductions to Ecocriticism." Contemporary Literature 47.2 (2006): 289–298.
Indian Journal of Ecocriticism[cần chú thích đầy đủ]
Kroeber, Karl. Ecological Literary Criticism: Romantic Imagining and the Biology of Mind. New York: Columbia UP, 1994.
Lindholdt, Paul. Explorations in Ecocriticism: Advocacy, Bioregionalism, and Visual Design, Lanham, MD: Lexington Books, 2015.
Marx, Leo. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. Oxford: Oxford University Press, 1964.
McKusick, James C. Green Writing: Romanticism and Ecology. New York: St. Martin's, 2000.
Meeker, Joseph W. "The Comedy of Survival: Studies in Literary Ecology." New York: Scribner's, 1972.
Moore, Bryan L. Ecology and Literature: Ecocentric Personification from Antiquity to the Twenty-first Century. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
Morton, Timothy. The Ecological Thought. Cambridge, MAL Harvard University Press, 2012.
Nichols, Ashton. "Beyond Romantic Ecocriticism: Toward Urbanatural Roosting." New York: Palgrave Macmillan, 2011. Paperback, 2012.
Nicolson, Marjorie Hope. Mountain Gloom and Mountain Glory: The Development of the Aesthetics of the Infinite. Seattle: Univ. of Washington Press, 1959.
Phillips, Dana. The Truth of Ecology: Nature, Culture, and Literature in America. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Rueckert, William. "Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism." Iowa Review 9.1 (1978): 71-86.
Rojas Pérez, Walter. La ecocrítica hoy. San José, Costa Rica: Aire Moderno, 2004.
Selvamony, Nirmal, Nirmaldasan & Rayson K. Alex. Essays in Ecocriticism. Delhi: Sarup and Sons and OSLE-India, 2008.
Slovic, Scott. Seeking Awareness in American Nature Writing: Henry Thoreau, Annie Dillard, Edward Abbey, Wendell Berry, Barry Lopez. Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 1992.
Vogel, Joseph Henry. "Ecocriticism as an Economic School of Thought: Woody Allen's Match Point as Exemplary." OMETECA: Science and Humanities 12 (2008): 105-119.
Williams, Raymond. The Country and the City. London: Chatto and Windus, 1973.
Zapf, Hubert. "Literary Ecology and the Ethics of Texts." New Literary History 39.4 (2008): 847-868.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]