Quyền thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Chihaya~chan (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 03:20, ngày 10 tháng 3 năm 2019 Chihaya~chan Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 12:13, ngày 3 tháng 11 năm 2017 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Chihaya~chan từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tạo/dịch nhiều bài viết)