Quyền thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Goodmorninghpvn (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 23:52, ngày 22 tháng 6 năm 2019 Goodmorninghpvn Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 03:21, ngày 26 tháng 5 năm 2016 Viethavvh Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Goodmorninghpvn từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên đủ tin cậy để không cần thiết phải kiểm duyệt từng sửa đổi)