Quyền thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Tranminh360 (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 16:11, ngày 12 tháng 2 năm 2019 Tranminh360 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 03:47, ngày 25 tháng 8 năm 2016 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tranminh360 từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tin cậy, đóng góp lâu năm)