Bước tới nội dung

Bản mẫu:Nhắc trong báo chí

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này nên được sử dụng cho các nguồn báo chí nhắc đến một trang trong Wikipedia, khi đó bản mẫu sẽ liên kết trang thảo luận của bài viết đó với Wikipedia:Wikipedia tiếng Việt được nhắc đến trong báo chí.

Bản mẫu này sẽ tự động thêm bài viết vào Thể loại:Bài viết được dùng làm nguồn.

Không sử dụng bản mẫu này để lấy nguồn yếu vì chúng thường sẽ không đủ để hỗ trợ nội dung của bài viết. Điều này đặc biệt quan trọng trên các trang thảo luận về các chủ đề gây tranh cãi. Quy định về tiểu sử người đang sống của Wikipedia áp dụng cho tất cả các trang, bao gồm các trang thảo luận cũng như việc sử dụng các liên kết ngoài. Các nguồn yếu cần phải được xóa khỏi các trang thảo luận của các bài viết liên quan đến tiểu sử đang người sống, ngay cả khi chúng mang tính trung lập hoặc tích cực. Khi có nghi ngờ, hãy thảo luận về tính phù hợp của bản mẫu và các nguồn của chúng trên trang thảo luận của bài viết hoặc cân nhắc tìm kiếm thông tin đưa vào tại bàn giúp đỡ.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Cơ bản

Bản mẫu này có cấu trúc cú pháp như sau:

{{Press
 |subject   = <!-- loại trang Wikipedia (mặc định là "bài viết" nhưng có thể được đặt thành bất kỳ không gian tên nào: "bản mẫu", "thể loại", "trợ giúp", v.v.) -->
 |author   = 
 |title    = <!-- hoặc |articlename= -->
 |date    = 
 |org     = <!-- cơ quan/tổ chức truyền thông/báo chí -->
 |url     = 
 |lang    = <!-- mặc định là tiếng Việt -->
 |quote    = 
 |archiveurl = <!-- URL của một bản sao được lưu trữ của trang, nếu URL gốc không truy cập được. -->
 |archivedate = <!-- không được wikilink -->
 |accessdate = <!-- không được wikilink -->
}}

Một tham số không tên tùy chọn cho phép bạn tùy chỉnh tên của liên kết tới Wikipedia:Wikipedia tiếng Việt được dùng làm nguồn cho báo chí. Ví dụ, việc điều chỉnh thành "được đề cập một cách không chắc chắn" có thể chính xác hơn, trong trường hợp bài viết gốc không có sẵn.

Tham số |subject= là tham số tùy chọn và sẽ hiển thị "bài viết này đã được nhắc...". Đặt |subject=template để hiển thị "bản mẫu này đã được nhắc... ", v.v.

Sử dụng |secure=yes để hiển thị bản mẫu được thu gọn theo mặc định. Để bao gồm các nguồn bổ sung, hãy gắn một số lớn hơn 1 (tức là 2, 3, v.v.) cho mỗi tham số. Có thể thêm tối đa 30 nguồn vào bản mẫu.

Sử dụng |nocat=true để ngăn chặn việc xếp thể loại trang. Điều này thường dành cho mục đích mô phỏng, chẳng hạn như trên trang tài liệu bản mẫu.

Nhiều nguồn
{{Press
 |small    = 
 |collapsed  = 
 |subject   = 
 |1      = 
 |nocat    = 
 
 |author    = 
 |title    = 
 |date     = 
 |org     = 
 |url     = 
 |lang     = 
 |quote    = 
 |archiveurl  = 
 |archivedate = 
 |urlstatus  = 
 |accessdate  = 

 |author2   = <!-- lên tới |author30= -->
 |title2    = <!-- lên tới |title30= -->
 |date2    = <!-- lên tới |date30= -->
 |org2     = <!-- lên tới |org30= -->
 |url2     = <!-- lên tới |url30= -->
 |lang2    = <!-- lên tới |lang30= -->
 |quote2    = <!-- lên tới |quote30= -->
 |archiveurl2 = <!-- lên tới |archiveurl30= -->
 |archivedate2 = <!-- lên tới |archivedate30= -->
 |urlstatus2  = <!-- lên tới |urlstatus30= -->
 |accessdate2 = <!-- lên tới |accessdate30= -->
}}

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Một nguồn[sửa mã nguồn]

{{Press
 |author   = Blow, Joe
 |date    = 2006-11-16
 |url     = https://google.com
 |title    = Something Nifty This Way Comes
 |org     = [[Slashdot]]
 |archiveurl = https://www.webcitation.org/5t9vW3WUM
 |archivedate = 2010-10-01
 |accessdate = 2010-10-01
}}

Nhiều nguồn[sửa mã nguồn]

{{Press
 |author    = Blow, Joe 
 |date     = 2006-11-16 
 |url     = https://google.com 
 |title    = Something Nifty This Way Comes
 |org     = [[Slashdot]] 
 |archiveurl  = https://www.webcitation.org/5t9vW3WUM 
 |archivedate = 2010-10-01 
 |accessdate  = 2010-10-01

 |author2   = Doe, John 
 |date2    = 2007-12-17 
 |url2     = https://bing.com 
 |title2    = 5 Things You Should Do Now 
 |org2     = [[Ars Technica]] 
 |archiveurl2 = https://www.webcitation.org/5t9vW3WUN 
 |archivedate2 = 2011-11-11 
 |accessdate2 = 2012-12-12
}}

Đổi hướng[sửa mã nguồn]

Dữ liệu bản mẫu[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Nhắc trong báo chí

Xem thêm[sửa mã nguồn]