Vòng lặp do while

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Sơ đồ luồng vòng lặp Do While

Bản mẫu:Loop constructs

Trong hầu hết ngôn ngữ lập trình máy tính, một vòng lặp do while (tiếng Anh: do while loop) là một câu lệnh luồng điều khiển để thực thi một khối lệnh ít nhất một lần, và sau đó lặp lại việc thực thi khối đó, hay không, tùy thuộc vào điều kiện boolean ở cuối khối đó.

Cấu trúc tương đương[sửa | sửa mã nguồn]

do {
  do_work(); 
} while (condition);

thì tương đương với(==/===)

do_work();
while (condition) {
  do_work();
}

hay là

while (true) {
  do_work();
  if (!condition) break;
}

hoặc

LOOPSTART:
  do_work();
  if (condition) goto LOOPSTART;

Vòng lặp do while ở các ngôn ngữ lập trình[sửa | sửa mã nguồn]

Chương trình ví dụ sau tính toán giai thừa của 5 bằng cách dùng cú pháp của ngôn ngữ tương ứng cho một vòng lặpdo-while.

ActionScript 3[sửa | sửa mã nguồn]

var counter:int = 5;
var factorial:int = 1;
do {
 factorial *= counter--; /* Multiply, then decrement. */
} while (counter > 0);
trace(factorial);

Ada[sửa | sửa mã nguồn]

with Ada.Integer_Text_IO;

procedure Factorial is
 Counter : Integer:= 5;
 Factorial: Integer:= 1;
begin
 loop
  Factorial:= Factorial * Counter;
  Counter := Counter - 1;
  exit when Counter = 0;
 end loop;

 Ada.Integer_Text_IO.Put (Factorial);
end Factorial;

BASIC[sửa | sửa mã nguồn]

BASIC trước kia (như GW-BASIC) dùng cú pháp WHILE/WEND. Còn BASIC mới hơn như PowerBASIC cho phép dùng cả cấu trúc WHILE/WEND lẫn DO/LOOP, với cú pháp như DO WHILE/LOOP, DO UNTIL/LOOP, DO/LOOP WHILE, DO/LOOP UNTIL, và DO/LOOP. Mã nguồn BASIC điển hình như sau:

Dim factorial As Integer
Dim counter As Integer
factorial = 1
counter = 5
Do 
  factorial = factorial * counter
  counter = counter - 1
Loop While counter > 0
Print factorial

C#[sửa | sửa mã nguồn]

int counter = 5;
int factorial = 1;
do 
{
 factorial *= counter--; /* Multiply, then decrement. */
} while (counter > 0);
System.Console.WriteLine(factorial);

C[sửa | sửa mã nguồn]

int counter = 5;
int factorial = 1;
do {
 factorial *= counter--; /* Multiply, then decrement. */
} while (counter > 0);
printf("factorial of 5 is %d\n", factorial);

C++[sửa | sửa mã nguồn]

int counter = 5;
int factorial = 1;
do {
 factorial *= counter--;
} while (counter > 0);
std::cout<<"factorial of 5 is "<<factorial<<std::endl;

CFScript[sửa | sửa mã nguồn]

factorial = 1;
count = 10;
do {
  factorial *= count--;
} while (count > 1);

writeOutput(factorial);

D[sửa | sửa mã nguồn]

int counter = 5;
int factorial = 1;

do {
 factorial *= counter--; // Multiply, then decrement.
} while (counter > 0);
writeln("factorial of 5 is ", factorial);

Fortran[sửa | sửa mã nguồn]

With legacy FORTRAN 77 there is no DO-WHILE construct but the same effect can be achieved with GOTO:

   INTEGER CNT,FACT
   CNT=5
   FACT=1
  1 CONTINUE
   FACT=FACT*CNT
   CNT=CNT-1
   IF (CNT.GT.0) GOTO 1
   PRINT*,FACT
   END

With Fortran 90 and later, the do-while loop is actually the same as the for loop.[1]

program FactorialProg
 integer:: counter = 5
 integer:: factorial = 1
 factorial = factorial * counter
 counter = counter - 1
 do while (counter > 0)
  factorial = factorial * counter
  counter = counter - 1
 end do
 print *, factorial
end program FactorialProg

Java[sửa | sửa mã nguồn]

int counter = 5;
int factorial = 1;
do {
  factorial *= counter--; /* Multiply, then decrement. */
} while (counter > 0);
System.out.println("The factorial of 5 is " + factorial);

JavaScript[sửa | sửa mã nguồn]

var counter = 5;
var factorial = 1;
do {
  factorial *= counter--;
} while (counter > 0);
console.log(factorial);

[2]

Kotlin[sửa | sửa mã nguồn]

var counter = 5
var factorial = 1
do {
  factorial *= counter--
}while(counter > 0)
println("Factorial of 5 is $factorial")

[3]

PL/I[sửa | sửa mã nguồn]

The PL/I DO statement subsumes the functions of the post-test loop (do until), the pre-test loop (do while), and the for loop. All functions can be included in a single statement. The example shows only the "do until" syntax.

declare counter  fixed initial(5);
declare factorial fixed initial(1);
do until(counter<=0);
 factorial = factorial * counter;
 counter = counter - 1;
 end;
put(factorial);

Python[sửa | sửa mã nguồn]

Python lacks a specific do while flow control construct. However, the equivalent may be constructed out of a while loop with a break.

counter = 5
factorial = 1
while True:
  factorial *= counter
  counter -= 1
  if counter == 0:
    break
print(factorial)

Racket[sửa | sửa mã nguồn]

Racket, cũng như các hiện thực khác của Scheme, dùng "named-let" như một cách thông dụng để hiện thực vòng lặp:

#lang racket
(define counter 5)
(define factorial 1)
(let loop ()
 (set! factorial (* factorial counter))
 (set! counter (sub1 counter))
 (when (> counter 0) (loop)))
(displayln factorial)

Compare this with the first example of the while loop example for Racket. Be aware that a named let can also take arguments.

Racket and Scheme also provide a proper do loop.

(define (factorial n)
 (do ((counter n (- counter 1))
    (result 1 (* result counter)))
  ((= counter 0) result); Stop condition and return value.
 ; The body of the do-loop is empty.
 ))

Ruby[sửa | sửa mã nguồn]

counter = 10
factorial = 2
begin
 factorial *= counter
 counter -= 2
end while counter > 1
puts factorial

Smalltalk[sửa | sửa mã nguồn]

| counter factorial |
counter:= 5.
factorial:= 1.
[counter > 0] whileTrue: 
 [factorial:= factorial * counter.
 counter:= counter - 1].
Transcript show: factorial printString

Swift[sửa | sửa mã nguồn]

Swift 2.x:

var counter = 5
var factorial = 1
repeat {
   factorial *= counter
   counter -= 1
} while counter > 0
print(factorial)

Swift 1.x:

var counter = 5
var factorial = 1
do {
   factorial *= counter
   counter -= 1
} while counter > 0
println(factorial)

Visual Basic.NET[sửa | sửa mã nguồn]

Dim counter As Integer = 5
Dim factorial As Integer = 1
Do
  factorial *= counter
  counter -= 1 
Loop While counter > 0
Console.WriteLine(factorial)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Microsoft visual basic”. msdn.microsoft.com. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2016.
 2. ^ “Mozilla Developer Network Documentation - The Do While Loop in JavaScript”.
 3. ^ “Kotlin Control Flow - While - Kotlin Programming Language”.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]