Quyền thành viên

Jump to navigation Jump to search
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Anhdonald (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 03:25, ngày 10 tháng 9 năm 2017 Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) đã đổi các nhóm bao gồm Anhdonald từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên dịch bài viết)