Khác biệt giữa các bản “Cổ phiếu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã lùi lại sửa đổi 64671099 của 2001:EE0:41A1:70BD:4FB:988D:58EE:340 (thảo luận) Không thêm nội dung không kiểm chứng vào trang.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 64671099 của 2001:EE0:41A1:70BD:4FB:988D:58EE:340 (thảo luận) Không thêm nội dung không kiểm chứng vào trang.)
Thẻ: Lùi sửa
==Các dạng Cổ phiếu==
Khi xem xét '''Cổ phiếu''' của Công ty cổ phần, thường có sự phân biệt cổ phiếu được phép phát hành, cổ phiếu đã phát hành, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đang lưu hành.
*''Cổ phiếu được phép phát hành'': Khi công ty cổ phần được thành lập, thì được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Nhưng luật pháp các nước quy định công ty phải đăng ký tổng số cổ phiếu của công ty và phải ghi trong điều lệ công ty và được gọi là ''cổ phiếu được phép phát hành''' hay ''cổ phiếu đăng ký''. Cổ phiếu được phép phát hành là số lượng cổ phiếu tối đa của một công ty có thể phát hành từ lúc bắt đầu thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động. Khi cần có sự thay đổi số lượng cổ phiếu được phép phát hành thì phải được đa số cổ đông bỏ phiếu tán thành và phải sửa đổi điều lệ công ty. Nếu cổ phiếu đi xuống thì cổ đông có thể bán.
*''Cổ phiếu đã phát hành'': là cổ phiếu mà công ty được bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường và công ty đã thu về được toàn bộ tiền bán số cổ phiếu đó, nó nhỏ hơn hoặc tối đa là bằng với số cổ phiếu được phép phát hành.
*''Cổ phiếu quỹ'': là cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường và được chính tổ chức phát hành mua lại bằng nguồn vốn của mình. Số cổ phiếu này có thể được công ty lưu giữ một thời gian sau đó lại được bán ra; luật pháp một số nước quy định số cổ phiếu này không được bán ra mà phải hủy bỏ. Cổ phiếu quỹ không phải là cổ phiếu đang lưu hành, không có vốn đằng sau nó; do đó không được tham gia vào việc chia lợi tức cổ phần và không có quyền tham gia bỏ phiếu.

Trình đơn chuyển hướng