Bản mẫu:Archive top

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu dùng để đóng các thảo luận công việc và giải quyết yêu cầu trong các bàn thông báo cộng đồng (như Tin nhắn cho bảo quản viên hay các cuộc xin ý kiến công khai).

Bản mẫu này chỉ nên được những biên tập viên không liên quan hoặc bảo quản viên sử dụng. Những người trong cuộc không nên dùng nó để chấm dứt một cuộc thảo luận về sự phản đối của biên tập viên khác.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Archive top|kết quả=|tình trạng=}}

Dùng bản mẫu {{Archive top}} bên dưới đề mục chứa thảo luận và đặt {{Archive bottom}} ở cuối phần thảo luận.

Không dùng bản mẫu này để bọc cả đề mục cấp 2, nó chỉ nên bọc nội dung bên dưới đề mục.

Tham số[sửa mã nguồn]

Bản mẫu được hỗ trợ bởi các tham số sau:

  • |kết quả= hoặc |KQ=: kết quả của cuộc thảo luận được trình bày vắn tắt trong một hộp nổi thể hiện kết quả thảo luận bên phải (xem ví dụ bên dưới) nhưng vẫn nêu bật được những quyết định đã được áp dụng. Nếu có nhiều quyết định, hãy trình bày từng quyết định bằng một dấu hoa thị đầu dòng (*) để tạo danh sách. Lưu ý không ký tên vào sau kết quả.
  • |tình trạng=: xác định kết luận hướng giải quyết của cuộc thảo luận, được trình bày nổi bật như tựa đề của hộp nổi thể hiện kết quả thảo luận bên phải. Các giá trị có thể điền là "đã giải quyết", "rút lại", "chuyển qua" và "không" (hiển thị như Không có biện pháp). Tham số này là tùy chọn, và không khuyến khích thường xuyên sử dụng nếu không chắc chắn về kết luận chung của cuộc thảo luận. Tham số này chỉ có tác dụng nếu |kết quả= đã được điền.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Thảo luận thuần túy

{{Archive top}}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}
Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Thảo luận trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Bảng kết quả

{{Archive top 
|kết quả = Twas brillig, and the slithy toves / Did gyre and gimble in the wabe: / All mimsy were the borogoves, / And the mome raths outgrabe.
|tình trạng = none }}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}
KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP
Twas brillig, and the slithy toves / Did gyre and gimble in the wabe: / All mimsy were the borogoves, / And the mome raths outgrabe.
Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Thảo luận trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Bảng kết quả, không trạng thái, danh sách có dấu đầu dòng

{{Archive top 
|kết quả = <nowiki/>
* Twas brillig, and the slithy toves
* Did gyre and gimble in the wabe: 
* All mimsy were the borogoves, 
* And the mome raths outgrabe. }}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}
  • Twas brillig, and the slithy toves
  • Did gyre and gimble in the wabe:
  • All mimsy were the borogoves,
  • And the mome raths outgrabe.
Thảo luận sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Thảo luận trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.

Xem thêm[sửa mã nguồn]