Danh sách alkan mạch thẳng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Danh sách ankan)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách các ankan và tên thông thường của chúng, sắp xếp theo số nguyên tử cacbon.[ mạch thẳng].

Số lượng nguyên tử C Công thức Tên gọi Từ đồng nghĩa
1 CH4 Methan khí đầm lầy; methyl hydride; khí tự nhiên
2 C2H6 Ethan dimethyl; ethyl hydride; methyl methan
3 C3H8 Propan dimethyl metan; propyl hydride
4 C4H10 n-Butan butyl hydride; methylethyl methan
5 C5H12 n-Pentan Skellysolve A
6 C6H14 n-Hexan Skellysolve B
7 C7H16 n-Heptan Skellysolve C
8 C8H18 n-Octan
9 C9H20 n-Nonan Shellsol 140
10 C10H22 n-Decan
11 C11H24 n-Undecan
12 C12H26 n-Dodecan adakane 12; bihexyl; dihexyl; duodecane
13 C13H28 n-Tridecan
14 C14H30 n-Tetradecan
15 C15H32 n-Pentadecan
16 C16H34 n-Hexadecan cetane
17 C17H36 n-Heptadecan
18 C18H38 n-Octadecan
19 C19H40 n-Nonadecan
20 C20H42 n-Eicosan didecyl
21 C21H44 n-Heneicosan
22 C22H46 n-Docosan
23 C23H48 n-Tricosan
24 C24H50 n-Tetracosan tetrakosane
25 C25H52 n-Pentacosan
26 C26H54 n-Hexacosan cerane; hexeikosane
27 C27H56 n-Heptacosan
28 C28H58 n-Octacosan
29 C29H60 n-Nonacosan
30 C30H62 n-Triacontan
31 C31H64 n-Hentriacontan untriacontane
32 C32H66 n-Dotriacontan dicethyl
33 C33H68 n-Tritriacontan
34 C34H70 n-Tetratriacontan
35 C35H72 n-Pentatriacontane
36 C36H74 n-Hexatriacontane
37 C37H76 n-Heptatriacontane
38 C38H78 n-Octatriacontane
39 C39H80 n-Nonatriacontane
40 C40H82 n-Tetracontane
41 C41H84 n-Hentetracontane
42 C42H86 n-Dotetracontane
43 C43H88 n-Tritetracontane
44 C44H90 n-Tetratetracontane
45 C45H92 n-Pentatetracontane
46 C46H94 n-Hexatetracontane
47 C47H96 n-Heptatetracontane
48 C48H98 n-Octatetracontane
49 C49H100 n-Nonatetracontane
50 C50H102 n-Pentacontane
51 C51H104 n-Henpentacontane
52 C52H106 n-Dopentacontane
53 C53H108 n-Tripentacontane
54 C54H110 n-Tetrapentacontane
55 C55H112 n-Pentapentacontane
56 C56H114 n-Hexapentacontane
57 C57H116 n-Heptapentacontane
58 C58H118 n-Octapentacontane
59 C59H120 n-Nonapentacontane
60 C60H122 n-Hexacontane
61 C61H124 n-Henhexacontane
62 C62H126 n-Dohexacontane
63 C63H128 n-Trihexacontane
64 C64H130 n-Tetrahexacontane
65 C65H132 n-Pentahexacontane
66 C66H134 n-Hexahexacontane
67 C67H136 n-Heptahexacontane
68 C68H138 n-Octahexacontane
69 C69H140 n-Nonahexacontane
70 C70H142 n-Heptacontane
71 C71H144 n-Henheptacontane
72 C72H146 n-Doheptacontane
73 C73H148 n-Triheptacontane
74 C74H150 n-Tetraheptacontane
75 C75H152 n-Pentaheptacontane
76 C76H154 n-Hexaheptacontane
77 C77H156 n-Heptaheptacontane
78 C78H158 n-Octaheptacontane
79 C79H160 n-Nonaheptacontane
80 C80H162 n-Octacontane
81 C81H164 n-Henoctacontane
82 C82H166 n-Dooctacontane
83 C83H168 n-Trioctacontane
84 C84H170 n-Tetraoctacontane
85 C85H172 n-Pentaoctacontane
86 C86H174 n-Hexaoctacontane
87 C87H176 n-Heptaoctacontane
88 C88H178 n-Octaoctacontane
89 C89H180 n-Nonaoctacontane
90 C90H182 n-Nonacontane
91 C91H184 n-Hennonacontane
92 C92H186 n-Dononacontane
93 C93H188 n-Trinonacontane
94 C94H190 n-Tetranonacontane
95 C95H192 n-Pentanonacontane
96 C96H194 n-Hexanonacontane
97 C97H196 n-Heptanonacontane
98 C98H198 n-Octanonacontane
99 C99H200 n-Nonanonacontane
100 C100H202 n-Hectane
...

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]