Kinh Cầu Đức Bà

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kinh Cầu Đức Bà (tiếng Latinh: Litaniae Lauretanae) là một bản kinh cầu Đức Mẹ của Giáo hội Công giáo Rôma được Giáo hoàng Xíttô V phê duyệt vào năm 1587. Kinh này còn được gọi là Kinh Cầu ở Loreto - tức là đền Maria Loreto (Ý), nơi được cho là xuất xứ của lời kinh vào năm 1558.

Kinh Cầu Đức Bà nêu lên rất nhiều chức danh chính thức và không chính thức của Maria, thường được đọc chung bằng cách xướng và đáp. Nhiều nhà soạn nhạc cổ điển, ví dụ như Wolfgang Amadeus Mozart đã viết các nhạc phẩm từ Kinh Cầu Đức Bà này.

Tranh của Raffaello Sanzio, 1505

Bản văn[edit | edit source]

Xướng (X): Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp (Đ): Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đ: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

X: Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đ: Thương xót chúng con.
X: Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đ: Thương xót chúng con.
X: Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Đ: Thương xót chúng con.
X: Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Đ: Thương xót chúng con.

X: Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Mẹ Chúa Kitô.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đ: Cầu cho húng con.
X: Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Đ: Cầu cho chúng con.

X: Đức Nữ cực khôn, cực ngoan.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Nữ có tài, có phép.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Nữ có lòng khoan nhân.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Nữ trung tín thật thà. Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà là gương nhân đức.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà như lầu đài David vậy.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà như tháp ngà báu vậy.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà như đền vàng vậy.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà là cửa Thiên Đàng.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà như sao mai sáng vậy.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
Đ: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Nữ Vương các Thánh Tiên Tri.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Nữ Vương các Thánh hiển tu.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
Đ: Cầu cho chúng con.
X: Nữ Vương ban sự bình an.
Đ: Cầu cho chúng con.

X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đ: Chúa tha tội chúng con.
X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đ: Chúa nhậm lời chúng con.
X: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đ: Chúa thương xót chúng con.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.


Tham khảo[edit | edit source]