Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam II

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ II hay Đại hội đại biểu lần II của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Tham dự đại hội có tất cả là 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 766.349 đảng viên cả nước.

Bối cảnh lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam II diễn ra trong bối cảnh thực dân Pháp vừa tiến hành Kế hoạch Đơ Lát đơ Tátxinhi, đưa cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương lên quy mô lớn, làm cho cuộc kháng chiến của Việt Minh, nhất là ở vùng sau lưng địch trở nên khó khăn.

Hoạt động[sửa | sửa mã nguồn]

Đại hội đã quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Đông Dương Đảng Mác-Lênin riêng. Ở Việt Nam Đại hội thành lập Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng ra hoạt động công khai [1].

Báo cáo chính trị[sửa | sửa mã nguồn]

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị do Hồ Chí Minh soạn thảo "[2] trong đó tổng kết kinh nghiệm của Đảng qua các thời kì từ khi ra đời và khẳng định đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng[3].

Bàn về cách mạng Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Bản báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam do Trường Chinh soạn thảo. Báo cáo nêu lên nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc, xóa bỏ tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Báo Nhân dân[sửa | sửa mã nguồn]

Xuất bản báo Nhân dân[4] làm cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng[5]

Hoạt động khác[sửa | sửa mã nguồn]

Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới. Bầu Ban chấp hành Trung ương mới và Bộ Chính trị. Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh là Tổng Bí thư.

Ý nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Đại hội đại biểu lần II của Đảng được xem như là mốc đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam.[6] Đại hội đã đưa Đảng Cộng sản Việt Nam từ việc hoạt động bí mật dưới tên gọi Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương ra hoạt động công khai trở lại dưới tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Lịch sử 12 Nâng cao, Nhà xuất bản Giáo dục, trang 193
  2. ^ Hồ Chí Minh, Toàn Tập, tập 6, trang 153
  3. ^ Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập 3, Nhà xuất bản Giáo dục
  4. ^ Báo Nhân dân trên Web Đảng Cộng sản Việt Nam
  5. ^ Báo Nhân dân điện tử
  6. ^ Văn kiện Đại hội II

Xem Thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Hồ Chí Minh, Toàn tập
  • Đại cương Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Nhà xuất bản Giáo dục

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30131&cn_id=176634